Rig Veda, Book 10C (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 10[edit]

10.109.1a te\ .avadan prathamaa/ brahmakilbiSe/ .akuupaaraH salilo/ maatari/shvaa
10.109.1c viiLu/haraas ta/pa ugro/ mayobhuu/r aa/po devii/H prathamajaa/ Rte/na
10.109.2a so/mo raa/jaa prathamo/ brahmajaayaa/m pu/naH praa/yachad a/hRNiiyamaanaH
10.109.2c anvartitaa/ va/ruNo mitra/ aasiid agni/r ho/taa hastagR/hyaa/ ninaaya
10.109.3a ha/stenaiva/ graahya\ aadhi/r asyaa brahmajaaye/ya/m i/ti ce/d a/vocan
10.109.3c na/ duutaa/ya prahye\ tastha eSaa/ ta/thaa raaSTra/M gupita/M kSatri/yasya
10.109.4a devaa/ eta/syaam avadanta puu/rve saptaRSa/yas ta/pase ye/ niSedu/H
10.109.4c bhiimaa/ jaayaa/ braahmaNa/syo/paniitaa durdhaa/M dadhaati parame/ vyo\man
10.109.5a brahmacaarii/ carati ve/viSad vi/SaH sa/ devaa/naam bhavaty e/kam a/~Ngam
10.109.5c te/na jaayaa/m a/nv avindad bR/haspa/tiH so/mena niitaa/M juhva\M na/ devaaH
10.109.6a pu/nar vai/ devaa/ adaduH pu/nar manuSyaaaa\ uta/
10.109.6c raa/jaanaH satya/M kRNvaanaa/ brahmajaayaa/m pu/nar daduH
10.109.7a punardaa/ya brahmajaayaa/M kRtvii/ devai/r nikilbiSa/m
10.109.7c uu/rjam pRthivyaa/ bhaktvaa/yorugaaya/m u/paasate
10.110.1a sa/middho adya/ ma/nuSo duroNe/ devo/ devaa/n yajasi jaatavedaH
10.110.1c aa/ ca va/ha mitramahash cikitvaa/n tva/M duuta/H kavi/r asi pra/cetaaH
10.110.2a ta/nuunapaat patha/ Rta/sya yaa/naan ma/dhvaa sama~nja/n svadayaa sujihva
10.110.2c ma/nmaani dhiibhi/r uta/ yaj~na/m Rndha/n devatraa/ ca kRNuhy adhvara/M naH
10.110.3a aaju/hvaana ii/Dyo va/ndyash caa/ yaahy agne va/subhiH sajo/SaaH
10.110.3c tva/M devaa/naam asi yahva ho/taa sa/ enaan yakSiiSito/ ya/jiiyaan
10.110.4a praacii/nam barhi/H pradi/shaa pRthivyaa/ va/stor asyaa/ vRjyate a/gre a/hnaam
10.110.4c vy u\ prathate vitara/M va/riiyo deve/bhyo a/ditaye syona/m
10.110.5a vya/casvatiir urviyaa/ vi/ shrayantaam pa/tibhyo na/ ja/nayaH shu/mbhamaanaaH
10.110.5c de/viir dvaaro bRhatiir vishvaminvaa deve/bhyo bhavata supraayaNaa/H
10.110.6a aa/ suSva/yantii yajate/ u/paake uSaa/saana/ktaa sadataaM ni/ yo/nau
10.110.6c divye/ yo/SaNe bRhatii/ surukme/ a/dhi shri/yaM shukrapi/shaM da/dhaane
10.110.7a dai/vyaa ho/taaraa prathamaa/ suvaa/caa mi/maanaa yaj~na/m ma/nuSo ya/jadhyai
10.110.7c pracoda/yantaa vida/theSu kaaruu/ praacii/naM jyo/tiH pradi/shaa disha/ntaa
10.110.8a aa/ no yaj~na/m bhaa/ratii tuu/yam etv i/Laa manuSva/d iha/ ceta/yantii
10.110.8c tisro/ devii/r barhi/r e/da/M syona/M sa/rasvatii sva/pasaH sadantu
10.110.9a ya/ ime/ dyaa/vaapRthivii/ ja/nitrii ruupai/r a/piMshad bhu/vanaani vi/shvaa
10.110.9c ta/m adya/ hotar iSito/ ya/jiiyaan deva/M tva/STaaram iha/ yakSi vidvaa/n
10.110.10a upaa/vasRja tma/nyaa sama~nja/n devaa/naam paa/tha Rtuthaa/ havii/MSi
10.110.10c va/naspa/tiH shamitaa/ devo/ agni/H sva/dantu havya/m ma/dhunaa ghRte/na
10.110.11a sadyo/ jaato/ vy a\mimiita yaj~na/m agni/r devaa/naam abhavat purogaa/H
10.110.11c asya/ ho/tuH pradi/shy Rta/sya vaaci/ svaa/haakRtaM havi/r adantu devaa/H
10.111.1a ma/niiSiNaH pra/ bharadhvam maniiSaa/M ya/thaa-yathaa mata/yaH sa/nti nRNaa/m
10.111.1c i/ndraM satyai/r e/rayaamaa kRte/bhiH sa/ hi/ viiro/ girvaNasyu/r vi/daanaH
10.111.2a Rta/sya hi/ sa/daso dhiiti/r a/dyaut sa/M gaarSTeyo/ vRSabho/ go/bhir aanaT
10.111.2c u/d atiSThat taviSe/Naa ra/veNa mahaa/nti cit sa/M vivyaacaa ra/jaaMsi
10.111.3a i/ndraH ki/la shru/tyaa asya/ veda sa/ hi/ jiSNu/H pathikR/t suu/ryaaya
10.111.3c aa/n me/naaM kRNva/nn a/cyuto bhu/vad go/H pa/tir diva/H sanajaa/ a/pratiitaH
10.111.4a i/ndro mahnaa/ mahato/ arNava/sya vrataa/minaad a/~Ngirobhir gRNaana/H
10.111.4c puruu/Ni cin ni/ tataanaa ra/jaaMsi daadhaa/ra yo/ dharu/NaM satya/taataa
10.111.5a i/ndro diva/H pratimaa/nam pRthivyaa/ vi/shvaa veda sa/vanaa ha/nti shu/SNam
10.111.5c mahii/M cid dyaa/m aa/tanot suu/ryeNa caaska/mbha cit ka/mbhanena ska/bhiiyaan
10.111.6a va/jreNa hi/ vRtrahaa/ vRtra/m a/star a/devasya shuu/shuvaanasya maayaa/H
10.111.6c vi/ dhRSNo a/tra dhRSataa/ jaghanthaa/thaabhavo maghavan baahvo\jaaH
10.111.7a sa/canta ya/d uSa/saH suu/ryeNa citraa/m asya keta/vo raa/m avindan
10.111.7c aa/ ya/n na/kSatraM da/dRshe divo/ na/ pu/nar yato/ na/kir addhaa/ nu/ veda
10.111.8a duura/M ki/la prathamaa/ jagmur aasaam i/ndrasya yaa/H prasave/ sasru/r aa/paH
10.111.8c kva\ svid a/graM kva\ budhna/ aasaam aa/po ma/dhyaM kva\ vo nuuna/m a/ntaH
10.111.9a sRja/H si/ndhuuM+r a/hinaa jagrasaanaa/M+ aa/d i/d etaa/H pra/ vivijre jave/na
10.111.9c mu/mukSamaaNaa uta/ yaa/ mumucre/ .adhe/d etaa/ na/ ramante ni/tiktaaH
10.111.10a sadhrii/ciiH si/ndhum ushatii/r ivaayan sanaa/j jaara/ aarita/H puurbhi/d aasaam
10.111.10c a/stam aa/ te paa/rthivaa va/suuny asme/ jagmuH suunR/taa indra puurvii/H
10.112.1a i/ndra pi/ba pratikaama/M suta/sya praataHsaava/s ta/va hi/ puurva/piitiH
10.112.1c ha/rSasva ha/ntave shuura sha/truun ukthe/bhiS Te viiryaaaa\ pra/ bravaama
10.112.2a ya/s te ra/tho ma/naso ja/viiyaan e/ndra te/na somape/yaaya yaahi
10.112.2c tuu/yam aa/ te ha/rayaH pra/ dravantu ye/bhir yaa/si vR/Sabhir ma/ndamaanaH
10.112.3a ha/ritvataa va/rcasaa suu/ryasya shre/SThai ruupai/s tanva\M sparshayasva
10.112.3c asmaa/bhir indra sa/khibhir huvaana/H sadhriiciino/ maadayasvaa niSa/dya
10.112.4a ya/sya tya/t te mahimaa/nam ma/deSv ime/ mahii/ ro/dasii naa/viviktaam
10.112.4c ta/d o/ka aa/ ha/ribhir indra yuktai/H priye/bhir yaahi priya/m a/nnam a/cha
10.112.5a ya/sya sha/shvat papivaa/M+ indra sha/truun anaanukRtyaa/ ra/Nyaa caka/rtha
10.112.5c sa/ te pu/raMdhiM ta/viSiim iyarti sa/ te ma/daaya suta/ indra so/maH
10.112.6a ida/M te paa/traM sa/navittam indra pi/baa so/mam enaa/ shatakrato
10.112.6c puurNa/ aahaavo/ madira/sya ma/dhvo ya/M vi/shva i/d abhiha/ryanti devaa/H
10.112.7a vi/ hi/ tvaa/m indra purudhaa/ ja/naaso hita/prayaso vRSabha hva/yante
10.112.7c asmaa/kaM te ma/dhumattamaaniimaa/ bhuvan sa/vanaa te/Su harya
10.112.8a pra/ ta indra puurvyaa/Ni pra/ nuuna/M viiryaaaa\ vocam prathamaa/ kRtaa/ni
10.112.8c satiina/manyur ashrathaayo a/driM suvedanaa/m akRNor bra/hmaNe gaa/m
10.112.9a ni/ Su/ siida gaNapate gaNe/Su tvaa/m aahur vi/pratamaM kaviinaa/m
10.112.9c na/ Rte/ tva/t kriyate ki/M canaa/re/ mahaa/m arka/m maghava~n citra/m arca
10.112.10a abhikhyaa/ no maghavan naa/dhamaanaan sa/khe bodhi/ vasupate sa/khiinaam
10.112.10c ra/NaM kRdhi raNakRt satyashuSmaa/bhakte cid aa/ bhajaa raaye/ asmaa/n
10.113.1a ta/m asya dyaa/vaapRthivii/ sa/cetasaa vi/shvebhir devai/r a/nu shu/Smam aavataam
10.113.1c ya/d ai/t kRNvaano/ mahimaa/nam indriya/m piitvii/ so/masya kra/tumaaM+ avardhata
10.113.2a ta/m asya vi/SNur mahimaa/nam o/jasaaMshu/M dadhanvaa/n ma/dhuno vi/ rapshate
10.113.2c deve/bhir i/ndro magha/vaa sayaa/vabhir vRtra/M jaghanvaa/M+ abhavad va/reNyaH
10.113.3a vRtre/Na ya/d a/hinaa bi/bhrad aa/yudhaa sama/sthithaa yudha/ye sha/Msam aavi/de
10.113.3c vi/shve te a/tra maru/taH saha/ tma/naa/vardhann ugra mahimaa/nam indriya/m
10.113.4a jaj~naana/ eva/ vy a\baadhata spR/dhaH praa/pashyad viiro/ abhi/ pau/MsyaM ra/Nam
10.113.4c a/vRshcad a/drim a/va sasya/daH sRjad a/stabhnaan naa/kaM svapasya/yaa pRthu/m
10.113.5a aa/d i/ndraH satraa/ ta/viSiir apatyata va/riiyo dyaa/vaapRthivii/ abaadhata
10.113.5c a/vaabharad dhRSito/ va/jram aayasa/M she/vam mitraa/ya va/ruNaaya daashu/Se
10.113.6a i/ndrasyaa/tra ta/viSiibhyo virapshi/na Rghaayato/ araMhayanta manya/ve
10.113.6c vRtra/M ya/d ugro/ vy a/vRshcad o/jasaapo/ bi/bhrataM ta/masaa pa/riivRtam
10.113.7a yaa/ viiryaaaa\Ni prathamaa/ni ka/rtvaa mahitve/bhir ya/tamaanau samiiya/tuH
10.113.7c dhvaanta/M ta/mo/ .ava dadhvase hata/ i/ndro mahnaa/ puurva/huutaav apatyata
10.113.8a vi/shve devaa/so a/dha vR/SNyaani te/ .avardhayan so/mavatyaa vacasya/yaa
10.113.8c raddha/M vRtra/m a/him i/ndrasya ha/nmanaagni/r na/ ja/mbhais tRSv a/nnam aavayat
10.113.9a bhuu/ri da/kSebhir vacane/bhir R/kvabhiH sakhye/bhiH sakhyaa/ni pra/ vocata
10.113.9c i/ndro dhu/niM ca cu/muriM ca dambha/ya~n chraddhaamanasyaa/ shRNute dabhii/taye
10.113.10a tva/m puruu/Ny aa/ bharaa sva/shvyaa ye/bhir ma/Msai niva/canaani sha/Msan
10.113.10c suge/bhir vi/shvaa duritaa/ tarema vido/ Su/ Na urviyaa/ gaadha/m adya/
10.114.1a gharmaa/ sa/mantaa trivR/taM vy aaaa\patus ta/yor ju/STim maatari/shvaa jagaama
10.114.1c diva/s pa/yo di/dhiSaaNaa aveSan vidu/r devaa/H saha/saamaanam arka/m
10.114.2a tisro/ deSTraa/ya ni/rRtiir u/paasate diirghashru/to vi/ hi/ jaana/nti va/hnayaH
10.114.2c taa/saaM ni/ cikyuH kava/yo nidaa/nam pa/reSu yaa/ gu/hyeSu vrate/Su
10.114.3a ca/tuSkapardaa yuvati/H supe/shaa ghRta/pratiikaa vayu/naani vaste
10.114.3c ta/syaaM suparNaa/ vR/SaNaa ni/ Sedatur ya/tra devaa/ dadhire/ bhaagadhe/yam
10.114.4a e/kaH suparNa/H sa/ samudra/m aa/ vivesha sa/ ida/M vi/shvam bhu/vanaM vi/ caSTe
10.114.4c ta/m paa/kena ma/nasaapashyam a/ntitas ta/m maataa/ reLhi sa/ u reLhi maata/ram
10.114.5a suparNa/M vi/praaH kava/yo va/cobhir e/kaM sa/ntam bahudhaa/ kalpayanti
10.114.5c cha/ndaaMsi ca da/dhato adhvare/Su gra/haan so/masya mimate dvaa/dasha
10.114.6a SaTtriMshaa/Msh ca catu/raH kalpa/yantash cha/ndaaMsi ca da/dhata aadvaadasha/m
10.114.6c yaj~na/M vimaa/ya kava/yo maniiSa/ Rksaamaa/bhyaam pra/ ra/thaM vartayanti
10.114.7a ca/turdashaanye/ mahimaa/no asya ta/M dhii/raa vaacaa/ pra/ Nayanti sapta/
10.114.7c aa/pnaanaM tiirtha/M ka/ iha/ pra/ vocad ye/na pathaa/ prapi/bante suta/sya
10.114.8a sahasradhaa/ pa~ncadashaa/ny ukthaa/ yaa/vad dyaa/vaapRthivii/ taa/vad i/t ta/t
10.114.8c sahasradhaa/ mahimaa/naH saha/sraM yaa/vad bra/hma vi/SThitaM taa/vatii vaa/k
10.114.9a ka/sh cha/ndasaaM yo/gam aa/ veda dhii/raH ko/ dhi/SNyaam pra/ti vaa/cam papaada
10.114.9c ka/m Rtvi/jaam aSTama/M shuu/ram aahur ha/rii i/ndrasya ni/ cikaaya ka/H svit
10.114.10a bhuu/myaa a/ntam pa/ry e/ke caranti ra/thasya dhuurSu/ yuktaa/so asthuH
10.114.10c shra/masya daaya/M vi/ bhajanty ebhyo yadaa/ yamo/ bha/vati harmye/ hita/H
10.115.1a citra/ i/c chi/shos ta/ruNasya vakSa/tho na/ yo/ maata/raav apye/ti dhaa/tave
10.115.1c anuudhaa/ ya/di jii/janad a/dhaa ca nu/ vava/kSa sadyo/ ma/hi duutya\M ca/ran
10.115.2a agni/r ha naa/ma dhaayi da/nn apa/stamaH sa/M yo/ va/naa yuva/te bha/smanaa dataa/
10.115.2c abhipramu/raa juhvaaaa\ svadhvara/ ino/ na/ pro/thamaano ya/vase vR/Saa
10.115.3a ta/M vo vi/M na/ druSa/daM deva/m a/ndhasa i/ndum pro/thantam prava/pantam arNava/m
10.115.3c aasaa/ va/hniM na/ shoci/Saa virapshi/nam ma/hivrataM na/ sara/jantam a/dhvanaH
10.115.4a vi/ ya/sya te jrayasaana/syaajara dha/kSor na/ vaa/taaH pa/ri sa/nty a/cyutaaH
10.115.4c aa/ raNvaa/so yu/yudhayo na/ satvana/M trita/M nashanta pra/ shiSa/nta iSTa/ye
10.115.5a sa/ i/d agni/H ka/NvatamaH ka/Nvasakhaarya/H pa/rasyaa/ntarasya ta/ruSaH
10.115.5c agni/H paatu gRNato/ agni/H suurii/n agni/r dadaatu te/Saam a/vo naH
10.115.6a vaaji/ntamaaya sa/hyase supitrya tRSu/ cya/vaano a/nu jaata/vedase
10.115.6c anudre/ cid yo/ dhRSataa/ va/raM sate/ mahi/ntamaaya dha/nvane/d aviSyate/
10.115.7a evaa/gni/r ma/rtaiH saha/ suuri/bhir va/su STave sa/hasaH suuna/ro nR/bhiH
10.115.7c mitraa/so na/ ye/ su/dhitaa Rtaaya/vo dyaa/vo na/ dyumnai/r abhi/ sa/nti maa/nuSaan
10.115.8a uu/rjo napaat sahasaavann i/ti tvopastuta/sya vandate vR/Saa vaa/k
10.115.8c tvaa/M stoSaama tva/yaa suvii/raa draa/ghiiya aa/yuH pratara/M da/dhaanaaH
10.115.9a i/ti tvaagne vRSTiha/vyasya putraa/ upastutaa/sa R/Sayo .avocan
10.115.9c taa/Msh ca paahi/ gRNata/sh ca suurii/n va/SaD va/SaL i/ty uurdhvaa/so anakSan na/mo na/ma i/ty uurdhvaa/so anakSan
10.116.1a pi/baa so/mam mahata/ indriyaa/ya pi/baa vRtraa/ya ha/ntave shaviSTha
10.116.1c pi/ba raaye/ sha/vase huuya/maanaH pi/ba ma/dhvas tRpa/d indraa/ vRSasva
10.116.2a asya/ piba kSuma/taH pra/sthitasye/ndra so/masya va/ram aa/ suta/sya
10.116.2c svastidaa/ ma/nasaa maadayasvaarvaaciino/ reva/te sau/bhagaaya
10.116.3a mama/ttu tvaa divya/H so/ma indra mama/ttu ya/H suuya/te paa/rthiveSu
10.116.3c mama/ttu ye/na va/rivash caka/rtha mama/ttu ye/na niriNaa/si sha/truun
10.116.4a aa/ dviba/rhaa amino/ yaatv i/ndro vR/Saa ha/ribhyaam pa/riSiktam a/ndhaH
10.116.4c ga/vy aa/ suta/sya pra/bhRtasya ma/dhvaH satraa/ khe/daam arushahaa/ vRSasva
10.116.5a ni/ tigmaa/ni bhraasha/yan bhraa/shyaany a/va sthiraa/ tanuhi yaatujuu/naam
10.116.5c ugraa/ya te sa/ho ba/laM dadaami pratii/tyaa sha/truun vigade/Su vRshca
10.116.6a vy a\rya/ indra tanuhi shra/vaaMsy o/ja sthire/va dha/nvano .abhi/maatiiH
10.116.6c asmadrya\g vaavRdhaana/H sa/hobhir a/nibhRSTas tanva\M vaavRdhasva
10.116.7a ida/M havi/r maghavan tu/bhyaM raata/m pra/ti samraaL a/hRNaano gRbhaaya
10.116.7c tu/bhyaM suto/ maghavan tu/bhyam pakvo\ .addhiiaa\ndra pi/ba ca pra/sthitasya
10.116.8a addhii/d indra pra/sthitemaa/ havii/MSi ca/no dadhiSva pacato/ta/ so/mam
10.116.8c pra/yasvantaH pra/ti haryaamasi tvaa satyaa/H santu ya/jamaanasya kaa/maaH
10.116.9a pre/ndraagni/bhyaaM suvacasyaa/m iyarmi si/ndhaav iva pre/rayaM naa/vam arkai/H
10.116.9c a/yaa iva pa/ri caranti devaa/ ye/ asma/bhyaM dhanadaa/ udbhi/dash ca
10.117.1a na/ vaa/ u devaa/H kSu/dham i/d vadha/M dadur utaa/shitam u/pa gachanti mRtya/vaH
10.117.1c uto/ rayi/H pRNato/ no/pa dasyaty utaa/pRNan marDitaa/raM na/ vindate
10.117.2a ya/ aadhraa/ya cakamaanaa/ya pitvo/ .annavaan sa/n raphitaa/yopajagmu/Se
10.117.2c sthira/m ma/naH kRNute/ se/vate puro/to/ cit sa/ marDitaa/raM na/ vindate
10.117.3a sa/ i/d bhojo/ yo/ gRha/ve da/daaty a/nnakaamaaya ca/rate kRshaa/ya
10.117.3c a/ram asmai bhavati yaa/mahuutaa utaa/parii/Su kRNute sa/khaayam
10.117.4a na/ sa/ sa/khaa yo/ na/ da/daati sa/khye sacaabhu/ve sa/camaanaaya pitva/H
10.117.4c a/paasmaat pre/yaan na/ ta/d o/ko asti pRNa/ntam anya/m a/raNaM cid ichet
10.117.5a pRNiiyaa/d i/n naa/dhamaanaaya ta/vyaan draa/ghiiyaaMsam a/nu pashyeta pa/nthaam
10.117.5c o/ hi/ va/rtante ra/thyeva cakraa/nya/m-anyam u/pa tiSThanta raa/yaH
10.117.6a mo/gham a/nnaM vindate a/pracetaaH satya/m braviimi vadha/ i/t sa/ ta/sya
10.117.6c naa/ryama/Nam pu/Syati no/ sa/khaayaM ke/valaagho bhavati kevalaadii/
10.117.7a kRSa/nn i/t phaa/la aa/shitaM kRNoti ya/nn a/dhvaanam a/pa vR~Nkte cari/traiH
10.117.7c va/dan brahmaa/vadato va/niiyaan pRNa/nn aapi/r a/pRNantam abhi/ Syaat
10.117.8a e/kapaad bhuu/yo dvipa/do vi/ cakrame dvipaa/t tripaa/dam abhy e\ti pashcaa/t
10.117.8c ca/tuSpaad eti dvipa/daam abhisvare/ sampa/shyan pa~Nktii/r upati/SThamaanaH
10.117.9a samau/ cid dha/stau na/ sama/M viviSTaH sammaata/raa cin na/ sama/M duhaate
10.117.9c yama/yosh cin na/ samaa/ viiryaaaa\Ni j~naatii/ cit sa/ntau na/ sama/m pRNiitaH
10.118.1a a/gne ha/Msi ny a\tri/NaM dii/dyan ma/rtyeSv aa/
10.118.1c sve/ kSa/ye shucivrata
10.118.2a u/t tiSThasi svaaaa\huto ghRtaa/ni pra/ti modase
10.118.2c ya/t tvaa sru/caH sama/sthiran
10.118.3a sa/ aa/huto vi/ rocate .agni/r iiLe/nyo giraa/
10.118.3c srucaa/ pra/tiikam ajyate
10.118.4a ghRte/naagni/H sa/m ajyate ma/dhupratiika aa/hutaH
10.118.4c ro/camaano vibhaa/vasuH
10.118.5a ja/ramaaNaH sa/m idhyase deve/bhyo havyavaahana
10.118.5c ta/M tvaa havanta ma/rtyaaH
10.118.6a ta/m martaa a/martyaM ghRte/naagni/M saparyata
10.118.6c a/daabhyaM gRha/patim
10.118.7a a/daabhyena shoci/Saa/gne ra/kSas tva/M daha
10.118.7c gopaa/ Rta/sya diidihi
10.118.8a sa/ tva/m agne pra/tiikena pra/ty oSa yaatudhaanya\H
10.118.8c urukSa/yeSu dii/dyat
10.118.9a ta/M tvaa giirbhi/r urukSa/yaa havyavaa/haM sa/m iidhire
10.118.9c ya/jiSTham maa/nuSe ja/ne
10.119.1a i/ti vaa/ i/ti me ma/no gaa/m a/shvaM sanuyaam i/ti
10.119.1c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.2a pra/ vaa/taa iva do/dhata u/n maa piitaa/ ayaMsata
10.119.2c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.3a u/n maa piitaa/ ayaMsata ra/tham a/shvaa ivaasha/vaH
10.119.3c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.4a u/pa maa mati/r asthita vaashraa/ putra/m iva priya/m
10.119.4c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.5a aha/M ta/STeva vandhu/ram pa/ry acaami hRdaa/ mati/m
10.119.5c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.6a nahi/ me akSipa/c canaa/chaantsuH pa/~nca kRSTa/yaH
10.119.6c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.7a nahi/ me ro/dasii ubhe/ anya/m pakSa/M cana/ pra/ti
10.119.7c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.8a abhi/ dyaa/m mahinaa/ bhuvam abhiiaa\maa/m pRthivii/m mahii/m
10.119.8c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.9a ha/ntaaha/m pRthivii/m imaa/M ni/ dadhaaniiha/ veha/ vaa
10.119.9c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.10a oSa/m i/t pRthivii/m aha/M ja~Ngha/naaniiha/ veha/ vaa
10.119.10c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.11a divi/ me anya/H pakSo\ .adho/ anya/m aciikRSam
10.119.11c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.12a aha/m asmi mahaamaho\ .abhinabhya/m u/diiSitaH
10.119.12c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.119.13a gRho/ yaamy a/raMkRto deve/bhyo havyavaa/hanaH
10.119.13c kuvi/t so/masyaa/paam i/ti
10.120.1a ta/d i/d aasa bhu/vaneSu jye/SThaM ya/to jaj~na/ ugra/s tveSa/nRmNaH
10.120.1c sadyo/ jaj~naano/ ni/ riNaati sha/truun a/nu ya/M vi/shve ma/danty uu/maaH
10.120.2a vaavRdhaana/H sha/vasaa bhuu/ryojaaH sha/trur daasaa/ya bhiya/saM dadhaati
10.120.2c a/vyanac ca vyana/c ca sa/sni sa/M te navanta pra/bhRtaa ma/deSu
10.120.3a tve/ kra/tum a/pi vR~njanti vi/shve dvi/r ya/d ete/ tri/r bha/vanty uu/maaH
10.120.3c svaado/H svaa/diiyaH svaadu/naa sRjaa sa/m ada/H su/ ma/dhu ma/dhunaabhi/ yodhiiH
10.120.4a i/ti cid dhi/ tvaa dha/naa ja/yantam ma/de-made anuma/danti vi/praaH
10.120.4c o/jiiyo dhRSNo sthira/m aa/ tanuSva maa/ tvaa dabhan yaatudhaa/naa dure/vaaH
10.120.5a tva/yaa vaya/M shaashadmahe ra/NeSu prapa/shyanto yudhe/nyaani bhuu/ri
10.120.5c coda/yaami ta aa/yudhaa va/cobhiH sa/M te shishaami bra/hmaNaa va/yaaMsi
10.120.6a stuSe/yyam puruva/rpasam R/bhvam ina/tamam aaptya/m aaptyaa/naam
10.120.6c aa/ darSate sha/vasaa sapta/ daa/nuun pra/ saakSate pratimaa/naani bhuu/ri
10.120.7a ni/ ta/d dadhiSe/ .avaram pa/raM ca ya/sminn aa/vithaa/vasaa duroNe/
10.120.7c aa/ maata/raa sthaapayase jigatnuu/ a/ta inoSi ka/rvaraa puruu/Ni
10.120.8a imaa/ bra/hma bRha/ddivo vivaktii/ndraaya shuuSa/m agriya/H svarSaa/H
10.120.8c maho/ gotra/sya kSayati svaraa/jo du/rash ca vi/shvaa avRNod a/pa svaa/H
10.120.9a evaa/ mahaa/n bRha/ddivo a/tharvaa/vocat svaa/M tanva\m i/ndram eva/
10.120.9c sva/saaro maatari/bhvariir aripraa/ hinva/nti ca sha/vasaa vardha/yanti ca
10.121.1a hiraNyagarbha/H sa/m avartataa/gre bhuuta/sya jaata/H pa/tir e/ka aasiit
10.121.1c sa/ daadhaara pRthivii/M dyaa/m ute/maa/M ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.2a ya/ aatmadaa/ baladaa/ ya/sya vi/shva upaa/sate prashi/SaM ya/sya devaa/H
10.121.2c ya/sya chaayaa/mR/taM ya/sya mRtyu/H ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.3a ya/H praaNato/ nimiSato/ mahitvai/ka i/d raa/jaa ja/gato babhuu/va
10.121.3c ya/ ii/she asya/ dvipa/dash ca/tuSpadaH ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.4a ya/syeme/ hima/vanto mahitvaa/ ya/sya samudra/M rasa/yaa sahaa/hu/H
10.121.4c ya/syemaa/H pradi/sho ya/sya baahuu/ ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.5a ye/na dyau/r ugraa/ pRthivii/ ca dRLhaa/ ye/na sva\ stabhita/M ye/na naa/kaH
10.121.5c yo/ anta/rikSe ra/jaso vimaa/naH ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.6a ya/M kra/ndasii a/vasaa tastabhaane/ abhy ai/kSetaam ma/nasaa re/jamaane
10.121.6c ya/traa/dhi suu/ra u/dito vibhaa/ti ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.7a aa/po ha ya/d bRhatii/r vi/shvam aa/yan ga/rbhaM da/dhaanaa jana/yantiir agni/m
10.121.7c ta/to devaa/naaM sa/m avartataa/sur e/kaH ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.8a ya/sh cid aa/po mahinaa/ parya/pashyad da/kSaM da/dhaanaa jana/yantiir yaj~na/m
10.121.8c yo/ deve/Sv a/dhi deva/ e/ka aa/siit ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.9a maa/ no hiMsiij janitaa/ ya/H pRthivyaa/ yo/ vaa di/vaM satya/dharmaa jajaa/na
10.121.9c ya/sh caapa/sh candraa/ bRhatii/r jajaa/na ka/smai devaa/ya havi/Saa vidhema
10.121.10a pra/jaapate na/ tva/d etaa/ny anyo/ vi/shvaa jaataa/ni pa/ri taa/ babhuuva
10.121.10c ya/tkaamaas te juhuma/s ta/n no astu vaya/M syaama pa/tayo rayiiNaa/m
10.122.1a va/suM na/ citra/mahasaM gRNiiSe vaama/M she/vam a/tithim adviSeNya/m
10.122.1c sa/ raasate shuru/dho vishva/dhaayaso .agni/r ho/taa gRha/patiH suvii/ryam
10.122.2a juSaaNo/ agne pra/ti harya me va/co vi/shvaani vidvaa/n vayu/naani sukrato
10.122.2c ghR/tanirNig bra/hmaNe gaatu/m e/raya ta/va devaa/ ajanayann a/nu vrata/m
10.122.3a sapta/ dhaa/maani pariya/nn a/martyo daa/shad daashu/Se sukR/te maamahasva
10.122.3c suvii/reNa rayi/Naagne svaabhu/vaa ya/s ta aa/naT sami/dhaa ta/M juSasva
10.122.4a yaj~na/sya ketu/m prathama/m puro/hitaM havi/Smanta iiLate sapta/ vaaji/nam
10.122.4c shRNva/ntam agni/M ghRta/pRSTham ukSa/Nam pRNa/ntaM deva/m pRNate/ suvii/ryam
10.122.5a tva/M duuta/H prathamo/ va/reNyaH sa/ huuya/maano amR/taaya matsva
10.122.5c tvaa/m marjayan maru/to daashu/So gRhe/ tvaa/M sto/mebhir bhR/gavo vi/ rurucuH
10.122.6a i/SaM duha/n sudu/ghaaM vishva/dhaayasaM yaj~napri/ye ya/jamaanaaya sukrato
10.122.6c a/gne ghRta/snus tri/r Rtaa/ni dii/dyad varti/r yaj~na/m pariya/n sukratuuyase
10.122.7a tvaa/m i/d asyaa/ uSa/so vyu\STiSu duuta/M kRNvaanaa/ ayajanta maa/nuSaaH
10.122.7c tvaa/M devaa/ mahayaa/yyaaya vaavRdhur aa/jyam agne nimRja/nto adhvare/
10.122.8a ni/ tvaa va/siSThaa ahvanta vaaji/naM gRNa/nto agne vida/theSu vedha/saH
10.122.8c raaya/s po/SaM ya/jamaaneSu dhaaraya yuuya/m paata svasti/bhiH sa/daa naH
10.123.1a aya/M vena/sh codayat pR/shnigarbhaa jyo/tirjaraayuu ra/jaso vimaa/ne
10.123.1c ima/m apaa/M saMgame/ suu/ryasya shi/shuM na/ vi/praa mati/bhii rihanti
10.123.2a samudraa/d uurmi/m u/d iyarti veno/ nabhojaa/H pRSTha/M haryata/sya darshi
10.123.2c Rta/sya saa/naav a/dhi viSTa/pi bhraa/T samaana/M yo/nim abhy a\nuuSata vraa/H
10.123.3a samaana/m puurvii/r abhi/ vaavashaanaa/s ti/SThan vatsa/sya maata/raH sa/niiLaaH
10.123.3c Rta/sya saa/naav a/dhi cakramaaNaa/ riha/nti ma/dhvo amR/tasya vaa/NiiH
10.123.4a jaana/nto ruupa/m akRpanta vi/praa mRga/sya gho/Sam mahiSa/sya hi/ gma/n
10.123.4c Rte/na ya/nto a/dhi si/ndhum asthur vida/d gandharvo/ amR/taani naa/ma
10.123.5a apsaraa/ jaara/m upasiSmiyaaNaa/ yo/Saa bibharti parame/ vyo\man
10.123.5c ca/rat priya/sya yo/niSu priya/H sa/n sii/dat pakSe/ hiraNya/ye sa/ vena/H
10.123.6a naa/ke suparNa/m u/pa ya/t pa/tantaM hRdaa/ ve/nanto abhy a/cakSata tvaa
10.123.6c hi/raNyapakSaM va/ruNasya duuta/M yama/sya yo/nau shakuna/m bhuraNyu/m
10.123.7a uurdhvo/ gandharvo/ a/dhi naa/ke asthaat pratya/~N citraa/ bi/bhrad asyaa/yudhaani
10.123.7c va/saano a/tkaM surabhi/M dRshe/ ka/M sva\r Na/ naa/ma janata priyaa/Ni
10.123.8a drapsa/H samudra/m abhi/ ya/j ji/gaati pa/shyan gR/dhrasya ca/kSasaa vi/dharman
10.123.8c bhaanu/H shukre/Na shoci/Saa cakaana/s tRtii/ye cakre ra/jasi priyaa/Ni
10.124.1a ima/M no agna u/pa yaj~na/m e/hi pa/~ncayaamaM trivR/taM sapta/tantum
10.124.1c a/so havyavaa/L uta/ naH purogaa/ jyo/g eva/ diirgha/M ta/ma aa/shayiSThaaH
10.124.2a a/devaad deva/H praca/taa gu/haa ya/n prapa/shyamaano amRtatva/m emi
10.124.2c shiva/M ya/t sa/ntam a/shivo ja/haami svaa/t sakhyaa/d a/raNiiM naa/bhim emi
10.124.3a pa/shyann anya/syaa a/tithiM vayaa/yaa Rta/sya dhaa/ma vi/ mime puruu/Ni
10.124.3c sha/Msaami pitre/ a/suraaya she/vam ayaj~niyaa/d yaj~ni/yam bhaaga/m emi
10.124.4a bahvii/H sa/maa akaram anta/r asminn i/ndraM vRNaana/H pita/raM jahaami
10.124.4c agni/H so/mo va/ruNas te/ cyavante paryaa/vard raaSTra/M ta/d avaamy aaya/n
10.124.5a ni/rmaayaa u tye/ a/suraa abhuuvan tva/M ca maa varuNa kaama/yaase
10.124.5c Rte/na raajann a/nRtaM vivi~nca/n ma/ma raaSTra/syaa/dhipatyam e/hi
10.124.6a ida/M sva\r ida/m i/d aasa vaama/m aya/m prakaasha/ urv a\nta/rikSam
10.124.6c ha/naava vRtra/M nire/hi soma havi/S Tvaa sa/ntaM havi/Saa yajaama
10.124.7a kavi/H kavitvaa/ divi/ ruupa/m aa/sajad a/prabhuutii va/ruNo ni/r apa/H sRjat
10.124.7c kSe/maM kRNvaanaa/ ja/nayo na/ si/ndhavas taa/ asya va/rNaM shu/cayo bharibhrati
10.124.8a taa/ asya jye/STham indriya/M sacante taa/ iim aa/ kSeti svadha/yaa ma/dantiiH
10.124.8c taa/ iiM vi/sho na/ raa/jaanaM vRNaanaa/ biibhatsu/vo a/pa vRtraa/d atiSThan
10.124.9a biibhatsuu/naaM sayu/jaM haMsa/m aahur apaa/M divyaa/naaM sakhye/ ca/rantam
10.124.9c anuSTu/bham a/nu carcuurya/maaNam i/ndraM ni/ cikyuH kava/yo maniiSaa/
10.125.1a aha/M rudre/bhir va/subhish caraamy aha/m aadityai/r uta/ vishva/devaiH
10.125.1c aha/m mitraa/va/ruNobhaa/ bibharmy aha/m indraagnii/ aha/m ashvi/nobhaa/
10.125.2a aha/M so/mam aahana/sam bibharmy aha/M tva/STaaram uta/ puuSa/Nam bha/gam
10.125.2c aha/M dadhaami dra/viNaM havi/Smate supraavye\ ya/jamaanaaya sunvate/
10.125.3a aha/M raa/STrii saMga/manii va/suunaaM cikitu/Sii prathamaa/ yaj~ni/yaanaam
10.125.3c taa/m maa devaa/ vy a\dadhuH purutraa/ bhuu/risthaatraam \!\ bhuu/ry aavesha/yantiim
10.125.4a ma/yaa so/ a/nnam atti yo/ vipa/shyati ya/H praa/Niti ya/ iiM shRNo/ty ukta/m
10.125.4c amanta/vo maa/M ta/ u/pa kSiyanti shrudhi/ shruta shraddhiva/M te vadaami
10.125.5a aha/m eva/ svaya/m ida/M vadaami ju/STaM deve/bhir uta/ maa/nuSebhiH
10.125.5c ya/M kaama/ye ta/M-tam ugra/M kRNomi ta/m brahmaa/NaM ta/m R/SiM ta/M sumedhaa/m
10.125.6a aha/M rudraa/ya dha/nur aa/ tanomi brahmadvi/Se sha/rave ha/ntavaa/ u
10.125.6c aha/M ja/naaya sama/daM kRNomy aha/M dyaa/vaapRthivii/ aa/ vivesha
10.125.7a aha/M suve pita/ram asya muurdha/n ma/ma yo/nir apsv a\nta/H samudre/
10.125.7c ta/to vi/ tiSThe bhu/vanaa/nu vi/shvotaa/muu/M dyaa/M varSma/No/pa spRshaami
10.125.8a aha/m eva/ vaa/ta iva pra/ vaamy aara/bhamaaNaa bhu/vanaani vi/shvaa
10.125.8c paro/ divaa/ para/ enaa/ pRthivyai/taa/vatii mahinaa/ sa/m babhuuva
10.126.1a na/ ta/m a/Mho na/ durita/M de/vaaso aSTa ma/rtyam
10.126.1c sajo/Saso ya/m aryamaa/ mitro/ na/yanti va/ruNo a/ti dvi/SaH
10.126.2a ta/d dhi/ vaya/M vRNiima/he va/ruNa mi/traa/ryaman
10.126.2c ye/naa ni/r a/Mhaso yuuya/m paatha/ nethaa/ ca ma/rtyam a/ti dvi/SaH
10.126.3a te/ nuuna/M no .aya/m uuta/ye va/ruNo mitro/ aryamaa/
10.126.3c na/yiSThaa u no neSa/Ni pa/rSiSThaa u naH parSa/Ny a/ti dvi/SaH
10.126.4a yuuya/M vi/shvam pa/ri paatha va/ruNo mitro/ aryamaa/
10.126.4c yuSmaa/kaM sha/rmaNi priye/ syaa/ma supraNiitayo/ .ati dvi/SaH
10.126.5a aadityaa/so a/ti sri/dho va/ruNo mitro/ aryamaa/
10.126.5c ugra/m maru/dbhii rudra/M huveme/ndram agni/M svasta/ye/ .ati dvi/SaH
10.126.6a ne/taara uu Su/ Nas tiro/ va/ruNo mitro/ aryamaa/
10.126.6c a/ti vi/shvaani duritaa/ raa/jaanash carSaNiinaa/m a/ti dvi/SaH
10.126.7a shuna/m asma/bhyam uuta/ye va/ruNo mitro/ aryamaa/
10.126.7c sha/rma yachantu sapra/tha aadityaa/so ya/d ii/mahe a/ti dvi/SaH
10.126.8a ya/thaa ha tya/d vasavo gaurya\M cit padi/ Sitaa/m a/mu~ncataa yajatraaH
10.126.8c evo/ Sv a\sma/n mu~ncataa vy a/MhaH pra/ taary agne pratara/M na aa/yuH
10.127.1a raa/trii vy a\khyad aayatii/ purutraa/ devy a\kSa/bhiH
10.127.1c vi/shvaa a/dhi shri/yo .adhita
10.127.2a o/rv a\praa a/martyaa niva/to devy u\dva/taH
10.127.2c jyo/tiSaa baadhate ta/maH
10.127.3a ni/r u sva/saaram askRtoSa/saM devy aaaa\yatii/
10.127.3c a/pe/d u haasate ta/maH
10.127.4a saa/ no adya/ ya/syaa vaya/M ni/ te yaa/mann a/vikSmahi
10.127.4c vRkSe/ na/ vasati/M va/yaH
10.127.5a ni/ graa/maaso avikSata ni/ padva/nto ni/ pakSi/NaH
10.127.5c ni/ shyenaa/sash cid arthi/naH
10.127.6a yaava/yaa vRkya\M vR/kaM yava/ya stena/m uurmye
10.127.6c a/thaa naH suta/raa bhava
10.127.7a u/pa maa pe/pishat ta/maH kRSNa/M vya\ktam asthita
10.127.7c u/Sa RNe/va yaataya
10.127.8a u/pa te gaa/ ivaa/karaM vRNiiSva/ duhitar divaH
10.127.8c raa/tri sto/maM na/ jigyu/Se
10.128.1a ma/maagne va/rco vihave/Sv astu vaya/M tve/ndhaanaas tanva\m puSema
10.128.1c ma/hyaM namantaam pradi/shash ca/tasras tva/yaa/dhyakSeNa pR/tanaa jayema
10.128.2a ma/ma devaa/ vihave/ santu sa/rva i/ndravanto maru/to vi/SNur agni/H
10.128.2c ma/maanta/rikSam uru/lokam astu ma/hyaM vaa/taH pavataaM kaa/me asmi/n
10.128.3a ma/yi devaa/ dra/viNam aa/ yajantaam ma/yy aashii/r astu ma/yi deva/huutiH
10.128.3c dai/vyaa ho/taaro vanuSanta puu/rve/ .ariSTaaH syaama tanvaaaa\ suvii/raaH
10.128.4a ma/hyaM yajantu ma/ma yaa/ni havyaa/kuutiH satyaa/ ma/naso me astu
10.128.4c e/no maa/ ni/ gaaM katama/c canaa/ha/M vi/shve devaaso a/dhi vocataa naH
10.128.5a de/viiH SaL urviir uru/ naH kRNota vi/shve devaasa iha/ viirayadhvam
10.128.5c maa/ haasmahi praja/yaa maa/ tanuu/bhir maa/ radhaama dviSate/ soma raajan
10.128.6a a/gne manyu/m pratinuda/n pa/reSaam a/dabdho gopaa/H pa/ri paahi nas tva/m
10.128.6c pratya/~nco yantu nigu/taH pu/nas te\ .amai/SaaM citta/m prabu/dhaaM vi/ neshat
10.128.7a dhaataa/ dhaatRRNaa/m bhu/vanasya ya/s pa/tir deva/M traataa/ram abhimaatiSaaha/m
10.128.7c ima/M yaj~na/m ashvi/nobhaa/ bR/haspa/tir devaa/H paantu ya/jamaanaM nyarthaa/t
10.128.8a uruvya/caa no mahiSa/H sha/rma yaMsad asmi/n ha/ve puruhuuta/H purukSu/H
10.128.8c sa/ naH prajaa/yai haryashva mRLaye/ndra maa/ no riiriSo maa/ pa/raa daaH
10.128.9a ye/ naH sapa/tnaa a/pa te/ bhavantv indraagni/bhyaam a/va baadhaamahe taa/n
10.128.9c va/savo rudraa/ aadityaa/ uparispR/sham mogra/M ce/ttaaram adhiraaja/m akran
10.129.1a naa/sad aasiin no/ sa/d aasiit tadaa/niiM naa/siid ra/jo no/ vyo\maa paro/ ya/t
10.129.1c ki/m aa/variivaH ku/ha ka/sya sha/rmann a/mbhaH ki/m aasiid ga/hanaM gabhiira/m
10.129.2a na/ mRtyu/r aasiid amR/taM na/ ta/rhi na/ raa/tryaa a/hna aasiit praketa/H
10.129.2c aa/niid avaata/M svadha/yaa ta/d e/kaM ta/smaad dhaanya/n na/ para/H ki/M canaa/sa
10.129.3a ta/ma aasiit ta/masaa guuLha/m a/gre .apraketa/M salila/M sa/rvam aa ida/m
10.129.3c tuchye/naabhv a/pihitaM ya/d aa/siit ta/pasas ta/n mahinaa/jaayatai/kam
10.129.4a kaa/mas ta/d a/gre sa/m avartataa/dhi ma/naso re/taH prathama/M ya/d aa/siit
10.129.4c sato/ ba/ndhum a/sati ni/r avindan hRdi/ pratii/Syaa kava/yo maniiSaa/
10.129.5a tirashcii/no vi/tato rashmi/r eSaam adha/H svid aasii/3d upa/ri svid aasii3t
10.129.5c retodhaa/ aasan mahimaa/na aasan svadhaa/ ava/staat pra/yatiH para/staat
10.129.6a ko/ addhaa/ veda ka/ iha/ pra/ vocat ku/ta aa/jaataa ku/ta iya/M vi/sRSTiH
10.129.6c arvaa/g devaa/ asya/ visa/rjanenaa/thaa ko/ veda ya/ta aababhuu/va
10.129.7a iya/M vi/sRSTir ya/ta aababhuu/va ya/di vaa dadhe/ ya/di vaa na/
10.129.7c yo/ asyaa/dhyakSaH parame/ vyo\man so/ a~Nga/ veda ya/di vaa na/ ve/da
10.130.1a yo/ yaj~no/ vishva/tas ta/ntubhis tata/ e/kashataM devakarme/bhir aa/yataH
10.130.1c ime/ vayanti pita/ro ya/ aayayu/H pra/ vayaa/pa vaye/ty aasate tate/
10.130.2a pu/maaM+ enaM tanuta u/t kRNatti pu/maan vi/ tatne a/dhi naa/ke asmi/n
10.130.2c ime/ mayuu/khaa u/pa sedur uu sa/daH saa/maani cakrus ta/saraaNy o/tave
10.130.3a kaa/siit pramaa/ pratimaa/ ki/M nidaa/nam aa/jyaM ki/m aasiit paridhi/H ka/ aasiit
10.130.3c cha/ndaH ki/m aasiit pra/.augaM ki/m uktha/M ya/d devaa/ deva/m a/yajanta vi/shve
10.130.4a agne/r gaayatry a\bhavat sayu/gvoSNi/hayaa savitaa/ sa/m babhuuva
10.130.4c anuSTu/bhaa so/ma ukthai/r ma/hasvaan bR/haspa/ter bRhatii/ vaa/cam aavat
10.130.5a viraa/N mitraa/va/ruNayor abhishrii/r i/ndrasya triSTu/b iha/ bhaago/ a/hnaH
10.130.5c vi/shvaan devaa/~n ja/gaty aa/ vivesha te/na caakLpra R/Sayo manuSyaaaa\H
10.130.6a caakLpre/ te/na R/Sayo manuSyaaaa\ yaj~ne/ jaate/ pita/ro naH puraaNe/
10.130.6c pa/shyan manye ma/nasaa ca/kSasaa taa/n ya/ ima/M yaj~na/m a/yajanta puu/rve
10.130.7a saha/stomaaH saha/chandasa aavR/taH saha/pramaa R/SayaH sapta/ dai/vyaaH
10.130.7c puu/rveSaam pa/nthaam anudR/shya dhii/raa anvaa/lebhire rathyo\ na/ rashmii/n
10.131.1a a/pa praa/ca indra vi/shvaaM+ ami/traan a/paa/paaco abhibhuute nudasva
10.131.1c a/po/diico a/pa shuuraadharaa/ca urau/ ya/thaa ta/va sha/rman ma/dema
10.131.2a kuvi/d a~Nga/ ya/vamanto ya/vaM cid ya/thaa daa/nty anupuurva/M viyuu/ya
10.131.2c ihe/haiSaaM kRNuhi bho/janaani ye/ barhi/So na/movRktiM na/ jagmu/H
10.131.3a nahi/ sthuu/ry Rtuthaa/ yaata/m a/sti no/ta/ shra/vo vivide saMgame/Su
10.131.3c gavya/nta i/ndraM sakhyaa/ya vi/praa ashvaaya/nto vR/SaNaM vaaja/yantaH
10.131.4a yuva/M suraa/mam ashvinaa na/mucaav aasure/ sa/caa
10.131.4c vipipaanaa/ shubhas patii i/ndraM ka/rmasv aavatam
10.131.5a putra/m iva pita/raav ashvi/nobhe/ndraava/thuH kaa/vyair daMsa/naabhiH
10.131.5c ya/t suraa/maM vy a/pibaH sha/ciibhiH sa/rasvatii tvaa maghavann abhiSNak
10.131.6a i/ndraH sutraa/maa sva/vaaM+ a/vobhiH sumRLiiko/ bhavatu vishva/vedaaH
10.131.6c baa/dhataaM dve/So a/bhayaM kRNotu suvii/ryasya pa/tayaH syaama
10.131.7a ta/sya vaya/M sumatau/ yaj~ni/yasyaa/pi bhadre/ saumanase/ syaama
10.131.7c sa/ sutraa/maa sva/vaaM+ i/ndro asme/ aaraa/c cid dve/SaH sanuta/r yuyotu
10.132.1a iijaana/m i/d dyau/r guurtaa/vasur iijaana/m bhuu/mir abhi/ prabhuuSa/Ni
10.132.1c iijaana/M devaa/v ashvi/naav abhi/ sumnai/r avardhataam
10.132.2a taa/ vaam mitraavaruNaa dhaaraya/tkSitii suSumne/Sitatva/taa yajaamasi
10.132.2c yuvo/H kraaNaa/ya sakhyai/r abhi/ Syaama rakSa/saH
10.132.3a a/dhaa cin nu/ ya/d di/dhiSaamahe vaam abhi/ priya/M re/kNaH pa/tyamaanaaH
10.132.3c dadvaa/M+ vaa ya/t pu/Syati re/kNaH sa/m v aaran na/kir asya maghaa/ni
10.132.4a asaa/v anyo/ asura suuyata dyau/s tva/M vi/shveSaaM varuNaasi raa/jaa
10.132.4c muurdhaa/ ra/thasya caakan nai/taa/vatai/nasaantakadhru/k
10.132.5a asmi/n sv e\ta/c cha/kapuuta e/no hite/ mitre/ ni/gataan hanti viiraa/n
10.132.5c avo/r vaa ya/d dhaa/t tanuu/Sv a/vaH priyaa/su yaj~ni/yaasv a/rvaa
10.132.6a yuvo/r hi/ maataa/ditir vicetasaa dyau/r na/ bhuu/miH pa/yasaa pupuuta/ni
10.132.6c a/va priyaa/ didiSTana suu/ro ninikta rashmi/bhiH
10.132.7a yuva/M hy a\pnaraa/jaav a/siidataM ti/SThad ra/thaM na/ dhuurSa/daM vanarSa/dam
10.132.7c taa/ naH kaNuukaya/ntiir nRme/dhas tatre a/MhasaH sume/dhas tatre a/MhasaH
10.133.1a pro/ Sv a\smai puroratha/m i/ndraaya shuuSa/m arcata
10.133.1c abhii/ke cid ulokakR/t saMge/ sama/tsu vRtrahaa/smaa/kam bodhi coditaa/ na/bhantaam anyake/SaaM jyaakaa/ a/dhi dha/nvasu
10.133.2a tva/M si/ndhuuM+r a/vaasRjo .adharaa/co a/hann a/him
10.133.2c ashatru/r indra jaj~niSe vi/shvam puSyasi vaa/ryaM ta/M tvaa pa/ri Svajaamahe na/bhantaam anyake/SaaM jyaakaa/ a/dhi dha/nvasu
10.133.3a vi/ Su/ vi/shvaa a/raatayo .aryo/ nashanta no dhi/yaH
10.133.3c a/staasi sha/trave vadha/M yo/ na indra ji/ghaaMsati yaa/ te raati/r dadi/r va/su na/bhantaam anyake/SaaM jyaakaa/ a/dhi dha/nvasu
10.133.4a yo/ na indraabhi/to ja/no vRkaayu/r aadi/deshati
10.133.4c adhaspada/M ta/m iiM kRdhi vibaadho/ asi saasahi/r na/bhantaam anyake/SaaM jyaakaa/ a/dhi dha/nvasu
10.133.5a yo/ na indraabhidaa/sati sa/naabhir ya/sh ca ni/STyaH
10.133.5c a/va ta/sya ba/laM tira mahii/va dyau/r a/dha tma/naa na/bhantaam anyake/SaaM jyaakaa/ a/dhi dha/nvasu
10.133.6a vaya/m indra tvaaya/vaH sakhitva/m aa/ rabhaamahe
10.133.6c Rta/sya naH pathaa/ nayaa/ti vi/shvaani duritaa/ na/bhantaam anyake/SaaM jyaakaa/ a/dhi dha/nvasu
10.133.7a asma/bhyaM su/ tva/m indra taa/M shikSa yaa/ do/hate pra/ti va/raM jaritre/
10.133.7c a/chidrodhnii piipa/yad ya/thaa naH saha/sradhaaraa pa/yasaa mahii/ gau/H
10.134.1a ubhe/ ya/d indra ro/dasii aapapraa/thoSaa/ iva
10.134.1c mahaa/ntaM tvaa mahii/naaM samraa/jaM carSaNiinaa/M devii/ ja/nitry ajiijanad bhadraa/ ja/nitry ajiijanat
10.134.2a a/va sma durhaNaayato/ ma/rtasya tanuhi sthira/m
10.134.2c adhaspada/M ta/m iiM kRdhi yo/ asmaa/M+ aadi/deshati devii/ ja/nitry ajiijanad bhadraa/ ja/nitry ajiijanat
10.134.3a a/va tyaa/ bRhatii/r i/So vishva/shcandraa amitrahan
10.134.3c sha/ciibhiH shakra dhuunuhii/ndra vi/shvaabhir uuti/bhir devii/ ja/nitry ajiijanad bhadraa/ ja/nitry ajiijanat
10.134.4a a/va ya/t tva/M shatakratav i/ndra vi/shvaani dhuunuSe/
10.134.4c rayi/M na/ sunvate/ sa/caa sahasri/Niibhir uuti/bhir devii/ ja/nitry ajiijanad bhadraa/ ja/nitry ajiijanat
10.134.5a a/va sve/daa ivaabhi/to vi/Svak patantu didya/vaH
10.134.5c duu/rvaayaa iva ta/ntavo vy a\sma/d etu durmati/r devii/ ja/nitry ajiijanad bhadraa/ ja/nitry ajiijanat
10.134.6a diirgha/M hy a\~Nkusha/M yathaa sha/ktim bi/bharSi mantumaH
10.134.6c puu/rveNa maghavan padaa/jo/ vayaa/M ya/thaa yamo devii/ ja/nitry ajiijanad bhadraa/ ja/nitry ajiijanat
10.134.7a na/kir devaa miniimasi na/kir aa/ yopayaamasi mantrashru/tyaM caraamasi
10.134.7d pakSe/bhir apikakSe/bhir a/traabhi/ sa/M rabhaamahe
10.135.1a ya/smin vRkSe/ supalaashe/ devai/H sampi/bate yama/H
10.135.1c a/traa no vishpa/tiH pitaa/ puraaNaa/M+ a/nu venati
10.135.2a puraaNaa/M+ anuve/nantaM ca/rantam paapa/yaamuyaa/
10.135.2c asuuya/nn abhy a\caakashaM ta/smaa aspRhayam pu/naH
10.135.3a ya/M kumaara na/vaM ra/tham acakra/m ma/nasaa/kRNoH
10.135.3c e/keSaM vishva/taH praa/~ncam a/pashyann a/dhi tiSThasi
10.135.4a ya/M kumaara praa/vartayo ra/thaM vi/prebhyas pa/ri
10.135.4c ta/M saa/maa/nu praa/vartata sa/m ito/ naavy aa/hitam
10.135.5a ka/H kumaara/m ajanayad ra/thaM ko/ ni/r avartayat
10.135.5c ka/H svit ta/d adya/ no bruuyaad anude/yii ya/thaa/bhavat
10.135.6a ya/thaa/bhavad anude/yii ta/to a/gram ajaayata
10.135.6c pura/staad budhna/ aa/tataH pashcaa/n nira/yaNaM kRta/m
10.135.7a ida/M yama/sya saa/danaM devamaana/M ya/d ucya/te
10.135.7c iya/m asya dhamyate naaLii/r aya/M giirbhi/H pa/riSkRtaH
10.136.1a keshy a\gni/M keshii/ viSa/M keshii/ bibharti ro/dasii
10.136.1c keshii/ vi/shvaM sva\r dRshe/ keshii/da/M jyo/tir ucyate
10.136.2a mu/nayo vaa/tarashanaaH pisha/~Ngaa vasate ma/laa
10.136.2c vaa/tasyaa/nu dhraa/jiM yanti ya/d devaa/so a/vikSata
10.136.3a u/nmaditaa mau/neyena vaa/taaM+ aa/ tasthimaa vaya/m
10.136.3c sha/riire/d asmaa/kaM yuuya/m ma/rtaaso abhi/ pashyatha
10.136.4a anta/rikSeNa patati vi/shvaa ruupaa/vacaa/kashat
10.136.4c mu/nir deva/sya-devasya sau/kRtyaaya sa/khaa hita/H
10.136.5a vaa/tasyaa/shvo vaayo/H sa/khaa/tho deve/Sito mu/niH
10.136.5c ubhau/ samudraa/v aa/ kSeti ya/sh ca puu/rva utaa/paraH
10.136.6a apsara/saaM gandharvaa/Naam mRgaa/NaaM ca/raNe ca/ran
10.136.6c keshii/ ke/tasya vidvaa/n sa/khaa svaadu/r madi/ntamaH
10.136.7a vaayu/r asmaa u/paamanthat pina/STi smaa kunannamaa/
10.136.7c keshii/ viSa/sya paa/treNa ya/d rudre/Naa/pibat saha/
10.137.1a uta/ devaa a/vahitaM de/vaa u/n nayathaa pu/naH
10.137.1c utaa/gash cakru/SaM devaa de/vaa jiiva/yathaa pu/naH
10.137.2a dvaa/v imau/ vaa/tau vaata aa/ si/ndhor aa/ paraava/taH
10.137.2c da/kSaM te anya/ aa/ vaatu pa/raanyo/ vaatu ya/d ra/paH
10.137.3a aa/ vaata vaahi bheSaja/M vi/ vaata vaahi ya/d ra/paH
10.137.3c tva/M hi/ vishva/bheSajo devaa/naaM duuta/ ii/yase
10.137.4a aa/ tvaagamaM sha/Mtaatibhir a/tho ariSTa/taatibhiH
10.137.4c da/kSaM te bhadra/m aa/bhaarSam pa/raa ya/kSmaM suvaami te
10.137.5a traa/yantaam iha/ devaa/s traa/yataam maru/taaM gaNa/H
10.137.5c traa/yantaaM vi/shvaa bhuutaa/ni ya/thaaya/m arapaa/ a/sat
10.137.6a aa/pa i/d vaa/ u bheSajii/r aa/po amiivacaa/taniiH
10.137.6c aa/paH sa/rvasya bheSajii/s taa/s te kRNvantu bheSaja/m
10.137.7a ha/staabhyaaM da/shashaakhaabhyaaM jihvaa/ vaaca/H purogavii/
10.137.7c anaamayitnu/bhyaaM tvaa taa/bhyaaM tvo/pa spRshaamasi
10.138.1a ta/va tya/ indra sakhye/Su va/hnaya Rta/m manvaanaa/ vy a\dardirur vala/m
10.138.1c ya/traa dashasya/nn uSa/so riNa/nn apa/H ku/tsaaya ma/nmann ahya\sh ca daMsa/yaH
10.138.2a a/vaasRjaH prasva\H shva~nca/yo girii/n u/d aaja usraa/ a/pibo ma/dhu priya/m
10.138.2c a/vardhayo vani/no asya da/Msasaa shusho/ca suu/rya Rta/jaatayaa giraa/
10.138.3a vi/ suu/ryo ma/dhye amucad ra/thaM divo/ vida/d daasaa/ya pratimaa/nam aa/ryaH
10.138.3c dRLhaa/ni pi/pror a/surasya maayi/na i/ndro vy aaaa\syac cakRvaa/M+ Rji/shvanaa
10.138.4a a/naadhRSTaani dhRSito/ vy aaaa\syan nidhii/M+r a/devaaM+ amRNad ayaa/syaH
10.138.4c maase/va suu/ryo va/su pu/ryam aa/ dade gRNaana/H sha/truuM+r ashRNaad viru/kmataa
10.138.5a a/yuddhaseno vibhvaaaa\ vibhindataa/ daa/shad vRtrahaa/ tu/jyaani tejate
10.138.5c i/ndrasya va/jraad abibhed abhishna/thaH praa/kraamac chundhyuu/r a/jahaad uSaa/ a/naH
10.138.6a etaa/ tyaa/ te shru/tyaani ke/valaa ya/d e/ka e/kam a/kRNor ayaj~na/m
10.138.6c maasaa/M vidhaa/nam adadhaa a/dhi dya/vi tva/yaa vi/bhinnam bharati pradhi/m pitaa/
10.139.1a suu/ryarashmir ha/rikeshaH pura/staat savitaa/ jyo/tir u/d ayaaM+ a/jasram
10.139.1c ta/sya puuSaa/ prasave/ yaati vidvaa/n sampa/shyan vi/shvaa bhu/vanaani gopaa/H
10.139.2a nRca/kSaa eSa/ divo/ ma/dhya aasta aapaprivaa/n ro/dasii anta/rikSam
10.139.2c sa/ vishvaa/ciir abhi/ caSTe ghRtaa/ciir antaraa/ puu/rvam a/paraM ca ketu/m
10.139.3a raayo/ budhna/H saMga/mano va/suunaaM vi/shvaa ruupaa/bhi/ caSTe sha/ciibhiH
10.139.3c deva/ iva savitaa/ satya/dharme/ndro na/ tasthau samare/ dha/naanaam
10.139.4a vishvaa/vasuM soma gandharva/m aa/po dadRshu/Siis ta/d Rte/naa vy aaaa\yan
10.139.4c ta/d anva/vaid i/ndro raarahaaNa/ aasaam pa/ri suu/ryasya paridhii/M+r apashyat
10.139.5a vishvaa/vasur abhi/ ta/n no gRNaatu divyo/ gandharvo/ ra/jaso vimaa/naH
10.139.5c ya/d vaa ghaa satya/m uta/ ya/n na/ vidma/ dhi/yo hinvaano/ dhi/ya i/n no avyaaH
10.139.6a sa/snim avindac ca/raNe nadii/naam a/paavRNod du/ro a/shmavrajaanaam
10.139.6c praa/saaM gandharvo/ amR/taani vocad i/ndro da/kSam pa/ri jaanaad ahii/naam
10.140.1a a/gne ta/va shra/vo va/yo ma/hi bhraajante arca/yo vibhaavaso
10.140.1c bR/hadbhaano sha/vasaa vaa/jam ukthya\M da/dhaasi daashu/Se kave
10.140.2a paavaka/varcaaH shukra/varcaa a/nuunavarcaa u/d iyarSi bhaanu/naa
10.140.2c putro/ maata/raa vica/rann u/paavasi pRNa/kSi ro/dasii ubhe/
10.140.3a uu/rjo napaaj jaatavedaH sushasti/bhir ma/ndasva dhiiti/bhir hita/H
10.140.3c tve/ i/SaH sa/M dadhur bhuu/rivarpasash citro/tayo vaama/jaataaH
10.140.4a irajya/nn agne prathayasva jantu/bhir asme/ raa/yo amartya
10.140.4c sa/ darshata/sya va/puSo vi/ raajasi pRNa/kSi saanasi/M kra/tum
10.140.5a iSkartaa/ram adhvara/sya pra/cetasaM kSa/yantaM raa/dhaso maha/H
10.140.5c raati/M vaama/sya subha/gaam mahii/m i/SaM da/dhaasi saanasi/M rayi/m
10.140.6a Rtaa/vaanam mahiSa/M vishva/darshatam agni/M sumnaa/ya dadhire puro/ ja/naaH
10.140.6c shru/tkarNaM sapra/thastamaM tvaa giraa/ dai/vyam maa/nuSaa yugaa/
10.141.1a a/gne a/chaa vadeha/ naH pratya/~N naH suma/naa bhava
10.141.1c pra/ no yacha vishas pate dhanadaa/ asi nas tva/m
10.141.2a pra/ no yachatv aryamaa/ pra/ bha/gaH pra/ bR/haspa/tiH
10.141.2c pra/ devaa/H pro/ta/ suunR/taa raayo/ devii/ dadaatu naH
10.141.3a so/maM raa/jaanam a/vase .agni/M giirbhi/r havaamahe
10.141.3c aadityaa/n vi/SNuM suu/ryam brahmaa/NaM ca bR/haspa/tim
10.141.4a indravaayuu/ bR/haspa/tiM suha/veha/ havaamahe
10.141.4c ya/thaa naH sa/rva i/j ja/naH sa/MgatyaaM suma/naa a/sat
10.141.5a aryama/Nam bR/haspa/tim i/ndraM daa/naaya codaya
10.141.5c vaa/taM vi/SNuM sa/rasvatiiM savitaa/raM ca vaaji/nam
10.141.6a tva/M no agne agni/bhir bra/hma yaj~na/M ca vardhaya
10.141.6c tva/M no deva/taataye raayo/ daa/naaya codaya
10.142.1a aya/m agne jaritaa/ tve/ abhuud a/pi sa/hasaH suuno nahy a\nya/d a/sty aa/pyam
10.142.1c bhadra/M hi/ sha/rma triva/ruutham a/sti ta aare/ hi/Msaanaam a/pa didyu/m aa/ kRdhi
10.142.2a prava/t te agne ja/nimaa pituuyata/H saacii/va vi/shvaa bhu/vanaa ny R\~njase
10.142.2c pra/ sa/ptayaH pra/ saniSanta no dhi/yaH pura/sh caranti pashupaa/ iva tma/naa
10.142.3a uta/ vaa/ u pa/ri vRNakSi ba/psad baho/r agna u/lapasya svadhaavaH
10.142.3c uta/ khilyaa/ urva/raaNaam bhavanti maa/ te heti/M ta/viSiiM cukrudhaama
10.142.4a ya/d udva/to niva/to yaa/si ba/psat pR/thag eSi pragardhi/niiva se/naa
10.142.4c yadaa/ te vaa/to anuvaa/ti shoci/r va/pteva shma/shru vapasi pra/ bhuu/ma
10.142.5a pra/ty asya shre/Nayo dadRshra e/kaM niyaa/nam baha/vo ra/thaasaH
10.142.5c baahuu/ ya/d agne anuma/rmRjaano nya\~N~N uttaanaa/m anve/Si bhuu/mim
10.142.6a u/t te shu/Smaa jihataam u/t te arci/r u/t te agne shashamaana/sya vaa/jaaH
10.142.6c u/c chva~ncasva ni/ nama va/rdhamaana aa/ tvaadya/ vi/shve va/savaH sadantu
10.142.7a apaa/m ida/M nya/yanaM samudra/sya nive/shanam
10.142.7c anya/M kRNuSveta/H pa/nthaaM te/na yaahi va/shaaM+ a/nu
10.142.8a aa/yane te paraa/yaNe duu/rvaa rohantu puSpi/NiiH
10.142.8c hradaa/sh ca puNDa/riikaaNi samudra/sya gRhaa/ ime/
10.143.1a tya/M cid a/trim Rtaju/ram a/rtham a/shvaM na/ yaa/tave
10.143.1c kakSii/vantaM ya/dii pu/naa ra/thaM na/ kRNutho/ na/vam
10.143.2a tya/M cid a/shvaM na/ vaaji/nam areNa/vo ya/m a/tnata
10.143.2c dRLha/M granthi/M na/ vi/ Syatam a/triM ya/viSTham aa/ ra/jaH
10.143.3a na/raa da/MsiSThaav \!\ a/traye shu/bhraa si/SaasataM dhi/yaH
10.143.3c a/thaa hi/ vaaM divo/ naraa pu/na sto/mo na/ visha/se
10.143.4a cite/ ta/d vaaM suraadhasaa raati/H sumati/r ashvinaa
10.143.4c aa/ ya/n naH sa/dane pRthau/ sa/mane pa/rSatho naraa
10.143.5a yuva/m bhujyu/M samudra/ aa/ ra/jasaH paara/ ii~Nkhita/m
10.143.5c yaata/m a/chaa patatri/bhir naa/satyaa saata/ye kRtam
10.143.6a aa/ vaaM sumnai/H shaMyuu/ iva ma/MhiSThaa vi/shvavedasaa
10.143.6c sa/m asme/ bhuuSataM naro/tsaM na/ pipyu/Siir i/SaH
10.144.1a aya/M hi/ te a/martya i/ndur a/tyo na/ pa/tyate
10.144.1c da/kSo vishvaa/yur vedha/se
10.144.2a aya/m asmaa/su kaa/vya Rbhu/r va/jro daa/svate
10.144.2c aya/m bibharty uurdhva/kRshanam ma/dam Rbhu/r na/ kR/tvyam ma/dam
10.144.3a ghR/SuH shyenaa/ya kR/tvana aasu/ svaa/su va/MsagaH
10.144.3c a/va diidhed ahiishu/vaH
10.144.4a ya/M suparNa/H paraava/taH shyena/sya putra/ aa/bharat
10.144.4c shata/cakraM yo\ .ahyo\ vartani/H
10.144.5a ya/M te shyena/sh caa/rum avRka/m padaa/bharad aruNa/m maana/m a/ndhasaH
10.144.5c enaa/ va/yo vi/ taary aa/yur jiiva/sa enaa/ jaagaara bandhu/taa
10.144.6a evaa/ ta/d i/ndra i/ndunaa deve/Su cid dhaarayaate ma/hi tya/jaH
10.144.6c kra/tvaa va/yo vi/ taary aa/yuH sukrato kra/tvaaya/m asma/d aa/ suta/H
10.145.1a imaa/M khanaamy o/SadhiM viiru/dham ba/lavattamaam
10.145.1c ya/yaa sapa/tniim baa/dhate ya/yaa saMvinda/te pa/tim
10.145.2a u/ttaanaparNe su/bhage de/vajuute sa/hasvati
10.145.2c sapa/tniim me pa/raa dhama pa/tim me ke/valaM kuru
10.145.3a u/ttaraaha/m uttara u/ttare/d u/ttaraabhyaH
10.145.3c a/thaa sapa/tnii yaa/ ma/maa/dharaa saa/dharaabhyaH
10.145.4a nahy a\syaa naa/ma gRbhNaa/mi no/ asmi/n ramate ja/ne
10.145.4c pa/raam eva/ paraava/taM sapa/tniiM gamayaamasi
10.145.5a aha/m asmi sa/hamaanaa/tha tva/m asi saasahi/H
10.145.5c ubhe/ sa/hasvatii bhuutvii/ sapa/tniim me sahaavahai
10.145.6a u/pa te .adhaaM sa/hamaanaam abhi/ tvaadhaaM sa/hiiyasaa
10.145.6c maa/m a/nu pra/ te ma/no vatsa/M gau/r iva dhaavatu pathaa/ vaa/r iva dhaavatu
10.146.1a a/raNyaany a/raNyaany asau/ yaa/ pre/va na/shyasi
10.146.1c kathaa/ graa/maM na/ pRchasi na/ tvaa bhii/r iva vindatii3M+
10.146.2a vRSaaravaa/ya va/date ya/d upaa/vati ciccika/H
10.146.2c aaghaaTi/bhir iva dhaava/yann araNyaani/r mahiiyate
10.146.3a uta/ gaa/va ivaadanty uta/ ve/shmeva dRshyate
10.146.3c uto/ araNyaani/H saaya/M shakaTii/r iva sarjati
10.146.4a gaa/m a~Ngai/Sa/ aa/ hvayati daa/rv a~Ngai/So/ a/paavadhiit
10.146.4c va/sann araNyaanyaa/M saaya/m a/krukSad i/ti manyate
10.146.5a na/ vaa/ araNyaani/r hanty anya/sh ce/n naa/bhiga/chati
10.146.5c svaado/H pha/lasya jagdhvaa/ya yathaakaa/maM ni/ padyate
10.146.6a aa/~njanagandhiM surabhi/m bahvannaa/m a/kRSiivalaam
10.146.6c praa/ha/m mRgaa/Naam maata/ram araNyaani/m ashaMsiSam
10.147.1a shra/t te dadhaami prathamaa/ya manya/ve/ .ahan ya/d vRtra/M na/ryaM vive/r apa/H
10.147.1c ubhe/ ya/t tvaa bha/vato ro/dasii a/nu re/jate shu/Smaat pRthivii/ cid adrivaH
10.147.2a tva/m maayaa/bhir anavadya maayi/naM shravasyataa/ ma/nasaa vRtra/m ardayaH
10.147.2c tvaa/m i/n na/ro vRNate ga/viSTiSu tvaa/M vi/shvaasu ha/vyaasv i/STiSu
10.147.3a ai/Su caakandhi puruhuuta suuri/Su vRdhaa/so ye/ maghavann aanashu/r magha/m
10.147.3c a/rcanti toke/ ta/naye pa/riSTiSu medha/saataa vaaji/nam a/hraye dha/ne
10.147.4a sa/ i/n nu/ raaya/H su/bhRtasya caakanan ma/daM yo/ asya ra/MhyaM ci/ketati
10.147.4c tvaa/vRdho maghavan daashva\dhvaro makSuu/ sa/ vaa/jam bharate dha/naa nR/bhiH
10.147.5a tva/M sha/rdhaaya mahinaa/ gRNaana/ uru/ kRdhi maghava~n chagdhi/ raaya/H
10.147.5c tva/M no mitro/ va/ruNo na/ maayii/ pitvo/ na/ dasma dayase vibhaktaa/
10.148.1a suSvaaNaa/sa indra stuma/si tvaa sasavaa/Msash ca tuvinRmNa vaa/jam
10.148.1c aa/ no bhara suvita/M ya/sya caaka/n tma/naa ta/naa sanuyaama tvo/taaH
10.148.2a RSva/s tva/m indra shuura jaato/ daa/siir vi/shaH suu/ryeNa sahyaaH
10.148.2c gu/haa hita/M gu/hyaM guuLha/m apsu/ bibhRma/si prasra/vaNe na/ so/mam
10.148.3a aryo/ vaa gi/ro abhy a\rca vidvaa/n R/SiiNaaM vi/praH sumati/M cakaana/H
10.148.3c te/ syaama ye/ raNa/yanta so/mair eno/ta/ tu/bhyaM rathoLha bhakSai/H
10.148.4a imaa/ bra/hmendra tu/bhyaM shaMsi daa/ nR/bhyo nRNaa/M shuura sha/vaH
10.148.4c te/bhir bhava sa/kratur ye/Su caaka/nn uta/ traayasva gRNata/ uta/ stii/n
10.148.5a shrudhii/ ha/vam indra shuura pR/thyaa uta/ stavase venya/syaarkai/H
10.148.5c aa/ ya/s te yo/niM ghRta/vantam a/svaar uurmi/r na/ ni/mnai/r dravayanta va/kvaaH
10.149.1a savitaa/ yantrai/H pRthivii/m aramNaad askambhane/ savitaa/ dyaa/m adRMhat
10.149.1c a/shvam ivaadhukSad dhu/nim anta/rikSam atuu/rte baddha/M savitaa/ samudra/m
10.149.2a ya/traa samudra/ skabhito/ vy au/nad a/paaM napaat savitaa/ ta/sya veda
10.149.2c a/to bhuu/r a/ta aa u/tthitaM ra/jo/ .ato dyaa/vaapRthivii/ aprathetaam
10.149.3a pashce/da/m anya/d abhavad ya/jatram a/martyasya bhu/vanasya bhuunaa/
10.149.3c suparNo/ a~Nga/ savitu/r garu/tmaan puu/rvo jaata/H sa/ u asyaa/nu dha/rma
10.149.4a gaa/va iva graa/maM yuu/yudhir ivaa/shvaan vaashre/va vatsa/M suma/naa du/haanaa
10.149.4c pa/tir iva jaayaa/m abhi/ no ny e\tu dhartaa/ diva/H savitaa/ vishva/vaaraH
10.149.5a hi/raNyastuupaH savitar ya/thaa tvaa~Ngiraso/ juhve/ vaa/je asmi/n
10.149.5c evaa/ tvaa/rcann a/vase va/ndamaanaH so/masyevaaM+shu/m pra/ti jaagaraaha/m
10.150.1a sa/middhash cit sa/m idhyase deve/bhyo havyavaahana
10.150.1c aadityai/ rudrai/r va/subhir na aa/ gahi mRLiikaa/ya na aa/ gahi
10.150.2a ima/M yaj~na/m ida/M va/co jujuSaaNa/ upaa/gahi
10.150.2c ma/rtaasas tvaa samidhaana havaamahe mRLiikaa/ya havaamahe
10.150.3a tvaa/m u jaata/vedasaM vishva/vaaraM gRNe dhiyaa/
10.150.3c a/gne devaa/M+ aa/ vaha naH priya/vrataan mRLiikaa/ya priya/vrataan
10.150.4a agni/r devo/ devaa/naam abhavat puro/hito .agni/m manuSyaaaa\ R/SayaH sa/m iidhire
10.150.4c agni/m maho/ dha/nasaataav aha/M huve mRLiika/M dha/nasaataye
10.150.5a agni/r a/trim bhara/dvaajaM ga/viSThiram praa/van naH ka/NvaM trasa/dasyum aahave/
10.150.5c agni/M va/siSTho havate puro/hito mRLiikaa/ya puro/hitaH
10.151.1a shraddha/yaagni/H sa/m idhyate shraddha/yaa huuyate havi/H
10.151.1c shraddhaa/m bha/gasya muurdha/ni va/casaa/ vedayaamasi
10.151.2a priya/M shraddhe da/dataH priya/M shraddhe di/daasataH
10.151.2c priya/m bhoje/Su ya/jvasv ida/m ma udita/M kRdhi
10.151.3a ya/thaa devaa/ a/sureSu shraddhaa/m ugre/Su cakrire/
10.151.3c eva/m bhoje/Su ya/jvasv asmaa/kam udita/M kRdhi
10.151.4a shraddhaa/M devaa/ ya/jamaanaa vaayu/gopaa u/paasate
10.151.4c shraddhaa/M hRdayya\yaa/kuutyaa shraddha/yaa vindate va/su
10.151.5a shraddhaa/m praata/r havaamahe shraddhaa/m madhya/Mdinam pa/ri
10.151.5c shraddhaa/M suu/ryasya nimru/ci shra/ddhe shra/d dhaapayeha/ naH
10.152.1a shaasa/ itthaa/ mahaa/M+ asy amitrakhaado/ a/dbhutaH
10.152.1c na/ ya/sya hanya/te sa/khaa na/ jii/yate ka/daa cana/
10.152.2a svastidaa/ visha/s pa/tir vRtrahaa/ vimRdho/ vashii/
10.152.2c vR/Se/ndraH pura/ etu naH somapaa/ abhayaMkara/H
10.152.3a vi/ ra/kSo vi/ mR/dho jahi vi/ vRtra/sya ha/nuu ruja
10.152.3c vi/ manyu/m indra vRtrahann ami/trasyaabhidaa/sataH
10.152.4a vi/ na indra mR/dho jahi niicaa/ yacha pRtanyata/H
10.152.4c yo/ asmaa/M+ abhidaa/saty a/dharaM gamayaa ta/maH
10.152.5a a/pendra dviSato/ ma/no/ .apa ji/jyaasato vadha/m
10.152.5c vi/ manyo/H sha/rma yacha va/riiyo yavayaa vadha/m
10.153.1a ii~Nkha/yantiir apasyu/va i/ndraM jaata/m u/paasate
10.153.1c bhejaanaa/saH suvii/ryam
10.153.2a tva/m indra ba/laad a/dhi sa/haso jaata/ o/jasaH
10.153.2c tva/M vRSan vR/Se/d asi
10.153.3a tva/m indraasi vRtrahaa/ vy a\nta/rikSam atiraH
10.153.3c u/d dyaa/m astabhnaa o/jasaa
10.153.4a tva/m indra sajo/Sasam arka/m bibharSi baahvo/H
10.153.4c va/jraM shi/shaana o/jasaa
10.153.5a tva/m indraabhibhuu/r asi vi/shvaa jaataa/ny o/jasaa
10.153.5c sa/ vi/shvaa bhu/va aa/bhavaH
10.154.1a so/ma e/kebhyaH pavate ghRta/m e/ka u/paasate
10.154.1c ye/bhyo ma/dhu pradhaa/vati taa/Msh cid evaa/pi gachataat
10.154.2a ta/pasaa ye/ anaadhRSyaa/s ta/pasaa ye/ sva\r yayu/H
10.154.2c ta/po ye/ cakrire/ ma/has taa/Msh cid evaa/pi gachataat
10.154.3a ye/ yu/dhyante pradha/neSu shuu/raaso ye/ tanuutya/jaH
10.154.3c ye/ vaa saha/sradakSiNaas taa/Msh cid evaa/pi gachataat
10.154.4a ye/ cit puu/rva Rtasaa/pa Rtaa/vaana RtaavR/dhaH
10.154.4c pitRR/n ta/pasvato yama taa/Msh cid evaa/pi gachataat
10.154.5a saha/sraNiithaaH kava/yo ye/ gopaaya/nti suu/ryam
10.154.5c R/Siin ta/pasvato yama tapojaa/M+ a/pi gachataat
10.155.1a a/raayi kaa/Ne vi/kaTe giri/M gacha sadaanve
10.155.1c shiri/mbiThasya sa/tvabhis te/bhiS Tvaa caatayaamasi
10.155.2a catto/ ita/sh cattaa/mu/taH sa/rvaa bhruuNaa/ny aaru/Sii
10.155.2c araayya\m brahmaNas pate tii/kSNashRNgodRSa/nn ihi
10.155.3a ado/ ya/d daa/ru pla/vate si/ndhoH paare/ apuuruSa/m
10.155.3c ta/d aa/ rabhasva durhaNo te/na gacha parastara/m
10.155.4a ya/d dha praa/ciir a/jaganto/ro maNDuuradhaaNikiiH
10.155.4c hataa/ i/ndrasya sha/travaH sa/rve budbuda/yaashavaH
10.155.5a pa/riime/ gaa/m aneSata pa/ry agni/m ahRSata
10.155.5c deve/Sv akrata shra/vaH ka/ imaa/M+ aa/ dadharSati
10.156.1a agni/M hinvantu no dhi/yaH sa/ptim aashu/m ivaaji/Su
10.156.1c te/na jeSma dha/naM-dhanam
10.156.2a ya/yaa gaa/ aaka/raamahe se/nayaagne ta/votyaa/
10.156.2c taa/M no hinva magha/ttaye
10.156.3a aa/gne sthuura/M rayi/m bhara pRthu/M go/mantam ashvi/nam
10.156.3c a~Ndhi/ kha/M varta/yaa paNi/m
10.156.4a a/gne na/kSatram aja/ram aa/ suu/ryaM rohayo divi/
10.156.4c da/dhaj jyo/tir ja/nebhyaH
10.156.5a a/gne ketu/r vishaa/m asi pre/SThaH shre/STha upasthasa/t
10.156.5c bo/dhaa stotre/ va/yo da/dhat
10.157.1a imaa/ nu/ kam bhu/vanaa siiSadhaame/ndrash ca vi/shve ca devaa/H
10.157.2a yaj~na/M ca nas tanva\M ca prajaa/M caadityai/r i/ndraH saha/ ciikLpaati
10.157.3a aadityai/r i/ndraH sa/gaNo maru/dbhir asmaa/kam bhuutv avitaa/ tanuu/naam
10.157.4a hatvaa/ya devaa/ a/suraan ya/d aa/yan devaa/ devatva/m abhira/kSamaaNaaH
10.157.5a pratya/~ncam arka/m anaya~n cha/ciibhir aa/d i/t svadhaa/m iSiraa/m pa/ry apashyan
10.158.1a suu/ryo no diva/s paatu vaa/to anta/rikSaat
10.158.1c agni/r naH paa/rthivebhyaH
10.158.2a jo/Saa savitar ya/sya te ha/raH shata/M savaa/M+ a/rhati
10.158.2c paahi/ no didyu/taH pa/tantyaaH
10.158.3a ca/kSur no deva/H savitaa/ ca/kSur na uta/ pa/rvataH
10.158.3c ca/kSur dhaataa/ dadhaatu naH
10.158.4a ca/kSur no dhehi ca/kSuSe ca/kSur vikhyai/ tanuu/bhyaH
10.158.4c sa/M ceda/M vi/ ca pashyema
10.158.5a susaMdR/shaM tvaa vaya/m pra/ti pashyema suurya
10.158.5c vi/ pashyema nRca/kSasaH
10.159.1a u/d asau/ suu/ryo agaad u/d aya/m maamako/ bha/gaH
10.159.1c aha/M ta/d vidvalaa/ pa/tim abhy a\saakSi viSaasahi/H
10.159.2a aha/M ketu/r aha/m muurdhaa/ha/m ugraa/ vivaa/canii
10.159.2c ma/me/d a/nu kra/tum pa/tiH sehaanaa/yaa upaa/caret
10.159.3a ma/ma putraa/H shatruha/No/ .atho me duhitaa/ viraa/T
10.159.3c utaa/ha/m asmi saMjayaa/ pa/tyau me shlo/ka uttama/H
10.159.4a ye/ne/ndro havi/Saa kRtvy a/bhavad dyumny u\ttama/H
10.159.4c ida/M ta/d akri devaa asapatnaa/ ki/laabhuvam
10.159.5a asapatnaa/ sapatnaghnii/ ja/yanty abhibhuu/varii
10.159.5c aa/vRkSam anyaa/saaM va/rco raa/dho a/stheyasaam iva
10.159.6a sa/m ajaiSam imaa/ aha/M sapa/tniir abhibhuu/varii
10.159.6c ya/thaaha/m asya/ viira/sya viraa/jaani ja/nasya ca
10.160.1a tiivra/syaabhi/vayaso asya/ paahi sarvarathaa/ vi/ ha/rii iha/ mu~nca
10.160.1c i/ndra maa/ tvaa ya/jamaanaaso anye/ ni/ riiraman tu/bhyam ime/ sutaa/saH
10.160.2a tu/bhyaM sutaa/s tu/bhyam u so/tvaasas tvaa/M gi/raH shvaa/tryaa aa/ hvayanti
10.160.2c i/ndreda/m adya/ sa/vanaM juSaaNo/ vi/shvasya vidvaa/M+ iha/ paahi so/mam
10.160.3a ya/ ushataa/ ma/nasaa so/mam asmai sarvahRdaa/ deva/kaamaH suno/ti
10.160.3c na/ gaa/ i/ndras ta/sya pa/raa dadaati prashasta/m i/c caa/rum asmai kRNoti
10.160.4a a/nuspaSTo bhavaty eSo/ asya yo/ asmai revaa/n na/ suno/ti so/mam
10.160.4c ni/r aratnau/ magha/vaa ta/M dadhaati brahmadvi/So hanty a/naanudiSTaH
10.160.5a ashvaaya/nto gavya/nto vaaja/yanto ha/vaamahe tvo/pagantavaa/ u
10.160.5c aabhuu/Santas te sumatau/ na/vaayaaM vaya/m indra tvaa shuna/M huvema
10.161.1a mu~ncaa/mi tvaa havi/Saa jii/vanaaya ka/m aj~naatayakSmaa/d uta/ raajayakSmaa/t
10.161.1c graa/hir jagraa/ha ya/di vaita/d enaM ta/syaa indraagnii pra/ mumuktam enam
10.161.2a ya/di kSitaa/yur ya/di vaa pa/reto ya/di mRtyo/r antika/M niiaa\ta eva/
10.161.2c ta/m aa/ haraami ni/rRter upa/sthaad a/spaarSam enaM shata/shaaradaaya
10.161.3a sahasraakSe/Na shata/shaaradena shataa/yuSaa havi/Saa/haarSam enam
10.161.3c shata/M ya/thema/M shara/do na/yaatii/ndro vi/shvasya durita/sya paara/m
10.161.4a shata/M jiiva shara/do va/rdhamaanaH shata/M hemantaa/~n chata/m u vasantaa/n
10.161.4c shata/m indraagnii/ savitaa/ bR/haspa/tiH shataa/yuSaa havi/Sema/m pu/nar duH
10.161.5a aa/haarSaM tvaa/vidaM tvaa pu/nar aa/gaaH punarnava
10.161.5c sa/rvaa~Nga sa/rvaM te ca/kSuH sa/rvam aa/yush ca te .avidam
10.162.1a bra/hmaNaagni/H saMvidaano/ rakSohaa/ baadhataam ita/H
10.162.1c a/miivaa ya/s te ga/rbhaM durNaa/maa yo/nim aasha/ye
10.162.2a ya/s te ga/rbham a/miivaa durNaa/maa yo/nim aasha/ye
10.162.2c agni/S Ta/m bra/hmaNaa saha/ ni/S kravyaa/dam aniinashat
10.162.3a ya/s te ha/nti pata/yantaM niSatsnu/M ya/H sariisRpa/m
10.162.3c jaata/M ya/s te ji/ghaaMsati ta/m ito/ naashayaamasi
10.162.4a ya/s ta uuruu/ viha/raty antaraa/ da/mpatii sha/ye
10.162.4c yo/niM yo/ anta/r aare/Lhi ta/m ito/ naashayaamasi
10.162.5a ya/s tvaa bhraa/taa pa/tir bhuutvaa/ jaaro/ bhuutvaa/ nipa/dyate
10.162.5c prajaa/M ya/s te ji/ghaaMsati ta/m ito/ naashayaamasi
10.162.6a ya/s tvaa sva/pnena ta/masaa mohayitvaa/ nipa/dyate
10.162.6c prajaa/M ya/s te ji/ghaaMsati ta/m ito/ naashayaamasi
10.163.1a akSii/bhyaaM te naa/sikaabhyaaM ka/rNaabhyaaM chu/bukaad a/dhi
10.163.1c ya/kSmaM shiirSaNya\m masti/Skaaj jihvaa/yaa vi/ vRhaami te
10.163.2a griivaa/bhyas ta uSNi/haabhyaH kii/kasaabhyo anuukyaaaa\t
10.163.2c ya/kSmaM doSaNya\m a/Msaabhyaam baahu/bhyaaM vi/ vRhaami te
10.163.3a aantre/bhyas te gu/daabhyo vaniSTho/r hR/dayaad a/dhi
10.163.3c ya/kSmam ma/tasnaabhyaaM yakna/H plaashi/bhyo vi/ vRhaami te
10.163.4a uuru/bhyaaM te aSThiiva/dbhyaam paa/rSNibhyaam pra/padaabhyaam
10.163.4c ya/kSmaM shro/Nibhyaam bhaa/sadaad bha/Msaso vi/ vRhaami te
10.163.5a me/hanaad vanaMka/raNaal lo/mabhyas te nakhe/bhyaH
10.163.5c ya/kSmaM sa/rvasmaad aatma/nas ta/m ida/M vi/ vRhaami te
10.163.6a a/~Ngaad-a~Ngaal lo/mno-lomno jaata/m pa/rvaNi-parvaNi
10.163.6c ya/kSmaM sa/rvasmaad aatma/nas ta/m ida/M vi/ vRhaami te
10.164.1a a/pehi manasas pate/ .apa kraama para/sh cara
10.164.1c paro/ ni/rRtyaa aa/ cakSva bahudhaa/ jii/vato ma/naH
10.164.2a bhadra/M vai/ va/raM vRNate bhadra/M yu~njanti da/kSiNam
10.164.2c bhadra/M vaivasvate/ ca/kSur bahutraa/ jii/vato ma/naH
10.164.3a ya/d aasha/saa niHsha/saabhisha/sopaarima/ jaa/grato ya/t svapa/ntaH
10.164.3c agni/r vi/shvaany a/pa duSkRtaa/ny a/juSTaany aare/ asma/d dadhaatu
10.164.4a ya/d indra brahmaNas pate .abhidroha/M ca/raamasi
10.164.4c pra/cetaa na aa~Ngiraso/ dviSataa/m paatv a/MhasaH
10.164.5a a/jaiSmaadyaa/sanaama caa/bhuumaa/naagaso vaya/m
10.164.5c jaagratsvapna/H saMkalpa/H paapo/ ya/M dviSma/s ta/M sa/ Rchatu yo/ no dve/STi ta/m Rchatu
10.165.1a de/vaaH kapo/ta iSito/ ya/d icha/n duuto/ ni/rRtyaa ida/m aajagaa/ma
10.165.1c ta/smaa arcaama kRNa/vaama ni/SkRtiM sha/M no astu dvipa/de sha/M ca/tuSpade
10.165.2a shiva/H kapo/ta iSito/ no astv anaagaa/ devaaH shakuno/ gRhe/Su
10.165.2c agni/r hi/ vi/pro juSa/taaM havi/r naH pa/ri heti/H pakSi/Nii no vRNaktu
10.165.3a heti/H pakSi/Nii na/ dabhaaty asmaa/n aaSTryaa/m pada/M kRNute agnidhaa/ne
10.165.3c sha/M no go/bhyash ca pu/ruSebhyash caastu maa/ no hiMsiid iha/ devaaH kapo/taH
10.165.4a ya/d u/luuko va/dati mogha/m eta/d ya/t kapo/taH pada/m agnau/ kRNo/ti
10.165.4c ya/sya duuta/H pra/hita eSa/ eta/t ta/smai yamaa/ya na/mo astu mRtya/ve
10.165.5a Rcaa/ kapo/taM nudata praNo/dam i/Sam ma/dantaH pa/ri gaa/M nayadhvam
10.165.5c saMyopa/yanto duritaa/ni vi/shvaa hitvaa/ na uu/rjam pra/ pataat pa/tiSThaH
10.166.1a RSabha/m maa samaanaa/naaM sapa/tnaanaaM viSaasahi/m
10.166.1c hantaa/raM sha/truuNaaM kRdhi viraa/jaM go/patiM ga/vaam
10.166.2a aha/m asmi sapatnahe/ndra ivaa/riSTo a/kSataH
10.166.2c adha/H sapa/tnaa me pado/r ime/ sa/rve abhi/SThitaaH
10.166.3a a/traiva/ vo/ .api nahyaamy ubhe/ aa/rtnii iva jya/yaa
10.166.3c vaa/cas pate ni/ Sedhemaa/n ya/thaa ma/d a/dharaM va/daan
10.166.4a abhibhuu/r aha/m aa/gamaM vishva/karmeNa dhaa/mnaa
10.166.4c aa/ vash citta/m aa/ vo vrata/m aa/ vo .aha/M sa/mitiM dade
10.166.5a yogakSema/M va aadaa/yaaha/m bhuuyaasam uttama/ aa/ vo muurdhaa/nam akramiim
10.166.5d adhaspadaa/n ma u/d vadata maNDuu/kaa ivodakaa/n maNDuu/kaa udakaa/d iva
10.167.1a tu/bhyeda/m indra pa/ri Sicyate ma/dhu tva/M suta/sya kala/shasya raajasi
10.167.1c tva/M rayi/m puruvii/raam u nas kRdhi tva/M ta/paH parita/pyaajayaH sva\H
10.167.2a svarji/tam ma/hi mandaana/m a/ndhaso ha/vaamahe pa/ri shakra/M sutaa/M+ u/pa
10.167.2c ima/M no yaj~na/m iha/ bodhy aa/ gahi spR/dho ja/yantam magha/vaanam iimahe
10.167.3a so/masya raa/j~no va/ruNasya dha/rmaNi bR/haspa/ter a/numatyaa u sha/rmaNi
10.167.3c ta/vaaha/m adya/ maghavann u/pastutau dhaa/tar vi/dhaataH kala/shaaM+ abhakSayam
10.167.4a pra/suuto bhakSa/m akaraM caraa/v a/pi sto/maM cema/m prathama/H suuri/r u/n mRje
10.167.4c sute/ saate/na ya/dy aa/gamaM vaam pra/ti vishvaamitrajamadagnii da/me
10.168.1a vaa/tasya nu/ mahimaa/naM ra/thasya ruja/nn eti stana/yann asya gho/SaH
10.168.1c divispR/g yaaty aruNaa/ni kRNva/nn uto/ eti pRthivyaa/ reNu/m a/syan
10.168.2a sa/m pre/rate a/nu vaa/tasya viSThaa/ ai/naM gachanti sa/manaM na/ yo/SaaH
10.168.2c taa/bhiH sayu/k sara/thaM deva/ iiyate .asya/ vi/shvasya bhu/vanasya raa/jaa
10.168.3a anta/rikSe pathi/bhir ii/yamaano na/ ni/ vishate katama/c canaa/haH
10.168.3c apaa/M sa/khaa prathamajaa/ Rtaa/vaa kva\ svij jaata/H ku/ta aa/ babhuuva
10.168.4a aatmaa/ devaa/naam bhu/vanasya ga/rbho yathaavasha/M carati deva/ eSa/H
10.168.4c gho/Saa i/d asya shRNvire na/ ruupa/M ta/smai vaa/taaya havi/Saa vidhema
10.169.1a mayobhuu/r vaa/to abhi/ vaatuusraa/ uu/rjasvatiir o/Sadhiir aa/ rishantaam
10.169.1c pii/vasvatiir jiiva/dhanyaaH pibantv avasaa/ya padva/te rudra mRLa
10.169.2a yaa/H sa/ruupaa vi/ruupaa e/karuupaa yaa/saam agni/r i/STyaa naa/maani ve/da
10.169.2c yaa/ a/~Ngirasas ta/paseha/ cakru/s taa/bhyaH parjanya ma/hi sha/rma yacha
10.169.3a yaa/ deve/Su tanva\m ai/rayanta yaa/saaM so/mo vi/shvaa ruupaa/Ni ve/da
10.169.3c taa/ asma/bhyam pa/yasaa pi/nvamaanaaH prajaa/vatiir indra goSThe/ ririihi
10.169.4a prajaa/patir ma/hyam etaa/ ra/raaNo vi/shvair devai/H pitR/bhiH saMvidaana/H
10.169.4c shivaa/H satii/r u/pa no goSTha/m aa/kas taa/saaM vaya/m praja/yaa sa/M sadema
10.170.1a vibhraa/D bRha/t pibatu somya/m ma/dhv aa/yur da/dhad yaj~na/pataav a/vihrutam
10.170.1c vaa/tajuuto yo/ abhira/kSati tma/naa prajaa/H pupoSa purudhaa/ vi/ raajati
10.170.2a vibhraa/D bRha/t su/bhRtaM vaajasaa/tamaM dha/rman divo/ dharu/Ne satya/m a/rpitam
10.170.2c amitrahaa/ vRtrahaa/ dasyuha/ntamaM jyo/tir jaj~ne asurahaa/ sapatnahaa/
10.170.3a ida/M shre/SThaM jyo/tiSaaM jyo/tir uttama/M vishvaji/d dhanaji/d ucyate bRha/t
10.170.3c vishvabhraa/D bhraajo/ ma/hi suu/ryo dRsha/ uru/ paprathe sa/ha o/jo a/cyutam
10.170.4a vibhraa/ja~n jyo/tiSaa sva\r a/gacho rocana/M diva/H
10.170.4c ye/nemaa/ vi/shvaa bhu/vanaany aa/bhRtaa vishva/karmaNaa vishva/devyaavataa
10.171.1a tva/M tya/m iTa/to ra/tham i/ndra praa/vaH sutaa/vataH
10.171.1c a/shRNoH somi/no ha/vam
10.171.2a tva/m makha/sya do/dhataH shi/ro/ .ava tvaco/ bharaH
10.171.2c a/gachaH somi/no gRha/m
10.171.3a tva/M tya/m indra ma/rtyam aastrabudhnaa/ya venya/m
10.171.3c mu/huH shrathnaa manasya/ve
10.171.4a tva/M tya/m indra suu/ryam pashcaa/ sa/ntam pura/s kRdhi
10.171.4c devaa/naaM cit tiro/ va/sham
10.172.1a aa/ yaahi va/nasaa saha/ gaa/vaH sacanta vartani/M ya/d uu/dhabhiH
10.172.2a aa/ yaahi va/svyaa dhiyaa/ ma/MhiSTho jaaraya/nmakhaH sudaa/nubhiH
10.172.3a pitubhR/to na/ ta/ntum i/t sudaa/navaH pra/ti dadhmo ya/jaamasi
10.172.4a uSaa/ a/pa sva/sus ta/maH sa/M vartayati vartani/M sujaata/taa
10.173.1a aa/ tvaahaarSam anta/r edhi dhruva/s tiSThaa/vicaacaliH
10.173.1c vi/shas tvaa sa/rvaa vaa~nchantu maa/ tva/d raaSTra/m a/dhi bhrashat
10.173.2a ihai/vai/dhi maa/pa cyoSThaaH pa/rvata ivaa/vicaacaliH
10.173.2c i/ndra iveha/ dhruva/s tiSTheha/ raaSTra/m u dhaaraya
10.173.3a ima/m i/ndro adiidharad dhruva/M dhruve/Na havi/Saa
10.173.3c ta/smai so/mo a/dhi bravat ta/smaa u bra/hmaNas pa/tiH
10.173.4a dhruvaa/ dyau/r dhruvaa/ pRthivii/ dhruvaa/saH pa/rvataa ime/
10.173.4c dhruva/M vi/shvam ida/M ja/gad dhruvo/ raa/jaa vishaa/m aya/m
10.173.5a dhruva/M te raa/jaa va/ruNo dhruva/M devo/ bR/haspa/tiH
10.173.5c dhruva/M ta i/ndrash caagni/sh ca raaSTra/M dhaarayataaM dhruva/m
10.173.6a dhruva/M dhruve/Na havi/Saabhi/ so/mam mRshaamasi
10.173.6c a/tho ta i/ndraH ke/valiir vi/sho balihR/tas karat
10.174.1a abhiivarte/na havi/Saa ye/ne/ndro abhivaavRte/
10.174.1c te/naasmaa/n brahmaNas pate .abhi/ raaSTraa/ya vartaya
10.174.2a abhivR/tya sapa/tnaan abhi/ yaa/ no a/raatayaH
10.174.2c abhi/ pRtanya/ntaM tiSThaabhi/ yo/ na irasya/ti
10.174.3a abhi/ tvaa deva/H savitaa/bhi/ so/mo aviivRtat
10.174.3c abhi/ tvaa vi/shvaa bhuutaa/ny abhiivarto/ ya/thaa/sasi
10.174.4a ye/ne/ndro havi/Saa kRtvy a/bhavad dyumny u\ttama/H
10.174.4c ida/M ta/d akri devaa asapatna/H ki/laabhuvam
10.174.5a asapatna/H sapatnahaa/bhi/raaSTro viSaasahi/H
10.174.5c ya/thaaha/m eSaam bhuutaa/naaM viraa/jaani ja/nasya ca
10.175.1a pra/ vo graavaaNaH savitaa/ deva/H suvatu dha/rmaNaa
10.175.1c dhuurSu/ yujyadhvaM sunuta/
10.175.2a graa/vaaNo a/pa duchu/naam a/pa sedhata durmati/m
10.175.2c usraa/H kartana bheSaja/m
10.175.3a graa/vaaNa u/pareSv aa/ mahiiya/nte sajo/SasaH
10.175.3c vR/SNe da/dhato vR/SNyam
10.175.4a graa/vaaNaH savitaa/ nu/ vo deva/H suvatu dha/rmaNaa
10.175.4c ya/jamaanaaya sunvate/
10.176.1a pra/ suuna/va RbhuuNaa/m bRha/n navanta vRja/naa
10.176.1c kSaa/maa ye/ vishva/dhaayaso/ .ashnan dhenu/M na/ maata/ram
10.176.2a pra/ deva/M devyaa/ dhiyaa/ bha/rataa jaata/vedasam
10.176.2c havyaa/ no vakSad aanuSa/k
10.176.3a aya/m u Sya/ pra/ devayu/r ho/taa yaj~naa/ya niiyate
10.176.3c ra/tho na/ yo/r abhii/vRto ghR/Niivaa~n cetati tma/naa
10.176.4a aya/m agni/r uruSyaty amR/taad iva ja/nmanaH
10.176.4c sa/hasash cid sa/hiiyaan devo/ jiivaa/tave kRta/H
10.177.1a pataMga/m akta/m a/surasya maaya/yaa hRdaa/ pashyanti ma/nasaa vipashci/taH
10.177.1c samudre/ anta/H kava/yo vi/ cakSate ma/riiciinaam pada/m ichanti vedha/saH
10.177.2a pataMgo/ vaa/cam ma/nasaa bibharti taa/M gandharvo\ .avadad ga/rbhe anta/H
10.177.2c taa/M dyo/tamaanaaM svarya\m maniiSaa/m Rta/sya pade/ kava/yo ni/ paanti
10.177.3a a/pashyaM gopaa/m a/nipadyamaanam aa/ ca pa/raa ca pathi/bhish ca/rantam
10.177.3c sa/ sadhrii/ciiH sa/ vi/Suuciir va/saana aa/ variivarti bhu/vaneSv anta/H
10.178.1a tya/m uu Su/ vaaji/naM deva/juutaM sahaa/vaanaM tarutaa/raM ra/thaanaam
10.178.1c a/riSTanemim pRtanaa/jam aashu/M svasta/ye taa/rkSyam ihaa/ huvema
10.178.2a i/ndrasyeva raati/m aajo/huvaanaaH svasta/ye naa/vam ivaa/ ruhema
10.178.2c u/rvii na/ pR/thvii ba/hule ga/bhiire maa/ vaam e/tau maa/ pa/retau riSaama
10.178.3a sadya/sh cid ya/H sha/vasaa pa/~nca kRSTii/H suu/rya iva jyo/tiSaapa/s tataa/na
10.178.3c sahasrasaa/H shatasaa/ asya ra/Mhir na/ smaa varante yuvati/M na/ sha/ryaam
10.179.1a u/t tiSThataa/va pashyate/ndrasya bhaaga/m Rtvi/yam
10.179.1c ya/di shraato/ juho/tana ya/dy a/shraato mamatta/na
10.179.2a shraata/M havi/r o/ Sv ai\ndra pra/ yaahi jagaa/ma suu/ro a/dhvano vi/madhyam
10.179.2c pa/ri tvaasate nidhi/bhiH sa/khaayaH kulapaa/ na/ vraaja/patiM ca/rantam
10.179.3a shraata/m manya uu/dhani shraata/m agnau/ su/shraatam manye ta/d Rta/M na/viiyaH
10.179.3c maa/dhyaMdinasya sa/vanasya dadhna/H pi/bendra vajrin purukRj juSaaNa/H
10.180.1a pra/ sasaahiSe puruhuuta sha/truu~n jye/SThas te shu/Sma iha/ raati/r astu
10.180.1c i/ndraa/ bhara da/kSiNenaa va/suuni pa/tiH si/ndhuunaam asi reva/tiinaam
10.180.2a mRgo/ na/ bhiima/H kucaro/ giriSThaa/H paraava/ta aa/ jaganthaa pa/rasyaaH
10.180.2c sRka/M saMshaa/ya pavi/m indra tigma/M vi/ sha/truun taaLhi vi/ mR/dho nudasva
10.180.3a i/ndra kSatra/m abhi/ vaama/m o/jo/ .ajaayathaa vRSabha carSaNiinaa/m
10.180.3c a/paanudo ja/nam amitraya/ntam uru/M deve/bhyo akRNor uloka/m
10.181.1a pra/thash ca ya/sya sapra/thash ca naa/maa/nuSTubhasya havi/So havi/r ya/t
10.181.1c dhaatu/r dyu/taanaat savitu/sh ca vi/SNo rathaMtara/m aa/ jabhaaraa va/siSThaH
10.181.2a a/vindan te/ a/tihitaM ya/d aa/siid yaj~na/sya dhaa/ma parama/M gu/haa ya/t
10.181.2c dhaatu/r dyu/taanaat savitu/sh ca vi/SNor bhara/dvaajo bRha/d aa/ cakre agne/H
10.181.3a te\ .avindan ma/nasaa dii/dhyaanaa ya/ju Skanna/m prathama/M devayaa/nam
10.181.3c dhaatu/r dyu/taanaat savitu/sh ca vi/SNor aa/ suu/ryaad abharan gharma/m ete/
10.182.1a bR/haspa/tir nayatu durga/haa tira/H pu/nar neSad agha/shaMsaaya ma/nma
10.182.1c kSipa/d a/shastim a/pa durmati/M hann a/thaa karad ya/jamaanaaya sha/M yo/H
10.182.2a na/raasha/Mso no .avatu prayaaje/ sha/M no astv anuyaajo/ ha/veSu
10.182.2c kSipa/d a/shastim a/pa durmati/M hann a/thaa karad ya/jamaanaaya sha/M yo/H
10.182.3a ta/purmuurdhaa tapatu rakSa/so ye/ brahmadvi/SaH sha/rave ha/ntavaa/ u
10.182.3c kSipa/d a/shastim a/pa durmati/M hann a/thaa karad ya/jamaanaaya sha/M yo/H
10.183.1a a/pashyaM tvaa ma/nasaa ce/kitaanaM ta/paso jaata/M ta/paso vi/bhuutam
10.183.1c iha/ prajaa/m iha/ rayi/M ra/raaNaH pra/ jaayasva praja/yaa putrakaama
10.183.2a a/pashyaM tvaa ma/nasaa dii/dhyaanaaM svaa/yaaM tanuu/ R/tvye naa/dhamaanaam
10.183.2c u/pa maa/m uccaa/ yuvati/r babhuuyaaH pra/ jaayasva praja/yaa putrakaame
10.183.3a aha/M ga/rbham adadhaam o/SadhiiSv aha/M vi/shveSu bhu/vaneSv anta/H
10.183.3c aha/m prajaa/ ajanayam pRthivyaa/m aha/M ja/nibhyo aparii/Su putraa/n
10.184.1a vi/SNur yo/niM kalpayatu tva/STaa ruupaa/Ni piMshatu
10.184.1c aa/ si~ncatu prajaa/patir dhaataa/ ga/rbhaM dadhaatu te
10.184.2a ga/rbhaM dhehi siniivaali ga/rbhaM dhehi sarasvati
10.184.2c ga/rbhaM te ashvi/nau devaa/v aa/ dhattaam pu/Skarasrajaa
10.184.3a hiraNya/yii ara/Nii ya/M nirma/nthato ashvi/naa
10.184.3c ta/M te ga/rbhaM havaamahe dashame/ maasi/ suu/tave
10.185.1a ma/hi triiNaa/m a/vo .astu dyukSa/m mitra/syaaryamNa/H
10.185.1c duraadha/rSaM va/ruNasya
10.185.2a nahi/ te/Saam amaa/ cana/ naa/dhvasu vaaraNe/Su
10.185.2c ii/she ripu/r agha/shaMsaH
10.185.3a ya/smai putraa/so a/diteH pra/ jiiva/se ma/rtyaaya
10.185.3c jyo/tir ya/chanty a/jasram
10.186.1a vaa/ta aa/ vaatu bheSaja/M shambhu/ mayobhu/ no hRde/
10.186.1c pra/ Na aa/yuuMSi taariSat
10.186.2a uta/ vaata pitaa/si na uta/ bhraa/tota/ naH sa/khaa
10.186.2c sa/ no jiivaa/tave kRdhi
10.186.3a ya/d ado/ vaata te gRhe\ .amR/tasya nidhi/r hita/H
10.186.3c ta/to no dehi jiiva/se
10.187.1a praa/gna/ye vaa/cam iiraya vRSabhaa/ya kSitiinaa/m
10.187.1c sa/ naH parSad a/ti dvi/SaH
10.187.2a ya/H pa/rasyaaH paraava/tas tiro/ dha/nvaatiro/cate
10.187.2c sa/ naH parSad a/ti dvi/SaH
10.187.3a yo/ ra/kSaaMsi nijuu/rvati vR/Saa shukre/Na shoci/Saa
10.187.3c sa/ naH parSad a/ti dvi/SaH
10.187.4a yo/ vi/shvaabhi/ vipa/shyati bhu/vanaa sa/M ca pa/shyati
10.187.4c sa/ naH parSad a/ti dvi/SaH
10.187.5a yo/ asya/ paare/ ra/jasaH shukro/ agni/r a/jaayata
10.187.5c sa/ naH parSad a/ti dvi/SaH
10.188.1a pra/ nuuna/M jaata/vedasam a/shvaM hinota vaaji/nam
10.188.1c ida/M no barhi/r aasa/de
10.188.2a asya/ pra/ jaata/vedaso vi/praviirasya miiLhu/SaH
10.188.2c mahii/m iyarmi suSTuti/m
10.188.3a yaa/ ru/co jaata/vedaso devatraa/ havyavaa/haniiH
10.188.3c taa/bhir no yaj~na/m invatu
10.189.1a aa/ya/M gau/H pR/shnir akramiid a/sadan maata/ram pura/H
10.189.1c pita/raM ca praya/n sva\H
10.189.2a anta/sh carati rocanaa/sya/ praaNaa/d apaanatii/
10.189.2c vy a\khyan mahiSo/ di/vam
10.189.3a triMsha/d dhaa/ma vi/ raajati vaa/k pataMgaa/ya dhiiyate
10.189.3c pra/ti va/stor a/ha dyu/bhiH
10.190.1a Rta/M ca satya/M caabhiiaa\ddhaat ta/paso/ .adhy ajaayata
10.190.1c ta/to raa/try ajaayata ta/taH samudro/ arNava/H
10.190.2a samudraa/d arNavaa/d a/dhi saMvatsaro/ ajaayata
10.190.2c ahoraatraa/Ni vida/dhad vi/shvasya miSato/ vashii/
10.190.3a suuryaacandrama/sau dhaataa/ yathaapuurva/m akalpayat
10.190.3c di/vaM ca pRthivii/M caanta/rikSam a/tho sva\H
10.191.1a sa/M-sam i/d yuvase vRSann a/gne vi/shvaany arya/ aa/
10.191.1c iLa/s pade/ sa/m idhyase sa/ no va/suuny aa/ bhara
10.191.2a sa/M gachadhvaM sa/M vadadhvaM sa/M vo ma/naaMsi jaanataam
10.191.2c devaa/ bhaaga/M ya/thaa puu/rve saMjaanaanaa/ upaa/sate
10.191.3a samaano/ ma/ntraH sa/mitiH samaanii/ samaana/m ma/naH saha/ citta/m eSaam
10.191.3c samaana/m ma/ntram abhi/ mantraye vaH samaane/na vo havi/Saa juhomi
10.191.4a samaanii/ va aa/kuutiH samaanaa/ hR/dayaani vaH
10.191.4c samaana/m astu vo ma/no ya/thaa vaH su/sahaa/sati

Related Links[edit]

 1. Editing Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)

External Links[edit]