Rig Veda, Book 4B (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 4[edit]

4.26.1a aha/m ma/nur abhavaM suu/ryash caaha/M kakSii/vaaM+ R/Sir asmi vi/praH
4.26.1c aha/M ku/tsam aarjuneya/M ny R\~nje .aha/M kavi/r usha/naa pa/shyataa maa
4.26.2a aha/m bhuu/mim adadaam aa/ryaayaaha/M vRSTi/M daashu/Se ma/rtyaaya
4.26.2c aha/m apo/ anayaM vaavashaanaa/ ma/ma devaa/so a/nu ke/tam aayan
4.26.3a aha/m pu/ro mandasaano/ vy aai\raM na/va saaka/M navatii/H sha/mbarasya
4.26.3c shatatama/M veshya\M sarva/taataa di/vodaasam atithigva/M ya/d aa/vam
4.26.4a pra/ su/ Sa/ vi/bhyo maruto vi/r astu pra/ shyena/H shyene/bhya aashupa/tvaa
4.26.4c acakra/yaa ya/t svadha/yaa suparNo/ havya/m bha/ran ma/nave deva/juSTam
4.26.5a bha/rad ya/di vi/r a/to ve/vijaanaH patho/ru/Naa ma/nojavaa asarji
4.26.5c tuu/yaM yayau ma/dhunaa somye/nota/ shra/vo vivide shyeno/ a/tra
4.26.6a Rjiipii/ shyeno/ da/damaano aM+shu/m paraava/taH shakuno/ mandra/m ma/dam
4.26.6c so/mam bharad daadRhaaNo/ devaa/vaan divo/ amu/Smaad u/ttaraad aadaa/ya
4.26.7a aadaa/ya shyeno/ abharat so/maM saha/sraM savaa/M+ ayu/taM ca saaka/m
4.26.7c a/traa pu/raMdhir ajahaad a/raatiir ma/de so/masya muuraa/ a/muuraH
4.27.1a ga/rbhe nu/ sa/nn a/nv eSaam avedam aha/M devaa/naaM ja/nimaani vi/shvaa
4.27.1c shata/m maa pu/ra aa/yasiir arakSann a/dha shyeno/ java/saa ni/r adiiyam
4.27.2a na/ ghaa sa/ maa/m a/pa jo/SaM jabhaaraabhii/m aasa tva/kSasaa viirye\Na
4.27.2c iirmaa/ pu/raMdhir ajahaad a/raatiir uta/ vaa/taaM+ atarac chuu/shuvaanaH
4.27.3a a/va ya/c chyeno/ a/svaniid a/dha dyo/r vi/ ya/d ya/di vaa/ta uuhu/H pu/raMdhim
4.27.3c sRja/d ya/d asmaa a/va ha kSipa/j jyaa/M kRshaa/nur a/staa ma/nasaa bhuraNya/n
4.27.4a Rjipya/ iim i/ndraavato na/ bhujyu/M shyeno/ jabhaara bRhato/ a/dhi SNo/H
4.27.4c anta/H patat patatry a\sya parNa/m a/dha yaa/mani pra/sitasya ta/d ve/H
4.27.5a a/dha shveta/M kala/shaM go/bhir akta/m aapipyaana/m magha/vaa shukra/m a/ndhaH
4.27.5c adhvaryu/bhiH pra/yatam ma/dhvo a/gram i/ndro ma/daaya pra/ti dhat pi/badhyai shuu/ro ma/daaya pra/ti dhat pi/badhyai
4.28.1a tvaa/ yujaa/ ta/va ta/t soma sakhya/ i/ndro apo/ ma/nave sasru/tas kaH
4.28.1c a/hann a/him a/riNaat sapta/ si/ndhuun a/paavRNod a/pihiteva khaa/ni
4.28.2a tvaa/ yujaa/ ni/ khidat suu/ryasye/ndrash cakra/M sa/hasaa sadya/ indo
4.28.2c a/dhi SNu/naa bRhataa/ va/rtamaanam maho/ druho/ a/pa vishvaa/yu dhaayi
4.28.3a a/hann i/ndro a/dahad agni/r indo puraa/ da/syuun madhya/Mdinaad abhii/ke
4.28.3c durge/ duroNe/ kra/tvaa na/ yaataa/m puruu/ saha/sraa sha/rvaa ni/ barhiit
4.28.4a vi/shvasmaat siim adhamaa/M+ indra da/syuun vi/sho daa/siir akRNor aprashastaa/H
4.28.4c a/baadhethaam a/mRNataM ni/ sha/truun a/vindethaam a/pacitiM va/dhatraiH
4.28.5a evaa/ satya/m maghavaanaa yuva/M ta/d i/ndrash ca somorva/m a/shvyaM go/H
4.28.5c aa/dardRtam a/pihitaany a/shnaa ririca/thuH kSaa/sh cit tatRdaanaa/
4.29.1a aa/ na stuta/ u/pa vaa/jebhir uutii/ i/ndra yaahi/ ha/ribhir mandasaana/H
4.29.1c tira/sh cid arya/H sa/vanaa puruu/Ny aa~NguuSe/bhir gRNaana/H satya/raadhaaH
4.29.2a aa/ hi/ Smaa yaa/ti na/ryash cikitvaa/n huuya/maanaH sotR/bhir u/pa yaj~na/m
4.29.2c sva/shvo yo/ a/bhiirur ma/nyamaanaH suSvaaNe/bhir ma/dati sa/M ha viirai/H
4.29.3a shraava/ye/d asya ka/rNaa vaajaya/dhyai ju/STaam a/nu pra/ di/sham mandaya/dhyai
4.29.3c udvaavRSaaNo/ raa/dhase tu/viSmaan ka/ran na i/ndraH sutiirthaa/bhayaM ca
4.29.4a a/chaa yo/ ga/ntaa naa/dhamaanam uutii/ itthaa/ vi/praM ha/vamaanaM gRNa/ntam
4.29.4c u/pa tma/ni da/dhaano dhury aaaa\shuu/n saha/sraaNi shataa/ni va/jrabaahuH
4.29.5a tvo/taaso maghavann indra vi/praa vaya/M te syaama suura/yo gRNa/ntaH
4.29.5c bhejaanaa/so bRha/ddivasya raaya/ aakaayya\sya daava/ne purukSo/H
4.30.1a na/kir indra tva/d u/ttaro na/ jyaa/yaaM+ asti vRtrahan
4.30.1c na/kir evaa/ ya/thaa tva/m
4.30.2a satraa/ te a/nu kRSTa/yo vi/shvaa cakre/va vaavRtuH
4.30.2c satraa/ mahaa/M+ asi shruta/H
4.30.3a vi/shve cane/d anaa/ tvaa devaa/sa indra yuyudhuH
4.30.3c ya/d a/haa na/ktam aa/tiraH
4.30.4a ya/trota/ baadhite/bhyash cakra/M ku/tsaaya yu/dhyate
4.30.4c muSaaya/ indra suu/ryam
4.30.5a ya/tra devaa/M+ Rghaayato/ vi/shvaaM+ a/yudhya e/ka i/t
4.30.5c tva/m indra vanuu/M+r a/han
4.30.6a ya/trota/ ma/rtyaaya ka/m a/riNaa indra suu/ryam
4.30.6c praa/vaH sha/ciibhir e/tasham
4.30.7a ki/m aa/d utaa/si vRtrahan ma/ghavan manyuma/ttamaH
4.30.7c a/traa/ha daa/num aa/tiraH
4.30.8a eta/d ghe/d uta/ viirya\m i/ndra caka/rtha pau/M+syam
4.30.8c stri/yaM ya/d durhaNaayu/vaM va/dhiir duhita/raM diva/H
4.30.9a diva/sh cid ghaa duhita/ram mahaa/n mahiiya/maanaam
4.30.9c uSaa/sam indra sa/m piNak
4.30.10a a/poSaa/ a/nasaH sarat sa/mpiSTaad a/ha bibhyu/Sii
4.30.10c ni/ ya/t siiM shishna/thad vR/Saa
4.30.11a eta/d asyaa a/naH shaye su/sampiSTaM vi/paashy aa/
4.30.11c sasaa/ra siim paraava/taH
4.30.12a uta/ si/ndhuM vibaalya\M vitasthaanaa/m a/dhi kSa/mi
4.30.12c pa/ri SThaa indra maaya/yaa
4.30.13a uta/ shu/SNasya dhRSNuyaa/ pra/ mRkSo abhi/ ve/danam
4.30.13c pu/ro ya/d asya sampiNa/k
4.30.14a uta/ daasa/M kaulitara/m bRhata/H pa/rvataad a/dhi
4.30.14c a/vaahann indra sha/mbaram
4.30.15a uta/ daasa/sya varci/naH saha/sraaNi shataa/vadhiiH
4.30.15c a/dhi pa/~nca pradhii/M+r iva
4.30.16a uta/ tya/m putra/m agru/vaH pa/raavRktaM shata/kratuH
4.30.16c ukthe/Sv i/ndra aa/bhajat
4.30.17a uta/ tyaa/ turva/shaaya/duu asnaataa/raa sha/ciipa/tiH
4.30.17c i/ndro vidvaa/M+ apaarayat
4.30.18a uta/ tyaa/ sadya/ aa/ryaa sara/yor indra paara/taH
4.30.18c a/rNaacitra/rathaavadhiiH
4.30.19a a/nu dvaa/ jahitaa/ nayo .andha/M shroNa/M ca vRtrahan
4.30.19c na/ ta/t te sumna/m a/STave
4.30.20a shata/m ashmanma/yiinaam puraa/m i/ndro vy aaaa\syat
4.30.20c di/vodaasaaya daashu/Se
4.30.21a a/svaapayad dabhii/taye saha/sraa triM+sha/taM ha/thaiH
4.30.21c daasaa/naam i/ndro maaya/yaa
4.30.22a sa/ ghe/d utaa/si vRtrahan samaana/ indra go/patiH
4.30.22c ya/s taa/ vi/shvaani cicyuSe/
4.30.23a uta/ nuuna/M ya/d indriya/M kariSyaa/ indra pau/M+syam
4.30.23c adyaa/ na/kiS Ta/d aa/ minat
4.30.24a vaama/M-vaamaM ta aadure devo/ dadaatv aryamaa/
4.30.24c vaama/m puuSaa/ vaama/m bha/go vaama/M deva/H ka/ruuLatii
4.31.1a ka/yaa nash citra/ aa/ bhuvad uutii/ sadaa/vRdhaH sa/khaa
4.31.1c ka/yaa sha/ciSThayaa vRtaa/
4.31.2a ka/s tvaa satyo/ ma/daanaam ma/M+hiSTho matsad a/ndhasaH
4.31.2c dRLhaa/ cid aaru/je va/su
4.31.3a abhii/ Su/ NaH sa/khiinaam avitaa/ jaritRRNaa/m
4.31.3c shata/m bhavaasy uuti/bhiH
4.31.4a abhii/ na aa/ vavRtsva cakra/M na/ vRtta/m a/rvataH
4.31.4c niyu/dbhish carSaNiinaa/m
4.31.5a prava/taa hi/ kra/tuunaam aa/ haa pade/va ga/chasi
4.31.5c a/bhakSi suu/rye sa/caa
4.31.6a sa/M ya/t ta indra manya/vaH sa/M cakraa/Ni dadhanvire/
4.31.6c a/dha tve/ a/dha suu/rye
4.31.7a uta/ smaa hi/ tvaa/m aahu/r i/n magha/vaanaM shaciipate
4.31.7c daa/taaram a/vidiidhayum
4.31.8a uta/ smaa sadya/ i/t pa/ri shashamaanaa/ya sunvate/
4.31.8c puruu/ cin maM+hase va/su
4.31.9a nahi/ Smaa te shata/M cana/ raa/dho va/ranta aamu/raH
4.31.9c na/ cyautnaa/ni kariSyata/H
4.31.10a asmaa/M+ avantu te shata/m asmaa/n saha/sram uuta/yaH
4.31.10c asmaa/n vi/shvaa abhi/STayaH
4.31.11a asmaa/M+ ihaa/ vRNiiSva sakhyaa/ya svasta/ye
4.31.11c maho/ raaye/ divi/tmate
4.31.12a asmaa/M+ aviDDhi vishva/he/ndra raayaa/ pa/riiNasaa
4.31.12c asmaa/n vi/shvaabhir uuti/bhiH
4.31.13a asma/bhyaM taa/M+ a/paa vRdhi vrajaa/M+ a/steva go/mataH
4.31.13c na/vaabhir indroti/bhiH
4.31.14a asmaa/kaM dhRSNuyaa/ ra/tho dyumaa/M+ indraa/napacyutaH
4.31.14c gavyu/r ashvayu/r iiyate
4.31.15a asmaa/kam uttama/M kRdhi shra/vo deve/Su suurya
4.31.15c va/rSiSThaM dyaa/m ivopa/ri
4.32.1a aa/ tuu/ na indra vRtrahann asmaa/kam ardha/m aa/ gahi
4.32.1c mahaa/n mahii/bhir uuti/bhiH
4.32.2a bhR/mish cid ghaasi tuu/tujir aa/ citra citri/NiiSv aa/
4.32.2c citra/M kRNoSy uuta/ye
4.32.3a dabhre/bhish cic cha/shiiyaaM+saM ha/M+si vraa/dhantam o/jasaa
4.32.3c sa/khibhir ye/ tve/ sa/caa
4.32.4a vaya/m indra tve/ sa/caa vaya/M tvaabhi/ nonumaH
4.32.4c asmaa/M+-asmaaM+ i/d u/d ava
4.32.5a sa/ nash citraa/bhir adrivo .anavadyaa/bhir uuti/bhiH
4.32.5c a/naadhRSTaabhir aa/ gahi
4.32.6a bhuuyaa/mo Su/ tvaa/vataH sa/khaaya indra go/mataH
4.32.6c yu/jo vaa/jaaya ghR/Svaye
4.32.7a tva/M hy e/ka ii/shiSa i/ndra vaa/jasya go/mataH
4.32.7c sa/ no yandhi mahii/m i/Sam
4.32.8a na/ tvaa varante anya/thaa ya/d di/tsasi stuto/ magha/m
4.32.8c stotR/bhya indra girvaNaH
4.32.9a abhi/ tvaa go/tamaa giraa/nuuSata pra/ daava/ne
4.32.9c i/ndra vaa/jaaya ghR/Svaye
4.32.10a pra/ te vocaama viiryaaaa\ yaa/ mandasaana/ aa/rujaH
4.32.10c pu/ro daa/siir abhii/tya
4.32.11a taa/ te gRNanti vedha/so yaa/ni caka/rtha pau/M+syaa
4.32.11c sute/Sv indra girvaNaH
4.32.12a a/viivRdhanta go/tamaa i/ndra tve/ sto/mavaahasaH
4.32.12c ai/Su dhaa viira/vad ya/shaH
4.32.13a ya/c cid dhi/ sha/shvataam a/sii/ndra saa/dhaaraNas tva/m
4.32.13c ta/M tvaa vaya/M havaamahe
4.32.14a arvaaciino/ vaso bhavaasme/ su/ matsvaa/ndhasaH
4.32.14c so/maanaam indra somapaaH
4.32.15a asmaa/kaM tvaa matiinaa/m aa/ sto/ma indra yachatu
4.32.15c arvaa/g aa/ vartayaa ha/rii
4.32.16a puroLaa/shaM ca no gha/so joSa/yaase gi/rash ca naH
4.32.16c vadhuuyu/r iva yo/SaNaam
4.32.17a saha/sraM vya/tiinaaM yuktaa/naam i/ndram iimahe
4.32.17c shata/M so/masya khaarya\H
4.32.18a saha/sraa te shataa/ vaya/M ga/vaam aa/ cyaavayaamasi
4.32.18c asmatraa/ raa/dha etu te
4.32.19a da/sha te kala/shaanaaM hi/raNyaanaam adhiimahi
4.32.19c bhuuridaa/ asi vRtrahan
4.32.20a bhuu/ridaa bhuu/ri dehi no maa/ dabhra/m bhuu/ry aa/ bhara
4.32.20c bhuu/ri ghe/d indra ditsasi
4.32.21a bhuuridaa/ hy a/si shruta/H purutraa/ shuura vRtrahan
4.32.21c aa/ no bhajasva raa/dhasi
4.32.22a pra/ te babhruu/ vicakSaNa sha/M+saami goSaNo napaat
4.32.22c maa/bhyaaM gaa/ a/nu shishrathaH
4.32.23a kaniinake/va vidradhe/ na/ve drupade/ arbhake/
4.32.23c babhruu/ yaa/meSu shobhete
4.32.24a a/ram ma usra/yaamNe/ .aram a/nusrayaamNe
4.32.24c babhruu/ yaa/meSv asri/dhaa
4.33.1a pra/ Rbhu/bhyo duuta/m iva vaa/cam iSya upasti/re shvai/tariiM dhenu/m iiLe
4.33.1c ye/ vaa/tajuutaas tara/Nibhir e/vaiH pa/ri dyaa/M sadyo/ apa/so babhuuvu/H
4.33.2a yadaa/ram a/krann Rbha/vaH pitR/bhyaam pa/riviSTii veSa/Naa daM+sa/naabhiH
4.33.2c aa/d i/d devaa/naam u/pa sakhya/m aayan dhii/raasaH puSTi/m avahan manaa/yai
4.33.3a pu/nar ye/ cakru/H pita/raa yu/vaanaa sa/naa yuu/peva jaraNaa/ sha/yaanaa
4.33.3c te/ vaa/jo vi/bhvaaM+ Rbhu/r i/ndravanto ma/dhupsaraso no .avantu yaj~na/m
4.33.4a ya/t saMva/tsam Rbha/vo gaa/m a/rakSan ya/t saMva/tsam Rbha/vo maa/ a/piM+shan
4.33.4c ya/t saMva/tsam a/bharan bhaa/so asyaas taa/bhiH sha/miibhir amRtatva/m aashuH
4.33.5a jyeSTha/ aaha camasaa/ dvaa/ kare/ti ka/niiyaan trii/n kRNavaame/ty aaha
4.33.5c kaniSTha/ aaha catu/ras kare/ti tva/STa Rbhavas ta/t panayad va/co vaH
4.33.6a satya/m uucur na/ra evaa/ hi/ cakru/r a/nu svadhaa/m Rbha/vo jagmur etaa/m
4.33.6c vibhraa/jamaanaaM+sh camasaa/M+ a/hevaa/venat tva/STaa catu/ro dadRshvaa/n
4.33.7a dvaa/dasha dyuu/n ya/d a/gohyasyaatithye/ ra/Nann Rbha/vaH sasa/ntaH
4.33.7c sukSe/traakRNvann a/nayanta si/ndhuun dha/nvaa/tiSThann o/Sadhiir nimna/m aa/paH
4.33.8a ra/thaM ye/ cakru/H suvR/taM nareSThaa/M ye/ dhenu/M vishvaju/vaM vishva/ruupaam
4.33.8c ta/ aa/ takSantv Rbha/vo rayi/M naH sva/vasaH sva/pasaH suha/staaH
4.33.9a a/po hy e\Saam a/juSanta devaa/ abhi/ kra/tvaa ma/nasaa dii/dhyaanaaH
4.33.9c vaa/jo devaa/naam abhavat suka/rme/ndrasya RbhukSaa/ va/ruNasya vi/bhvaa
4.33.10a ye/ ha/rii medha/yokthaa/ ma/danta i/ndraaya cakru/H suyu/jaa ye/ a/shvaa
4.33.10c te/ raaya/s po/SaM dra/viNaany asme/ dhatta/ RbhavaH kSemaya/nto na/ mitra/m
4.33.11a idaa/hnaH piiti/m uta/ vo ma/daM dhur na/ Rte/ shraanta/sya sakhyaa/ya devaa/H
4.33.11c te/ nuuna/m asme/ Rbhavo va/suuni tRtii/ye asmi/n sa/vane dadhaata
4.34.1a Rbhu/r vi/bhvaa vaa/ja i/ndro no a/chema/M yaj~na/M ratnadhe/yo/pa yaata
4.34.1c idaa/ hi/ vo dhiSa/Naa devy a/hnaam a/dhaat piiti/M sa/m ma/daa agmataa vaH
4.34.2a vidaanaa/so ja/nmano vaajaratnaa uta/ Rtu/bhir Rbhavo maadayadhvam
4.34.2c sa/M vo ma/daa a/gmata sa/m pu/raMdhiH suvii/raam asme/ rayi/m e/rayadhvam
4.34.3a aya/M vo yaj~na/ Rbhavo .akaari ya/m aa/ manuSva/t pradi/vo dadhidhve/
4.34.3c pra/ vo/ .achaa jujuSaaNaa/so asthur a/bhuuta vi/shve agriyo/ta/ vaajaaH
4.34.4a a/bhuud u vo vidhate/ ratnadhe/yam idaa/ naro daashu/Se ma/rtyaaya
4.34.4c pi/bata vaajaa Rbhavo dade/ vo ma/hi tRtii/yaM sa/vanam ma/daaya
4.34.5a aa/ vaajaa yaato/pa na RbhukSaa maho/ naro dra/viNaso gRNaanaa/H
4.34.5c aa/ vaH piita/yo .abhipitve/ a/hnaam imaa/ a/staM navasva\ iva gman
4.34.6a aa/ napaataH shavaso yaatano/pema/M yaj~na/M na/masaa huuya/maanaaH
4.34.6c sajo/SasaH suurayo ya/sya ca stha/ ma/dhvaH paata ratnadhaa/ i/ndravantaH
4.34.7a sajo/Saa indra va/ruNena so/maM sajo/SaaH paahi girvaNo maru/dbhiH
4.34.7c agrepaa/bhir Rtupaa/bhiH sajo/Saa gnaa/spa/tniibhii ratnadhaa/bhiH sajo/SaaH
4.34.8a sajo/Sasa aadityai/r maadayadhvaM sajo/Sasa RbhavaH pa/rvatebhiH
4.34.8c sajo/Saso dai/vyenaa savitraa/ sajo/SasaH si/ndhubhii ratnadhe/bhiH
4.34.9a ye/ ashvi/naa ye/ pita/raa ya/ uutii/ dhenu/M tatakSu/r Rbha/vo ye/ a/shvaa
4.34.9c ye/ a/M+satraa ya/ R/dhag ro/dasii ye/ vi/bhvo na/raH svapatyaa/ni cakru/H
4.34.10a ye/ go/mantaM vaa/javantaM suvii/raM rayi/M dhattha/ va/sumantam purukSu/m
4.34.10c te/ agrepaa/ Rbhavo mandasaanaa/ asme/ dhatta ye/ ca raati/M gRNa/nti
4.34.11a naa/paabhuuta na/ vo .atiitRSaamaa/niHshastaa Rbhavo yaj~ne/ asmi/n
4.34.11c sa/m i/ndreNa ma/datha sa/m maru/dbhiH sa/M raa/jabhii ratnadhe/yaaya devaaH
4.35.1a iho/pa yaata shavaso napaataH sau/dhanvanaa Rbhavo maa/pa bhuuta
4.35.1c asmi/n hi/ vaH sa/vane ratnadhe/yaM ga/mantv i/ndram a/nu vo ma/daasaH
4.35.2a aa/gann RbhuuNaa/m iha/ ratnadhe/yam a/bhuut so/masya su/Sutasya piiti/H
4.35.2c sukRtya/yaa ya/t svapasya/yaa caM+ e/kaM vicakra/ camasa/M caturdhaa/
4.35.3a vy a\kRNota camasa/M caturdhaa/ sa/khe vi/ shikSe/ty abraviita
4.35.3c a/thaita vaajaa amR/tasya pa/nthaaM gaNa/M devaa/naam RbhavaH suhastaaH
4.35.4a kimma/yaH svic camasa/ eSa/ aasa ya/M kaa/vyena catu/ro vicakra/
4.35.4c a/thaa sunudhvaM sa/vanam ma/daaya paata/ Rbhavo ma/dhunaH somya/sya
4.35.5a sha/cyaakarta pita/raa yu/vaanaa sha/cyaakarta camasa/M devapaa/nam
4.35.5c sha/cyaa ha/rii dha/nutaraav ataSTendravaa/haav Rbhavo vaajaratnaaH
4.35.6a yo/ vaH suno/ty abhipitve/ a/hnaaM tiivra/M vaajaasaH sa/vanam ma/daaya
4.35.6c ta/smai rayi/m RbhavaH sa/rvaviiram aa/ takSata vRSaNo mandasaanaa/H
4.35.7a praata/H suta/m apibo haryashva maa/dhyaMdinaM sa/vanaM ke/valaM te
4.35.7c sa/m Rbhu/bhiH pibasva ratnadhe/bhiH sa/khiiM+r yaa/M+ indra cakRSe/ sukRtyaa/
4.35.8a ye/ devaa/so a/bhavataa sukRtyaa/ shyenaa/ ive/d a/dhi divi/ niSeda/
4.35.8c te/ ra/tnaM dhaata shavaso napaataH sau/dhanvanaa a/bhavataamR/taasaH
4.35.9a ya/t tRtii/yaM sa/vanaM ratnadhe/yam a/kRNudhvaM svapasyaa/ suhastaaH
4.35.9c ta/d RbhavaH pa/riSiktaM va eta/t sa/m ma/debhir indriye/bhiH pibadhvam
4.36.1a anashvo/ jaato/ anabhiishu/r ukthyo\ ra/thas tricakra/H pa/ri vartate ra/jaH
4.36.1c maha/t ta/d vo devya\sya pravaa/canaM dyaa/m RbhavaH pRthivii/M ya/c ca pu/Syatha
4.36.2a ra/thaM ye/ cakru/H suvR/taM suce/taso/ .avihvarantam ma/nasas pa/ri dhya/yaa
4.36.2c taa/M+ uu nv a\sya/ sa/vanasya piita/ya aa/ vo vaajaa Rbhavo vedayaamasi
4.36.3a ta/d vo vaajaa RbhavaH supravaacana/M deve/Su vibhvo abhavan mahitvana/m
4.36.3c ji/vrii ya/t sa/ntaa pita/raa sanaaju/raa pu/nar yu/vaanaa cara/thaaya ta/kSatha
4.36.4a e/kaM vi/ cakra camasa/M ca/turvayaM ni/sh ca/rmaNo gaa/m ariNiita dhiiti/bhiH
4.36.4c a/thaa deve/Sv amRtatva/m aanasha shruSTii/ vaajaa Rbhavas ta/d va ukthya\m
4.36.5a Rbhuto/ rayi/H prathama/shravastamo vaa/jashrutaaso ya/m a/jiijanan na/raH
4.36.5c vibhvataSTo/ vida/theSu pravaa/cyo ya/M devaaso/ .avathaa sa/ vi/carSaNiH
4.36.6a sa/ vaajy a/rvaa sa/ R/Sir vacasya/yaa sa/ shuu/ro a/staa pR/tanaasu duSTa/raH
4.36.6c sa/ raaya/s po/SaM sa/ suvii/ryaM dadhe ya/M vaa/jo vi/bhvaaM+ Rbha/vo ya/m aa/viSuH
4.36.7a shre/SThaM vaH pe/sho a/dhi dhaayi darshata/M sto/mo vaajaa Rbhavas ta/M jujuSTana
4.36.7c dhii/raaso hi/ SThaa/ kava/yo vipashci/tas taa/n va enaa/ bra/hmaNaa/ vedayaamasi
4.36.8a yuuya/m asma/bhyaM dhiSa/Naabhyas pa/ri vidvaa/M+so vi/shvaa na/ryaaNi bho/janaa
4.36.8c dyuma/ntaM vaa/jaM vR/SashuSmam uttama/m aa/ no rayi/m Rbhavas takSataa/ va/yaH
4.36.9a iha/ prajaa/m iha/ rayi/M ra/raaNaa iha/ shra/vo viira/vat takSataa naH
4.36.9c ye/na vaya/M cita/yemaa/ty anyaa/n ta/M vaa/jaM citra/m Rbhavo dadaa naH
4.37.1a u/pa no vaajaa adhvara/m RbhukSaa de/vaa yaata/ pathi/bhir devayaa/naiH
4.37.1c ya/thaa yaj~na/m ma/nuSo vikSv aaaa\su/ dadhidhve/ raNvaaH sudi/neSv a/hnaam
4.37.2a te/ vo hRde/ ma/nase santu yaj~naa/ ju/STaaso adya/ ghRta/nirNijo guH
4.37.2c pra/ vaH sutaa/so harayanta puurNaa/H kra/tve da/kSaaya harSayanta piitaa/H
4.37.3a tryudaaya/M deva/hitaM ya/thaa va sto/mo vaajaa RbhukSaNo dade/ vaH
4.37.3c juhve/ manuSva/d u/paraasu vikSu/ yuSme/ sa/caa bRha/ddiveSu so/mam
4.37.4a pii/voashvaaH shuca/drathaa hi/ bhuutaa/yaHshipraa vaajinaH suniSkaa/H
4.37.4c i/ndrasya suuno shavaso napaato/ .anu vash cety agriya/m ma/daaya
4.37.5a Rbhu/m RbhukSaNo rayi/M vaa/je vaaji/ntamaM yu/jam
4.37.5c i/ndrasvantaM havaamahe sadaasaa/tamam ashvi/nam
4.37.6a se/d Rbhavo ya/m a/vatha yuuya/m i/ndrash ca ma/rtyam
4.37.6c sa/ dhiibhi/r astu sa/nitaa medha/saataa so/ a/rvataa
4.37.7a vi/ no vaajaa RbhukSaNaH patha/sh citana ya/STave
4.37.7c asma/bhyaM suuraya stutaa/ vi/shvaa aa/shaas tariiSa/Ni
4.37.8a ta/M no vaajaa RbhukSaNa i/ndra naa/satyaa rayi/m
4.37.8c sa/m a/shvaM carSaNi/bhya aa/ puru/ shasta magha/ttaye
4.38.1a uto/ hi/ vaaM daatraa/ sa/nti puu/rvaa yaa/ puuru/bhyas trasa/dasyur nitoshe/
4.38.1c kSetraasaa/M dadathur urvaraasaa/M ghana/M da/syubhyo abhi/bhuutim ugra/m
4.38.2a uta/ vaaji/nam puruniSSi/dhvaanaM dadhikraa/m u dadathur vishva/kRSTim
4.38.2c Rjipya/M shyena/m pruSita/psum aashu/M carkR/tyam aryo/ nRpa/tiM na/ shuu/ram
4.38.3a ya/M siim a/nu prava/teva dra/vantaM vi/shvaH puuru/r ma/dati ha/rSamaaNaH
4.38.3c paDbhi/r gR/dhyantam medhayu/M na/ shuu/raM rathatu/raM vaa/tam iva dhra/jantam
4.38.4a ya/H smaarundhaano/ ga/dhyaa sama/tsu sa/nutarash ca/rati go/Su ga/chan
4.38.4c aavi/rRjiiko vida/thaa nici/kyat tiro/ arati/m pa/ry aa/pa aayo/H
4.38.5a uta/ smainaM vastrama/thiM na/ taayu/m a/nu kroshanti kSita/yo bha/reSu
4.38.5c niicaa/yamaanaM ja/suriM na/ shyena/M shra/vash caa/chaa pashuma/c ca yuutha/m
4.38.6a uta/ smaasu prathama/H sariSya/n ni/ veveti shre/Nibhii ra/thaanaam
4.38.6c sra/jaM kRNvaano/ ja/nyo na/ shu/bhvaa reNu/M re/rihat kira/NaM dadashvaa/n
4.38.7a uta/ sya/ vaajii/ sa/hurir Rtaa/vaa shu/shruuSamaaNas tanvaaaa\ samarye/
4.38.7c tu/raM yatii/Su tura/yann Rjipyo/ .adhi bhruvo/H kirate reNu/m R~nja/n
4.38.8a uta/ smaasya tanyato/r iva dyo/r Rghaayato/ abhiyu/jo bhayante
4.38.8c yadaa/ saha/sram abhi/ Siim a/yodhiid durva/rtuH smaa bhavati bhiima/ R~nja/n
4.38.9a uta/ smaasya panayanti ja/naa juuti/M kRSTipro/ abhi/bhuutim aasho/H
4.38.9c utai/nam aahuH samithe/ viya/ntaH pa/raa dadhikraa/ asarat saha/sraiH
4.38.10a aa/ dadhikraa/H sha/vasaa pa/~nca kRSTii/H suu/rya iva jyo/tiSaapa/s tataana
4.38.10c sahasrasaa/H shatasaa/ vaajy a/rvaa pRNa/ktu ma/dhvaa sa/m imaa/ va/caaM+si
4.39.1a aashu/M dadhikraa/M ta/m u nu/ STavaama diva/s pRthivyaa/ uta/ carkiraama
4.39.1c ucha/ntiir maa/m uSa/saH suudayantv a/ti vi/shvaani duritaa/ni parSan
4.39.2a maha/sh carkarmy a/rvataH kratupraa/ dadhikraa/vNaH puruvaa/rasya vR/SNaH
4.39.2c ya/m puuru/bhyo diidivaa/M+saM naa/gni/M dada/thur mitraavaruNaa ta/turim
4.39.3a yo/ a/shvasya dadhikraa/vNo a/kaariit sa/middhe agnaa/ uSa/so vyu\STau
4.39.3c a/naagasaM ta/m a/ditiH kRNotu sa/ mitre/Na va/ruNenaa sajo/SaaH
4.39.4a dadhikraa/vNa iSa/ uurjo/ maho/ ya/d a/manmahi maru/taaM naa/ma bhadra/m
4.39.4c svasta/ye va/ruNam mitra/m agni/M ha/vaamaha i/ndraM va/jrabaahum
4.39.5a i/ndram ive/d ubha/ye vi/ hvayanta udii/raaNaa yaj~na/m upapraya/ntaH
4.39.5c dadhikraa/m u suu/danam ma/rtyaaya dada/thur mitraavaruNaa no a/shvam
4.39.6a dadhikraa/vNo akaariSaM jiSNo/r a/shvasya vaaji/naH
4.39.6c surabhi/ no mu/khaa karat pra/ Na aa/yuuM+Si taariSat
4.40.1a dadhikraa/vNa i/d u nu/ carkiraama vi/shvaa i/n maa/m uSa/saH suudayantu
4.40.1c apaa/m agne/r uSa/saH suu/ryasya bR/haspa/ter aa~Ngirasa/sya jiSNo/H
4.40.2a sa/tvaa bhariSo/ gaviSo/ duvanyasa/c chravasyaa/d iSa/ uSa/sas turaNyasa/t
4.40.2c satyo/ dravo/ dravara/H pataMgaro/ dadhikraa/ve/Sam uu/rjaM sva\r janat
4.40.3a uta/ smaasya dra/vatas turaNyata/H parNa/M na/ ve/r a/nu vaati pragardhi/naH
4.40.3c shyena/syeva dhra/jato a~Nkasa/m pa/ri dadhikraa/vNaH saho/rjaa/ ta/ritrataH
4.40.4a uta/ sya/ vaajii/ kSipaNi/M turaNyati griivaa/yaam baddho/ apikakSa/ aasa/ni
4.40.4c kra/tuM dadhikraa/ a/nu saMta/viitvat pathaa/m a/~NkaaM+sy a/nv aapa/niiphaNat
4.40.5a haM+sa/H shuciSa/d va/sur antarikSasa/d dho/taa vediSa/d a/tithir duroNasa/t
4.40.5c nRSa/d varasa/d Rtasa/d vyomasa/d abjaa/ gojaa/ Rtajaa/ adrijaa/ Rta/m
4.41.1a i/ndraa ko/ vaaM varuNaa sumna/m aapa sto/mo havi/SmaaM+ amR/to na/ ho/taa
4.41.1c yo/ vaaM hRdi/ kra/tumaaM+ asma/d ukta/H paspa/rshad indraavaruNaa na/masvaan
4.41.2a i/ndraa ha yo/ va/ruNaa cakra/ aapii/ devau/ ma/rtaH sakhyaa/ya pra/yasvaan
4.41.2c sa/ hanti vRtraa/ samithe/Su sha/truun a/vobhir vaa maha/dbhiH sa/ pra/ shRNve
4.41.3a i/ndraa ha ra/tnaM va/ruNaa dhe/SThetthaa/ nR/bhyaH shashamaane/bhyas taa/
4.41.3c ya/dii sa/khaayaa sakhyaa/ya so/maiH sute/bhiH supraya/saa maada/yaite
4.41.4a i/ndraa yuva/M varuNaa didyu/m asminn o/jiSTham ugraa ni/ vadhiSTaM va/jram
4.41.4c yo/ no dure/vo vRka/tir dabhii/tis ta/smin mimaathaam abhi/bhuuty o/jaH
4.41.5a i/ndraa yuva/M varuNaa bhuuta/m asyaa/ dhiya/H pretaa/raa vRSabhe/va dheno/H
4.41.5c saa/ no duhiiyad ya/vaseva gatvii/ saha/sradhaaraa pa/yasaa mahii/ gau/H
4.41.6a toke/ hite/ ta/naya urva/raasu suu/ro dR/shiike vR/SaNash ca pau/M+sye
4.41.6c i/ndraa no a/tra va/ruNaa syaataam a/vobhir dasmaa/ pa/ritakmyaayaam
4.41.7a yuvaa/m i/d dhy a/vase puurvyaa/ya pa/ri pra/bhuutii gavi/SaH svaapii
4.41.7c vRNiima/he sakhyaa/ya priyaa/ya shuu/raa ma/M+hiSThaa pita/reva shambhuu/
4.41.8a taa/ vaaM dhi/yo/ .avase vaajaya/ntiir aaji/M na/ jagmur yuvayuu/H sudaanuu
4.41.8c shriye/ na/ gaa/va u/pa so/mam asthur i/ndraM gi/ro va/ruNam me maniiSaa/H
4.41.9a imaa/ i/ndraM va/ruNam me maniiSaa/ a/gmann u/pa dra/viNam icha/maanaaH
4.41.9c u/pem asthur joSTaa/ra iva va/svo raghvii/r iva shra/vaso bhi/kSamaaNaaH
4.41.10a a/shvyasya tma/naa ra/thyasya puSTe/r ni/tyasya raaya/H pa/tayaH syaama
4.41.10c taa/ cakraaNaa/ uuti/bhir na/vyasiibhir asmatraa/ raa/yo niyu/taH sacantaam
4.41.11a aa/ no bRhantaa bRhatii/bhir uutii/ i/ndra yaata/M varuNa vaa/jasaatau
4.41.11c ya/d didya/vaH pR/tanaasu prakrii/Laan ta/sya vaaM syaama sanitaa/ra aaje/H
4.42.1a ma/ma dvitaa/ raaSTra/M kSatri/yasya vishvaa/yor vi/shve amR/taa ya/thaa naH
4.42.1c kra/tuM sacante va/ruNasya devaa/ raa/jaami kRSTe/r upama/sya vavre/H
4.42.2a aha/M raa/jaa va/ruNo ma/hyaM taa/ny asuryaaaa\Ni prathamaa/ dhaarayanta
4.42.2c kra/tuM sacante va/ruNasya devaa/ raa/jaami kRSTe/r upama/sya vavre/H
4.42.3a aha/m i/ndro va/ruNas te/ mahitvo/rvii/ gabhiire/ ra/jasii sume/ke
4.42.3c tva/STeva vi/shvaa bhu/vanaani vidvaa/n sa/m airayaM ro/dasii dhaara/yaM ca
4.42.4a aha/m apo/ apinvam ukSa/maaNaa dhaara/yaM di/vaM sa/dana Rta/sya
4.42.4c Rte/na putro/ a/diter Rtaa/vota/ tridhaa/tu prathayad vi/ bhuu/ma
4.42.5a maa/M na/raH sva/shvaa vaaja/yanto maa/M vRtaa/H sama/raNe havante
4.42.5c kRNo/my aaji/m magha/vaaha/m i/ndra i/yarmi reNu/m abhi/bhuutyojaaH
4.42.6a aha/M taa/ vi/shvaa cakaraM na/kir maa dai/vyaM sa/ho varate a/pratiitam
4.42.6c ya/n maat so/maaso mama/dan ya/d uktho/bhe/ bhayete ra/jasii apaare/
4.42.7a vidu/S Te \!\ vi/shvaa bhu/vanaani ta/sya taa/ pra/ braviiSi va/ruNaaya vedhaH
4.42.7c tva/M vRtraa/Ni shRNviSe jaghanvaa/n tva/M vRtaa/M+ ariNaa indra si/ndhuun
4.42.8a asmaa/kam a/tra pita/ras ta/ aasan sapta/ R/Sayo daurgahe/ badhya/maane
4.42.8c ta/ aa/yajanta trasa/dasyum asyaa i/ndraM na/ vRtratu/ram ardhadeva/m
4.42.9a puruku/tsaanii hi/ vaam a/daashad dhavye/bhir indraavaruNaa na/mobhiH
4.42.9c a/thaa raa/jaanaM trasa/dasyum asyaa vRtraha/NaM dadathur ardhadeva/m
4.42.10a raayaa/ vaya/M sasavaa/M+so madema havye/na devaa/ ya/vasena gaa/vaH
4.42.10c taa/M dhenu/m indraavaruNaa yuva/M no vishvaa/haa dhattam a/napasphurantiim
4.43.1a ka/ u shravat katamo/ yaj~ni/yaanaaM vandaa/ru deva/H katamo/ juSaate
4.43.1c ka/syemaa/M devii/m amR/teSu pre/SThaaM hRdi/ shreSaama suSTuti/M suhavyaa/m
4.43.2a ko/ mRLaati katama/ aa/gamiSTho devaa/naam u katama/H sha/mbhaviSThaH
4.43.2c ra/thaM ka/m aahur drava/dashvam aashu/M ya/M suu/ryasya duhitaa/vRNiita
4.43.3a makSuu/ hi/ Smaa ga/chatha ii/vato dyuu/n i/ndro na/ shakti/m pa/ritakmyaayaam
4.43.3c diva/ aa/jaataa divyaa/ suparNaa/ ka/yaa sha/ciinaam bhavathaH sha/ciSThaa
4.43.4a kaa/ vaam bhuud u/pamaatiH ka/yaa na aa/shvinaa gamatho huuya/maanaa
4.43.4c ko/ vaam maha/sh cit tya/jaso abhii/ka uruSya/tam maadhvii dasraa na uutii/
4.43.5a uru/ vaaM ra/thaH pa/ri nakSati dyaa/m aa/ ya/t samudraa/d abhi/ va/rtate vaam
4.43.5c ma/dhvaa maadhvii ma/dhu vaam pruSaayan ya/t siiM vaam pR/kSo bhura/janta pakvaa/H
4.43.6a si/ndhur ha vaaM rasa/yaa si~ncad a/shvaan ghRNaa/ va/yo .aruSaa/saH pa/ri gman
4.43.6c ta/d uu Su/ vaam ajira/M ceti yaa/naM ye/na pa/tii bha/vathaH suuryaa/yaaH
4.43.7a ihe/ha ya/d vaaM samanaa/ papRkSe/ se/ya/m asme/ sumati/r vaajaratnaa
4.43.7c uruSya/taM jaritaa/raM yuva/M ha shrita/H kaa/mo naasatyaa yuvadri/k
4.44.1a ta/M vaaM ra/thaM vaya/m adyaa/ huvema pRthujra/yam ashvinaa sa/MgatiM go/H
4.44.1c ya/H suuryaa/M va/hati vandhuraayu/r gi/rvaahasam puruta/maM vasuuyu/m
4.44.2a yuva/M shri/yam ashvinaa deva/taa taa/M di/vo napaataa vanathaH sha/ciibhiH
4.44.2c yuvo/r va/pur abhi/ pR/kSaH sacante va/hanti ya/t kakuhaa/so ra/the vaam
4.44.3a ko/ vaam adyaa/ karate raata/havya uuta/ye vaa sutape/yaaya vaarkai/H
4.44.3c Rta/sya vaa vanu/Se puurvyaa/ya na/mo yemaano/ ashvinaa/ vavartat
4.44.4a hiraNya/yena purubhuu ra/thenema/M yaj~na/M naasatyo/pa yaatam
4.44.4c pi/baatha i/n ma/dhunaH somya/sya da/dhatho ra/tnaM vidhate/ ja/naaya
4.44.5a aa/ no yaataM divo/ a/chaa pRthivyaa/ hiraNya/yena suvR/taa ra/thena
4.44.5c maa/ vaam anye/ ni/ yaman devaya/ntaH sa/M ya/d dade/ naa/bhiH puurvyaa/ vaam
4.44.6a nuu/ no rayi/m puruvii/ram bRha/ntaM da/sraa mi/maathaam ubha/yeSv asme/
4.44.6c na/ro ya/d vaam ashvinaa sto/mam aa/van sadha/stutim aajamiiLhaa/so agman
4.44.7a ihe/ha ya/d vaaM samanaa/ papRkSe/ se/ya/m asme/ sumati/r vaajaratnaa
4.44.7c uruSya/taM jaritaa/raM yuva/M ha shrita/H kaa/mo naasatyaa yuvadri/k
4.45.1a eSa/ sya/ bhaanu/r u/d iyarti yujya/te ra/thaH pa/rijmaa divo/ asya/ saa/navi
4.45.1c pRkSaa/so asmin mithunaa/ a/dhi tra/yo dR/tis turii/yo ma/dhuno vi/ rapshate
4.45.2a u/d vaam pRkSaa/so ma/dhumanta iirate ra/thaa a/shvaasa uSa/so vyu\STiSu
4.45.2c aporNuva/ntas ta/ma aa/ pa/riivRtaM sva\r Na/ shukra/M tanva/nta aa/ ra/jaH
4.45.3a ma/dhvaH pibatam madhupe/bhir aasa/bhir uta/ priya/m ma/dhune yu~njaathaaM ra/tham
4.45.3c aa/ vartani/m ma/dhunaa jinvathas patho/ dR/tiM vahethe ma/dhumantam ashvinaa
4.45.4a haM+saa/so ye/ vaam ma/dhumanto asri/dho hi/raNyaparNaa uhu/va uSarbu/dhaH
4.45.4c udapru/to mandi/no mandinispR/sho ma/dhvo na/ ma/kSaH sa/vanaani gachathaH
4.45.5a svadhvaraa/so ma/dhumanto agna/ya usraa/ jarante pra/ti va/stor ashvi/naa
4.45.5c ya/n nikta/hastas tara/Nir vicakSaNa/H so/maM suSaa/va ma/dhumantam a/dribhiH
4.45.6a aakenipaa/so a/habhir da/vidhvataH sva\r Na/ shukra/M tanva/nta aa/ ra/jaH
4.45.6c suu/rash cid a/shvaan yuyujaana/ iiyate vi/shvaaM+ a/nu svadha/yaa cetathas patha/H
4.45.7a pra/ vaam avocam ashvinaa dhiyaMdhaa/ ra/thaH sva/shvo aja/ro yo/ a/sti
4.45.7c ye/na sadya/H pa/ri ra/jaaM+si yaatho/ havi/SmantaM tara/Nim bhoja/m a/cha
4.46.1a a/gram pibaa ma/dhuunaaM suta/M vaayo di/viSTiSu
4.46.1c tva/M hi/ puurvapaa/ a/si
4.46.2a shate/naa no abhi/STibhir niyu/tvaaM+ i/ndrasaarathiH
4.46.2c vaa/yo suta/sya tRmpatam
4.46.3a aa/ vaaM saha/sraM ha/raya i/ndravaayuu abhi/ pra/yaH
4.46.3c va/hantu so/mapiitaye
4.46.4a ra/thaM hi/raNyavandhuram i/ndravaayuu svadhvara/m
4.46.4c aa/ hi/ sthaa/tho divispR/sham
4.46.5a ra/thena pRthupaa/jasaa daashvaa/M+sam u/pa gachatam
4.46.5c i/ndravaayuu ihaa/ gatam
4.46.6a i/ndravaayuu aya/M suta/s ta/M deve/bhiH sajo/Sasaa
4.46.6c pi/bataM daashu/So gRhe/
4.46.7a iha/ prayaa/Nam astu vaam i/ndravaayuu vimo/canam
4.46.7c iha/ vaaM so/mapiitaye
4.47.1a vaa/yo shukro/ ayaami te ma/dhvo a/graM di/viSTiSu
4.47.1c aa/ yaahi so/mapiitaye spaarho/ deva niyu/tvataa
4.47.2a i/ndrash ca vaayav eSaaM so/maanaam piiti/m arhathaH
4.47.2c yuvaa/M hi/ ya/ntii/ndavo nimna/m aa/po na/ sadhrya\k
4.47.3a vaa/yav i/ndrash ca shuSmi/Naa sara/thaM shavasas patii
4.47.3c niyu/tvantaa na uuta/ya aa/ yaataM so/mapiitaye
4.47.4a yaa/ vaaM sa/nti puruspR/ho niyu/to daashu/Se naraa
4.47.4c asme/ taa/ yaj~navaahase/ndravaayuu ni/ yachatam
4.48.1a vihi/ ho/traa a/viitaa vi/po na/ raa/yo arya/H
4.48.1c vaa/yav aa/ candre/Na ra/thena yaahi/ suta/sya piita/ye
4.48.2a niryuvaaNo/ a/shastiir niyu/tvaaM+ i/ndrasaarathiH
4.48.2c vaa/yav aa/ candre/Na ra/thena yaahi/ suta/sya piita/ye
4.48.3a a/nu kRSNe/ va/sudhitii yemaa/te vishva/peshasaa
4.48.3c vaa/yav aa/ candre/Na ra/thena yaahi/ suta/sya piita/ye
4.48.4a va/hantu tvaa manoyu/jo yuktaa/so navati/r na/va
4.48.4c vaa/yav aa/ candre/Na ra/thena yaahi/ suta/sya piita/ye
4.48.5a vaa/yo shata/M ha/riiNaaM yuva/sva po/SyaaNaam
4.48.5c uta/ vaa te sahasri/No ra/tha aa/ yaatu paa/jasaa
4.49.1a ida/M vaam aasye\ havi/H priya/m indraabRhaspatii
4.49.1c uktha/m ma/dash ca shasyate
4.49.2a aya/M vaam pa/ri Sicyate so/ma indraabRhaspatii
4.49.2c caa/rur ma/daaya piita/ye
4.49.3a aa/ na indraabRhaspatii gRha/m i/ndrash ca gachatam
4.49.3c somapaa/ so/mapiitaye
4.49.4a asme/ indraabRhaspatii rayi/M dhattaM shatagvi/nam
4.49.4c a/shvaavantaM sahasri/Nam
4.49.5a i/ndraabR/haspa/tii vaya/M sute/ giirbhi/r havaamahe
4.49.5c asya/ so/masya piita/ye
4.49.6a so/mam indraabRhaspatii pi/bataM daashu/So gRhe/
4.49.6c maada/yethaaM ta/dokasaa
4.50.1a ya/s tasta/mbha sa/hasaa vi/ jmo/ a/ntaan bR/haspa/tis triSadhastho/ ra/veNa
4.50.1c ta/m pratnaa/sa R/Sayo dii/dhyaanaaH puro/ vi/praa dadhire mandra/jihvam
4.50.2a dhune/tayaH supraketa/m ma/danto bR/haspate abhi/ ye/ nas tatasre/
4.50.2c pR/SantaM sRpra/m a/dabdham uurva/m bR/haspate ra/kSataad asya yo/nim
4.50.3a bR/haspate yaa/ paramaa/ paraava/d a/ta aa/ ta RtaspR/sho ni/ SeduH
4.50.3c tu/bhyaM khaataa/ avataa/ a/dridugdhaa ma/dhva shcotanty abhi/to virapsha/m
4.50.4a bR/haspa/tiH prathama/M jaa/yamaano maho/ jyo/tiSaH parame/ vyo\man
4.50.4c saptaa/syas tuvijaato/ ra/veNa vi/ sapta/rashmir adhamat ta/maaM+si
4.50.5a sa/ suSTu/bhaa sa/ R/kvataa gaNe/na vala/M ruroja phaliga/M ra/veNa
4.50.5c bR/haspa/tir usri/yaa havyasuu/daH ka/nikradad vaa/vashatiir u/d aajat
4.50.6a evaa/ pitre/ vishva/devaaya vR/SNe yaj~nai/r vidhema na/masaa havi/rbhiH
4.50.6c bR/haspate suprajaa/ viira/vanto vaya/M syaama pa/tayo rayiiNaa/m
4.50.7a sa/ i/d raa/jaa pra/tijanyaani vi/shvaa shu/SmeNa tasthaav abhi/ viirye\Na
4.50.7c bR/haspa/tiM ya/H su/bhRtam bibha/rti valguuya/ti va/ndate puurvabhaa/jam
4.50.8a sa/ i/t kSeti su/dhita o/kasi sve/ ta/smaa i/Laa pinvate vishvadaa/niim
4.50.8c ta/smai vi/shaH svaya/m evaa/ namante ya/smin brahmaa/ raa/jani puu/rva e/ti
4.50.9a a/pratiito jayati sa/M dha/naani pra/tijanyaany uta/ yaa/ sa/janyaa
4.50.9c avasya/ve yo/ va/rivaH kRNo/ti brahma/Ne raa/jaa ta/m avanti devaa/H
4.50.10a i/ndrash ca so/mam pibatam bRhaspate .asmi/n yaj~ne/ mandasaanaa/ vRSaNvasuu
4.50.10c aa/ vaaM vishantv i/ndavaH svaabhu/vo .asme/ rayi/M sa/rvaviiraM ni/ yachatam
4.50.11a bR/haspata indra va/rdhataM naH sa/caa saa/ vaaM sumati/r bhuutv asme/
4.50.11c aviSTa/M dhi/yo jigRta/m pu/raMdhiir jajasta/m aryo/ vanu/Saam a/raatiiH
4.51.1a ida/m u tya/t puruta/mam pura/staaj jyo/tis ta/maso vayu/naavad asthaat
4.51.1c nuuna/M divo/ duhita/ro vibhaatii/r gaatu/M kRNavann uSa/so ja/naaya
4.51.2a a/sthur u citraa/ uSa/saH pura/staan mitaa/ iva sva/ravo .adhvare/Su
4.51.2c vy uuaa\ vraja/sya ta/maso dvaa/rocha/ntiir avra~n chu/cayaH paavakaa/H
4.51.3a ucha/ntiir adya/ citayanta bhojaa/n raadhode/yaayoSa/so magho/niiH
4.51.3c acitre/ anta/H paNa/yaH sasantv a/budhyamaanaas ta/maso vi/madhye
4.51.4a kuvi/t sa/ deviiH sana/yo na/vo vaa yaa/mo babhuuyaa/d uSaso vo adya/
4.51.4c ye/naa na/vagve a/~Ngire da/shagve saptaa/sye revatii reva/d uuSa/
4.51.5a yuuya/M hi/ deviir Rtayu/gbhir a/shvaiH pariprayaatha/ bhu/vanaani sadya/H
4.51.5c prabodha/yantiir uSasaH sasa/ntaM dvipaa/c ca/tuSpaac cara/thaaya jiiva/m
4.51.6a kva\ svid aasaaM katamaa/ puraaNii/ ya/yaa vidhaa/naa vidadhu/r RbhuuNaa/m
4.51.6c shu/bhaM ya/c chubhraa/ uSa/sash ca/ranti na/ vi/ j~naayante sadR/shiir ajuryaa/H
4.51.7a taa/ ghaa taa/ bhadraa/ uSa/saH puraa/sur abhiSTi/dyumnaa Rta/jaatasatyaaH
4.51.7c yaa/sv iijaana/H shashamaana/ ukthai/ stuva/~n cha/M+san dra/viNaM sadya/ aa/pa
4.51.8a taa/ aa/ caranti samanaa/ pura/staat samaana/taH samanaa/ paprathaanaa/H
4.51.8c Rta/sya devii/H sa/daso budhaanaa/ ga/vaaM na/ sa/rgaa uSa/so jarante
4.51.9a taa/ i/n nv e\va/ samanaa/ samaanii/r a/miitavarNaa uSa/sash caranti
4.51.9c guu/hantiir a/bhvam a/sitaM ru/shadbhiH shukraa/s tanuu/bhiH shu/cayo rucaanaa/H
4.51.10a rayi/M divo duhitaro vibhaatii/H prajaa/vantaM yachataasmaa/su deviiH
4.51.10c syonaa/d aa/ vaH pratibu/dhyamaanaaH suvii/ryasya pa/tayaH syaama
4.51.11a ta/d vo divo duhitaro vibhaatii/r u/pa bruva uSaso yaj~na/ketuH
4.51.11c vaya/M syaama yasha/so ja/neSu ta/d dyau/sh ca dhattaa/m pRthivii/ ca devii/
4.52.1a pra/ti Syaa/ suuna/rii ja/nii vyucha/ntii pa/ri sva/suH
4.52.1c divo/ adarshi duhitaa/
4.52.2a a/shveva citraa/ruSii maataa/ ga/vaam Rtaa/varii
4.52.2c sa/khaabhuud ashvi/nor uSaa/H
4.52.3a uta/ sa/khaasy ashvi/nor uta/ maataa/ ga/vaam asi
4.52.3c uto/So va/sva iishiSe
4.52.4a yaavaya/ddveSasaM tvaa cikitvi/t suunRtaavari
4.52.4c pra/ti sto/mair abhutsmahi
4.52.5a pra/ti bhadraa/ adRkSata ga/vaaM sa/rgaa na/ rashma/yaH
4.52.5c o/Saa/ apraa uru/ jra/yaH
4.52.6a aapapru/Sii vibhaavari vy aaaa\var jyo/tiSaa ta/maH
4.52.6c u/So a/nu svadhaa/m ava
4.52.7a aa/ dyaa/M tanoSi rashmi/bhir aa/nta/rikSam uru/ priya/m
4.52.7c u/SaH shukre/Na shoci/Saa
4.53.1a ta/d deva/sya savitu/r vaa/ryam maha/d vRNiima/he a/surasya pra/cetasaH
4.53.1c chardi/r ye/na daashu/Se ya/chati tma/naa ta/n no mahaa/M+ u/d ayaan devo/ aktu/bhiH
4.53.2a divo/ dhartaa/ bhu/vanasya prajaa/patiH pisha/~NgaM draapi/m pra/ti mu~ncate kavi/H
4.53.2c vicakSaNa/H pratha/yann aapRNa/nn urv a/jiijanat savitaa/ sumna/m ukthya\m
4.53.3a aa/praa ra/jaaM+si divyaa/ni paa/rthivaa shlo/kaM deva/H kRNute svaa/ya dha/rmaNe
4.53.3c pra/ baahuu/ asraak savitaa/ sa/viimani nivesha/yan prasuva/nn aktu/bhir ja/gat
4.53.4a a/daabhyo bhu/vanaani pracaa/kashad vrataa/ni deva/H savitaa/bhi/ rakSate
4.53.4c praa/sraag baahuu/ bhu/vanasya prajaa/bhyo dhRta/vrato maho/ a/jmasya raajati
4.53.5a tri/r anta/rikSaM savitaa/ mahitvanaa/ trii/ ra/jaaM+si paribhu/s trii/Ni rocanaa/
4.53.5c tisro/ di/vaH pRthivii/s tisra/ invati tribhi/r vratai/r abhi/ no rakSati tma/naa
4.53.6a bRha/tsumnaH prasaviitaa/ nive/shano ja/gata sthaatu/r ubha/yasya yo/ vashii/
4.53.6c sa/ no deva/H savitaa/ sha/rma yachatv asme/ kSa/yaaya triva/ruutham a/M+hasaH
4.53.7a aa/gan deva/ Rtu/bhir va/rdhatu kSa/yaM da/dhaatu naH savitaa/ suprajaa/m i/Sam
4.53.7c sa/ naH kSapaa/bhir a/habhish ca jinvatu prajaa/vantaM rayi/m asme/ sa/m invatu
4.54.1a a/bhuud deva/H savitaa/ va/ndyo nu/ na idaa/niim a/hna upavaa/cyo nR/bhiH
4.54.1c vi/ yo/ ra/tnaa bha/jati maanave/bhyaH shre/SThaM no a/tra dra/viNaM ya/thaa da/dhat
4.54.2a deve/bhyo hi/ prathama/M yaj~ni/yebhyo .amRtatva/M suva/si bhaaga/m uttama/m
4.54.2c aa/d i/d daamaa/naM savitar vy uuaa\rNuSe .anuuciinaa/ jiivitaa/ maa/nuSebhyaH
4.54.3a a/cittii ya/c cakRmaa/ dai/vye ja/ne diinai/r da/kSaiH pra/bhuutii puuruSatva/taa
4.54.3c deve/Su ca savitar maa/nuSeSu ca tva/M no a/tra suvataad a/naagasaH
4.54.4a na/ prami/ye savitu/r dai/vyasya ta/d ya/thaa vi/shvam bhu/vanaM dhaarayiSya/ti
4.54.4c ya/t pRthivyaa/ va/rimann aa/ sva~Nguri/r va/rSman diva/H suva/ti satya/m asya ta/t
4.54.5a i/ndrajyeSThaan bRha/dbhyaH pa/rvatebhyaH kSa/yaaM+ ebhyaH suvasi pastyaaaa\vataH
4.54.5c ya/thaa-yathaa pata/yanto viyemira/ evai/va/ tasthuH savitaH savaa/ya te
4.54.6a ye/ te tri/r a/han savitaH savaa/so dive/-dive sau/bhagam aasuva/nti
4.54.6c i/ndro dyaa/vaapRthivii/ si/ndhur adbhi/r aadityai/r no a/ditiH sha/rma yaM+sat
4.55.1a ko/ vas traataa/ vasavaH ko/ varuutaa/ dyaa/vaabhuumii adite traa/siithaaM naH
4.55.1c sa/hiiyaso varuNa mitra ma/rtaat ko/ vo .adhvare/ va/rivo dhaati devaaH
4.55.2a pra/ ye/ dhaa/maani puurvyaa/Ny a/rcaan vi/ ya/d uchaa/n viyotaa/ro a/muuraaH
4.55.2c vidhaataa/ro vi/ te/ dadhur a/jasraa Rta/dhiitayo rurucanta dasmaa/H
4.55.3a pra/ pastyaaaa\m a/ditiM si/ndhum arkai/H svasti/m iiLe sakhyaa/ya devii/m
4.55.3c ubhe/ ya/thaa no a/hanii nipaa/ta uSaa/saana/ktaa karataam a/dabdhe
4.55.4a vy a\ryamaa/ va/ruNash ceti pa/nthaam iSa/s pa/tiH suvita/M gaatu/m agni/H
4.55.4c i/ndraaviSNuu nRva/d u Su/ sta/vaanaa sha/rma no yantam a/mavad va/ruutham
4.55.5a aa/ pa/rvatasya maru/taam a/vaaM+si deva/sya traatu/r avri bha/gasya
4.55.5c paa/t pa/tir ja/nyaad a/M+haso no mitro/ mitri/yaad uta/ na uruSyet
4.55.6a nuu/ rodasii a/hinaa budhnye\na stuviita/ devii a/pyebhir iSTai/H
4.55.6c samudra/M na/ saMca/raNe saniSya/vo gharma/svaraso nadyo\ a/pa vran
4.55.7a devai/r no devy a/ditir ni/ paatu deva/s traataa/ traayataam a/prayuchan
4.55.7c nahi/ mitra/sya va/ruNasya dhaasi/m a/rhaamasi prami/yaM saa/nv agne/H
4.55.8a agni/r iishe vasavya\syaagni/r maha/H sau/bhagasya
4.55.8c taa/ny asma/bhyaM raasate
4.55.9a u/So maghony aa/ vaha suu/nRte vaa/ryaa puru/
4.55.9c asma/bhyaM vaajiniivati
4.55.10a ta/t su/ naH savitaa/ bha/go va/ruNo mitro/ aryamaa/
4.55.10c i/ndro no raa/dhasaa/ gamat
4.56.1a mahii/ dyaa/vaapRthivii/ iha/ jye/SThe rucaa/ bhavataaM shuca/yadbhir arkai/H
4.56.1c ya/t siiM va/riSThe bRhatii/ viminva/n ruva/d dhokSaa/ paprathaane/bhir e/vaiH
4.56.2a devii/ deve/bhir yajate/ ya/jatrair a/minatii tasthatur ukSa/maaNe
4.56.2c Rtaa/varii adru/haa deva/putre yaj~na/sya netrii/ shuca/yadbhir arkai/H
4.56.3a sa/ i/t sva/paa bhu/vaneSv aasa ya/ ime/ dyaa/vaapRthivii/ jajaa/na
4.56.3c urvii/ gabhiire/ ra/jasii sume/ke avaM+she/ dhii/raH sha/cyaa sa/m airat
4.56.4a nuu/ rodasii bRha/dbhir no va/ruuthaiH pa/tniivadbhir iSa/yantii sajo/SaaH
4.56.4c uruucii/ vi/shve yajate/ ni/ paataM dhiyaa/ syaama rathya\H sadaasaa/H
4.56.5a pra/ vaam ma/hi dya/vii abhy u/pastutim bharaamahe
4.56.5c shu/cii u/pa pra/shastaye
4.56.6a punaane/ tanvaaaa\ mitha/H sve/na da/kSeNa raajathaH
4.56.6c uuhyaa/the sanaa/d Rta/m
4.56.7a mahii/ mitra/sya saadhathas ta/rantii pi/pratii Rta/m
4.56.7c pa/ri yaj~na/M ni/ SedathuH
4.57.1a kSe/trasya pa/tinaa vaya/M hite/neva jayaamasi
4.57.1c gaa/m a/shvam poSayitnv aa/ sa/ no mRLaatiidR/she
4.57.2a kSe/trasya pate ma/dhumantam uurmi/M dhenu/r iva pa/yo asmaa/su dhukSva
4.57.2c madhushcu/taM ghRta/m iva su/puutam Rta/sya naH pa/tayo mRLayantu
4.57.3a ma/dhumatiir o/Sadhiir dyaa/va aa/po ma/dhuman no bhavatv anta/rikSam
4.57.3c kSe/trasya pa/tir ma/dhumaan no astv a/riSyanto a/nv enaM carema
4.57.4a shuna/M vaahaa/H shuna/M na/raH shuna/M kRSatu laa/~Ngalam
4.57.4c shuna/M varatraa/ badhyantaaM shuna/m a/STraam u/d i~Ngaya
4.57.5a shu/naasiiraav imaa/M vaa/caM juSethaaM ya/d divi/ cakra/thuH pa/yaH
4.57.5c te/nemaa/m u/pa si~ncatam
4.57.6a arvaa/cii subhage bhava sii/te va/ndaamahe tvaa
4.57.6c ya/thaa naH subha/gaa/sasi ya/thaa naH supha/laa/sasi
4.57.7a i/ndraH sii/taaM ni/ gRhNaatu taa/m puuSaa/nu yachatu
4.57.7c saa/ naH pa/yasvatii duhaam u/ttaraam-uttaraaM sa/maam
4.57.8a shuna/M naH phaa/laa vi/ kRSantu bhuu/miM shuna/M kiinaa/shaa abhi/ yantu vaahai/H
4.57.8c shuna/m parja/nyo ma/dhunaa pa/yobhiH shu/naasiiraa shuna/m asmaa/su dhattam
4.58.1a samudraa/d uurmi/r ma/dhumaaM+ u/d aarad u/paaM+shu/naa sa/m amRtatva/m aanaT
4.58.1c ghRta/sya naa/ma gu/hyaM ya/d a/sti jihvaa/ devaa/naam amR/tasya naa/bhiH
4.58.2a vaya/M naa/ma pra/ bravaamaa ghRta/syaasmi/n yaj~ne/ dhaarayaamaa na/mobhiH
4.58.2c u/pa brahmaa/ shRNavac chasya/maanaM ca/tuHshR~Ngo .avamiid gaura/ eta/t
4.58.3a catvaa/ri shR/~Ngaa tra/yo asya paa/daa dve/ shiirSe/ sapta/ ha/staaso asya
4.58.3c tri/dhaa baddho/ vRSabho/ roraviiti maho/ devo/ ma/rtyaaM+ aa/ vivesha
4.58.4a tri/dhaa hita/m paNi/bhir guhya/maanaM ga/vi devaa/so ghRta/m a/nv avindan
4.58.4c i/ndra e/kaM suu/rya e/kaM jajaana venaa/d e/kaM svadha/yaa ni/S TatakSuH
4.58.5a etaa/ arSanti hR/dyaat samudraa/c chata/vrajaa ripu/Naa naa/vaca/kSe
4.58.5c ghRta/sya dhaa/raa abhi/ caakashiimi hiraNya/yo vetaso/ ma/dhya aasaam
4.58.6a samya/k sravanti sari/to na/ dhe/naa anta/r hRdaa/ ma/nasaa puuya/maanaaH
4.58.6c ete/ arSanty uurma/yo ghRta/sya mRgaa/ iva kSipaNo/r ii/SamaaNaaH
4.58.7a si/ndhor iva praadhvane/ shuughanaa/so vaa/tapramiyaH patayanti yahvaa/H
4.58.7c ghRta/sya dhaa/raa aruSo/ na/ vaajii/ kaa/SThaa bhinda/nn uurmi/bhiH pi/nvamaanaH
4.58.8a abhi/ pravanta sa/maneva yo/SaaH kalyaaNya\H sma/yamaanaaso agni/m
4.58.8c ghRta/sya dhaa/raaH sami/dho nasanta taa/ juSaaNo/ haryati jaata/vedaaH
4.58.9a kanyaaaa\ iva vahatu/m e/tavaa/ u a~njy a\~njaanaa/ abhi/ caakashiimi
4.58.9c ya/tra so/maH suuya/te ya/tra yaj~no/ ghRta/sya dhaa/raa abhi/ ta/t pavante
4.58.10a abhy a\rSata suSTuti/M ga/vyam aaji/m asmaa/su bhadraa/ dra/viNaani dhatta
4.58.10c ima/M yaj~na/M nayata deva/taa no ghRta/sya dhaa/raa ma/dhumat pavante
4.58.11a dhaa/man te vi/shvam bhu/vanam a/dhi shrita/m anta/H samudre/ hRdy a\nta/r aa/yuSi
4.58.11c apaa/m a/niike samithe/ ya/ aa/bhRtas ta/m ashyaama ma/dhumantaM ta uurmi/m

Related Links[edit]

 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)

External Links[edit]