Rig Veda, Book 6A (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 6

[edit]

6.40.1a i/ndra pi/ba tu/bhyaM suto/ ma/daayaa/va sya ha/rii vi/ mucaa sa/khaayaa
6.40.1c uta/ pra/ gaaya gaNa/ aa/ niSa/dyaa/thaa yaj~naa/ya gRNate/ va/yo dhaaH
6.40.2a a/sya piba ya/sya jaj~naana/ indra ma/daaya kra/tve a/pibo virapshin
6.40.2c ta/m u te gaa/vo na/ra aa/po a/drir i/nduM sa/m ahyan piita/ye sa/m asmai
6.40.3a sa/middhe agnau/ suta/ indra so/ma aa/ tvaa vahantu ha/rayo va/hiSThaaH
6.40.3c tvaayataa/ ma/nasaa johaviimii/ndraa/ yaahi suvitaa/ya mahe/ naH
6.40.4a aa/ yaahi sha/shvad ushataa/ yayaathe/ndra mahaa/ ma/nasaa somape/yam
6.40.4c u/pa bra/hmaaNi shRNava imaa/ no/ .athaa te yaj~na/s tanve\ va/yo dhaat
6.40.5a ya/d indra divi/ paa/rye ya/d R/dhag ya/d vaa sve/ sa/dane ya/tra vaa/si
6.40.5c a/to no yaj~na/m a/vase niyu/tvaan sajo/SaaH paahi girvaNo maru/dbhiH
6.41.1a a/heLamaana u/pa yaahi yaj~na/M tu/bhyam pavanta i/ndavaH sutaa/saH
6.41.1c gaa/vo na/ vajrin sva/m o/ko a/che/ndraa/ gahi prathamo/ yaj~ni/yaanaam
6.41.2a yaa/ te kaaku/t su/kRtaa yaa/ va/riSThaa ya/yaa sha/shvat pi/basi ma/dhva uurmi/m
6.41.2c ta/yaa paahi pra/ te adhvaryu/r asthaat sa/M te va/jro vartataam indra gavyu/H
6.41.3a eSa/ drapso/ vRSabho/ vishva/ruupa i/ndraaya vR/SNe sa/m akaari so/maH
6.41.3c eta/m piba hariva sthaatar ugra ya/sye/shiSe pradi/vi ya/s te a/nnam
6.41.4a suta/H so/mo a/sutaad indra va/syaan aya/M shre/yaa~n cikitu/Se ra/Naaya
6.41.4c eta/M titirva u/pa yaahi yaj~na/M te/na vi/shvaas ta/viSiir aa/ pRNasva
6.41.5a hva/yaamasi tve/ndra yaahy arvaa/~N a/raM te so/mas tanve\ bhavaati
6.41.5c sha/takrato maada/yasvaa sute/Su praa/smaa/M+ ava pR/tanaasu pra/ vikSu/
6.42.1a pra/ty asmai pi/piiSate vi/shvaani vidu/Se bhara
6.42.1c araMgamaa/ya ja/gmaye/ .apashcaaddaghvane na/re
6.42.2a e/m enam pratye/tana so/mebhiH somapaa/tamam
6.42.2c a/matrebhir RjiiSi/Nam i/ndraM sute/bhir i/ndubhiH
6.42.3a ya/dii sute/bhir i/ndubhiH so/mebhiH pratibhuu/Satha
6.42.3c ve/daa vi/shvasya me/dhiro dhRSa/t ta/M-tam i/d e/Sate
6.42.4a asmaa/-asmaa i/d a/ndhaso/ .adhvaryo pra/ bharaa suta/m
6.42.4c kuvi/t samasya je/nyasya sha/rdhato .abhi/shaster avaspa/rat
6.43.1a ya/sya tya/c cha/mbaram ma/de di/vodaasaaya randha/yaH
6.43.1c aya/M sa/ so/ma indra te suta/H pi/ba
6.43.2a ya/sya tiivrasu/tam ma/dam ma/dhyam a/ntaM ca ra/kSase
6.43.2c aya/M sa/ so/ma indra te suta/H pi/ba
6.43.3a ya/sya gaa/ anta/r a/shmano ma/de dRLhaa/ avaa/sRjaH
6.43.3c aya/M sa/ so/ma indra te suta/H pi/ba
6.43.4a ya/sya mandaano/ a/ndhaso maa/ghonaM dadhiSe/ sha/vaH
6.43.4c aya/M sa/ so/ma indra te suta/H pi/ba
6.44.1a yo/ rayivo rayi/Mtamo yo/ dyumnai/r dyumna/vattamaH
6.44.1c so/maH suta/H sa/ indra te/ .asti svadhaapate ma/daH
6.44.2a ya/H shagma/s tuvishagma te raayo/ daamaa/ matiinaa/m
6.44.2c so/maH suta/H sa/ indra te/ .asti svadhaapate ma/daH
6.44.3a ye/na vRddho/ na/ sha/vasaa turo/ na/ svaa/bhir uuti/bhiH
6.44.3c so/maH suta/H sa/ indra te/ .asti svadhaapate ma/daH
6.44.4a tya/m u vo a/prahaNaM gRNiiSe/ sha/vasas pa/tim
6.44.4c i/ndraM vishvaasaa/haM na/ram ma/MhiSThaM vishva/carSaNim
6.44.5a ya/M vardha/yantii/d gi/raH pa/tiM tura/sya raa/dhasaH
6.44.5c ta/m i/n nv a\sya ro/dasii devii/ shu/SmaM saparyataH
6.44.6a ta/d va uktha/sya barha/Ne/ndraayopastRNiiSa/Ni
6.44.6c vi/po na/ ya/syota/yo vi/ ya/d ro/hanti sakSi/taH
6.44.7a a/vidad da/kSam mitro/ na/viiyaan papaano/ deve/bhyo va/syo acait
6.44.7c sasavaa/n staulaa/bhir dhauta/riibhir uruSyaa/ paayu/r abhavat sa/khibhyaH
6.44.8a Rta/sya pathi/ vedhaa/ apaayi shriye/ ma/naaMsi devaa/so akran
6.44.8c da/dhaano naa/ma maho/ va/cobhir va/pur dRsha/ye venyo/ vy aaaa\vaH
6.44.9a dyuma/ttamaM da/kSaM dhehy asme/ se/dhaa ja/naanaam puurvii/r a/raatiiH
6.44.9c va/rSiiyo va/yaH kRNuhi sha/ciibhir dha/nasya saataa/v asmaa/M+ aviDDhi
6.44.10a i/ndra tu/bhyam i/n maghavann abhuuma vaya/M daatre/ harivo maa/ vi/ venaH
6.44.10c na/kir aapi/r dadRshe martyatraa/ ki/m a~Nga/ radhraco/danaM tvaahuH
6.44.11a maa/ ja/svane vRSabha no rariithaa maa/ te reva/taH sakhye/ riSaama
6.44.11c puurvii/S Ta indra niSSi/dho ja/neSu jahy a/suSviin pra/ vRhaa/pRNataH
6.44.12a u/d abhraa/Niiva stana/yann iyartii/ndro raa/dhaaMsy a/shvyaani ga/vyaa
6.44.12c tva/m asi pradi/vaH kaaru/dhaayaa maa/ tvaadaamaa/na aa/ dabhan magho/naH
6.44.13a a/dhvaryo viira pra/ mahe/ sutaa/naam i/ndraaya bhara sa/ hy a\sya raa/jaa
6.44.13c ya/H puurvyaa/bhir uta/ nuu/tanaabhir giirbhi/r vaavRdhe/ gRNataa/m R/SiiNaam
6.44.14a asya/ ma/de puru/ va/rpaaMsi vidvaa/n i/ndro vRtraa/Ny apratii/ jaghaana
6.44.14c ta/m u pra/ hoSi ma/dhumantam asmai so/maM viiraa/ya shipri/Ne pi/badhyai
6.44.15a paa/taa suta/m i/ndro astu so/maM ha/ntaa vRtra/M va/jreNa mandasaana/H
6.44.15c ga/ntaa yaj~na/m paraava/tash cid a/chaa va/sur dhiinaa/m avitaa/ kaaru/dhaayaaH
6.44.16a ida/M tya/t paa/tram indrapaa/nam i/ndrasya priya/m amR/tam apaayi
6.44.16c ma/tsad ya/thaa saumanasaa/ya deva/M vy a\sma/d dve/So yuya/vad vy a/MhaH
6.44.17a enaa/ mandaano/ jahi/ shuura sha/truu~n jaami/m a/jaamim maghavann ami/traan
6.44.17c abhiSeNaa/M+ abhy aaaa\de/dishaanaan pa/raaca indra pra/ mRNaa jahii/ ca
6.44.18a aasu/ Smaa No maghavann indra pRtsv a\sma/bhyam ma/hi va/rivaH suga/M kaH
6.44.18c apaa/M toka/sya ta/nayasya jeSa/ i/ndra suurii/n kRNuhi/ smaa no ardha/m
6.44.19a aa/ tvaa ha/rayo vR/SaNo yujaanaa/ vR/Sarathaaso vR/Sarashmayo/ .atyaaH
6.44.19c asmatraa/~nco vR/SaNo vajravaa/ho vR/SNe ma/daaya suyu/jo vahantu
6.44.20a aa/ te vRSan vR/SaNo dro/Nam asthur ghRtapru/So no/rma/yo ma/dantaH
6.44.20c i/ndra pra/ tu/bhyaM vR/SabhiH sutaa/naaM vR/SNe bharanti vRSabhaa/ya so/mam
6.44.21a vR/Saasi divo/ vRSabha/H pRthivyaa/ vR/Saa si/ndhuunaaM vRSabha/ sti/yaanaam
6.44.21c vR/SNe ta i/ndur vRSabha piipaaya svaaduu/ ra/so madhupe/yo va/raaya
6.44.22a aya/M deva/H sa/hasaa jaa/yamaana i/ndreNa yujaa/ paNi/m astabhaayat
6.44.22c aya/M sva/sya pitu/r aa/yudhaanii/ndur amuSNaad a/shivasya maayaa/H
6.44.23a aya/m akRNod uSa/saH supa/tniir aya/M suu/rye adadhaaj jyo/tir anta/H
6.44.23c aya/M tridhaa/tu divi/ rocane/Su trite/Su vindad amR/taM ni/guuLham
6.44.24a aya/M dyaa/vaapRthivii/ vi/ Skabhaayad aya/M ra/tham ayunak sapta/rashmim
6.44.24c aya/M go/Su sha/cyaa pakva/m anta/H so/mo daadhaara da/shayantram u/tsam
6.45.1a ya/ aa/nayat paraava/taH su/niitii turva/shaM ya/dum
6.45.1c i/ndraH sa/ no yu/vaa sa/khaa
6.45.2a avipre/ cid va/yo da/dhad anaashu/naa cid a/rvataa
6.45.2c i/ndro je/taa hita/M dha/nam
6.45.3a mahii/r asya pra/NiitayaH puurvii/r uta/ pra/shastayaH
6.45.3c naa/sya kSiiyanta uuta/yaH
6.45.4a sa/khaayo bra/hmavaahase/ .arcata pra/ ca gaayata
6.45.4c sa/ hi/ naH pra/matir mahii/
6.45.5a tva/m e/kasya vRtrahann avitaa/ dva/yor asi
6.45.5c ute/dR/she ya/thaa vaya/m
6.45.6a na/yasii/d v a/ti dvi/SaH kRNo/Sy ukthashaMsi/naH
6.45.6c nR/bhiH suvii/ra ucyase
6.45.7a brahmaa/Nam bra/hmavaahasaM giirbhi/H sa/khaayam Rgmi/yam
6.45.7c gaa/M na/ doha/se huve
6.45.8a ya/sya vi/shvaani ha/stayor uucu/r va/suuni ni/ dvitaa/
6.45.8c viira/sya pRtanaaSa/haH
6.45.9a vi/ dRLhaa/ni cid adrivo ja/naanaaM shaciipate
6.45.9c vRha/ maayaa/ anaanata
6.45.10a ta/m u tvaa satya somapaa i/ndra vaajaanaam pate
6.45.10c a/huumahi shravasya/vaH
6.45.11a ta/m u tvaa ya/H puraa/sitha yo/ vaa nuuna/M hite/ dha/ne
6.45.11c ha/vyaH sa/ shrudhii ha/vam
6.45.12a dhiibhi/r a/rvadbhir a/rvato vaa/jaaM+ indra shravaa/yyaan
6.45.12c tva/yaa jeSma hita/M dha/nam
6.45.13a a/bhuur u viira girvaNo mahaa/M+ indra dha/ne hite/
6.45.13c bha/re vitantasaa/yyaH
6.45.14a yaa/ ta uuti/r amitrahan makSuu/javastamaa/sati
6.45.14c ta/yaa no hinuhii ra/tham
6.45.15a sa/ ra/thena rathii/tamo .asmaa/kenaabhiyu/gvanaa
6.45.15c je/Si jiSNo hita/M dha/nam
6.45.16a ya/ e/ka i/t ta/m u STuhi kRSTiinaa/M vi/carSaNiH
6.45.16c pa/tir jaj~ne/ vR/SakratuH
6.45.17a yo/ gRNataa/m i/d aa/sithaapi/r uutii/ shiva/H sa/khaa
6.45.17c sa/ tva/M na indra mRLaya
6.45.18a dhiSva/ va/jraM ga/bhastyo rakSoha/tyaaya vajrivaH
6.45.18c saasahiiSThaa/ abhi/ spR/dhaH
6.45.19a pratna/M rayiiNaa/M yu/jaM sa/khaayaM kiirico/danam
6.45.19c bra/hmavaahastamaM huve
6.45.20a sa/ hi/ vi/shvaani paa/rthivaaM+ e/ko va/suuni pa/tyate
6.45.20c gi/rvaNastamo a/dhriguH
6.45.21a sa/ no niyu/dbhir aa/ pRNa kaa/maM vaa/jebhir ashvi/bhiH
6.45.21c go/madbhir gopate dhRSa/t
6.45.22a ta/d vo gaaya sute/ sa/caa puruhuutaa/ya sa/tvane
6.45.22c sha/M ya/d ga/ve na/ shaaki/ne
6.45.23a na/ ghaa va/sur ni/ yamate daana/M vaa/jasya go/mataH
6.45.23c ya/t siim u/pa shra/vad gi/raH
6.45.24a kuvi/tsasya pra/ hi/ vraja/M go/mantaM dasyuhaa/ ga/mat
6.45.24c sha/ciibhir a/pa no varat
6.45.25a imaa/ u tvaa shatakrato .abhi/ pra/ Nonuvur gi/raH
6.45.25c i/ndra vatsa/M na/ maata/raH
6.45.26a duuNaa/shaM sakhya/M ta/va gau/r asi viira gavyate/
6.45.26c a/shvo ashvaayate/ bhava
6.45.27a sa/ mandasvaa hy a/ndhaso raa/dhase tanvaaaa\ mahe/
6.45.27c na/ stotaa/raM nide/ karaH
6.45.28a imaa/ u tvaa sute/-sute na/kSante girvaNo gi/raH
6.45.28c vatsa/M gaa/vo na/ dhena/vaH
6.45.29a puruuta/mam puruuNaa/M stotRRNaa/M vi/vaaci
6.45.29c vaa/jebhir vaajayataa/m
6.45.30a asmaa/kam indra bhuutu te sto/mo vaa/hiSTho a/ntamaH
6.45.30c asmaa/n raaye/ mahe/ hinu
6.45.31a a/dhi bRbu/H paNiinaa/M va/rSiSThe muurdha/nn asthaat
6.45.31c uru/H ka/kSo na/ gaa~Ngya/H
6.45.32a ya/sya vaayo/r iva drava/d bhadraa/ raati/H sahasri/Nii
6.45.32c sadyo/ daanaa/ya ma/Mhate
6.45.33a ta/t su/ no vi/shve arya/ aa/ sa/daa gRNanti kaara/vaH
6.45.33c bRbu/M sahasradaa/tamaM suuri/M sahasrasaa/tamam
6.46.1a tvaa/m i/d dhi/ ha/vaamahe saataa/ vaa/jasya kaara/vaH
6.46.1c tvaa/M vRtre/Sv indra sa/tpatiM na/ras tvaa/M kaa/SThaasv a/rvataH
6.46.2a sa/ tva/M nash citra vajrahasta dhRSNuyaa/ maha/ stavaano/ adrivaH
6.46.2c gaa/m a/shvaM rathya\m indra sa/M kira satraa/ vaa/jaM na/ jigyu/Se
6.46.3a ya/H satraahaa/ vi/carSaNir i/ndraM ta/M huumahe vaya/m
6.46.3c sa/hasramuSka tu/vinRmNa sa/tpate bha/vaa sama/tsu no vRdhe/
6.46.4a baa/dhase ja/naan vRSabhe/va manyu/naa ghR/Sau miiLha/ RciiSama
6.46.4c asmaa/kam bodhy avitaa/ mahaadhane/ tanuu/Sv apsu/ suu/rye
6.46.5a i/ndra jye/SThaM na aa/ bharaM+ o/jiSTham pa/puri shra/vaH
6.46.5c ye/neme/ citra vajrahasta ro/dasii o/bhe/ sushipra praa/H
6.46.6a tvaa/m ugra/m a/vase carSaNiisa/haM raa/jan deve/Su huumahe
6.46.6c vi/shvaa su/ no vithuraa/ pibdanaa/ vaso .ami/traan suSa/haan kRdhi
6.46.7a ya/d indra naa/huSiiSv aa/M+ o/jo nRmNa/M ca kRSTi/Su
6.46.7c ya/d vaa pa/~nca kSitiinaa/M dyumna/m aa/ bhara satraa/ vi/shvaani pau/Msyaa
6.46.8a ya/d vaa tRkSau/ maghavan druhyaa/v aa/ ja/ne ya/t puurau/ ka/c ca vR/SNyam
6.46.8c asma/bhyaM ta/d ririihi sa/M nRSaa/hye .ami/traan pRtsu/ turva/Ne
6.46.9a i/ndra tridhaa/tu sharaNa/M triva/ruuthaM svastima/t
6.46.9c chardi/r yacha magha/vadbhyash ca ma/hyaM ca yaava/yaa didyu/m ebhyaH
6.46.10a ye/ gavyataa/ ma/nasaa sha/trum aadabhu/r abhipraghna/nti dhRSNuyaa/
6.46.10c a/dha smaa no maghavann indra girvaNas tanuupaa/ a/ntamo bhava
6.46.11a a/dha smaa no vRdhe/ bhave/ndra naaya/m avaa yudhi/
6.46.11c ya/d anta/rikSe pata/yanti parNi/no didya/vas tigma/muurdhaanaH
6.46.12a ya/tra shuu/raasas tanvo\ vitanvate/ priyaa/ sha/rma pitRRNaa/m
6.46.12c a/dha smaa yacha tanve\ ta/ne ca chardi/r aci/ttaM yaava/ya dve/SaH
6.46.13a ya/d indra sa/rge a/rvatash coda/yaase mahaadhane/
6.46.13c asamane/ a/dhvani vRjine/ pathi/ shyenaa/M+ iva shravasyata/H
6.46.14a si/ndhuuM+r iva pravaNa/ aashuyaa/ yato/ ya/di klo/sham a/nu Sva/Ni
6.46.14c aa/ ye/ va/yo na/ va/rvRtaty aa/miSi gRbhiitaa/ baahvo/r ga/vi
6.47.1a svaadu/S ki/laaya/m ma/dhumaaM+ utaa/ya/M tiivra/H ki/laaya/M ra/savaaM+ utaa/ya/m
6.47.1c uto/ nv a\sya/ papivaa/Msam i/ndraM na/ ka/sh cana/ sahata aahave/Su
6.47.2a aya/M svaadu/r iha/ ma/diSTha aasa ya/sye/ndro vRtraha/tye mamaa/da
6.47.2c puruu/Ni ya/sh cyautnaa/ sha/mbarasya vi/ navati/M na/va ca dehyo\ ha/n
6.47.3a aya/m me piita/ u/d iyarti vaa/cam aya/m maniiSaa/m ushatii/m ajiigaH
6.47.3c aya/M Sa/L urvii/r amimiita dhii/ro na/ yaa/bhyo bhu/vanaM ka/c canaa/re/
6.47.4a aya/M sa/ yo/ varimaa/Nam pRthivyaa/ varSmaa/NaM divo/ a/kRNod aya/M sa/H
6.47.4c aya/m piiyuu/SaM tisR/Su prava/tsu so/mo daadhaarorv a\nta/rikSam
6.47.5a aya/M vidac citradR/shiikam a/rNaH shukra/sadmanaam uSa/saam a/niike
6.47.5c aya/m mahaa/n mahataa/ ska/mbhaneno/d dyaa/m astabhnaad vRSabho/ maru/tvaan
6.47.6a dhRSa/t piba kala/she so/mam indra vRtrahaa/ shuura samare/ va/suunaam
6.47.6c maa/dhyaMdine sa/vana aa/ vRSasva rayisthaa/no rayi/m asmaa/su dhehi
6.47.7a i/ndra pra/ NaH puraete/va pashya pra/ no naya pratara/M va/syo a/cha
6.47.7c bha/vaa supaaro/ atipaarayo/ no bha/vaa su/niitir uta/ vaama/niitiH
6.47.8a uru/M no loka/m a/nu neSi vidvaa/n sva\rvaj jyo/tir a/bhayaM svasti/
6.47.8c RSvaa/ ta indra stha/virasya baahuu/ u/pa stheyaama sharaNaa/ bRha/ntaa
6.47.9a va/riSThe na indra vandhu/re dhaa va/hiSThayoH shataavann a/shvayor aa/
6.47.9c i/Sam aa/ vakSiiSaa/M va/rSiSThaam maa/ nas taariin maghavan raa/yo arya/H
6.47.10a i/ndra mRLa/ ma/hyaM jiivaa/tum icha coda/ya dhi/yam a/yaso na/ dhaa/raam
6.47.10c ya/t ki/M caaha/M tvaayu/r ida/M va/daami ta/j juSasva kRdhi/ maa deva/vantam
6.47.11a traataa/ram i/ndram avitaa/ram i/ndraM ha/ve-have suha/vaM shuu/ram i/ndram
6.47.11c hva/yaami shakra/m puruhuuta/m i/ndraM svasti/ no magha/vaa dhaatv i/ndraH
6.47.12a i/ndraH sutraa/maa sva/vaaM+ a/vobhiH sumRLiiko/ bhavatu vishva/vedaaH
6.47.12c baa/dhataaM dve/So a/bhayaM kRNotu suvii/ryasya pa/tayaH syaama
6.47.13a ta/sya vaya/M sumatau/ yaj~ni/yasyaa/pi bhadre/ saumanase/ syaama
6.47.13c sa/ sutraa/maa sva/vaaM+ i/ndro asme/ aaraa/c cid dve/SaH sanuta/r yuyotu
6.47.14a a/va tve/ indra prava/to no/rmi/r gi/ro bra/hmaaNi niyu/to dhavante
6.47.14c uruu/ na/ raa/dhaH sa/vanaa puruu/Ny apo/ gaa/ vajrin yuvase sa/m i/nduun
6.47.15a ka/ iiM stavat ka/H pRNaat ko/ yajaate ya/d ugra/m i/n magha/vaa vishva/haa/vet
6.47.15c paa/daav iva praha/rann anya/m-anyaM kRNo/ti puu/rvam a/paraM sha/ciibhiH
6.47.16a shRNve/ viira/ ugra/m-ugraM damaaya/nn anya/m-anyam atineniiya/maanaH
6.47.16c edhamaanadvi/L ubha/yasya raa/jaa coSkuuya/te vi/sha i/ndro manuSyaaaa\n
6.47.17a pa/raa puu/rveSaaM sakhyaa/ vRNakti vita/rturaaNo a/parebhir eti
6.47.17c a/naanubhuutiir avadhuunvaana/H puurvii/r i/ndraH shara/das tartariiti
6.47.18a ruupa/M-ruupam pra/tiruupo babhuuva ta/d asya ruupa/m pratica/kSaNaaya
6.47.18c i/ndro maayaa/bhiH pururuu/pa iiyate yuktaa/ hy a\sya ha/rayaH shataa/ da/sha
6.47.19a yujaano/ hari/taa ra/the bhuu/ri tva/STeha/ raajati
6.47.19c ko/ vishvaa/haa dviSata/H pa/kSa aasata utaa/siineSu suuri/Su
6.47.20a agavyuuti/ kSe/tram aa/ganma devaa urvii/ satii/ bhuu/mir aMhuuraNaa/bhuut
6.47.20c bR/haspate pra/ cikitsaa ga/viSTaav itthaa/ sate/ jaritra/ indra pa/nthaam
6.47.21a dive/-dive sadR/shiir anya/m a/rdhaM kRSNaa/ asedhad a/pa sa/dmano jaa/H
6.47.21c a/han daasaa/ vRSabho/ vasnaya/ntoda/vraje varci/naM sha/mbaraM ca
6.47.22a prastoka/ i/n nu/ raa/dhasas ta indra da/sha ko/shayiir da/sha vaaji/no .adaat
6.47.22c di/vodaasaad atithigva/sya raa/dhaH shaambara/M va/su pra/ty agrabhiiSma
6.47.23a da/shaa/shvaan da/sha ko/shaan da/sha va/straa/dhibhojanaa
6.47.23c da/sho hiraNyapiNDaa/n di/vodaasaad asaaniSam
6.47.24a da/sha ra/thaan pra/STimataH shata/M gaa/ a/tharvabhyaH
6.47.24c ashvatha/H paaya/ve .adaat
6.47.25a ma/hi raa/dho vishva/janyaM da/dhaanaan bhara/dvaajaan saar~njayo/ abhy a\yaSTa
6.47.26a va/naspate viiDva\~Ngo hi/ bhuuyaa/ asma/tsakhaa prata/raNaH suvii/raH
6.47.26c go/bhiH sa/Mnaddho asi viiLa/yasvaasthaataa/ te jayatu je/tvaani
6.47.27a diva/s pRthivyaa/H pa/ry o/ja u/dbhRtaM va/naspa/tibhyaH pa/ry aa/bhRtaM sa/haH
6.47.27c apaa/m ojmaa/nam pa/ri go/bhir aa/vRtam i/ndrasya va/jraM havi/Saa ra/thaM yaja
6.47.28a i/ndrasya va/jro maru/taam a/niikam mitra/sya ga/rbho va/ruNasya naa/bhiH
6.47.28c se/maa/M no havya/daatiM juSaaNo/ de/va ratha pra/ti havyaa/ gRbhaaya
6.47.29a u/pa shvaasaya pRthivii/m uta/ dyaa/m purutraa/ te manutaaM vi/SThitaM ja/gat
6.47.29c sa/ dundubhe sajuu/r i/ndreNa devai/r duuraa/d da/viiyo a/pa sedha sha/truun
6.47.30a aa/ krandaya ba/lam o/jo na aa/ dhaa ni/ STanihi duritaa/ baa/dhamaanaH
6.47.30c a/pa protha dundubhe duchu/naa ita/ i/ndrasya muSTi/r asi viiLa/yasva
6.47.31a aa/muu/r aja pratyaa/vartayemaa/H ketuma/d dundubhi/r vaavadiiti
6.47.31c sa/m a/shvaparNaash ca/ranti no na/ro .asmaa/kam indra rathi/no jayantu
6.48.1a yaj~naa/-yaj~naa vo agna/ye giraa/-giraa ca da/kSase
6.48.1c pra/-pra vaya/m amR/taM jaata/vedasam priya/m mitra/M na/ shaMsiSam
6.48.2a uurjo/ na/paataM sa/ hinaa/ya/m asmayu/r daa/shema havya/daataye
6.48.2c bhu/vad vaa/jeSv avitaa/ bhu/vad vRdha/ uta/ traataa/ tanuu/naam
6.48.3a vR/Saa hy a\gne aja/ro mahaa/n vibhaa/sy arci/Saa
6.48.3c a/jasreNa shoci/Saa sho/shucac chuce sudiiti/bhiH su/ diidihi
6.48.4a maho/ devaa/n ya/jasi ya/kSy aanuSa/k ta/va kra/tvota/ daMsa/naa
6.48.4c arvaa/caH siiM kRNuhy agne/ .avase raa/sva vaa/jota/ vaMsva
6.48.5a ya/m aa/po a/drayo va/naa ga/rbham Rta/sya pi/prati
6.48.5c sa/hasaa yo/ mathito/ jaa/yate nR/bhiH pRthivyaa/ a/dhi saa/navi
6.48.6a aa/ ya/H paprau/ bhaanu/naa ro/dasii ubhe/ dhuume/na dhaavate divi/
6.48.6c tira/s ta/mo dadRsha uu/rmyaasv aa/ shyaavaa/sv aruSo/ vR/Saa/ shyaavaa/ aruSo/ vR/Saa
6.48.7a bRha/dbhir agne arci/bhiH shukre/Na deva shoci/Saa
6.48.7c bhara/dvaaje samidhaano/ yaviSThya reva/n naH shukra diidihi dyuma/t paavaka diidihi
6.48.8a vi/shvaasaaM gRha/patir vishaa/m a/si \?\ tva/m agne maa/nuSiiNaam
6.48.8c shata/m puurbhi/r yaviSTha paahy a/MhasaH sameddhaa/raM shata/M hi/maa stotR/bhyo ye/ ca da/dati
6.48.9a tva/M nash citra/ uutyaa/ va/so raa/dhaaMsi codaya
6.48.9c asya/ raaya/s tva/m agne rathii/r asi vidaa/ gaadha/M tuce/ tu/ naH
6.48.10a pa/rSi toka/M ta/nayam partR/bhiS Tva/m a/dabdhair a/prayutvabhiH
6.48.10c a/gne he/LaaMsi dai/vyaa yuyodhi no/ .adevaani hva/raaMsi ca
6.48.11a aa/ sakhaayaH sabardu/ghaaM dhenu/m ajadhvam u/pa na/vyasaa va/caH
6.48.11c sRja/dhvam a/napasphuraam
6.48.12a yaa/ sha/rdhaaya maa/rutaaya sva/bhaanave shra/vo/ .amRtyu dhu/kSata
6.48.12c yaa/ mRLiike/ maru/taaM turaa/NaaM yaa/ sumnai/r evayaa/varii
6.48.13a bhara/dvaajaayaa/va dhukSata dvitaa/
6.48.13b dhenu/M ca vishva/dohasam i/SaM ca vishva/bhojasam
6.48.14a ta/M va i/ndraM na/ sukra/tuM va/ruNam iva maayi/nam
6.48.14c aryama/NaM na/ mandra/M sRpra/bhojasaM vi/SNuM na/ stuSa aadi/she
6.48.15a tveSa/M sha/rdho na/ maa/rutaM tuviSva/Ny anarvaa/Nam puuSa/NaM sa/M ya/thaa shataa/
6.48.15c sa/M saha/sraa kaa/riSac carSaNi/bhya aa/M+ aavi/r guuLhaa/ va/suu karat suve/daa no va/suu karat
6.48.16a aa/ maa puuSann u/pa drava sha/MsiSaM nu/ te apikarNa/ aaghRNe
6.48.16c aghaa/ aryo/ a/raatayaH
6.48.17a maa/ kaakambii/ram u/d vRho va/naspa/tim a/shastiir vi/ hi/ nii/nashaH
6.48.17c mo/ta/ suu/ro a/ha evaa/ cana/ griivaa/ aada/dhate ve/H
6.48.18a dR/ter iva te .avRka/m astu sakhya/m
6.48.18b a/chidrasya dadhanva/taH su/puurNasya dadhanva/taH
6.48.19a paro/ hi/ ma/rtyair a/si samo/ devai/r uta/ shriyaa/
6.48.19c abhi/ khyaH puuSan pR/tanaasu nas tva/m a/vaa nuuna/M ya/thaa puraa/
6.48.20a vaamii/ vaama/sya dhuutayaH pra/Niitir astu suunR/taa
6.48.20c deva/sya vaa maruto ma/rtyasya vejaana/sya prayajyavaH
6.48.21a sadya/sh cid ya/sya carkRti/H pa/ri dyaa/M devo/ nai/ti suu/ryaH
6.48.21c tveSa/M sha/vo dadhire naa/ma yaj~ni/yam maru/to vRtraha/M sha/vo jye/SThaM vRtraha/M sha/vaH
6.48.22a sakR/d dha dyau/r ajaayata sakR/d bhuu/mir ajaayata
6.48.22c pR/shnyaa dugdha/M sakR/t pa/yas ta/d anyo/ naa/nu jaayate
6.49.1a stuSe/ ja/naM suvrata/M na/vyasiibhir giirbhi/r mitraa/va/ruNaa sumnaya/ntaa
6.49.1c ta/ aa/ gamantu ta/ iha/ shruvantu sukSatraa/so va/ruNo mitro/ agni/H
6.49.2a visho/-visha ii/Dyam adhvare/Sv a/dRptakratum arati/M yuvatyo/H
6.49.2c diva/H shi/shuM sa/hasaH suunu/m agni/M yaj~na/sya ketu/m aruSa/M ya/jadhyai
6.49.3a aruSa/sya duhita/raa vi/ruupe stR/bhir anyaa/ pipishe/ suu/ro anyaa/
6.49.3c mithastu/raa vica/rantii paavake/ ma/nma shruta/M nakSata Rcya/maane
6.49.4a pra/ vaayu/m a/chaa bRhatii/ maniiSaa/ bRha/drayiM vishva/vaaraM rathapraa/m
6.49.4c dyuta/dyaamaa niyu/taH pa/tyamaanaH kavi/H kavi/m iyakSasi prayajyo
6.49.5a sa/ me va/push chadayad ashvi/nor yo/ ra/tho viru/kmaan ma/nasaa yujaana/H
6.49.5c ye/na naraa naasatyeSaya/dhyai varti/r yaatha/s ta/nayaaya tma/ne ca
6.49.6a pa/rjanyavaataa vRSabhaa pRthivyaa/H pu/riiSaaNi jinvatam a/pyaani
6.49.6c sa/tyashrutaH kavayo ya/sya giirbhi/r ja/gata sthaatar ja/gad aa/ kRNudhvam
6.49.7a paa/viiravii kanyaaaa\ citraa/yuH sa/rasvatii viira/patnii dhi/yaM dhaat
6.49.7c gnaa/bhir a/chidraM sharaNa/M sajo/Saa duraadha/rSaM gRNate/ sha/rma yaMsat
6.49.8a patha/s-pathaH pa/ripatiM vacasyaa/ kaa/mena kRto/ abhy aaaa\naL arka/m
6.49.8c sa/ no raasac churu/dhash candraa/graa dhi/yaM-dhiyaM siiSadhaati pra/ puuSaa/
6.49.9a prathamabhaa/jaM yasha/saM vayodhaa/M supaaNi/M deva/M suga/bhastim R/bhvam
6.49.9c ho/taa yakSad yajata/m pastyaaaa\naam agni/s tva/STaaraM suha/vaM vibhaa/vaa
6.49.10a bhu/vanasya pita/raM giirbhi/r aabhii/ rudra/M di/vaa vardha/yaa rudra/m aktau/
6.49.10c bRha/ntam RSva/m aja/raM suSumna/m R/dhag ghuvema kavi/neSitaa/saH
6.49.11a aa/ yuvaanaH kavayo yaj~niyaaso ma/ruto ganta/ gRNato/ varasyaa/m
6.49.11c acitra/M cid dhi/ ji/nvathaa vRdha/nta itthaa/ na/kSanto naro a~Ngirasva/t
6.49.12a pra/ viiraa/ya pra/ tava/se turaa/yaa/jaa yuuthe/va pashura/kSir a/stam
6.49.12c sa/ pispRshati tanvai\ shruta/sya stR/bhir na/ naa/kaM vacana/sya vi/paH
6.49.13a yo/ ra/jaaMsi vimame/ paa/rthivaani tri/sh cid vi/SNur ma/nave baadhitaa/ya
6.49.13c ta/sya te sha/rmann upadadya/maane raayaa/ madema tanvaaaa\ ta/naa ca
6.49.14a ta/n no/ .ahir budhnyo\ adbhi/r arkai/s ta/t pa/rvatas ta/t savitaa/ ca/no dhaat
6.49.14c ta/d o/Sadhiibhir abhi/ raatiSaa/co bha/gaH pu/raMdhir jinvatu pra/ raaye/
6.49.15a nuu/ no rayi/M rathya\M carSaNipraa/m puruvii/ram maha/ Rta/sya gopaa/m
6.49.15c kSa/yaM daataaja/raM ye/na ja/naan spR/dho a/deviir abhi/ ca kra/maama vi/sha aa/deviir abhy a\shna/vaama
6.50.1a huve/ vo devii/m a/ditiM na/mobhir mRLiikaa/ya va/ruNam mitra/m agni/m
6.50.1c abhikSadaa/m aryama/NaM sushe/vaM traatRR/n devaa/n savitaa/ram bha/gaM ca
6.50.2a sujyo/tiSaH suurya da/kSapitRRn anaagaastve/ sumaho viihi devaa/n
6.50.2c dvija/nmaano ya/ Rtasaa/paH satyaa/H sva\rvanto yajataa/ agnijihvaa/H
6.50.3a uta/ dyaavaapRthivii kSatra/m uru/ bRha/d rodasii sharaNa/M suSumne
6.50.3c maha/s karatho va/rivo ya/thaa no .asme/ kSa/yaaya dhiSaNe aneha/H
6.50.4a aa/ no rudra/sya suuna/vo namantaam adyaa/ huutaa/so va/savo/ .adhRSTaaH
6.50.4c ya/d iim a/rbhe mahati/ vaa hitaa/so baadhe/ maru/to a/hvaama devaa/n
6.50.5a mimya/kSa ye/Su rodasii/ nu/ devii/ si/Sakti puuSaa/ abhyardhaya/jvaa
6.50.5c shrutvaa/ ha/vam maruto ya/d dha yaatha/ bhuu/maa rejante a/dhvani pra/vikte
6.50.6a abhi/ tya/M viira/M gi/rvaNasam arce/ndram bra/hmaNaa jaritar na/vena
6.50.6c shra/vad i/d dha/vam u/pa ca sta/vaano raa/sad vaa/jaaM+ u/pa maho/ gRNaana/H
6.50.7a omaa/nam aapo maanuSiir a/mRktaM dhaa/ta tokaa/ya ta/nayaaya sha/M yo/H
6.50.7c yuuya/M hi/ SThaa/ bhiSa/jo maatR/tamaa vi/shvasya sthaatu/r ja/gato ja/nitriiH
6.50.8a aa/ no deva/H savitaa/ traa/yamaaNo hi/raNyapaaNir yajato/ jagamyaat
6.50.8c yo/ da/travaaM+ uSa/so na/ pra/tiikaM vyuurNute/ daashu/Se vaa/ryaaNi
6.50.9a uta/ tva/M suuno sahaso no adyaa/ devaa/M+ asmi/nn adhvare/ vavRtyaaH
6.50.9c syaa/m aha/M te sa/dam i/d raatau/ ta/va syaam agne/ .avasaa suvii/raH
6.50.10a uta/ tyaa/ me ha/vam aa/ jagmyaataM naa/satyaa dhiibhi/r yuva/m a~Nga/ vipraa
6.50.10c a/triM na/ maha/s ta/maso .amumuktaM tuu/rvataM naraa duritaa/d abhii/ke
6.50.11a te/ no raayo/ dyuma/to vaa/javato daataa/ro bhuuta nRva/taH purukSo/H
6.50.11c dashasya/nto divyaa/H paa/rthivaaso go/jaataa a/pyaa mRLa/taa ca devaaH
6.50.12a te/ no rudra/H sa/rasvatii sajo/Saa miiLhu/Smanto vi/SNur mRLantu vaayu/H
6.50.12c RbhukSaa/ vaa/jo dai/vyo vidhaataa/ parja/nyaavaa/taa pipyataam i/SaM naH
6.50.13a uta/ sya/ deva/H savitaa/ bha/go no .apaa/M na/paad avatu daa/nu pa/priH
6.50.13c tva/STaa deve/bhir ja/nibhiH sajo/Saa dyau/r deve/bhiH pRthivii/ samudrai/H
6.50.14a uta/ no/ .ahir budhnya\H shRNotv aja/ e/kapaat pRthivii/ samudra/H
6.50.14c vi/shve devaa/ RtaavR/dho huvaanaa/ stutaa/ ma/ntraaH kavishastaa/ avantu
6.50.15a evaa/ na/paato ma/ma ta/sya dhiibhi/r bhara/dvaajaa abhy a\rcanty arkai/H
6.50.15c gnaa/ hutaa/so va/savo/ .adhRSTaa vi/shve stutaa/so bhuutaa yajatraaH
6.51.1a u/d u tya/c ca/kSur ma/hi mitra/yor aa/M+ e/ti priya/M va/ruNayor a/dabdham
6.51.1c Rta/sya shu/ci darshata/m a/niikaM rukmo/ na/ diva/ u/ditaa vy a\dyaut
6.51.2a ve/da ya/s trii/Ni vida/thaany eSaaM devaa/naaM ja/nma sanuta/r aa/ ca vi/praH
6.51.2c Rju/ ma/rteSu vRjinaa/ ca pa/shyann abhi/ caSTe suu/ro arya/ e/vaan
6.51.3a stuSa/ u vo maha/ Rta/sya gopaa/n a/ditim mitra/M va/ruNaM sujaataa/n
6.51.3c aryama/Nam bha/gam a/dabdhadhiitiin a/chaa voce sadhanya\H paavakaa/n
6.51.4a rishaa/dasaH sa/tpatiiM+r a/dabdhaan maho/ raa/j~naH suvasana/sya daatRR/n
6.51.4c yuu/naH sukSatraa/n kSa/yato divo/ nRR/n aadityaa/n yaamy a/ditiM duvoyu/
6.51.5a dyau\S pi/taH pR/thivi maa/tar a/dhrug a/gne bhraatar vasavo mRLa/taa naH
6.51.5c vi/shva aadityaa adite sajo/Saa asma/bhyaM sha/rma bahula/M vi/ yanta
6.51.6a maa/ no vR/kaaya vRkye\ samasmaa aghaayate/ riiradhataa yajatraaH
6.51.6c yuuya/M hi/ SThaa/ rathyo\ nas tanuu/naaM yuuya/M da/kSasya va/caso babhuuva/
6.51.7a maa/ va e/no anya/kRtam bhujema maa/ ta/t karma vasavo ya/c ca/yadhve
6.51.7c vi/shvasya hi/ kSa/yatha vishvadevaaH svaya/M ripu/s tanva\M riiriSiiSTa
6.51.8a na/ma i/d ugra/M na/ma aa/ vivaase na/mo daadhaara pRthivii/m uta/ dyaa/m
6.51.8c na/mo deve/bhyo na/ma iisha eSaaM kRta/M cid e/no na/masaa/ vivaase
6.51.9a Rta/sya vo rathya\H puuta/dakSaan Rta/sya pastyasa/do a/dabdhaan
6.51.9c taa/M+ aa/ na/mobhir uruca/kSaso nRR/n vi/shvaan va aa/ name maho/ yajatraaH
6.51.10a te/ hi/ shre/SThavarcasas ta/ u nas tiro/ vi/shvaani duritaa/ na/yanti
6.51.10c sukSatraa/so va/ruNo mitro/ agni/r Rta/dhiitayo vakmaraa/jasatyaaH
6.51.11a te/ na i/ndraH pRthivii/ kSaa/ma vardhan puuSaa/ bha/go a/ditiH pa/~nca ja/naaH
6.51.11c susha/rmaaNaH sva/vasaH suniithaa/ bha/vantu naH sutraatraa/saH sugopaa/H
6.51.12a nuu/ sadmaa/naM divya/M na/Mshi devaa bhaa/radvaajaH sumati/M yaati ho/taa
6.51.12c aasaane/bhir ya/jamaano miye/dhair devaa/naaM ja/nma vasuuyu/r vavanda
6.51.13a a/pa tya/M vRjina/M ripu/M stena/m agne duraadhya\m
6.51.13c daviSTha/m asya satpate kRdhii/ suga/m
6.51.14a graa/vaaNaH soma no hi/ kaM sakhitvanaa/ya vaavashu/H
6.51.14c jahii/ ny a\tri/Nam paNi/M vR/ko hi/ Sa/H
6.51.15a yuuya/M hi/ SThaa/ sudaanava i/ndrajyeSThaa abhi/dyavaH
6.51.15c ka/rtaa no a/dhvann aa/ suga/M gopaa/ amaa/
6.51.16a a/pi pa/nthaam aganmahi svastigaa/m aneha/sam
6.51.16c ye/na vi/shvaaH pa/ri dvi/So vRNa/kti vinda/te va/su
6.52.1a na/ ta/d divaa/ na/ pRthivyaa/nu manye na/ yaj~ne/na no/ta/ sha/miibhir aabhi/H
6.52.1c ubja/ntu ta/M subhva\H pa/rvataaso ni/ hiiyataam atiyaaja/sya yaSTaa/
6.52.2a a/ti vaa yo/ maruto ma/nyate no bra/hma vaa ya/H kriya/maaNaM ni/nitsaat
6.52.2c ta/puuMSi ta/smai vRjinaa/ni santu brahmadvi/Sam abhi/ ta/M shocatu dyau/H
6.52.3a ki/m a~Nga/ tvaa bra/hmaNaH soma gopaa/M ki/m a~Nga/ tvaahur abhishastipaa/M naH
6.52.3c ki/m a~Nga/ naH pashyasi nidya/maanaan brahmadvi/Se ta/puSiM heti/m asya
6.52.4a a/vantu maa/m uSa/so jaa/yamaanaa a/vantu maa si/ndhavaH pi/nvamaanaaH
6.52.4c a/vantu maa pa/rvataaso dhruvaa/so/ .avantu maa pita/ro deva/huutau
6.52.5a vishvadaa/niiM suma/nasaH syaama pa/shyema nu/ suu/ryam ucca/rantam
6.52.5c ta/thaa karad va/supatir va/suunaaM devaa/M+ o/haano/ .avasaa/gamiSThaH
6.52.6a i/ndro ne/diSTham a/vasaa/gamiSThaH sa/rasvatii si/ndhubhiH pi/nvamaanaa
6.52.6c parja/nyo na o/Sadhiibhir mayobhu/r agni/H susha/MsaH suha/vaH pite/va
6.52.7a vi/shve devaasa aa/ gata shRNutaa/ ma ima/M ha/vam
6.52.7c e/da/m barhi/r ni/ Siidata
6.52.8a yo/ vo devaa ghRta/snunaa havye/na pratibhuu/Sati
6.52.8c ta/M vi/shva u/pa gachatha
6.52.9a u/pa naH suuna/vo gi/raH shRNva/ntv amR/tasya ye/
6.52.9c sumRLiikaa/ bhavantu naH
6.52.10a vi/shve devaa/ RtaavR/dha Rtu/bhir havanashru/taH
6.52.10c juSa/ntaaM yu/jyam pa/yaH
6.52.11a stotra/m i/ndro maru/dgaNas tva/STRmaan mitro/ aryamaa/
6.52.11c imaa/ havyaa/ juSanta naH
6.52.12a ima/M no agne adhvara/M ho/tar vayunasho/ yaja
6.52.12c cikitvaa/n dai/vyaM ja/nam
6.52.13a vi/shve devaaH shRNute/ma/M ha/vam me ye/ anta/rikSe ya/ u/pa dya/vi STha/
6.52.13c ye/ agnijihvaa/ uta/ vaa ya/jatraa aasa/dyaasmi/n barhi/Si maadayadhvam
6.52.14a vi/shve devaa/ ma/ma shRNvantu yaj~ni/yaa ubhe/ ro/dasii apaa/M na/paac ca ma/nma
6.52.14c maa/ vo va/caaMsi parica/kSyaaNi vocaM sumne/Sv i/d vo a/ntamaa madema
6.52.15a ye/ ke/ ca jmaa/ mahi/no a/himaayaa divo/ jaj~nire/ apaa/M sadha/sthe
6.52.15c te/ asma/bhyam iSa/ye vi/shvam aa/yuH kSa/pa usraa/ varivasyantu devaa/H
6.52.16a a/gniiparjanyaav a/vataM dhi/yam me .asmi/n ha/ve suhavaa suSTuti/M naH
6.52.16c i/Laam anyo/ jana/yad ga/rbham anya/H prajaa/vatiir i/Sa aa/ dhattam asme/
6.52.17a stiirNe/ barhi/Si samidhaane/ agnau/ suukte/na mahaa/ na/masaa/ vivaase
6.52.17c asmi/n no adya/ vida/the yajatraa vi/shve devaa havi/Si maadayadhvam
6.53.1a vaya/m u tvaa pathas pate ra/thaM na/ vaa/jasaataye
6.53.1c dhiye/ puuSann ayujmahi
6.53.2a abhi/ no na/ryaM va/su viira/m pra/yatadakSiNam
6.53.2c vaama/M gRha/patiM naya
6.53.3a a/ditsantaM cid aaghRNe puu/San daa/naaya codaya
6.53.3c paNe/sh cid vi/ mradaa ma/naH
6.53.4a vi/ patho/ vaa/jasaataye cinuhi/ vi/ mR/dho jahi
6.53.4c saa/dhantaam ugra no dhi/yaH
6.53.5a pa/ri tRndhi paNiinaa/m aa/rayaa hR/dayaa kave
6.53.5c a/them asma/bhyaM randhaya
6.53.6a vi/ puuSann aa/rayaa tuda paNe/r icha hRdi/ priya/m
6.53.6c a/them asma/bhyaM randhaya
6.53.7a aa/ rikha kikiraa/ kRNu paNiinaa/M hR/dayaa kave
6.53.7c a/them asma/bhyaM randhaya
6.53.8a yaa/m puuSan brahmaco/daniim aa/raam bi/bharSy aaghRNe
6.53.8c ta/yaa samasya hR/dayam aa/ rikha kikiraa/ kRNu
6.53.9a yaa/ te a/STraa go/opashaa/ghRNe pashusaa/dhanii
6.53.9c ta/syaas te sumna/m iimahe
6.53.10a uta/ no goSa/NiM dhi/yam ashvasaa/M vaajasaa/m uta/
6.53.10c nRva/t kRNuhi viita/ye
6.54.1a sa/m puuSan vidu/Saa naya yo/ a/~njasaanushaa/sati
6.54.1c ya/ eve/da/m i/ti bra/vat
6.54.2a sa/m u puuSNaa/ gamemahi yo/ gRhaa/M+ abhishaa/sati
6.54.2c ima/ eve/ti ca bra/vat
6.54.3a puuSNa/sh cakra/M na/ riSyati na/ ko/sho/ .ava padyate
6.54.3c no/ asya vyathate pavi/H
6.54.4a yo/ asmai havi/Saa/vidhan na/ ta/m puuSaa/pi mRSyate
6.54.4c prathamo/ vindate va/su
6.54.5a puuSaa/ gaa/ a/nv etu naH puuSaa/ rakSatv a/rvataH
6.54.5c puuSaa/ vaa/jaM sanotu naH
6.54.6a puu/Sann a/nu pra/ gaa/ ihi ya/jamaanasya sunvata/H
6.54.6c asmaa/kaM stuvataa/m uta/
6.54.7a maa/kir neshan maa/kiiM riSan maa/kiiM sa/M shaari ke/vaTe
6.54.7c a/thaa/riSTaabhir aa/ gahi
6.54.8a shRNva/ntam puuSa/NaM vaya/m i/ryam a/naSTavedasam
6.54.8c ii/shaanaM raaya/ iimahe
6.54.9a puu/San ta/va vrate/ vaya/M na/ riSyema ka/daa cana/
6.54.9c stotaa/ras ta iha/ smasi
6.54.10a pa/ri puuSaa/ para/staad dha/staM dadhaatu da/kSiNam
6.54.10c pu/nar no naSTa/m aa/jatu
6.55.1a e/hi vaa/M vimuco napaad aa/ghRNe sa/M sacaavahai
6.55.1c rathii/r Rta/sya no bhava
6.55.2a rathii/tamaM kapardi/nam ii/shaanaM raa/dhaso maha/H
6.55.2c raaya/H sa/khaayam iimahe
6.55.3a raayo/ dhaa/raasy aaghRNe va/so raashi/r ajaashva
6.55.3c dhii/vato-dhiivataH sa/khaa
6.55.4a puuSa/NaM nv a\jaa/shvam u/pa stoSaama vaaji/nam
6.55.4c sva/sur yo/ jaara/ ucya/te
6.55.5a maatu/r didhiSu/m abravaM sva/sur jaara/H shRNotu naH
6.55.5c bhraa/te/ndrasya sa/khaa ma/ma
6.55.6a aa/jaa/saH puuSa/NaM ra/the nishRmbhaa/s te/ janashri/yam
6.55.6c deva/M vahantu bi/bhrataH
6.56.1a ya/ enam aadi/deshati karambhaa/d i/ti puuSa/Nam
6.56.1c na/ te/na deva/ aadi/she
6.56.2a uta/ ghaa sa/ rathii/tamaH sa/khyaa sa/tpatir yujaa/
6.56.2c i/ndro vRtraa/Ni jighnate
6.56.3a utaa/da/H paruSe/ ga/vi suu/rash cakra/M hiraNya/yam
6.56.3c ny aai\rayad rathii/tamaH
6.56.4a ya/d adya/ tvaa puruSTuta bra/vaama dasra mantumaH
6.56.4c ta/t su/ no ma/nma saadhaya
6.56.5a ima/M ca no gave/SaNaM saata/ye siiSadho gaNa/m
6.56.5c aaraa/t puuSann asi shruta/H
6.56.6a aa/ te svasti/m iimaha aare/aghaam u/paavasum
6.56.6c adyaa/ ca sarva/taataye shva/sh ca sarva/taataye
6.57.1a i/ndraa nu/ puuSa/Naa vaya/M sakhyaa/ya svasta/ye
6.57.1c huve/ma vaa/jasaataye
6.57.2a so/mam anya/ u/paasadat paa/tave camvo\H suta/m
6.57.2c karambha/m anya/ ichati
6.57.3a ajaa/ anya/sya va/hnayo ha/rii anya/sya sa/mbhRtaa
6.57.3c taa/bhyaaM vRtraa/Ni jighnate
6.57.4a ya/d i/ndro a/nayad ri/to mahii/r apo/ vR/SantamaH
6.57.4c ta/tra puuSaa/bhavat sa/caa
6.57.5a taa/m puuSNa/H sumati/M vaya/M vRkSa/sya pra/ vayaa/m iva
6.57.5c i/ndrasya caa/ rabhaamahe
6.57.6a u/t puuSa/NaM yuvaamahe .abhii/shuuM+r iva saa/rathiH
6.57.6c mahyaa/ i/ndraM svasta/ye
6.58.1a shukra/M te anya/d yajata/M te anya/d vi/Suruupe a/hanii dyau/r ivaasi
6.58.1c vi/shvaa hi/ maayaa/ a/vasi svadhaavo bhadraa/ te puuSann iha/ raati/r astu
6.58.2a ajaa/shvaH pashupaa/ vaa/japastyo dhiyaMjinvo/ bhu/vane vi/shve a/rpitaH
6.58.2c a/STraam puuSaa/ shithiraa/m udva/riivRjat saMca/kSaaNo bhu/vanaa deva/ iiyate
6.58.3a yaa/s te puuSan naa/vo anta/H samudre/ hiraNya/yiir anta/rikSe ca/ranti
6.58.3c taa/bhir yaasi duutyaa/M suu/ryasya kaa/mena kRta shra/va icha/maanaH
6.58.4a puuSaa/ suba/ndhur diva/ aa/ pRthivyaa/ iLa/s pa/tir magha/vaa dasma/varcaaH
6.58.4c ya/M devaa/so a/daduH suuryaa/yai kaa/mena kRta/M tava/saM sva/~ncam
6.59.1a pra/ nu/ vocaa sute/Su vaaM viiryaaaa\ yaa/ni cakra/thuH
6.59.1c hataa/so vaam pita/ro deva/shatrava i/ndraagnii jii/vatho yuva/m
6.59.2a ba/L itthaa/ mahimaa/ vaam i/ndraagnii pa/niSTha aa/
6.59.2c samaano/ vaaM janitaa/ bhraa/taraa yuva/M yamaa/v ihe/hamaataraa
6.59.3a okivaa/Msaa sute/ sa/caaM+ a/shvaa sa/ptii ivaa/dane
6.59.3c i/ndraa nv a\gnii/ a/vaseha/ vajri/Naa vaya/M devaa/ havaamahe
6.59.4a ya/ indraagnii sute/Su vaaM sta/vat te/Sv RtaavRdhaa
6.59.4c joSavaaka/M va/dataH pajrahoSiNaa na/ devaa bhasa/thash cana/
6.59.5a i/ndraagnii ko/ asya/ vaaM de/vau ma/rtash ciketati
6.59.5c vi/Suuco a/shvaan yuyujaana/ iiyata e/kaH samaana/ aa/ ra/the
6.59.6a i/ndraagnii apaa/d iya/m puu/rvaa/gaat padva/tiibhyaH
6.59.6c hitvii/ shi/ro jihva/yaa vaa/vadac ca/rat triMsha/t padaa/ ny a\kramiit
6.59.7a i/ndraagnii aa/ hi/ tanvate/ na/ro dha/nvaani baahvo/H
6.59.7c maa/ no asmi/n mahaadhane/ pa/raa varktaM ga/viSTiSu
6.59.8a i/ndraagnii ta/panti maaghaa/ aryo/ a/raatayaH
6.59.8c a/pa dve/SaaMsy aa/ kRtaM yuyuta/M suu/ryaad a/dhi
6.59.9a i/ndraagnii yuvo/r a/pi va/su divyaa/ni paa/rthivaa
6.59.9c aa/ na iha/ pra/ yachataM rayi/M vishvaa/yupoSasam
6.59.10a i/ndraagnii ukthavaahasaa sto/mebhir havanashrutaa
6.59.10c vi/shvaabhir giirbhi/r aa/ gatam asya/ so/masya piita/ye
6.60.1a shna/thad vRtra/m uta/ sanoti vaa/jam i/ndraa yo/ agnii/ sa/hurii saparyaa/t
6.60.1c irajya/ntaa vasavya\sya bhuu/reH sa/hastamaa sa/hasaa vaajaya/ntaa
6.60.2a taa/ yodhiSTam abhi/ gaa/ indra nuuna/m apa/H sva\r uSa/so agna uuLhaa/H
6.60.2c di/shaH sva\r uSa/sa indra citraa/ apo/ gaa/ agne yuvase niyu/tvaan
6.60.3a aa/ vRtrahaNaa vRtraha/bhiH shu/Smair i/ndra yaata/M na/mobhir agne arvaa/k
6.60.3c yuva/M raa/dhobhir a/kavebhir indraa/gne asme/ bhavatam uttame/bhiH
6.60.4a taa/ huve ya/yor ida/m papne/ vi/shvam puraa/ kRta/m
6.60.4c indraagnii/ na/ mardhataH
6.60.5a ugraa/ vighani/naa mR/dha indraagnii/ havaamahe
6.60.5c taa/ no mRLaata iidR/she
6.60.6a hato/ vRtraa/Ny aa/ryaa hato/ daa/saani sa/tpatii
6.60.6c hato/ vi/shvaa a/pa dvi/SaH
6.60.7a i/ndraagnii yuvaa/m ime\ .abhi/ sto/maa anuuSata
6.60.7c pi/bataM shambhuvaa suta/m
6.60.8a yaa/ vaaM sa/nti puruspR/ho niyu/to daashu/Se naraa
6.60.8c i/ndraagnii taa/bhir aa/ gatam
6.60.9a taa/bhir aa/ gachataM naro/peda/M sa/vanaM suta/m
6.60.9c i/ndraagnii so/mapiitaye
6.60.10a ta/m iiLiSva yo/ arci/Saa va/naa vi/shvaa pariSva/jat
6.60.10c kRSNaa/ kRNo/ti jihva/yaa
6.60.11a ya/ iddha/ aavi/vaasati sumna/m i/ndrasya ma/rtyaH
6.60.11c dyumnaa/ya suta/raa apa/H
6.60.12a taa/ no vaa/javatiir i/Sa aashuu/n pipRtam a/rvataH
6.60.12c i/ndram agni/M ca vo/Lhave
6.60.13a ubhaa/ vaam indraagnii aahuva/dhyaa ubhaa/ raa/dhasaH saha/ maadaya/dhyai
6.60.13c ubhaa/ daataa/raav iSaa/M rayiiNaa/m ubhaa/ vaa/jasya saata/ye huve vaam
6.60.14a aa/ no ga/vyebhir a/shvyair vasavyaai\r u/pa gachatam
6.60.14c sa/khaayau devau/ sakhyaa/ya shambhu/vendraagnii/ taa/ havaamahe
6.60.15a i/ndraagnii shRNuta/M ha/vaM ya/jamaanasya sunvata/H
6.60.15c viita/M havyaa/ny aa/ gatam pi/bataM somya/m ma/dhu
6.61.1a iya/m adadaad rabhasa/m RNacyu/taM di/vodaasaM vadhryashvaa/ya daashu/Se
6.61.1c yaa/ sha/shvantam aacakhaa/daavasa/m paNi/M taa/ te daatraa/Ni taviSaa/ sarasvati
6.61.2a iya/M shu/Smebhir bisakhaa/ ivaarujat saa/nu giriiNaa/M taviSe/bhir uurmi/bhiH
6.61.2c paaraavataghnii/m a/vase suvRkti/bhiH sa/rasvatiim aa/ vivaasema dhiiti/bhiH
6.61.3a sa/rasvati devani/do ni/ barhaya prajaa/M vi/shvasya bR/sayasya maayi/naH
6.61.3c uta/ kSiti/bhyo .ava/niir avindo viSa/m ebhyo asravo vaajiniivati
6.61.4a pra/ No devii/ sa/rasvatii vaa/jebhir vaaji/niivatii
6.61.4c dhiinaa/m avitry a\vatu
6.61.5a ya/s tvaa devi sarasvaty upabruute/ dha/ne hite/
6.61.5c i/ndraM na/ vRtratuu/rye
6.61.6a tva/M devi sarasvaty a/vaa vaa/jeSu vaajini
6.61.6c ra/daa puuSe/va naH sani/m
6.61.7a uta/ syaa/ naH sa/rasvatii ghoraa/ hi/raNyavartaniH
6.61.7c vRtraghnii/ vaSTi suSTuti/m
6.61.8a ya/syaa ananto/ a/hrutas tveSa/sh cariSNu/r arNava/H
6.61.8c a/mash ca/rati ro/ruvat
6.61.9a saa/ no vi/shvaa a/ti dvi/SaH sva/sRRr anyaa/ Rtaa/varii
6.61.9c a/tann a/heva suu/ryaH
6.61.10a uta/ naH priyaa/ priyaa/su sapta/svasaa su/juSTaa
6.61.10c sa/rasvatii sto/myaa bhuut
6.61.11a aapapru/Sii paa/rthivaany uru/ ra/jo anta/rikSam
6.61.11c sa/rasvatii nida/s paatu
6.61.12a triSadha/sthaa sapta/dhaatuH pa/~nca jaataa/ vardha/yantii
6.61.12c vaa/je-vaaje ha/vyaa bhuut
6.61.13a pra/ yaa/ mahimnaa/ mahi/naasu ce/kite dyumne/bhir anyaa/ apa/saam apa/stamaa
6.61.13c ra/tha iva bRhatii/ vibhva/ne kRto/pastu/tyaa cikitu/Saa sa/rasvatii
6.61.14a sa/rasvaty abhi/ no neSi va/syo maa/pa sphariiH pa/yasaa maa/ na aa/ dhak
6.61.14c juSa/sva naH sakhyaa/ veshyaaaa\ ca maa/ tva/t kSe/traaNy a/raNaani ganma
6.62.1a stuSe/ na/raa divo/ asya/ prasa/ntaashvi/naa huve ja/ramaaNo arkai/H
6.62.1c yaa/ sadya/ usraa/ vyu/Si jmo/ a/ntaan yu/yuuSataH pa/ry uruu/ va/raaMsi
6.62.2a taa/ yaj~na/m aa/ shu/cibhish cakramaaNaa/ ra/thasya bhaanu/M rurucuu ra/jobhiH
6.62.2c puruu/ va/raaMsy a/mitaa mi/maanaapo/ dha/nvaany a/ti yaatho a/jraan
6.62.3a taa/ ha tya/d varti/r ya/d a/radhram ugretthaa/ dhi/ya uuhathuH sha/shvad a/shvaiH
6.62.3c ma/nojavebhir iSirai/H shaya/dhyai pa/ri vya/thir daashu/So ma/rtyasya
6.62.4a taa/ na/vyaso ja/ramaaNasya ma/nmo/pa bhuuSato yuyujaana/saptii
6.62.4c shu/bham pR/kSam i/Sam uu/rjaM va/hantaa ho/taa yakSat pratno/ adhru/g yu/vaanaa
6.62.5a taa/ valguu/ dasraa/ purushaa/katamaa pratnaa/ na/vyasaa va/casaa/ vivaase
6.62.5c yaa/ sha/Msate stuvate/ sha/mbhaviSThaa babhuuva/tur gRNate/ citra/raatii
6.62.6a taa/ bhujyu/M vi/bhir adbhya/H samudraa/t tu/grasya suunu/m uuhathuu ra/jobhiH
6.62.6c areNu/bhir yo/janebhir bhuja/ntaa patatri/bhir a/rNaso ni/r upa/sthaat
6.62.7a vi/ jayu/Saa rathyaa yaatam a/driM shruta/M ha/vaM vRSaNaa vadhrimatyaa/H
6.62.7c dashasya/ntaa shaya/ve pipyathur gaa/m i/ti cyavaanaa sumati/m bhuraNyuu
6.62.8a ya/d rodasii pradi/vo a/sti bhuu/maa he/Lo devaa/naam uta/ martyatraa/
6.62.8c ta/d aadityaa vasavo rudriyaaso rakSoyu/je ta/pur agha/M dadhaata
6.62.9a ya/ iiM raa/jaanaav Rtuthaa/ vida/dhad ra/jaso mitro/ va/ruNash ci/ketat
6.62.9c gambhiiraa/ya ra/kSase heti/m asya dro/ghaaya cid va/casa aa/navaaya
6.62.10a a/ntaraish cakrai/s ta/nayaaya varti/r dyuma/taa/ yaataM nRva/taa ra/thena
6.62.10c sa/nutyena tya/jasaa ma/rtyasya vanuSyataa/m a/pi shiirSaa/ vavRktam
6.62.11a aa/ paramaa/bhir uta/ madhyamaa/bhir niyu/dbhir yaatam avamaa/bhir arvaa/k
6.62.11c dRLha/sya cid go/mato vi/ vraja/sya du/ro vartaM gRNate/ citraraatii
6.63.1a kva\ tyaa/ valguu/ puruhuutaa/dya/ duuto/ na/ sto/mo .avidan na/masvaan
6.63.1c aa/ yo/ arvaa/~N naa/satyaa vava/rta pre/SThaa hy a/satho asya ma/nman
6.63.2a a/ram me gantaM ha/vanaayaasmai/ gRNaanaa/ ya/thaa pi/baatho a/ndhaH
6.63.2c pa/ri ha tya/d varti/r yaatho riSo/ na/ ya/t pa/ro naa/ntaras tuturyaa/t
6.63.3a a/kaari vaam a/ndhaso va/riimann a/staari barhi/H supraayaNa/tamam
6.63.3c uttaana/hasto yuvayu/r vavandaa/ vaaM na/kSanto a/draya aa~njan
6.63.4a uurdhvo/ vaam agni/r adhvare/Sv asthaat pra/ raati/r eti juurNi/nii ghRtaa/cii
6.63.4c pra/ ho/taa guurta/manaa uraaNo/ .ayukta yo/ naa/satyaa ha/viiman
6.63.5a a/dhi shriye/ duhitaa/ suu/ryasya ra/thaM tasthau purubhujaa shato/tim
6.63.5c pra/ maayaa/bhir maayinaa bhuutam a/tra na/raa nRtuu ja/niman yaj~ni/yaanaam
6.63.6a yuva/M shriibhi/r darshataa/bhir aabhi/H shubhe/ puSTi/m uuhathuH suuryaa/yaaH
6.63.6c pra/ vaaM va/yo va/puSe/ .anu paptan na/kSad vaa/Nii su/STutaa dhiSNyaa vaam
6.63.7a aa/ vaaM va/yo/ .ashvaaso va/hiSThaa abhi/ pra/yo naasatyaa vahantu
6.63.7c pra/ vaaM ra/tho ma/nojavaa asarjiiSa/H pRkSa/ iSi/dho a/nu puurvii/H
6.63.8a puru/ hi/ vaam purubhujaa deSNa/M dhenu/M na i/Sam pinvatam a/sakraam
6.63.8c stu/tash ca vaam maadhvii suSTuti/sh ca ra/saash ca ye/ vaam a/nu raati/m a/gman
6.63.9a uta/ ma Rjre/ pu/rayasya raghvii/ sumiiLhe/ shata/m peruke/ ca pakvaa/
6.63.9c shaaNDo/ daad dhiraNi/naH sma/ddiSTiin da/sha vashaa/so abhiSaa/ca RSvaa/n
6.63.10a sa/M vaaM shataa/ naasatyaa saha/sraa/shvaanaam purupa/nthaa gire/ daat
6.63.10c bhara/dvaajaaya viira nuu/ gire/ daad dhataa/ ra/kSaaMsi purudaMsasaa syuH
6.63.11a aa/ vaaM sumne/ va/riman suuri/bhiH Syaam
6.64.1a u/d u shriya/ uSa/so ro/camaanaa a/sthur apaa/M no/rma/yo ru/shantaH
6.64.1c kRNo/ti vi/shvaa supa/thaa sugaa/ny a/bhuud u va/svii da/kSiNaa magho/nii
6.64.2a bhadraa/ dadRkSa urviyaa/ vi/ bhaasy u/t te shoci/r bhaana/vo dyaa/m apaptan
6.64.2c aavi/r va/kSaH kRNuSe shumbha/maano/So devi ro/camaanaa ma/hobhiH
6.64.3a va/hanti siim aruNaa/so ru/shanto gaa/vaH subha/gaam urviyaa/ prathaanaa/m
6.64.3c a/pejate shuu/ro a/steva sha/truun baa/dhate ta/mo ajiro/ na/ vo/Lhaa
6.64.4a sugo/ta/ te supa/thaa pa/rvateSv avaate/ apa/s tarasi svabhaano
6.64.4c saa/ na aa/ vaha pRthuyaamann RSve rayi/M divo duhitar iSaya/dhyai
6.64.5a saa/ vaha yo/kSa/bhir a/vaato/So va/raM va/hasi jo/Sam a/nu
6.64.5c tva/M divo duhitar yaa/ ha devii/ puurva/huutau maMha/naa darshataa/ bhuuH
6.64.6a u/t te va/yash cid vasate/r apaptan na/rash ca ye/ pitubhaa/jo vyu\STau
6.64.6c amaa/ sate/ vahasi bhuu/ri vaama/m u/So devi daashu/Se ma/rtyaaya
6.65.1a eSaa/ syaa/ no duhitaa/ divojaa/H kSitii/r ucha/ntii maa/nuSiir ajiigaH
6.65.1c yaa/ bhaanu/naa ru/shataa raamyaa/sv a/j~naayi tira/s ta/masash cid aktuu/n
6.65.2a vi/ ta/d yayur aruNayu/gbhir a/shvaish citra/m bhaanty uSa/sash candra/rathaaH
6.65.2c a/graM yaj~na/sya bRhato/ na/yantiir vi/ taa/ baadhante ta/ma uu/rmyaayaaH
6.65.3a shra/vo vaa/jam i/Sam uu/rjaM va/hantiir ni/ daashu/Sa uSaso ma/rtyaaya
6.65.3c magho/niir viira/vat pa/tyamaanaa a/vo dhaata vidhate/ ra/tnam adya/
6.65.4a idaa/ hi/ vo vidhate/ ra/tnam a/stiidaa/ viiraa/ya daashu/Sa uSaasaH
6.65.4c idaa/ vi/praaya ja/rate ya/d ukthaa/ ni/ Sma maa/vate vahathaa puraa/ cit
6.65.5a idaa/ hi/ ta uSo adrisaano gotraa/ ga/vaam a/~Ngiraso gRNa/nti
6.65.5c vy a\rke/Na bibhidur bra/hmaNaa ca satyaa/ nRNaa/m abhavad deva/huutiH
6.65.6a uchaa/ divo duhitaH pratnava/n no bharadvaajava/d vidhate/ maghoni
6.65.6c suvii/raM rayi/M gRNate/ ririihy urugaaya/m a/dhi dhehi shra/vo naH
6.66.1a va/pur nu/ ta/c cikitu/Se cid astu samaana/M naa/ma dhenu/ pa/tyamaanam
6.66.1c ma/rteSv anya/d doha/se piipaa/ya sakR/c chukra/M duduhe pR/shnir uu/dhaH
6.66.2a ye/ agna/yo na/ sho/shucann idhaanaa/ dvi/r ya/t tri/r maru/to vaavRdha/nta
6.66.2c areNa/vo hiraNya/yaasa eSaaM saaka/M nRmNai/H pau/Msyebhish ca bhuuvan
6.66.3a rudra/sya ye/ miiLhu/SaH sa/nti putraa/ yaa/Msh co nu/ daa/dhRvir bha/radhyai
6.66.3c vide/ hi/ maataa/ maho/ mahii/ Saa/ se/t pR/shniH subhve\ ga/rbham aa/dhaat
6.66.4a na/ ya/ ii/Sante janu/So/ .ayaa nv a\nta/H sa/nto .avadyaa/ni punaanaa/H
6.66.4c ni/r ya/d duhre/ shu/cayo/ .anu jo/Sam a/nu shriyaa/ tanva\m ukSa/maaNaaH
6.66.5a makSuu/ na/ ye/Su doha/se cid ayaa/ aa/ naa/ma dhRSNu/ maa/rutaM da/dhaanaaH
6.66.5c na/ ye/ staunaa/ ayaa/so mahnaa/ nuu/ cit sudaa/nur a/va yaasad ugraa/n
6.66.6a ta/ i/d ugraa/H sha/vasaa dhRSNu/SeNaa ubhe/ yujanta ro/dasii sume/ke
6.66.6c a/dha smaiSu rodasii/ sva/shocir aa/mavatsu tasthau na/ ro/kaH
6.66.7a aneno/ vo maruto yaa/mo astv anashva/sh cid ya/m a/jaty a/rathiiH
6.66.7c anavaso/ anabhiishuu/ rajastuu/r vi/ ro/dasii pathyaaaa\ yaati saa/dhan
6.66.8a naa/sya vartaa/ na/ tarutaa/ nv a\sti ma/ruto ya/m a/vatha vaa/jasaatau
6.66.8c toke/ vaa go/Su ta/naye ya/m apsu/ sa/ vraja/M da/rtaa paa/rye a/dha dyo/H
6.66.9a pra/ citra/m arka/M gRNate/ turaa/ya maa/rutaaya sva/tavase bharadhvam
6.66.9c ye/ sa/haaMsi sa/hasaa sa/hante re/jate agne pRthivii/ makhe/bhyaH
6.66.10a tvi/Siimanto adhvara/syeva didyu/t tRSucya/vaso juhvo\ naa/gne/H
6.66.10c arca/trayo dhu/nayo na/ viiraa/ bhraa/jajjanmaano maru/to a/dhRSTaaH
6.66.11a ta/M vRdha/ntam maa/rutam bhraa/jadRSTiM rudra/sya suunu/M hava/saa/ vivaase
6.66.11c diva/H sha/rdhaaya shu/cayo maniiSaa/ gira/yo naa/pa ugraa/ aspRdhran
6.67.1a vi/shveSaaM vaH sataa/M jye/SThatamaa giirbhi/r mitraa/va/ruNaa vaavRdha/dhyai
6.67.1c sa/M yaa/ rashme/va yama/tur ya/miSThaa dvaa/ ja/naaM+ a/samaa baahu/bhiH svai/H
6.67.2a iya/m ma/d vaam pra/ stRNiite maniiSo/pa priyaa/ na/masaa barhi/r a/cha
6.67.2c yanta/M no mitraavaruNaav a/dhRSTaM chardi/r ya/d vaaM varuuthya\M sudaanuu
6.67.3a aa/ yaatam mitraavaruNaa sushasty u/pa priyaa/ na/masaa huuya/maanaa
6.67.3c sa/M yaa/v apnastho/ \!\ apa/seva ja/naa~n chrudhiiyata/sh cid yatatho mahitvaa/
6.67.4a a/shvaa na/ yaa/ vaaji/naa puuta/bandhuu Rtaa/ ya/d ga/rbham a/ditir bha/radhyai
6.67.4c pra/ yaa/ ma/hi mahaa/ntaa jaa/yamaanaa ghoraa/ ma/rtaaya ripa/ve ni/ diidhaH
6.67.5a vi/shve ya/d vaam maMha/naa ma/ndamaanaaH kSatra/M devaa/so a/dadhuH sajo/SaaH
6.67.5c pa/ri ya/d bhuutho/ ro/dasii cid urvii/ sa/nti spa/sho a/dabdhaaso a/muuraaH
6.67.6a taa/ hi/ kSatra/M dhaara/yethe a/nu dyuu/n dRMhe/the saa/num upamaa/d iva dyo/H
6.67.6c dRLho/ na/kSatra uta/ vishva/devo bhuu/mim aa/taan dyaa/M dhaasi/naayo/H
6.67.7a taa/ vigra/M dhaithe jaTha/ram pRNa/dhyaa aa/ ya/t sa/dma sa/bhRtayaH pRNa/nti
6.67.7c na/ mRSyante yuvata/yo/ .avaataa vi/ ya/t pa/yo vishvajinvaa bha/rante
6.67.8a taa/ jihva/yaa sa/dam e/da/M sumedhaa/ aa/ ya/d vaaM satyo/ arati/r Rte/ bhuu/t
6.67.8c ta/d vaam mahitva/M ghRtaannaav astu yuva/M daashu/Se vi/ cayiSTam a/MhaH
6.67.9a pra/ ya/d vaam mitraavaruNaa spuurdha/n priyaa/ dhaa/ma yuva/dhitaa mina/nti
6.67.9c na/ ye/ devaa/sa o/hasaa na/ ma/rtaa a/yaj~nasaaco a/pyo na/ putraa/H
6.67.10a vi/ ya/d vaa/caM kiistaa/so bha/rante sha/Msanti ke/ cin nivi/do manaanaa/H
6.67.10c aa/d vaam bravaama satyaa/ny ukthaa/ na/kir deve/bhir yatatho mahitvaa/
6.67.11a avo/r itthaa/ vaaM chardi/So abhi/STau yuvo/r mitraavaruNaav a/skRdhoyu
6.67.11c a/nu ya/d gaa/va sphuraa/n Rjipya/M dhRSNu/M ya/d ra/Ne vR/SaNaM yuna/jan
6.68.1a shruSTii/ vaaM yaj~na/ u/dyataH sajo/Saa manuSva/d vRkta/barhiSo ya/jadhyai
6.68.1c aa/ ya/ i/ndraava/ruNaav iSe/ adya/ mahe/ sumnaa/ya maha/ aavava/rtat
6.68.2a taa/ hi/ shre/SThaa deva/taataa tujaa/ shuu/raaNaaM sha/viSThaa taa/ hi/ bhuuta/m
6.68.2c magho/naam ma/MhiSThaa tuvishu/Sma Rte/na vRtratu/raa sa/rvasenaa
6.68.3a taa/ gRNiihi namasye\bhiH shuuSai/H sumne/bhir i/ndraava/ruNaa cakaanaa/
6.68.3c va/jreNaanya/H sha/vasaa ha/nti vRtra/M si/Sakty anyo/ vRja/neSu vi/praH
6.68.4a gnaa/sh ca ya/n na/rash ca vaavRdha/nta vi/shve devaa/so naraa/M sva/guurtaaH
6.68.4c prai/bhya indraavaruNaa mahitvaa/ dyau/sh ca pRthivi bhuutam urvii/
6.68.5a sa/ i/t sudaa/nuH sva/vaaM+ Rtaa/ve/ndraa yo/ vaaM varuNa daa/shati tma/n
6.68.5c iSaa/ sa/ dviSa/s tared daa/svaan va/Msad rayi/M rayiva/tash ca ja/naan
6.68.6a ya/M yuva/M daashva\dhvaraaya devaa rayi/M dhattho/ va/sumantam purukSu/m
6.68.6c asme/ sa/ indraavaruNaav a/pi Syaat pra/ yo/ bhana/kti vanu/Saam a/shastiiH
6.68.7a uta/ naH sutraatro/ deva/gopaaH suuri/bhya indraavaruNaa rayi/H Syaat
6.68.7c ye/SaaM shu/SmaH pR/tanaasu saahvaa/n pra/ sadyo/ dyumnaa/ tira/te ta/turiH
6.68.8a nuu/ na indraavaruNaa gRNaanaa/ pR~Nkta/M rayi/M saushravasaa/ya devaa
6.68.8c itthaa/ gRNa/nto mahi/nasya sha/rdho .apo/ na/ naavaa/ duritaa/ tarema
6.68.9a pra/ samraa/je bRhate/ ma/nma nu/ priya/m a/rca devaa/ya va/ruNaaya sapra/thaH
6.68.9c aya/M ya/ urvii/ mahinaa/ ma/hivrataH kra/tvaa vibhaa/ty aja/ro na/ shoci/Saa
6.68.10a i/ndraavaruNaa sutapaav ima/M suta/M so/mam pibatam ma/dyaM dhRtavrataa
6.68.10c yuvo/ ra/tho adhvara/M deva/viitaye pra/ti sva/saram u/pa yaati piita/ye
6.68.11a i/ndraavaruNaa ma/dhumattamasya vR/SNaH so/masya vRSaNaa/ vRSethaam
6.68.11c ida/M vaam a/ndhaH pa/riSiktam asme/ aasa/dyaasmi/n barhi/Si maadayethaam
6.69.1a sa/M vaaM ka/rmaNaa sa/m iSaa/ hinomii/ndraaviSNuu a/pasas paare/ asya/
6.69.1c juSe/thaaM yaj~na/M dra/viNaM ca dhattam a/riSTair naH pathi/bhiH paara/yantaa
6.69.2a yaa/ vi/shvaasaaM janitaa/raa matiinaa/m i/ndraavi/SNuu kala/shaa somadhaa/naa
6.69.2c pra/ vaaM gi/raH shasya/maanaa avantu pra/ sto/maaso giiya/maanaaso arkai/H
6.69.3a i/ndraaviSNuu madapatii madaanaam aa/ so/maM yaataM dra/viNo da/dhaanaa
6.69.3c sa/M vaam a~njantv aktu/bhir matiinaa/M sa/M sto/maasaH shasya/maanaasa ukthai/H
6.69.4a aa/ vaam a/shvaaso abhimaatiSaa/ha i/ndraaviSNuu sadhamaa/do vahantu
6.69.4c juSe/thaaM vi/shvaa ha/vanaa matiinaa/m u/pa bra/hmaaNi shRNutaM gi/ro me
6.69.5a i/ndraaviSNuu ta/t panayaa/yyaM vaaM so/masya ma/da uru/ cakramaathe
6.69.5c a/kRNutam anta/rikSaM va/riiyo/ .aprathataM jiiva/se no ra/jaaMsi
6.69.6a i/ndraaviSNuu havi/Saa vaavRdhaanaa/graadvaanaa na/masaa raatahavyaa
6.69.6c ghR/taasutii dra/viNaM dhattam asme/ samudra/ sthaH kala/shaH somadhaa/naH
6.69.7a i/ndraaviSNuu pi/batam ma/dhvo asya/ so/masya dasraa jaTha/ram pRNethaam
6.69.7c aa/ vaam a/ndhaaMsi madiraa/Ny agmann u/pa bra/hmaaNi shRNutaM ha/vam me
6.69.8a ubhaa/ jigyathur na/ pa/raa jayethe na/ pa/raa jigye katara/sh canai/noH
6.69.8c i/ndrash ca viSNo ya/d a/paspRdhethaaM tredhaa/ saha/sraM vi/ ta/d airayethaam
6.70.1a ghRta/vatii bhu/vanaanaam abhishri/yorvii/ pRthvii/ madhudu/ghe supe/shasaa
6.70.1c dyaa/vaapRthivii/ va/ruNasya dha/rmaNaa vi/Skabhite aja/re bhuu/riretasaa
6.70.2a a/sashcantii bhuu/ridhaare pa/yasvatii ghRta/M duhaate sukR/te shu/civrate
6.70.2c raa/jantii asya/ bhu/vanasya rodasii asme/ re/taH si~ncataM ya/n ma/nurhitam
6.70.3a yo/ vaam Rja/ve kra/maNaaya rodasii ma/rto dadaa/sha dhiSaNe sa/ saadhati
6.70.3c pra/ prajaa/bhir jaayate dha/rmaNas pa/ri yuvo/H siktaa/ vi/SuruupaaNi sa/vrataa
6.70.4a ghRte/na dyaa/vaapRthivii/ abhii/vRte ghRtashri/yaa ghRtapR/caa ghRtaavR/dhaa
6.70.4c urvii/ pRthvii/ hotRvuu/rye puro/hite te/ i/d vi/praa iiLate sumna/m iSTa/ye
6.70.5a ma/dhu no dyaa/vaapRthivii/ mimikSataam madhushcu/taa madhudu/ghe ma/dhuvrate
6.70.5c da/dhaane yaj~na/M dra/viNaM ca deva/taa ma/hi shra/vo vaa/jam asme/ suvii/ryam
6.70.6a uu/rjaM no dyau/sh ca pRthivii/ ca pinvataam pitaa/ maataa/ vishvavi/daa suda/Msasaa
6.70.6c saMraraaNe/ ro/dasii vishva/shambhuvaa sani/M vaa/jaM rayi/m asme/ sa/m invataam
6.71.1a u/d u Sya/ deva/H savitaa/ hiraNya/yaa baahuu/ ayaMsta sa/vanaaya sukra/tuH
6.71.1c ghRte/na paaNii/ abhi/ pruSNute makho/ yu/vaa suda/kSo ra/jaso vi/dharmaNi
6.71.2a deva/sya vaya/M savitu/H sa/viimani shre/SThe syaama va/sunash ca daava/ne
6.71.2c yo/ vi/shvasya dvipa/do ya/sh ca/tuSpado nive/shane prasave/ caa/si bhuu/manaH
6.71.3a a/dabdhebhiH savitaH paayu/bhiS Tva/M shive/bhir adya/ pa/ri paahi no ga/yam
6.71.3c hi/raNyajihvaH suvitaa/ya na/vyase ra/kSaa maa/kir no agha/shaMsa iishata
6.71.4a u/d u Sya/ deva/H savitaa/ da/muunaa hi/raNyapaaNiH pratidoSa/m asthaat
6.71.4c a/yohanur yajato/ mandra/jihva aa/ daashu/Se suvati bhuu/ri vaama/m
6.71.5a u/d uu ayaaM+ upavakte/va baahuu/ hiraNya/yaa savitaa/ supra/tiikaa
6.71.5c divo/ ro/haaMsy aruhat pRthivyaa/ a/riiramat pata/yat ka/c cid a/bhvam
6.71.6a vaama/m adya/ savitar vaama/m u shvo/ dive/-dive vaama/m asma/bhyaM saaviiH
6.71.6c vaama/sya hi/ kSa/yasya deva bhuu/rer ayaa/ dhiyaa/ vaamabhaa/jaH syaama
6.72.1a i/ndraasomaa ma/hi ta/d vaam mahitva/M yuva/m mahaa/ni prathamaa/ni cakrathuH
6.72.1c yuva/M suu/ryaM vivida/thur yuva/M sva\r vi/shvaa ta/maaMsy ahataM nida/sh ca
6.72.2a i/ndraasomaa vaasa/yatha uSaa/sam u/t suu/ryaM nayatho jyo/tiSaa saha/
6.72.2c u/pa dyaa/M skambha/thu ska/mbhanenaa/prathatam pRthivii/m maata/raM vi/
6.72.3a i/ndraasomaav a/him apa/H pariSThaa/M hatho/ vRtra/m a/nu vaaM dyau/r amanyata
6.72.3c praa/rNaaMsy airayataM nadii/naam aa/ samudraa/Ni paprathuH puruu/Ni
6.72.4a i/ndraasomaa pakva/m aamaa/sv anta/r ni/ ga/vaam i/d dadhathur vakSa/Naasu
6.72.4c jagRbha/thur a/napinaddham aasu ru/shac citraa/su ja/gatiiSv anta/H
6.72.5a i/ndraasomaa yuva/m a~Nga/ ta/rutram apatyasaa/caM shru/tyaM raraathe
6.72.5c yuva/M shu/SmaM na/ryaM carSaNi/bhyaH sa/M vivyathuH pRtanaaSaa/ham ugraa
6.73.1a yo/ adribhi/t prathamajaa/ Rtaa/vaa bR/haspa/tir aa~Ngiraso/ havi/Smaan
6.73.1c dviba/rhajmaa praagharmasa/t pitaa/ na aa/ ro/dasii vRSabho/ roraviiti
6.73.2a ja/naaya cid ya/ ii/vata uloka/m bR/haspa/tir deva/huutau cakaa/ra
6.73.2c ghna/n vRtraa/Ni vi/ pu/ro dardariiti ja/ya~n cha/truuM+r ami/traan pRtsu/ saa/han
6.73.3a bR/haspa/tiH sa/m ajayad va/suuni maho/ vrajaa/n go/mato deva/ eSa/H
6.73.3c apa/H si/Saasan sva\r a/pratiito bR/haspa/tir ha/nty ami/tram arkai/H
6.74.1a so/maarudraa dhaara/yethaam asurya\m pra/ vaam iSTa/yo/ .aram ashnuvantu
6.74.1c da/me-dame sapta/ ra/tnaa da/dhaanaa sha/M no bhuutaM dvipa/de sha/M ca/tuSpade
6.74.2a so/maarudraa vi/ vRhataM vi/Suuciim a/miivaa yaa/ no ga/yam aavive/sha
6.74.2c aare/ baadhethaaM ni/rRtim paraacai/r asme/ bhadraa/ saushravasaa/ni santu
6.74.3a so/maarudraa yuva/m etaa/ny asme/ vi/shvaa tanuu/Su bheSajaa/ni dhattam
6.74.3c a/va syatam mu~nca/taM ya/n no a/sti tanuu/Su baddha/M kRta/m e/no asma/t
6.74.4a tigmaa/yudhau tigma/hetii sushe/vau so/maarudraav iha/ su/ mRLataM naH
6.74.4c pra/ no mu~ncataM va/ruNasya paa/shaad gopaaya/taM naH sumanasya/maanaa
6.75.1a jiimuu/tasyeva bhavati pra/tiikaM ya/d varmii/ yaa/ti sama/daam upa/sthe
6.75.1c a/naaviddhayaa tanvaaaa\ jaya tva/M sa/ tvaa va/rmaNo mahimaa/ pipartu
6.75.2a dha/nvanaa gaa/ dha/nvanaaji/M jayema dha/nvanaa tiivraa/H sama/do jayema
6.75.2c dha/nuH sha/tror apakaama/M kRNoti dha/nvanaa sa/rvaaH pradi/sho jayema
6.75.3a vakSya/ntiive/d aa/ ganiiganti ka/rNam priya/M sa/khaayam pariSasvajaanaa/
6.75.3c yo/Seva shi~Nkte vi/tataa/dhi dha/nva~n jyaa/ iya/M sa/mane paara/yantii
6.75.4a te/ aaca/rantii sa/maneva yo/Saa maate/va putra/m bibhRtaam upa/sthe
6.75.4c a/pa sha/truun vidhyataaM saMvidaane/ aa/rtnii ime/ viSphura/ntii ami/traan
6.75.5a bahviinaa/m pitaa/ bahu/r asya putra/sh cishcaa/ kRNoti sa/manaavaga/tya
6.75.5c iSudhi/H sa/~NkaaH pR/tanaash ca sa/rvaaH pRSThe/ ni/naddho jayati pra/suutaH
6.75.6a ra/the ti/SThan nayati vaaji/naH puro/ ya/tra-yatra kaama/yate suSaarathi/H
6.75.6c abhii/shuunaam mahimaa/nam panaayata ma/naH pashcaa/d a/nu yachanti rashma/yaH
6.75.7a tiivraa/n gho/Saan kRNvate vR/SapaaNayo/ .ashvaa ra/thebhiH saha/ vaaja/yantaH
6.75.7c avakraa/mantaH pra/padair ami/traan kSiNa/nti sha/truuM+r a/napavyayantaH
6.75.8a rathavaa/hanaM havi/r asya naa/ma ya/traa/yudhaM ni/hitam asya va/rma
6.75.8c ta/traa ra/tham u/pa shagma/M sadema vishvaa/haa vaya/M sumanasya/maanaaH
6.75.9a svaaduSaMsa/daH pita/ro vayodhaa/H kRchreshri/taH sha/ktiivanto gabhiiraa/H
6.75.9c citra/senaa i/Subalaa a/mRdhraaH sato/viiraa ura/vo vraatasaahaa/H
6.75.10a braa/hmaNaasaH pi/taraH so/myaasaH shive/ no dyaa/vaapRthivii/ aneha/saa
6.75.10c puuSaa/ naH paatu duritaa/d RtaavRdho ra/kSaa maa/kir no agha/shaMsa iishata
6.75.11a suparNa/M vaste mRgo/ asyaa da/nto go/bhiH sa/Mnaddhaa patati pra/suutaa
6.75.11c ya/traa na/raH sa/M ca vi/ ca dra/vanti ta/traasma/bhyam i/SavaH sha/rma yaMsan
6.75.12a R/jiite pa/ri vR~Ndhi no/ .ashmaa bhavatu nas tanuu/H
6.75.12c so/mo a/dhi braviitu no/ .aditiH sha/rma yachatu
6.75.13a aa/ ja~Nghanti saa/nv eSaaM jagha/naaM+ u/pa jighnate
6.75.13c a/shvaajani pra/cetaso/ .ashvaan sama/tsu codaya
6.75.14a a/hir iva bhogai/H pa/ry eti baahu/M jyaa/yaa heti/m paribaa/dhamaanaH
6.75.14c hastaghno/ vi/shvaa vayu/naani vidvaa/n pu/maan pu/maaMsam pa/ri paatu vishva/taH
6.75.15a aa/laaktaa yaa/ ru/rushiirSNy a/tho ya/syaa a/yo mu/kham
6.75.15c ida/m parja/nyaretasa i/Svai devyai/ bRha/n na/maH
6.75.16a a/vasRSTaa pa/raa pata sha/ravye bra/hmasaMshite
6.75.16c ga/chaami/traan pra/ padyasva maa/mii/SaaM ka/M cano/c chiSaH
6.75.17a ya/tra baaNaa/H sampa/tanti kumaaraa/ vishikhaa/ iva
6.75.17c ta/traa no bra/hmaNas pa/tir a/ditiH sha/rma yachatu vishvaa/haa sha/rma yachatu
6.75.18a ma/rmaaNi te va/rmaNaa chaadayaami so/mas tvaa raa/jaamR/tenaa/nu vastaam
6.75.18c uro/r va/riiyo va/ruNas te kRNotu ja/yantaM tvaa/nu devaa/ madantu
6.75.19a yo/ naH svo/ a/raNo ya/sh ca ni/STyo ji/ghaaMsati
6.75.19c devaa/s ta/M sa/rve dhuurvantu bra/hma va/rma ma/maa/ntaram

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]