Rig Veda, Book 5A (ASCII)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Book 5

[edit]

5.44.1a ta/m pratna/thaa puurva/thaa vishva/thema/thaa jyeSTha/taatim barhiSa/daM svarvi/dam
5.44.1c pratiiciina/M vRja/naM dohase giraa/shu/M ja/yantam a/nu yaa/su va/rdhase
5.44.2a shriye/ sudR/shiir u/parasya yaa/H sva\r viro/camaanaH kaku/bhaam acoda/te
5.44.2c sugopaa/ asi na/ da/bhaaya sukrato paro/ maayaa/bhir Rta/ aasa naa/ma te
5.44.3a a/tyaM havi/H sacate sa/c ca dhaa/tu caa/riSTagaatuH sa/ ho/taa sahobha/riH
5.44.3c prasa/rsraaNo a/nu barhi/r vR/Saa shi/shur ma/dhye yu/vaaja/ro visru/haa hita/H
5.44.4a pra/ va ete/ suyu/jo yaa/mann iSTa/ye nii/ciir amu/Smai yamya\ RtaavR/dhaH
5.44.4c suya/ntubhiH sarvashaasai/r abhii/shubhiH kri/vir naa/maani pravaNe/ muSaayati
5.44.5a saMja/rbhuraaNas ta/rubhiH sutegR/bhaM vayaaki/naM citta/garbhaasu susva/ruH
5.44.5c dhaaravaake/Sv Rjugaatha shobhase va/rdhasva pa/tniir abhi/ jiivo/ adhvare/
5.44.6a yaadR/g eva/ da/dRshe taadR/g ucyate sa/M chaaya/yaa dadhire sidhra/yaapsv aa/
5.44.6c mahii/m asma/bhyam uruSaa/m uru/ jra/yo bRha/t suvii/ram a/napacyutaM sa/haH
5.44.7a ve/ty a/grur ja/nivaan vaa/ a/ti spR/dhaH samaryataa/ ma/nasaa suu/ryaH kavi/H
5.44.7c ghraM+sa/M ra/kSantam pa/ri vishva/to ga/yam asmaa/kaM sha/rma vanavat svaa/vasuH
5.44.8a jyaa/yaaM+sam asya/ yatu/nasya ketu/na RSisvara/M carati yaa/su naa/ma te
5.44.8c yaadR/shmin dhaa/yi ta/m apasya/yaa vidad ya/ u svaya/M va/hate so/ a/raM karat
5.44.9a samudra/m aasaam a/va tasthe agrimaa/ na/ riSyati sa/vanaM ya/sminn aa/yataa
5.44.9c a/traa na/ haa/rdi kravaNa/sya rejate ya/traa mati/r vidya/te puutaba/ndhanii
5.44.10a sa/ hi/ kSatra/sya manasa/sya ci/ttibhir evaavada/sya yajata/sya sa/dhreH
5.44.10c avatsaara/sya spRNavaama ra/NvabhiH sha/viSThaM vaa/jaM vidu/Saa cid a/rdhyam
5.44.11a shyena/ aasaam a/ditiH kakSyo\ ma/do vishva/vaarasya yajata/sya maayi/naH
5.44.11c sa/m anya/m-anyam arthayanty e/tave vidu/r viSaa/Nam paripaa/nam a/nti te/
5.44.12a sadaapRNo/ yajato/ vi/ dvi/So vadhiid baahuvRkta/H shrutavi/t ta/ryo vaH sa/caa
5.44.12c ubhaa/ sa/ va/raa pra/ty eti bhaa/ti ca ya/d iiM gaNa/m bha/jate suprayaa/vabhiH
5.44.13a sutambharo/ ya/jamaanasya sa/tpatir vi/shvaasaam uu/dhaH sa/ dhiyaa/m uda/~ncanaH
5.44.13c bha/rad dhenuu/ ra/savac chishriye pa/yo .anubruvaaNo/ a/dhy eti na/ svapa/n
5.44.14a yo/ jaagaa/ra ta/m R/caH kaamayante yo/ jaagaa/ra ta/m u saa/maani yanti
5.44.14c yo/ jaagaa/ra ta/m aya/M so/ma aaha ta/vaaha/m asmi sakhye/ nyo\kaaH
5.44.15a agni/r jaagaara ta/m R/caH kaamayante .agni/r jaagaara ta/m u saa/maani yanti
5.44.15c agni/r jaagaara ta/m aya/M so/ma aaha ta/vaaha/m asmi sakhye/ nyo\kaaH
5.45.1a vidaa/ divo/ viSya/nn a/drim ukthai/r aayatyaa/ uSa/so arci/no guH
5.45.1c a/paavRta vraji/niir u/t sva\r gaad vi/ du/ro maa/nuSiir deva/ aavaH
5.45.2a vi/ suu/ryo ama/tiM na/ shri/yaM saad o/rvaa/d ga/vaam maataa/ jaanatii/ gaat
5.45.2c dha/nvarNaso nadya\H khaa/doarNaa sthuu/Neva su/mitaa dRM+hata dyau/H
5.45.3a asmaa/ ukthaa/ya pa/rvatasya ga/rbho mahii/naaM janu/Se puurvyaa/ya
5.45.3c vi/ pa/rvato ji/hiita saa/dhata dyau/r aavi/vaasanto dasayanta bhuu/ma
5.45.4a suukte/bhir vo va/cobhir deva/juSTair i/ndraa nv a\gnii/ a/vase huva/dhyai
5.45.4c ukthe/bhir hi/ Smaa kava/yaH suyaj~naa/ aavi/vaasanto maru/to ya/janti
5.45.5a e/to nv a\dya/ sudhyo\ bha/vaama pra/ duchu/naa minavaamaa va/riiyaH
5.45.5c aare/ dve/SaaM+si sanuta/r dadhaamaa/yaama praa/~nco ya/jamaanam a/cha
5.45.6a e/taa dhi/yaM kRNa/vaamaa sakhaayo/ .apa yaa/ maataa/M+ RNuta/ vraja/M go/H
5.45.6c ya/yaa ma/nur vishishipra/M jigaa/ya ya/yaa vaNi/g va~Nku/r aa/paa pu/riiSam
5.45.7a a/nuunod a/tra ha/stayato a/drir aa/rcan ye/na da/sha maaso/ na/vagvaaH
5.45.7c Rta/M yatii/ sara/maa gaa/ avindad vi/shvaani satyaa/~Ngiraash cakaara
5.45.8a vi/shve asyaa/ vyu/Si maa/hinaayaaH sa/M ya/d go/bhir a/~Ngiraso na/vanta
5.45.8c u/tsa aasaam parame/ sadha/stha Rta/sya pathaa/ sara/maa vidad gaa/H
5.45.9a aa/ suu/ryo yaatu saptaa/shvaH kSe/traM ya/d asyorviyaa/ diirghayaathe/
5.45.9c raghu/H shyena/H patayad a/ndho a/chaa yu/vaa kavi/r diidayad go/Su ga/chan
5.45.10a aa/ suu/ryo aruhac chukra/m a/rNo/ .ayukta ya/d dhari/to viita/pRSThaaH
5.45.10c udnaa/ na/ naa/vam anayanta dhii/raa aashRNvatii/r aa/po arvaa/g atiSThan
5.45.11a dhi/yaM vo apsu/ dadhiSe svarSaa/M ya/yaa/taran da/sha maaso/ na/vagvaaH
5.45.11c ayaa/ dhiyaa/ syaama deva/gopaa ayaa/ dhiyaa/ tuturyaamaa/ty a/M+haH
5.46.1a ha/yo na/ vidvaa/M+ ayuji svaya/M dhuri/ taa/M vahaami prata/raNiim avasyu/vam
5.46.1c naa/syaa vashmi vimu/caM naa/vR/tam pu/nar vidvaa/n patha/H puraeta/ Rju/ neSati
5.46.2a a/gna i/ndra va/ruNa mi/tra de/vaaH sha/rdhaH pra/ yanta maa/rutota/ viSNo
5.46.2c ubhaa/ naa/satyaa rudro/ a/dha gnaa/H puuSaa/ bha/gaH sa/rasvatii juSanta
5.46.3a indraagnii/ mitraa/va/ruNaa/ditiM sva\H pRthivii/M dyaa/m maru/taH pa/rvataaM+ apa/H
5.46.3c huve/ vi/SNum puuSa/Nam bra/hmaNas pa/tim bha/gaM nu/ sha/M+saM savitaa/ram uuta/ye
5.46.4a uta/ no vi/SNur uta/ vaa/to asri/dho draviNodaa/ uta/ so/mo ma/yas karat
5.46.4c uta/ Rbha/va uta/ raaye/ no ashvi/nota/ tva/STota/ vi/bhvaa/nu maM+sate
5.46.5a uta/ tya/n no maa/rutaM sha/rdha aa/ gamad divikSaya/M yajata/m barhi/r aasa/de
5.46.5c bR/haspa/tiH sha/rma puuSo/ta/ no yamad varuuthya\M va/ruNo mitro/ aryamaa/
5.46.6a uta/ tye/ naH pa/rvataasaH sushasta/yaH sudiita/yo nadya\s traa/maNe bhuvan
5.46.6c bha/go vibhaktaa/ sha/vasaa/vasaa/ gamad uruvya/caa a/ditiH shrotu me ha/vam
5.46.7a devaa/naam pa/tniir ushatii/r avantu naH praa/vantu nas tuja/ye vaa/jasaataye
5.46.7c yaa/H paa/rthivaaso yaa/ apaa/m a/pi vrate/ taa/ no deviiH suhavaaH sha/rma yachata
5.46.8a uta/ gnaa/ vyantu deva/patniir indraaNy a\gnaa/yy ashvi/nii raa/T
5.46.8c aa/ ro/dasii varuNaanii/ shRNotu vya/ntu devii/r ya/ Rtu/r ja/niinaam
5.47.1a prayu~njatii/ diva/ eti bruvaaNaa/ mahii/ maataa/ duhitu/r bodha/yantii
5.47.1c aavi/vaasantii yuvati/r maniiSaa/ pitR/bhya aa/ sa/dane jo/huvaanaa
5.47.2a ajiraa/sas ta/dapa ii/yamaanaa aatasthivaa/M+so amR/tasya naa/bhim
5.47.2c anantaa/sa ura/vo vishva/taH siim pa/ri dyaa/vaapRthivii/ yanti pa/nthaaH
5.47.3a ukSaa/ samudro/ aruSa/H suparNa/H puu/rvasya yo/nim pitu/r aa/ vivesha
5.47.3c ma/dhye divo/ ni/hitaH pR/shnir a/shmaa vi/ cakrame ra/jasas paaty a/ntau
5.47.4a catvaa/ra iim bibhrati kSemaya/nto da/sha ga/rbhaM cara/se dhaapayante
5.47.4c tridhaa/tavaH paramaa/ asya gaa/vo diva/sh caranti pa/ri sadyo/ a/ntaan
5.47.5a ida/M va/pur niva/canaM janaasash ca/ranti ya/n nadya\s tasthu/r aa/paH
5.47.5c dve/ ya/d iim bibhRto/ maatu/r anye/ ihe/ha jaate/ yamyaaaa\ sa/bandhuu
5.47.6a vi/ tanvate dhi/yo asmaa a/paaM+si va/straa putraa/ya maata/ro vayanti
5.47.6c upaprakSe/ vR/SaNo mo/damaanaa diva/s pathaa/ vadhvo\ yanty a/cha
5.47.7a ta/d astu mitraavaruNaa ta/d agne sha/M yo/r asma/bhyam ida/m astu shasta/m
5.47.7c ashiima/hi gaadha/m uta/ pratiSThaa/M na/mo dive/ bRhate/ saa/danaaya
5.48.1a ka/d u priyaa/ya dhaa/mne manaamahe sva/kSatraaya sva/yashase mahe/ vaya/m
5.48.1c aamenya/sya ra/jaso ya/d abhra/ aa/M+ apo/ vRNaanaa/ vitano/ti maayi/nii
5.48.2a taa/ atnata vayu/naM viira/vakSaNaM samaanyaa/ vRta/yaa vi/shvam aa/ ra/jaH
5.48.2c a/po a/paaciir a/paraa a/pejate pra/ puu/rvaabhis tirate devayu/r ja/naH
5.48.3a aa/ graa/vabhir ahanye\bhir aktu/bhir va/riSThaM va/jram aa/ jigharti maayi/ni
5.48.3c shata/M vaa ya/sya praca/ran sve/ da/me saMvarta/yanto vi/ ca vartayann a/haa
5.48.4a taa/m asya riiti/m parasho/r iva pra/ty a/niikam akhyam bhuje/ asya va/rpasaH
5.48.4c sa/caa ya/di pituma/ntam iva kSa/yaM ra/tnaM da/dhaati bha/rahuutaye vishe/
5.48.5a sa/ jihva/yaa ca/turaniika R~njate caa/ru va/saano va/ruNo ya/tann ari/m
5.48.5c na/ ta/sya vidma puruSatva/taa vaya/M ya/to bha/gaH savitaa/ daa/ti vaa/ryam
5.49.1a deva/M vo adya/ savitaa/ram e/Se bha/gaM ca ra/tnaM vibha/jantam aayo/H
5.49.1c aa/ vaaM naraa purubhujaa vavRtyaaM dive/-dive cid ashvinaa sakhiiya/n
5.49.2a pra/ti prayaa/Nam a/surasya vidvaa/n suuktai/r deva/M savitaa/raM duvasya
5.49.2c u/pa bruviita na/masaa vijaana/~n jye/SThaM ca ra/tnaM vibha/jantam aayo/H
5.49.3a adatrayaa/ dayate vaa/ryaaNi puuSaa/ bha/go a/ditir va/sta usra/H
5.49.3c i/ndro vi/SNur va/ruNo mitro/ agni/r a/haani bhadraa/ janayanta dasmaa/H
5.49.4a ta/n no anarvaa/ savitaa/ va/ruuthaM ta/t si/ndhava iSa/yanto a/nu gman
5.49.4c u/pa ya/d vo/ce adhvara/sya ho/taa raaya/H syaama pa/tayo vaa/jaratnaaH
5.49.5a pra/ ye/ va/subhya ii/vad aa/ na/mo du/r ye/ mitre/ va/ruNe suukta/vaacaH
5.49.5c a/vaitv a/bhvaM kRNutaa/ va/riiyo diva/spRthivyo/r a/vasaa madema
5.50.1a vi/shvo deva/sya netu/r ma/rto vuriita sakhya/m
5.50.1c vi/shvo raaya/ iSudhyati dyumna/M vRNiita puSya/se
5.50.2a te/ te deva netar ye/ cemaa/M+ anusha/se
5.50.2c te/ raayaa/ te/ hy aaaa\pR/ce sa/cemahi sacathyaai\H
5.50.3a a/to na aa/ nRR/n a/tithiin a/taH pa/tniir dashasyata
5.50.3c aare/ vi/shvam patheSThaa/M dviSo/ yuyotu yuu/yuviH
5.50.4a ya/tra va/hnir abhi/hito dudra/vad dro/NyaH pashu/H
5.50.4c nRma/Naa viira/pastyo/ .arNaa dhii/reva sa/nitaa
5.50.5a eSa/ te deva netaa ra/thaspa/tiH sha/M rayi/H
5.50.5c sha/M raaye/ sha/M svasta/ya iSastu/to manaamahe devastu/to manaamahe
5.51.1a a/gne suta/sya piita/ye vi/shvair uu/mebhir aa/ gahi
5.51.1c deve/bhir havya/daataye
5.51.2a R/tadhiitaya aa/ gata sa/tyadharmaaNo adhvara/m
5.51.2c agne/H pibata jihva/yaa
5.51.3a vi/prebhir vipra santya praataryaa/vabhir aa/ gahi
5.51.3c deve/bhiH so/mapiitaye
5.51.4a aya/M so/mash camuu/ suto/ .amatre pa/ri Sicyate
5.51.4c priya/ i/ndraaya vaaya/ve
5.51.5a vaa/yav aa/ yaahi viita/ye juSaaNo/ havya/daataye
5.51.5c pi/baa suta/syaa/ndhaso abhi/ pra/yaH
5.51.6a i/ndrash ca vaayav eSaaM sutaa/naam piiti/m arhathaH
5.51.6c taa/~n juSethaam arepa/saav abhi/ pra/yaH
5.51.7a sutaa/ i/ndraaya vaaya/ve so/maaso da/dhyaashiraH
5.51.7c nimna/M na/ yanti si/ndhavo .abhi/ pra/yaH
5.51.8a sajuu/r vi/shvebhir deve/bhir ashvi/bhyaam uSa/saa sajuu/H
5.51.8c aa/ yaahy agne atriva/t sute/ raNa
5.51.9a sajuu/r mitraa/va/ruNaabhyaaM sajuu/H so/mena vi/SNunaa
5.51.9c aa/ yaahy agne atriva/t sute/ raNa
5.51.10a sajuu/r aadityai/r va/subhiH sajuu/r i/ndreNa vaayu/naa
5.51.10c aa/ yaahy agne atriva/t sute/ raNa
5.51.11a svasti/ no mimiitaam ashvi/naa bha/gaH svasti/ devy a/ditir anarva/NaH
5.51.11c svasti/ puuSaa/ a/suro dadhaatu naH svasti/ dyaa/vaapRthivii/ sucetu/naa
5.51.12a svasta/ye vaayu/m u/pa bravaamahai so/maM svasti/ bhu/vanasya ya/s pa/tiH
5.51.12c bR/haspa/tiM sa/rvagaNaM svasta/ye svasta/ya aadityaa/so bhavantu naH
5.51.13a vi/shve devaa/ no adyaa/ svasta/ye vaishvaanaro/ va/sur agni/H svasta/ye
5.51.13c devaa/ avantv Rbha/vaH svasta/ye svasti/ no rudra/H paatv a/M+hasaH
5.51.14a svasti/ mitraavaruNaa svasti/ pathye revati
5.51.14c svasti/ na i/ndrash caagni/sh ca svasti/ no adite kRdhi
5.51.15a svasti/ pa/nthaam a/nu carema suuryaacandrama/saav iva
5.51.15c pu/nar da/dataa/ghnataa jaanataa/ sa/M gamemahi
5.52.1a pra/ shyaavaashva dhRSNuyaa/rcaa maru/dbhir R/kvabhiH
5.52.1c ye/ adrogha/m anuSvadha/M shra/vo ma/danti yaj~ni/yaaH
5.52.2a te/ hi/ sthira/sya sha/vasaH sa/khaayaH sa/nti dhRSNuyaa/
5.52.2c te/ yaa/mann aa/ dhRSadvi/nas tma/naa paanti sha/shvataH
5.52.3a te/ syandraa/so no/kSa/No/ .ati Skandanti sha/rvariiH
5.52.3c maru/taam a/dhaa ma/ho divi/ kSamaa/ ca manmahe
5.52.4a maru/tsu vo dadhiimahi sto/maM yaj~na/M ca dhRSNuyaa/
5.52.4c vi/shve ye/ maa/nuSaa yugaa/ paa/nti ma/rtyaM riSa/H
5.52.5a a/rhanto ye/ sudaa/navo na/ro a/saamishavasaH
5.52.5c pra/ yaj~na/M yaj~ni/yebhyo divo/ arcaa maru/dbhyaH
5.52.6a aa/ rukmai/r aa/ yudhaa/ na/ra RSvaa/ RSTii/r asRkSata
5.52.6c a/nv enaaM+ a/ha vidyu/to maru/to ja/jjhatiir iva bhaanu/r arta tma/naa diva/H
5.52.7a ye/ vaavRdha/nta paa/rthivaa ya/ uraa/v anta/rikSa aa/
5.52.7c vRja/ne vaa nadii/naaM sadha/sthe vaa maho/ diva/H
5.52.8a sha/rdho maa/rutam u/c chaM+sa satya/shavasam R/bhvasam
5.52.8c uta/ sma te/ shubhe/ na/raH pra/ syandraa/ yujata tma/naa
5.52.9a uta/ sma te/ pa/ruSNyaam uu/rNaa vasata shundhya/vaH
5.52.9c uta/ pavyaa/ ra/thaanaam a/drim bhindanty o/jasaa
5.52.10a aa/pathayo vi/pathayo/ .antaspathaa a/nupathaaH
5.52.10c ete/bhir ma/hyaM naa/mabhir yaj~na/M viSTaara/ ohate
5.52.11a a/dhaa na/ro ny o\hate/ .adhaa niyu/ta ohate
5.52.11c a/dhaa paa/raavataa i/ti citraa/ ruupaa/Ni da/rshyaa
5.52.12a chandastu/bhaH kubhanya/va u/tsam aa/ kiiri/No nRtuH
5.52.12c te/ me ke/ cin na/ taaya/va uu/maa aasan dRshi/ tviSe/
5.52.13a ya/ RSvaa/ RSTi/vidyutaH kava/yaH sa/nti vedha/saH
5.52.13c ta/m RSe maa/rutaM gaNa/M namasyaa/ rama/yaa giraa/
5.52.14a a/cha RSe maa/rutaM gaNa/M daanaa/ mitra/M na/ yoSa/Naa
5.52.14c divo/ vaa dhRSNava o/jasaa stutaa/ dhiibhi/r iSaNyata
5.52.15a nuu/ manvaana/ eSaaM devaa/M+ a/chaa na/ vakSa/Naa
5.52.15c daanaa/ saceta suuri/bhir yaa/mashrutebhir a~nji/bhiH
5.52.16a pra/ ye/ me bandhveSe/ gaa/M vo/canta suura/yaH pR/shniM vocanta maata/ram
5.52.16d a/dhaa pita/ram iSmi/NaM rudra/M vocanta shi/kvasaH
5.52.17a sapta/ me sapta/ shaaki/na e/kam-ekaa shataa/ daduH
5.52.17c yamu/naayaam a/dhi shruta/m u/d raa/dho ga/vyam mRje ni/ raa/dho a/shvyam mRje
5.53.1a ko/ veda jaa/nam eSaaM ko/ vaa puraa/ sumne/Sv aasa maru/taam
5.53.1c ya/d yuyujre/ kilaasya\H
5.53.2a ai/taa/n ra/theSu tasthu/SaH ka/H shushraava kathaa/ yayuH
5.53.2c ka/smai sasruH sudaa/se a/nv aapa/ya i/Laabhir vRSTa/yaH saha/
5.53.3a te/ ma aahur ya/ aayayu/r u/pa dyu/bhir vi/bhir ma/de
5.53.3c na/ro ma/ryaa arepa/sa imaa/n pa/shyann i/ti STuhi
5.53.4a ye/ a~nji/Su ye/ vaa/shiiSu sva/bhaanavaH srakSu/ rukme/Su khaadi/Su
5.53.4c shraayaa/ ra/theSu dha/nvasu
5.53.5a yuSmaa/kaM smaa ra/thaaM+ a/nu mude/ dadhe maruto jiiradaanavaH
5.53.5c vRSTii/ dyaa/vo yatii/r iva
5.53.6a aa/ ya/M na/raH sudaa/navo dadaashu/Se diva/H ko/sham a/cucyavuH
5.53.6c vi/ parja/nyaM sRjanti ro/dasii a/nu dha/nvanaa yanti vRSTa/yaH
5.53.7a tatRdaanaa/H si/ndhavaH kSo/dasaa ra/jaH pra/ sasrur dhena/vo yathaa
5.53.7c syannaa/ a/shvaa ivaa/dhvano vimo/cane vi/ ya/d va/rtanta enya\H
5.53.8a aa/ yaata maruto diva/ aa/nta/rikSaad amaa/d uta/
5.53.8c maa/va sthaata paraava/taH
5.53.9a maa/ vo rasaa/nitabhaa ku/bhaa kru/mur maa/ vaH si/ndhur ni/ riiramat
5.53.9c maa/ vaH pa/ri SThaat sara/yuH puriiSi/Ny asme/ i/t \!\ sumna/m astu vaH
5.53.10a ta/M vaH sha/rdhaM ra/thaanaaM tveSa/M gaNa/m maa/rutaM na/vyasiinaam
5.53.10c a/nu pra/ yanti vRSTa/yaH
5.53.11a sha/rdhaM-shardhaM va eSaaM vraa/taM-vraataM gaNa/M-gaNaM sushasti/bhiH
5.53.11c a/nu kraamema dhiiti/bhiH
5.53.12a ka/smaa adya/ su/jaataaya raata/havyaaya pra/ yayuH
5.53.12c enaa/ yaa/mena maru/taH
5.53.13a ye/na tokaa/ya ta/nayaaya dhaanya\m bii/jaM va/hadhve a/kSitam
5.53.13c asma/bhyaM ta/d dhattana ya/d va ii/mahe raa/dho vishvaa/yu sau/bhagam
5.53.14a a/tiiyaama nida/s tira/H svasti/bhir hitvaa/vadya/m a/raatiiH
5.53.14c vRSTvii/ sha/M yo/r aa/pa usri/ bheSaja/M syaa/ma marutaH saha/
5.53.15a sudeva/H samahaasati suvii/ro naro marutaH sa/ ma/rtyaH
5.53.15c ya/M traa/yadhve syaa/ma te/
5.53.16a stuhi/ bhojaa/n stuvato/ asya yaa/mani ra/Nan gaa/vo na/ ya/vase
5.53.16c yata/H puu/rvaaM+ iva sa/khiiM+r a/nu hvaya giraa/ gRNiihi kaami/naH
5.54.1a pra/ sha/rdhaaya maa/rutaaya sva/bhaanava imaa/M vaa/cam anajaa parvatacyu/te
5.54.1c gharmastu/bhe diva/ aa/ pRSThaya/jvane dyumna/shravase ma/hi nRmNa/m arcata
5.54.2a pra/ vo marutas taviSaa/ udanya/vo vayovR/dho ashvayu/jaH pa/rijrayaH
5.54.2c sa/M vidyu/taa da/dhati vaa/shati trita/H sva/ranty aa/po .ava/naa pa/rijrayaH
5.54.3a vidyu/nmahaso na/ro a/shmadidyavo vaa/tatviSo maru/taH parvatacyu/taH
5.54.3c abdayaa/ cin mu/hur aa/ hraaduniivR/ta stana/yadamaa rabhasaa/ u/dojasaH
5.54.4a vy a\ktuu/n rudraa vy a/haani shikvaso vy a\nta/rikSaM vi/ ra/jaaM+si dhuutayaH
5.54.4c vi/ ya/d a/jraaM+ a/jatha naa/va iiM yathaa vi/ durgaa/Ni maruto naa/ha riSyatha
5.54.5a ta/d viirya\M vo maruto mahitvana/M diirgha/M tataana suu/ryo na/ yo/janam \.\
5.54.5c e/taa na/ yaa/me a/gRbhiitashociSo/ .anashvadaaM ya/n ny a/yaatanaa giri/m
5.54.6a a/bhraaji sha/rdho maruto ya/d arNasa/m mo/Sathaa vRkSa/M kapane/va vedhasaH
5.54.6c a/dha smaa no ara/matiM sajoSasash ca/kSur iva ya/ntam a/nu neSathaa suga/m
5.54.7a na/ sa/ jiiyate maruto na/ hanyate na/ sredhati na/ vyathate na/ riSyati
5.54.7c naa/sya raa/ya u/pa dasyanti no/ta/ya R/SiM vaa ya/M raa/jaanaM vaa su/Suudatha
5.54.8a niyu/tvanto graamaji/to ya/thaa na/ro .aryama/No na/ maru/taH kabandhi/naH
5.54.8c pi/nvanty u/tsaM ya/d inaa/so a/svaran vy u\ndanti pRthivii/m ma/dhvo a/ndhasaa
5.54.9a prava/tvatiiya/m pRthivii/ maru/dbhyaH prava/tvatii dyau/r bhavati praya/dbhyaH
5.54.9c prava/tvatiiH pathyaaaa\ anta/rikSyaaH prava/tvantaH pa/rvataa jiira/daanavaH
5.54.10a ya/n marutaH sabharasaH svarNaraH suu/rya u/dite ma/dathaa divo naraH
5.54.10c na/ vo/ .ashvaaH shrathayantaa/ha si/srataH sadyo/ asyaa/dhvanaH paara/m ashnutha
5.54.11a a/M+seSu va RSTa/yaH patsu/ khaada/yo va/kSassu rukmaa/ maruto ra/the shu/bhaH
5.54.11c agni/bhraajaso vidyu/to ga/bhastyoH shi/praaH shiirSa/su vi/tataa hiraNya/yiiH
5.54.12a ta/M naa/kam aryo/ a/gRbhiitashociSaM ru/shat pi/ppalam maruto vi/ dhuunutha
5.54.12c sa/m acyanta vRja/naa/titviSanta ya/t sva/ranti gho/SaM vi/tatam Rtaaya/vaH
5.54.13a yuSmaa/dattasya maruto vicetaso raaya/H syaama rathyo\ va/yasvataH
5.54.13c na/ yo/ yu/chati tiSyo\ ya/thaa divo\ .asme/ raaranta marutaH sahasri/Nam
5.54.14a yuuya/M rayi/m maruta spaarha/viiraM yuuya/m R/Sim avatha saa/mavipram
5.54.14c yuuya/m a/rvantam bharataa/ya vaa/jaM yuuya/M dhattha raa/jaanaM shruSTima/ntam
5.54.15a ta/d vo yaami dra/viNaM sadyauutayo ye/naa sva\r Na/ tata/naama nRR/M+r abhi/
5.54.15c ida/M su/ me maruto haryataa va/co ya/sya ta/rema ta/rasaa shata/M hi/maaH
5.55.1a pra/yajyavo maru/to bhraa/jadRSTayo bRha/d va/yo dadhire rukma/vakSasaH
5.55.1c ii/yante a/shvaiH suya/mebhir aashu/bhiH shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.2a svaya/M dadhidhve ta/viSiiM ya/thaa vida/ bRha/n mahaanta urviyaa/ vi/ raajatha
5.55.2c utaa/nta/rikSam mamire vy o/jasaa shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.3a saaka/M jaataa/H subhva\H saaka/m ukSitaa/H shriye/ cid aa/ pratara/M vaavRdhur na/raH
5.55.3c viroki/NaH suu/ryasyeva rashma/yaH shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.4a aabhuuSe/NyaM vo maruto mahitvana/M didRkSe/NyaM suu/ryasyeva ca/kSaNam
5.55.4c uto/ asmaa/M+ amRtatve/ dadhaatana shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.5a u/d iirayathaa marutaH samudrato/ yuuya/M vRSTi/M varSayathaa puriiSiNaH
5.55.5c na/ vo dasraa u/pa dasyanti dhena/vaH shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.6a ya/d a/shvaan dhuurSu/ pR/Satiir a/yugdhvaM hiraNya/yaan pra/ty a/tkaaM+ a/mugdhvam
5.55.6c vi/shvaa i/t spR/dho maruto vy a\syatha shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.7a na/ pa/rvataa na/ nadyo\ varanta vo ya/traa/cidhvam maruto ga/chathe/d u ta/t
5.55.7c uta/ dyaa/vaapRthivii/ yaathanaa pa/ri shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.8a ya/t puurvya/m maruto ya/c ca nuu/tanaM ya/d udya/te vasavo ya/c ca shasya/te
5.55.8c vi/shvasya ta/sya bhavathaa na/vedasaH shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.9a mRLa/ta no maruto maa/ vadhiSTanaasma/bhyaM sha/rma bahula/M vi/ yantana
5.55.9c a/dhi stotra/sya sakhya/sya gaatana shu/bhaM yaataa/m a/nu ra/thaa avRtsata
5.55.10a yuuya/m asmaa/n nayata va/syo a/chaa ni/r aM+hati/bhyo maruto gRNaanaa/H
5.55.10c juSa/dhvaM no havya/daatiM yajatraa vaya/M syaama pa/tayo rayiiNaa/m
5.56.1a a/gne sha/rdhantam aa/ gaNa/m piSTa/M rukme/bhir a~nji/bhiH
5.56.1c vi/sho adya/ maru/taam a/va hvaye diva/sh cid rocanaa/d a/dhi
5.56.2a ya/thaa cin ma/nyase hRdaa/ ta/d i/n me jagmur aasha/saH
5.56.2c ye/ te ne/diSThaM ha/vanaany aaga/man taa/n vardha bhiima/saMdRshaH
5.56.3a miiLhu/Smatiiva pRthivii/ pa/raahataa ma/danty ety asma/d aa/
5.56.3c R/kSo na/ vo marutaH shi/miivaaM+ a/mo dudhro/ gau/r iva bhiimayu/H
5.56.4a ni/ ye/ riNa/nty o/jasaa vR/thaa gaa/vo na/ durdhu/raH
5.56.4c a/shmaanaM cit svarya\m pa/rvataM giri/m pra/ cyaavayanti yaa/mabhiH
5.56.5a u/t tiSTha nuuna/m eSaaM sto/maiH sa/mukSitaanaam
5.56.5c maru/taam puruta/mam a/puurvyaM ga/vaaM sa/rgam iva hvaye
5.56.6a yu~Ngdhva/M hy a/ruSii ra/the yu~Ngdhva/M ra/theSu rohi/taH
5.56.6c yu~Ngdhva/M ha/rii ajiraa/ dhuri/ vo/Lhave va/hiSThaa dhuri/ vo/Lhave
5.56.7a uta/ sya/ vaajy a\ruSa/s tuviSva/Nir iha/ sma dhaayi darshata/H
5.56.7c maa/ vo yaa/meSu marutash cira/M karat pra/ ta/M ra/theSu codata
5.56.8a ra/thaM nu/ maa/rutaM vaya/M shravasyu/m aa/ huvaamahe
5.56.8c aa/ ya/smin tasthau/ sura/Naani bi/bhratii sa/caa maru/tsu rodasii/
5.56.9a ta/M vaH sha/rdhaM ratheshu/bhaM tveSa/m panasyu/m aa/ huve
5.56.9c ya/smin su/jaataa subha/gaa mahiiya/te sa/caa maru/tsu miiLhuSii/
5.57.1a aa/ rudraasa i/ndravantaH sajo/Saso hi/raNyarathaaH suvitaa/ya gantana
5.57.1c iya/M vo asma/t pra/ti haryate mati/s tRSNa/je na/ diva/ u/tsaa udanya/ve
5.57.2a vaa/shiimanta RSTima/nto maniiSi/NaH sudha/nvaana i/Sumanto niSa~Ngi/NaH
5.57.2c sva/shvaa stha sura/thaaH pRshnimaataraH svaayudhaa/ maruto yaathanaa shu/bham
5.57.3a dhuunutha/ dyaa/m pa/rvataan daashu/Se va/su ni/ vo va/naa jihate yaa/mano bhiyaa/
5.57.3c kopa/yatha pRthivii/m pRshnimaataraH shubhe/ ya/d ugraaH pR/Satiir a/yugdhvam
5.57.4a vaa/tatviSo maru/to varSa/nirNijo yamaa/ iva su/sadRshaH supe/shasaH
5.57.4c pisha/~Ngaashvaa aruNaa/shvaa arepa/saH pra/tvakSaso mahinaa/ dyau/r ivora/vaH
5.57.5a purudrapsaa/ a~njima/ntaH sudaa/navas tveSa/saMdRsho anavabhra/raadhasaH
5.57.5c sujaataa/so janu/Saa rukma/vakSaso divo/ arkaa/ amR/taM naa/ma bhejire
5.57.6a RSTa/yo vo maruto a/M+sayor a/dhi sa/ha o/jo baahvo/r vo ba/laM hita/m
5.57.6c nRmNaa/ shiirSa/sv aa/yudhaa ra/theSu vo vi/shvaa vaH shrii/r a/dhi tanuu/Su pipishe
5.57.7a go/mad a/shvaavad ra/thavat suvii/raM candra/vad raa/dho maruto dadaa naH
5.57.7c pra/shastiM naH kRNuta rudriyaaso bhakSiiya/ vo/ .avaso dai/vyasya
5.57.8a haye/ na/ro ma/ruto mRLa/taa nas tu/viimaghaaso a/mRtaa R/taj~naaH
5.57.8c sa/tyashrutaH ka/vayo yu/vaano bR/hadgirayo bRha/d ukSa/maaNaaH
5.58.1a ta/m u nuuna/M ta/viSiimantam eSaaM stuSe/ gaNa/m maa/rutaM na/vyasiinaam
5.58.1c ya/ aashva\shvaa a/mavad va/hanta ute/shire amR/tasya svaraa/jaH
5.58.2a tveSa/M gaNa/M tava/saM khaa/dihastaM dhu/nivratam maayi/naM daa/tivaaram
5.58.2c mayobhu/vo ye/ a/mitaa mahitvaa/ va/ndasva vipra tuviraa/dhaso nRR/n
5.58.3a aa/ vo yantuudavaahaa/so adya/ vRSTi/M ye/ vi/shve maru/to juna/nti
5.58.3c aya/M yo/ agni/r marutaH sa/middha eta/M juSadhvaM kavayo yuvaanaH
5.58.4a yuuya/M raa/jaanam i/ryaM ja/naaya vibhvataSTa/M janayathaa yajatraaH
5.58.4c yuSma/d eti muSTihaa/ baahu/juuto yuSma/d sa/dashvo marutaH suvii/raH
5.58.5a araa/ ive/d a/caramaa a/heva pra/-pra jaayante a/kavaa ma/hobhiH
5.58.5c pR/shneH putraa/ upamaa/so ra/bhiSThaaH sva/yaa matyaa/ maru/taH sa/m mimikSuH
5.58.6a ya/t praa/yaasiSTa pR/Satiibhir a/shvair viiLupavi/bhir maruto ra/thebhiH
5.58.6c kSo/danta aa/po riNate/ va/naany a/vosri/yo vRSabha/H krandatu dyau/H
5.58.7a pra/thiSTa yaa/man pRthivii/ cid eSaam bha/rteva ga/rbhaM sva/m i/c cha/vo dhuH
5.58.7c vaa/taan hy a/shvaan dhury aaaa\yuyujre/ varSa/M sve/daM cakrire rudri/yaasaH
5.58.8a haye/ na/ro ma/ruto mRLa/taa nas tu/viimaghaaso a/mRtaa R/taj~naaH
5.58.8c sa/tyashrutaH ka/vayo yu/vaano bR/hadgirayo bRha/d ukSa/maaNaaH
5.59.1a pra/ va spa/L akran suvitaa/ya daava/ne/ .arcaa dive/ pra/ pRthivyaa/ Rta/m bhare
5.59.1c ukSa/nte a/shvaan ta/ruSanta aa/ ra/jo/ .anu sva/m bhaanu/M shrathayante arNavai/H
5.59.2a a/maad eSaam bhiya/saa bhuu/mir ejati nau/r na/ puurNaa/ kSarati vya/thir yatii/
5.59.2c duuredR/sho ye/ cita/yanta e/mabhir anta/r mahe/ vida/the yetire na/raH
5.59.3a ga/vaam iva shriya/se shR/~Ngam uttama/M suu/ryo na/ ca/kSuu ra/jaso visa/rjane
5.59.3c a/tyaa iva subhva\sh caa/rava sthana ma/ryaa iva shriya/se cetathaa naraH
5.59.4a ko/ vo mahaa/nti mahataa/m u/d ashnavat ka/s kaa/vyaa marutaH ko/ ha pau/M+syaa
5.59.4c yuuya/M ha bhuu/miM kira/NaM na/ rejatha pra/ ya/d bha/radhve suvitaa/ya daava/ne
5.59.5a a/shvaa ive/d aruSaa/saH sa/bandhavaH shuu/raa iva prayu/dhaH pro/ta/ yuyudhuH
5.59.5c ma/ryaa iva suvR/dho vaavRdhur na/raH suu/ryasya ca/kSuH pra/ minanti vRSTi/bhiH
5.59.6a te/ ajyeSThaa/ a/kaniSThaasa udbhi/do/ .amadhyamaaso ma/hasaa vi/ vaavRdhuH
5.59.6c sujaataa/so janu/Saa pR/shnimaataro divo/ ma/ryaa aa/ no a/chaa jigaatana
5.59.7a va/yo na/ ye/ shre/NiiH paptu/r o/jasaa/ntaan divo/ bRhata/H saa/nunas pa/ri
5.59.7c a/shvaasa eSaam ubha/ye ya/thaa vidu/H pra/ pa/rvatasya nabhanuu/M+r acucyavuH
5.59.8a mi/maatu dyau/r a/ditir viita/ye naH sa/M daa/nucitraa uSa/so yatantaam
5.59.8c aa/cucyavur divya/M ko/sham eta/ R/Se rudra/sya maru/to gRNaanaa/H
5.60.1a ii/Le agni/M sva/vasaM na/mobhir iha/ prasatto/ vi/ cayat kRta/M naH
5.60.1c ra/thair iva pra/ bhare vaajaya/dbhiH pradakSiNi/n maru/taaM sto/mam Rdhyaam
5.60.2a aa/ ye/ tasthu/H pR/SatiiSu shrutaa/su sukhe/Su rudraa/ maru/to ra/theSu
5.60.2c va/naa cid ugraa jihate ni/ vo bhiyaa/ pRthivii/ cid rejate pa/rvatash cit
5.60.3a pa/rvatash cin ma/hi vRddho/ bibhaaya diva/sh cit saa/nu rejata svane/ vaH
5.60.3c ya/t krii/Latha maruta RSTima/nta aa/pa iva sadhrya\~nco dhavadhve
5.60.4a varaa/ ive/d raivataa/so hi/raNyair abhi/ svadhaa/bhis tanva\H pipishre
5.60.4c shriye/ shre/yaaM+sas tava/so ra/theSu satraa/ ma/haaM+si cakrire tanuu/Su
5.60.5a ajyeSThaa/so a/kaniSThaasa ete/ sa/m bhraa/taro vaavRdhuH sau/bhagaaya
5.60.5c yu/vaa pitaa/ sva/paa rudra/ eSaaM sudu/ghaa pR/shniH sudi/naa maru/dbhyaH
5.60.6a ya/d uttame/ maruto madhyame/ vaa ya/d vaavame/ subhagaaso divi/ STha/
5.60.6c a/to no rudraa uta/ vaa nv a\syaa/gne vittaa/d dhavi/So ya/d ya/jaama
5.60.7a agni/sh ca ya/n maruto vishvavedaso divo/ va/hadhva u/ttaraad a/dhi SNu/bhiH
5.60.7c te/ mandasaanaa/ dhu/nayo rishaadaso vaama/M dhatta ya/jamaanaaya sunvate/
5.60.8a a/gne maru/dbhiH shubha/yadbhir R/kvabhiH so/mam piba mandasaano/ gaNashri/bhiH
5.60.8c paavake/bhir vishvaminve/bhir aayu/bhir vai/shvaanara pradi/vaa ketu/naa sajuu/H
5.61.1a ke/ SThaa naraH shre/SThatamaa ya/ e/ka-eka aayaya/
5.61.1c parama/syaaH paraava/taH
5.61.2a kva\ vo/ .ashvaaH kvaaaa\bhii/shavaH katha/M sheka kathaa/ yaya
5.61.2c pRSThe/ sa/do naso/r ya/maH
5.61.3a jagha/ne co/da eSaaM vi/ sakthaa/ni na/ro yamuH
5.61.3c putrakRthe/ na/ ja/nayaH
5.61.4a pa/raa viiraasa etana ma/ryaaso bha/drajaanayaH
5.61.4c agnita/po ya/thaa/satha
5.61.5a sa/nat saa/shvyam pashu/m uta/ ga/vyaM shataa/vayam
5.61.5c shyaavaa/shvastutaaya yaa/ do/r viiraa/yopaba/rbRhat
5.61.6a uta/ tvaa strii/ sha/shiiyasii puM+so/ bhavati va/syasii
5.61.6c a/devatraad araadha/saH
5.61.7a vi/ yaa/ jaanaa/ti ja/suriM vi/ tR/SyantaM vi/ kaami/nam
5.61.7c devatraa/ kRNute/ ma/naH
5.61.8a uta/ ghaa ne/mo a/stutaH pu/maaM+ i/ti bruve paNi/H
5.61.8c sa/ vai/radeya i/t sama/H
5.61.9a uta/ me .arapad yuvati/r mamandu/Sii pra/ti shyaavaa/ya vartani/m
5.61.9c vi/ ro/hitaa purumiiLhaa/ya yematur vi/praaya diirgha/yashase
5.61.10a yo/ me dhenuunaa/M shata/M vai/dadashvir ya/thaa da/dat
5.61.10c taranta/ iva maM+ha/naa
5.61.11a ya/ iiM va/hanta aashu/bhiH pi/banto madira/m ma/dhu
5.61.11c a/tra shra/vaaM+si dadhire
5.61.12a ye/SaaM shriyaa/dhi ro/dasii vibhraa/jante ra/theSv aa/
5.61.12c divi/ rukma/ ivopa/ri
5.61.13a yu/vaa sa/ maa/ruto gaNa/s tveSa/ratho a/nedyaH
5.61.13c shubhaMyaa/vaa/pratiSkutaH
5.61.14a ko/ veda nuuna/m eSaaM ya/traa ma/danti dhuu/tayaH
5.61.14c Rta/jaataa arepa/saH
5.61.15a yuuya/m ma/rtaM vipanyavaH praNetaa/ra itthaa/ dhiyaa/
5.61.15c shro/taaro yaa/mahuutiSu
5.61.16a te/ no va/suuni kaa/myaa purushcandraa/ rishaadasaH
5.61.16c aa/ yaj~niyaaso vavRttana
5.61.17a eta/m me sto/mam uurmye daarbhyaa/ya pa/raa vaha
5.61.17c gi/ro devi rathii/r iva
5.61.18a uta/ me vocataad i/ti suta/some ra/thaviitau
5.61.18c na/ kaa/mo a/pa veti me
5.61.19a eSa/ kSeti ra/thaviitir magha/vaa go/matiir a/nu
5.61.19c pa/rvateSv a/pashritaH
5.62.1a Rte/na Rta/m a/pihitaM dhruva/M vaaM suu/ryasya ya/tra vimuca/nty a/shvaan
5.62.1c da/sha shataa/ saha/ tasthus ta/d e/kaM devaa/naaM shre/SThaM va/puSaam apashyam
5.62.2a ta/t su/ vaam mitraavaruNaa mahitva/m iirmaa/ tasthu/Siir a/habhir duduhre
5.62.2c vi/shvaaH pinvathaH sva/sarasya dhe/naa a/nu vaam e/kaH pavi/r aa/ vavarta
5.62.3a a/dhaarayatam pRthivii/m uta/ dyaa/m mi/traraajaanaa varuNaa ma/hobhiH
5.62.3c vardha/yatam o/SadhiiH pi/nvataM gaa/ a/va vRSTi/M sRjataM jiiradaanuu
5.62.4a aa/ vaam a/shvaasaH suyu/jo vahantu yata/rashmaya u/pa yantv arvaa/k
5.62.4c ghRta/sya nirNi/g a/nu vartate vaam u/pa si/ndhavaH pradi/vi kSaranti
5.62.5a a/nu shrutaa/m ama/tiM va/rdhad urvii/m barhi/r iva ya/juSaa ra/kSamaaNaa
5.62.5c na/masvantaa dhRtadakSaa/dhi ga/rte mi/traa/saathe varuNe/Laasv anta/H
5.62.6a a/kravihastaa sukR/te paraspaa/ ya/M traa/saathe varuNe/Laasv anta/H
5.62.6c raa/jaanaa kSatra/m a/hRNiiyamaanaa saha/srasthuuNam bibhRthaH saha/ dvau/
5.62.7a hi/raNyanirNig a/yo asya sthuu/Naa vi/ bhraajate divy a\shvaa/janiiva
5.62.7c bhadre/ kSe/tre ni/mitaa ti/lvile vaa sane/ma ma/dhvo a/dhigartyasya
5.62.8a hi/raNyaruupam uSa/so vyu\STaav a/yasthuuNam u/ditaa suu/ryasya
5.62.8c aa/ rohatho varuNa mitra ga/rtam a/tash cakSaathe a/ditiM di/tiM ca
5.62.9a ya/d ba/M+hiSThaM naa/tivi/dhe sudaanuu a/chidraM sha/rma bhuvanasya gopaa
5.62.9c te/na no mitraavaruNaav aviSTaM si/Saasanto jigiivaa/M+saH syaama
5.63.1a R/tasya gopaav a/dhi tiSThatho ra/thaM sa/tyadharmaaNaa parame/ vyo\mani
5.63.1c ya/m a/tra mitraavaruNaa/vatho yuva/M ta/smai vRSTi/r ma/dhumat pinvate diva/H
5.63.2a samraa/jaav asya/ bhu/vanasya raajatho mi/traavaruNaa vida/the svardR/shaa
5.63.2c vRSTi/M vaaM raa/dho amRtatva/m iimahe dyaa/vaapRthivii/ vi/ caranti tanya/vaH
5.63.3a samraa/jaa ugraa/ vRSabhaa/ diva/s pa/tii pRthivyaa/ mitraa/va/ruNaa vi/carSaNii
5.63.3c citre/bhir abhrai/r u/pa tiSThatho ra/vaM dyaa/M varSayatho a/surasya maaya/yaa
5.63.4a maayaa/ vaam mitraavaruNaa divi/ shritaa/ suu/ryo jyo/tish carati citra/m aa/yudham
5.63.4c ta/m abhre/Na vRSTyaa/ guuhatho divi/ pa/rjanya drapsaa/ ma/dhumanta iirate
5.63.5a ra/thaM yu~njate maru/taH shubhe/ sukha/M shuu/ro na/ mitraavaruNaa ga/viSTiSu
5.63.5c ra/jaaM+si citraa/ vi/ caranti tanya/vo diva/H samraajaa pa/yasaa na ukSatam
5.63.6a vaa/caM su/ mitraavaruNaav i/raavatiim parja/nyash citraa/M vadati tvi/Siimatiim
5.63.6c abhraa/ vasata maru/taH su/ maaya/yaa dyaa/M varSayatam aruNaa/m arepa/sam
5.63.7a dha/rmaNaa mitraavaruNaa vipashcitaa vrataa/ rakSethe a/surasya maaya/yaa
5.63.7c Rte/na vi/shvam bhu/vanaM vi/ raajathaH suu/ryam aa/ dhattho divi/ ci/tryaM ra/tham
5.64.1a va/ruNaM vo rishaa/dasam Rcaa/ mitra/M havaamahe
5.64.1c pa/ri vraje/va baahvo/r jaganvaa/M+saa sva\rNaram
5.64.2a taa/ baaha/vaa sucetu/naa pra/ yantam asmaa a/rcate
5.64.2c she/vaM hi/ jaarya\M vaaM vi/shvaasu kSaa/su jo/guve
5.64.3a ya/n nuuna/m ashyaa/M ga/tim mitra/sya yaayaam pathaa/
5.64.3c a/sya priya/sya sha/rmaNy a/hiM+saanasya sashcire
5.64.4a yuvaa/bhyaam mitraavaruNopama/M dheyaam Rcaa/
5.64.4c ya/d dha kSa/ye magho/naaM stotRRNaa/M ca spuurdha/se
5.64.5a aa/ no mitra sudiiti/bhir va/ruNash ca sadha/stha aa/
5.64.5c sve/ kSa/ye magho/naaM sa/khiinaaM ca vRdha/se
5.64.6a yuva/M no ye/Su varuNa kSatra/m bRha/c ca bibhRtha/H
5.64.6c uru/ No vaa/jasaataye kRta/M raaye/ svasta/ye
5.64.7a ucha/ntyaam me yajataa/ deva/kSatre ru/shadgavi
5.64.7c suta/M so/maM na/ hasti/bhir aa/ paDbhi/r dhaavataM naraa bi/bhrataav arcanaa/nasam
5.65.1a ya/sh cike/ta sa/ sukra/tur devatraa/ sa/ braviitu naH
5.65.1c va/ruNo ya/sya darshato/ mitro/ vaa va/nate gi/raH
5.65.2a taa/ hi/ shre/SThavarcasaa raa/jaanaa diirghashru/ttamaa
5.65.2c taa/ sa/tpatii RtaavR/dha Rtaa/vaanaa ja/ne-jane
5.65.3a taa/ vaam iyaano/ .avase puu/rvaa u/pa bruve sa/caa
5.65.3c sva/shvaasaH su/ cetu/naa vaa/jaaM+ abhi/ pra/ daava/ne
5.65.4a mitro/ aM+ho/sh cid aa/d uru/ kSa/yaaya gaatu/M vanate
5.65.4c mitra/sya hi/ pratuu/rvataH sumati/r a/sti vidhata/H
5.65.5a vaya/m mitra/syaa/vasi syaa/ma sapra/thastame
5.65.5c aneha/sas tvo/tayaH satraa/ va/ruNasheSasaH
5.65.6a yuva/m mitrema/M ja/naM ya/tathaH sa/M ca nayathaH
5.65.6c maa/ magho/naH pa/ri khyatam mo/ asmaa/kam R/SiiNaaM gopiithe/ na uruSyatam
5.66.1a aa/ cikitaana sukra/tuu devau/ marta rishaa/dasaa
5.66.1c va/ruNaaya Rta/peshase dadhiita/ pra/yase mahe/
5.66.2a taa/ hi/ kSatra/m a/vihrutaM samya/g asurya\m aa/shaate
5.66.2c a/dha vrate/va maa/nuSaM sva\r Na/ dhaayi darshata/m
5.66.3a taa/ vaam e/Se ra/thaanaam urvii/M ga/vyuutim eSaam
5.66.3c raata/havyasya suSTuti/M dadhR/k sto/mair manaamahe
5.66.4a a/dhaa hi/ kaa/vyaa yuva/M da/kSasya puurbhi/r adbhutaa
5.66.4c ni/ ketu/naa ja/naanaaM cike/the puutadakSasaa
5.66.5a ta/d Rta/m pRthivi bRha/c chravaeSa/ R/SiiNaam
5.66.5c jrayasaanaa/v a/ram pRthv a/ti kSaranti yaa/mabhiH
5.66.6a aa/ ya/d vaam iiyacakSasaa mi/tra vaya/M ca suura/yaH
5.66.6c vya/ciSThe bahupaa/yye ya/temahi svaraa/jye
5.67.1a ba/L itthaa/ deva niSkRta/m aa/dityaa yajata/m bRha/t
5.67.1c va/ruNa mi/traa/ryaman va/rSiSThaM kSatra/m aashaathe
5.67.2a aa/ ya/d yo/niM hiraNya/yaM va/ruNa mi/tra sa/dathaH
5.67.2c dhartaa/raa carSaNiinaa/M yanta/M sumna/M rishaadasaa
5.67.3a vi/shve hi/ vishva/vedaso va/ruNo mitro/ aryamaa/
5.67.3c vrataa/ pade/va sashcire paa/nti ma/rtyaM riSa/H
5.67.4a te/ hi/ satyaa/ RtaspR/sha Rtaa/vaano ja/ne-jane
5.67.4c suniithaa/saH sudaa/navo .aM+ho/sh cid uruca/krayaH
5.67.5a ko/ nu/ vaam mitraa/stuto va/ruNo vaa tanuu/naam
5.67.5c ta/t su/ vaam e/Sate mati/r a/tribhya e/Sate mati/H
5.68.1a pra/ vo mitraa/ya gaayata va/ruNaaya vipaa/ giraa/
5.68.1c ma/hikSatraav Rta/m bRha/t
5.68.2a samraa/jaa yaa/ ghRta/yonii mitra/sh cobhaa/ va/ruNash ca
5.68.2c devaa/ deve/Su prashastaa/
5.68.3a taa/ naH shaktam paa/rthivasya maho/ raayo/ divya/sya
5.68.3c ma/hi vaaM kSatra/M deve/Su
5.68.4a Rta/m Rte/na sa/panteSira/M da/kSam aashaate
5.68.4c adru/haa devau/ vardhete
5.68.5a vRSTi/dyaavaa riityaaaa\peSa/s pa/tii daa/numatyaaH
5.68.5c bRha/ntaM ga/rtam aashaate
5.69.1a trii/ rocanaa/ varuNa trii/M+r uta/ dyuu/n trii/Ni mitra dhaarayatho ra/jaaM+si
5.69.1c vaavRdhaanaa/v ama/tiM kSatri/yasyaa/nu vrata/M ra/kSamaaNaav ajurya/m
5.69.2a i/raavatiir varuNa dhena/vo vaam ma/dhumad vaaM si/ndhavo mitra duhre
5.69.2c tra/yas tasthur vRSabhaa/sas tisRNaa/M dhiSa/NaanaaM retodhaa/ vi/ dyuma/ntaH
5.69.3a praata/r devii/m a/ditiM johaviimi madhya/Mdina u/ditaa suu/ryasya
5.69.3c raaye/ mitraavaruNaa sarva/taate/Le tokaa/ya ta/nayaaya sha/M yo/H
5.69.4a yaa/ dhartaa/raa ra/jaso rocana/syotaa/dityaa/ divyaa/ paa/rthivasya
5.69.4c na/ vaaM devaa/ amR/taa aa/ minanti vrataa/ni mitraavaruNaa dhruvaa/Ni
5.70.1a puruuru/Naa cid dhy a/sty a/vo nuuna/M vaaM varuNa
5.70.1c mi/tra va/M+si vaaM sumati/m
5.70.2a taa/ vaaM samya/g adruhvaaNe/Sam ashyaama dhaa/yase
5.70.2c vaya/M te/ rudraa syaama
5.70.3a paata/M no rudraa paayu/bhir uta/ traayethaaM sutraatraa/
5.70.3c turyaa/ma da/syuun tanuu/bhiH
5.70.4a maa/ ka/syaadbhutakratuu yakSa/m bhujemaa tanuu/bhiH
5.70.4c maa/ she/Sasaa maa/ ta/nasaa
5.71.1a aa/ no gantaM rishaadasaa va/ruNa mi/tra barha/Naa
5.71.1c u/pema/M caa/rum adhvara/m
5.71.2a vi/shvasya hi/ pracetasaa va/ruNa mi/tra raa/jathaH
5.71.2c iishaanaa/ pipyataM dhi/yaH
5.71.3a u/pa naH suta/m aa/ gataM va/ruNa mi/tra daashu/SaH
5.71.3c asya/ so/masya piita/ye
5.72.1a aa/ mitre/ va/ruNe vaya/M giirbhi/r juhumo atriva/t
5.72.1c ni/ barhi/Si sadataM so/mapiitaye
5.72.2a vrate/na stho dhruva/kSemaa dha/rmaNaa yaataya/jjanaa
5.72.2c ni/ barhi/Si sadataM so/mapiitaye
5.72.3a mitra/sh ca no va/ruNash ca juSe/taaM yaj~na/m iSTa/ye
5.72.3c ni/ barhi/Si sadataaM so/mapiitaye
5.73.1a ya/d adya/ stha/H paraava/ti ya/d arvaava/ty ashvinaa
5.73.1c ya/d vaa puruu/ purubhujaa ya/d anta/rikSa aa/ gatam
5.73.2a iha/ tyaa/ purubhuu/tamaa puruu/ da/M+saaM+si bi/bhrataa
5.73.2c varasyaa/ yaamy a/dhriguu huve/ tuvi/STamaa bhuje/
5.73.3a iirmaa/nya/d va/puSe va/push cakra/M ra/thasya yemathuH
5.73.3c pa/ry anyaa/ naa/huSaa yugaa/ mahnaa/ ra/jaaM+si diiyathaH
5.73.4a ta/d uu Su/ vaam enaa/ kRta/M vi/shvaa ya/d vaam a/nu STa/ve
5.73.4c naa/naa jaataa/v arepa/saa sa/m asme/ ba/ndhum e/yathuH
5.73.5a aa/ ya/d vaaM suuryaa/ ra/thaM ti/SThad raghuSya/daM sa/daa
5.73.5c pa/ri vaam aruSaa/ va/yo ghRNaa/ varanta aata/paH
5.73.6a yuvo/r a/trish ciketati na/raa sumne/na ce/tasaa
5.73.6c gharma/M ya/d vaam arepa/saM naa/satyaasnaa/ bhuraNya/ti
5.73.7a ugro/ vaaM kakuho/ yayi/H shRNve/ yaa/meSu saMtani/H
5.73.7c ya/d vaaM da/M+sobhir ashvinaa/trir naraavava/rtati
5.73.8a ma/dhva uu Su/ madhuuyuvaa ru/draa si/Sakti pipyu/Sii
5.73.8c ya/t samudraa/ti pa/rSathaH pakvaa/H pR/kSo bharanta vaam
5.73.9a satya/m i/d vaa/ u ashvinaa yuvaa/m aahur mayobhu/vaa
5.73.9c taa/ yaa/man yaamahuu/tamaa yaa/mann aa/ mRLaya/ttamaa
5.73.10a imaa/ bra/hmaaNi va/rdhanaashvi/bhyaaM santu sha/Mtamaa
5.73.10c yaa/ ta/kSaama ra/thaaM+ ivaa/vocaama bRha/n na/maH
5.74.1a kuu/STho devaav ashvinaadyaa/ divo/ manaavasuu
5.74.1c ta/c chravatho vRSaNvasuu a/trir vaam aa/ vivaasati
5.74.2a ku/ha tyaa/ ku/ha nu/ shrutaa/ divi/ devaa/ naa/satyaa
5.74.2c ka/sminn aa/ yatatho ja/ne ko/ vaaM nadii/naaM sa/caa
5.74.3a ka/M yaathaH ka/M ha gachathaH ka/m a/chaa yu~njaathe ra/tham
5.74.3c ka/sya bra/hmaaNi raNyatho vaya/M vaam ushmasiiSTa/ye
5.74.4a paura/M cid dhy u\dapru/tam pau/ra pauraa/ya ji/nvathaH
5.74.4c ya/d iiM gRbhiita/taataye siM+ha/m iva druha/s pade/
5.74.5a pra/ cya/vaanaaj jujuru/So vavri/m a/tkaM na/ mu~ncathaH
5.74.5c yu/vaa ya/dii kRtha/H pu/nar aa/ kaa/mam RNve vadhva\H
5.74.6a a/sti hi/ vaam iha/ stotaa/ sma/si vaaM saMdR/shi shriye/
5.74.6c nuu/ shruta/m ma aa/ gatam a/vobhir vaajiniivasuu
5.74.7a ko/ vaam adya/ puruuNaa/m aa/ vavne ma/rtyaanaam
5.74.7c ko/ vi/pro vipravaahasaa ko/ yaj~nai/r vaajiniivasuu
5.74.8a aa/ vaaM ra/tho ra/thaanaaM ye/STho yaatv ashvinaa
5.74.8c puruu/ cid asmayu/s tira/ aa~NguuSo/ ma/rtyeSv aa/
5.74.9a sha/m uu Su/ vaam madhuuyuvaasmaa/kam astu carkRti/H
5.74.9c arvaaciinaa/ vicetasaa vi/bhiH shyene/va diiyatam
5.74.10a a/shvinaa ya/d dha ka/rhi cic chushruuyaa/tam ima/M ha/vam
5.74.10c va/sviir uu Su/ vaam bhu/jaH pR~nca/nti su/ vaam pR/caH
5.75.1a pra/ti priya/tamaM ra/thaM vR/SaNaM vasuvaa/hanam
5.75.1c stotaa/ vaam ashvinaav R/Si sto/mena pra/ti bhuuSati maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vam \.\
5.75.2a atyaa/yaatam ashvinaa tiro/ vi/shvaa aha/M sa/naa
5.75.2c da/sraa hi/raNyavartanii su/Sumnaa si/ndhuvaahasaa maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.75.3a aa/ no ra/tnaani bi/bhrataav a/shvinaa ga/chataM yuva/m
5.75.3c ru/draa hi/raNyavartanii juSaaNaa/ vaajiniivasuu maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.75.4a suSTu/bho vaaM vRSaNvasuu ra/the vaa/Niicy aa/hitaa
5.75.4c uta/ vaaM kakuho/ mRga/H pR/kSaH kRNoti vaapuSo/ maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.75.5a bodhi/nmanasaa rathye\Siraa/ havanashru/taa
5.75.5c vi/bhish cya/vaanam ashvinaa ni/ yaatho a/dvayaavinam maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.75.6a aa/ vaaM naraa manoyu/jo/ .ashvaasaH pruSita/psavaH
5.75.6c va/yo vahantu piita/ye saha/ sumne/bhir ashvinaa maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.75.7a a/shvinaav e/ha/ gachataM naa/satyaa maa/ vi/ venatam
5.75.7c tira/sh cid aryayaa/ pa/ri varti/r yaatam adaabhyaa maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.75.8a asmi/n yaj~ne/ adaabhyaa jaritaa/raM shubhas patii
5.75.8c avasyu/m ashvinaa yuva/M gRNa/ntam u/pa bhuuSatho maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.75.9a a/bhuud uSaa/ ru/shatpashur aa/gni/r adhaayy Rtvi/yaH
5.75.9c a/yoji vaaM vRSaNvasuu ra/tho dasraav a/martyo maa/dhvii ma/ma shrutaM ha/vaM \.\
5.76.1a aa/ bhaaty agni/r uSa/saam a/niikam u/d vi/praaNaaM devayaa/ vaa/co asthuH
5.76.1c arvaa/~ncaa nuuna/M rathyeha/ yaatam piipivaa/M+sam ashvinaa gharma/m a/cha
5.76.2a na/ saMskRta/m pra/ mimiito ga/miSThaa/nti nuuna/m ashvi/no/pastuteha/
5.76.2c di/vaabhipitve/ .avasaa/gamiSThaa pra/ty a/vartiM daashu/Se sha/mbhaviSThaa
5.76.3a utaa/ yaataM saMgave/ praata/r a/hno madhya/Mdina u/ditaa suu/ryasya
5.76.3c di/vaa na/ktam a/vasaa sha/Mtamena ne/daa/niim piiti/r ashvi/naa/ tataana
5.76.4a ida/M hi/ vaam pradi/vi sthaa/nam o/ka ime/ gRhaa/ ashvineda/M duroNa/m
5.76.4c aa/ no divo/ bRhata/H pa/rvataad aa/dbhyo/ yaatam i/Sam uu/rjaM va/hantaa
5.76.5a sa/m ashvi/nor a/vasaa nuu/tanena mayobhu/vaa supra/Niitii gamema
5.76.5c aa/ no rayi/M vahatam o/ta/ viiraa/n aa/ vi/shvaany amRtaa sau/bhagaani
5.77.1a praataryaa/vaaNaa prathamaa/ yajadhvam puraa/ gR/dhraad a/raruSaH pibaataH
5.77.1c praata/r hi/ yaj~na/m ashvi/naa dadhaa/te pra/ shaM+santi kava/yaH puurvabhaa/jaH
5.77.2a praata/r yajadhvam ashvi/naa hinota na/ saaya/m asti devayaa/ a/juSTam
5.77.2c utaa/nyo/ asma/d yajate vi/ caa/vaH puu/rvaH-puurvo ya/jamaano va/niiyaan
5.77.3a hi/raNyatva~N ma/dhuvarNo ghRta/snuH pR/kSo va/hann aa/ ra/tho vartate vaam
5.77.3c ma/nojavaa ashvinaa vaa/taraM+haa ye/naatiyaatho/ duritaa/ni vi/shvaa
5.77.4a yo/ bhuu/yiSThaM naa/satyaabhyaaM vive/Sa ca/niSTham pitvo/ ra/rate vibhaage/
5.77.4c sa/ toka/m asya piiparac cha/miibhir a/nuurdhvabhaasaH sa/dam i/t tuturyaat
5.77.5a sa/m ashvi/nor a/vasaa nuu/tanena mayobhu/vaa supra/Niitii gamema
5.77.5c aa/ no rayi/M vahatam o/ta/ viiraa/n aa/ vi/shvaany amRtaa sau/bhagaani
5.78.1a a/shvinaav e/ha/ gachataM naa/satyaa maa/ vi/ venatam
5.78.1c haM+saa/v iva patatam aa/ sutaa/M+ u/pa
5.78.2a a/shvinaa hariNaa/v iva gauraa/v ivaa/nu ya/vasam
5.78.2c haM+saa/v iva patatam aa/ sutaa/M+ u/pa
5.78.3a a/shvinaa vaajiniivasuu juSe/thaaM yaj~na/m iSTa/ye
5.78.3c haM+saa/v iva patatam aa/ sutaa/M+ u/pa
5.78.4a a/trir ya/d vaam avaro/hann Rbii/sam a/johaviin naa/dhamaaneva yo/Saa
5.78.4c shyena/sya cij ja/vasaa nuu/tanenaa/gachatam ashvinaa sha/Mtamena
5.78.5a vi/ jihiiSva vanaspate yo/niH suu/Syantyaa iva
5.78.5c shruta/m me ashvinaa ha/vaM sapta/vadhriM ca mu~ncatam
5.78.6a bhiitaa/ya naa/dhamaanaaya R/Saye sapta/vadhraye
5.78.6c maayaa/bhir ashvinaa yuva/M vRkSa/M sa/M ca vi/ caacathaH
5.78.7a ya/thaa vaa/taH puSkari/NiiM sami~Nga/yati sarva/taH
5.78.7c evaa/ te ga/rbha ejatu nirai/tu da/shamaasyaH
5.78.8a ya/thaa vaa/to ya/thaa va/naM ya/thaa samudra/ e/jati
5.78.8c evaa/ tva/M dashamaasya sahaa/vehi jaraa/yuNaa
5.78.9a da/sha maa/saa~n chashayaana/H kumaaro/ a/dhi maata/ri
5.78.9c nirai/tu jiivo/ a/kSato jiivo/ jii/vantyaa a/dhi
5.79.1a mahe/ no adya/ bodhayo/So raaye/ divi/tmatii
5.79.1c ya/thaa cin no a/bodhayaH satya/shravasi vaayye/ su/jaate a/shvasuunRte
5.79.2a yaa/ suniithe/ shaucadrathe/ vy au/cho duhitar divaH
5.79.2c saa/ vy u\cha sa/hiiyasi satya/shravasi vaayye/ su/jaate a/shvasuunRte
5.79.3a saa/ no adyaa/bhara/dvasur vy u\chaa duhitar divaH
5.79.3c yo/ vy au/chaH sa/hiiyasi satya/shravasi vaayye/ su/jaate a/shvasuunRte
5.79.4a abhi/ ye/ tvaa vibhaavari sto/mair gRNa/nti va/hnayaH
5.79.4c maghai/r maghoni sushri/yo daa/manvantaH suraata/yaH su/jaate a/shvasuunRte
5.79.5a ya/c cid dhi/ te gaNaa/ ime/ chada/yanti magha/ttaye
5.79.5c pa/ri cid va/STayo dadhur da/dato raa/dho a/hrayaM su/jaate a/shvasuunRte
5.79.6a ai/Su dhaa viira/vad ya/sha u/So maghoni suuri/Su
5.79.6c ye/ no raa/dhaaM+sy a/hrayaa magha/vaano a/raasata su/jaate a/shvasuunRte
5.79.7a te/bhyo dyumna/m bRha/d ya/sha u/So maghony aa/ vaha
5.79.7c ye/ no raa/dhaaM+sy a/shvyaa gavyaa/ bha/janta suura/yaH su/jaate a/shvasuunRte
5.79.8a uta/ no go/matiir i/Sa aa/ vahaa duhitar divaH
5.79.8c saaka/M suu/ryasya rashmi/bhiH shukrai/H sho/cadbhir arci/bhiH su/jaate a/shvasuunRte
5.79.9a vy u\chaa duhitar divo maa/ cira/M tanuthaa a/paH
5.79.9c ne/t tvaa stena/M ya/thaa ripu/M ta/paati suu/ro arci/Saa su/jaate a/shvasuunRte
5.79.10a etaa/vad ve/d uSas tva/m bhuu/yo vaa daa/tum arhasi
5.79.10c yaa/ stotR/bhyo vibhaavary ucha/ntii na/ pramii/yase su/jaate a/shvasuunRte
5.80.1a dyuta/dyaamaanam bRhatii/m Rte/na Rtaa/variim aruNa/psuM vibhaatii/m
5.80.1c devii/m uSa/saM sva\r aava/hantiim pra/ti vi/praaso mati/bhir jarante
5.80.2a eSaa/ ja/naM darshataa/ bodha/yantii sugaa/n patha/H kRNvatii/ yaaty a/gre
5.80.2c bRhadrathaa/ bRhatii/ vishvaminvo/Saa/ jyo/tir yachaty a/gre a/hnaam
5.80.3a eSaa/ go/bhir aruNe/bhir yujaanaa/sredhantii rayi/m a/praayu cakre
5.80.3c patho/ ra/dantii suvitaa/ya devii/ puruSTutaa/ vishva/vaaraa vi/ bhaati
5.80.4a eSaa/ vye\nii bhavati dviba/rhaa aaviSkRNvaanaa/ tanva\m pura/staat
5.80.4c Rta/sya pa/nthaam a/nv eti saadhu/ prajaanatii/va na/ di/sho minaati
5.80.5a eSaa/ shubhraa/ na/ tanvo\ vidaano/rdhve/va snaatii/ dRsha/ye no asthaat
5.80.5c a/pa dve/So baa/dhamaanaa ta/maaM+sy uSaa/ divo/ duhitaa/ jyo/tiSaa/gaat
5.80.6a eSaa/ pratiicii/ duhitaa/ divo/ nRR/n yo/Seva bhadraa/ ni/ riNiite a/psaH
5.80.6c vyuurNvatii/ daashu/Se vaa/ryaaNi pu/nar jyo/tir yuvati/H puurva/thaakaH
5.81.1a yu~nja/te ma/na uta/ yu~njate dhi/yo vi/praa vi/prasya bRhato/ vipashci/taH
5.81.1c vi/ ho/traa dadhe vayunaavi/d e/ka i/n mahii/ deva/sya savitu/H pa/riSTutiH
5.81.2a vi/shvaa ruupaa/Ni pra/ti mu~ncate kavi/H praa/saaviid bhadra/M dvipa/de ca/tuSpade
5.81.2c vi/ naa/kam akhyat savitaa/ va/reNyo/ .anu prayaa/Nam uSa/so vi/ raajati
5.81.3a ya/sya prayaa/Nam a/nv anya/ i/d yayu/r devaa/ deva/sya mahimaa/nam o/jasaa
5.81.3c ya/H paa/rthivaani vimame/ sa/ e/tasho ra/jaaM+si deva/H savitaa/ mahitvanaa/
5.81.4a uta/ yaasi savitas trii/Ni rocano/ta/ suu/ryasya rashmi/bhiH sa/m ucyasi
5.81.4c uta/ raa/triim ubhaya/taH pa/riiyasa uta/ mitro/ bhavasi deva dha/rmabhiH
5.81.5a ute/shiSe prasava/sya tva/m e/ka i/d uta/ puuSaa/ bhavasi deva yaa/mabhiH
5.81.5c ute/da/M vi/shvam bhu/vanaM vi/ raajasi shyaavaa/shvas te savita sto/mam aanashe
5.82.1a ta/t savitu/r vRNiimahe vaya/M deva/sya bho/janam
5.82.1c shre/SThaM sarvadhaa/tamaM tu/ram bha/gasya dhiimahi
5.82.2a a/sya hi/ sva/yashastaraM savitu/H ka/c cana/ priya/m
5.82.2c na/ mina/nti svaraa/jyam
5.82.3a sa/ hi/ ra/tnaani daashu/Se suvaa/ti savitaa/ bha/gaH
5.82.3c ta/m bhaaga/M citra/m iimahe
5.82.4a adyaa/ no deva savitaH prajaa/vat saaviiH sau/bhagam
5.82.4c pa/raa duSva/pnyaM suva
5.82.5a vi/shvaani deva savitar duritaa/ni pa/raa suva
5.82.5c ya/d bhadra/M ta/n na aa/ suva
5.82.6a a/naagaso a/ditaye deva/sya savitu/H save/
5.82.6c vi/shvaa vaamaa/ni dhiimahi
5.82.7a aa/ vishva/devaM sa/tpatiM suuktai/r adyaa/ vRNiimahe
5.82.7c satya/savaM savitaa/ram
5.82.8a ya/ ime/ ubhe/ a/hanii pura/ e/ty a/prayuchan
5.82.8c svaadhii/r deva/H savitaa/
5.82.9a ya/ imaa/ vi/shvaa jaataa/ny aashraava/yati shlo/kena
5.82.9c pra/ ca suvaa/ti savitaa/
5.83.1a a/chaa vada tava/saM giirbhi/r aabhi/ stuhi/ parja/nyaM na/masaa/ vivaasa
5.83.1c ka/nikradad vRSabho/ jiira/daanuu re/to dadhaaty o/SadhiiSu ga/rbham
5.83.2a vi/ vRkSaa/n hanty uta/ hanti rakSa/so vi/shvam bibhaaya bhu/vanam mahaa/vadhaat
5.83.2c utaa/naagaa iiSate vR/SNyaavato ya/t parja/nya stana/yan ha/nti duSkR/taH
5.83.3a rathii/va ka/shayaa/shvaaM+ abhikSipa/nn aavi/r duutaa/n kRNute varSyaaaa\M+ a/ha
5.83.3c duuraa/t siM+ha/sya stana/thaa u/d iirate ya/t parja/nyaH kRNute/ varSya\M na/bhaH
5.83.4a pra/ vaa/taa vaa/nti pata/yanti vidyu/ta u/d o/Sadhiir ji/hate pi/nvate sva\H
5.83.4c i/raa vi/shvasmai bhu/vanaaya jaayate ya/t parja/nyaH pRthivii/M re/tasaa/vati
5.83.5a ya/sya vrate/ pRthivii/ na/nnamiiti ya/sya vrate/ shapha/vaj ja/rbhuriiti
5.83.5c ya/sya vrata/ o/Sadhiir vishva/ruupaaH sa/ naH parjanya ma/hi sha/rma yacha
5.83.6a divo/ no vRSTi/m maruto rariidhvam pra/ pinvata vR/SNo a/shvasya dhaa/raaH
5.83.6c arvaa/~N ete/na stanayitnu/ne/hy apo/ niSi~nca/nn a/suraH pitaa/ naH
5.83.7a abhi/ kranda stana/ya ga/rbham aa/ dhaa udanva/taa pa/ri diiyaa ra/thena
5.83.7c dR/tiM su/ karSa vi/SitaM nya\~ncaM samaa/ bhavantuudva/to nipaadaa/H
5.83.8a mahaa/ntaM ko/sham u/d acaa ni/ Si~nca sya/ndantaaM kulyaa/ vi/SitaaH pura/staat
5.83.8c ghRte/na dyaa/vaapRthivii/ vy u\ndhi suprapaaNa/m bhavatv aghnyaa/bhyaH
5.83.9a ya/t parjanya ka/nikradat stana/yan ha/M+si duSkR/taH
5.83.9c pra/tiida/M vi/shvam modate ya/t ki/M ca pRthivyaa/m a/dhi
5.83.10a a/varSiir varSa/m u/d u Suu/ gRbhaayaa/kar dha/nvaany a/tyetavaa/ u
5.83.10c a/jiijana o/Sadhiir bho/janaaya ka/m uta/ prajaa/bhyo .avido maniiSaa/m
5.84.1a ba/L itthaa/ pa/rvataanaaM khidra/m bibharSi pRthivi
5.84.1c pra/ yaa/ bhuu/mim pravatvati mahnaa/ jino/Si mahini
5.84.2a sto/maasas tvaa vicaariNi pra/ti STobhanty aktu/bhiH
5.84.2c pra/ yaa/ vaa/jaM na/ he/Santam peru/m a/syasy arjuni
5.84.3a dRLhaa/ cid yaa/ va/naspa/tiin kSmayaa/ da/rdharSy o/jasaa
5.84.3c ya/t te abhra/sya vidyu/to divo/ va/rSanti vRSTa/yaH
5.85.1a pra/ samraa/je bRha/d arcaa gabhiira/m bra/hma priya/M va/ruNaaya shrutaa/ya
5.85.1c vi/ yo/ jaghaa/na shamite/va ca/rmopasti/re pRthivii/M suu/ryaaya
5.85.2a va/neSu vy a\nta/rikSaM tataana vaa/jam a/rvatsu pa/ya usri/yaasu
5.85.2c hRtsu/ kra/tuM va/ruNo apsv a\gni/M divi/ suu/ryam adadhaat so/mam a/drau
5.85.3a niicii/nabaaraM va/ruNaH ka/vandham pra/ sasarja ro/dasii anta/rikSam
5.85.3c te/na vi/shvasya bhu/vanasya raa/jaa ya/vaM na/ vRSTi/r vy u\natti bhuu/ma
5.85.4a una/tti bhuu/mim pRthivii/m uta/ dyaa/M yadaa/ dugdha/M va/ruNo va/STy aa/d i/t
5.85.4c sa/m abhre/Na vasata pa/rvataasas taviSiiya/ntaH shrathayanta viiraa/H
5.85.5a imaa/m uu Sv aaaa\sura/sya shruta/sya mahii/m maayaa/M va/ruNasya pra/ vocam
5.85.5c maa/neneva tasthivaa/M+ anta/rikSe vi/ yo/ mame/ pRthivii/M suu/ryeNa
5.85.6a imaa/m uu nu/ kavi/tamasya maayaa/m mahii/M deva/sya na/kir aa/ dadharSa
5.85.6c e/kaM ya/d udnaa/ na/ pRNa/nty e/niir aasi~nca/ntiir ava/nayaH samudra/m
5.85.7a aryamya\M varuNa mitrya\M vaa sa/khaayaM vaa sa/dam i/d bhraa/taraM vaa
5.85.7c vesha/M vaa ni/tyaM varuNaa/raNaM vaa ya/t siim aa/gash cakRmaa/ shishra/thas ta/t
5.85.8a kitavaa/so ya/d riripu/r na/ diivi/ ya/d vaa ghaa satya/m uta/ ya/n na/ vidma/
5.85.8c sa/rvaa taa/ vi/ Sya shithire/va devaa/dhaa te syaama varuNa priyaa/saH
5.86.1a i/ndraagnii ya/m a/vatha ubhaa/ vaa/jeSu ma/rtyam
5.86.1c dRLhaa/ cit sa/ pra/ bhedati dyumnaa/ vaa/Niir iva trita/H
5.86.2a yaa/ pR/tanaasu duSTa/raa yaa/ vaa/jeSu shravaa/yyaa
5.86.2c yaa/ pa/~nca carSaNii/r abhiiaa\ndraagnii/ taa/ havaamahe
5.86.3a ta/yor i/d a/mavac cha/vas tigmaa/ didyu/n magho/noH
5.86.3c pra/ti dru/Naa ga/bhastyor ga/vaaM vRtraghna/ e/Sate
5.86.4a taa/ vaam e/Se ra/thaanaam indraagnii/ havaamahe
5.86.4c pa/tii tura/sya raa/dhaso vidvaa/M+saa gi/rvaNastamaa
5.86.5a taa/ vRdha/ntaav a/nu dyuu/n ma/rtaaya devaa/v ada/bhaa
5.86.5c a/rhantaa cit puro/ dadhe/ .aM+sheva devaa/v a/rvate
5.86.6a eve/ndraagni/bhyaam a/haavi havya/M shuuSya\M ghRta/M na/ puuta/m a/dribhiH
5.86.6d taa/ suuri/Su shra/vo bRha/d rayi/M gRNa/tsu didhRtam i/SaM gRNa/tsu didhRtam
5.87.1a pra/ vo mahe/ mata/yo yantu vi/SNave maru/tvate girijaa/ evayaa/marut
5.87.1c pra/ sha/rdhaaya pra/yajyave sukhaada/ye tava/se bhanda/diSTaye dhu/nivrataaya sha/vase
5.87.2a pra/ ye/ jaataa/ mahinaa/ ye/ ca nu/ svaya/m pra/ vidma/naa bruva/ta evayaa/marut
5.87.2c kra/tvaa ta/d vo maruto naa/dhR/Se sha/vo daanaa/ mahnaa/ ta/d eSaam a/dhRSTaaso naa/drayaH
5.87.3a pra/ ye/ divo/ bRhata/H shRNvire/ giraa/ sushu/kvaanaH subhva\ evayaa/marut
5.87.3c na/ ye/Saam i/rii sadha/stha ii/STa aa/M+ agna/yo na/ sva/vidyutaH pra/ syandraa/so dhu/niinaam
5.87.4a sa/ cakrame mahato/ ni/r urukrama/H samaana/smaat sa/dasa evayaa/marut
5.87.4c yadaa/yukta tma/naa svaa/d a/dhi SNu/bhir vi/Spardhaso vi/mahaso ji/gaati she/vRdho nR/bhiH
5.87.5a svano/ na/ vo/ .amavaan rejayad vR/Saa tveSo/ yayi/s taviSa/ evayaa/marut
5.87.5c ye/naa sa/hanta R~nja/ta sva/rociSa sthaa/rashmaano hiraNya/yaaH svaayudhaa/sa iSmi/NaH
5.87.6a apaaro/ vo mahimaa/ vRddhashavasas tveSa/M sha/vo .avatv evayaa/marut
5.87.6c sthaa/taaro hi/ pra/sitau saMdR/shi stha/na te/ na uruSyataa nida/H shushukvaa/M+so naa/gna/yaH
5.87.7a te/ rudraa/saH su/makhaa agna/yo yathaa tuvidyumnaa/ avantv evayaa/marut
5.87.7c diirgha/m pRthu/ paprathe sa/dma paa/rthivaM ye/Saam a/jmeSv aa/ maha/H sha/rdhaaM+sy a/dbhutainasaam
5.87.8a adveSo/ no maruto gaatu/m e/tana shro/taa ha/vaM jaritu/r evayaa/marut
5.87.8c vi/SNor maha/H samanyavo yuyotana sma/d rathyo\ na/ daMsa/naa/pa dve/SaaM+si sanuta/H
5.87.9a ga/ntaa no yaj~na/M yaj~niyaaH susha/mi shro/taa ha/vam arakSa/ evayaa/marut
5.87.9c jye/SThaaso na/ pa/rvataaso vyo\mani yuuya/M ta/sya pracetasaH syaa/ta durdha/rtavo nida/H

[edit]
 1. Rig Veda (ASCII)
  1. Rig Veda, Book 1 (ASCII) (1.1.1a-1.48.16c)
  2. Rig Veda, Book 1A (ASCII) (1.49.1a-1.102.11c)
  3. Rig Veda, Book 1B (ASCII) (1.103.1a-1.140.13c)
  4. Rig Veda, Book 1C (ASCII) (1.141.1a-1.191.16c)
  5. Rig Veda, Book 2 (ASCII) (2.1.1a-2.43.3c)
  6. Rig Veda, Book 3 (ASCII) (3.1.1a-3.32.17c)
  7. Rig Veda, Book 3A (ASCII) (3.33.1a-3.62.18c)
  8. Rig Veda, Book 4 (ASCII) (4.1.1a-4.25.8c)
  9. Rig Veda, Book 4B (ASCII) (4.26.1a-4.58.11c)
  10. Rig Veda, Book 5 (ASCII) (5.1.1a-5.43.17c)
  11. Rig Veda, Book 5A (ASCII) (5.44.1a-5.87.9c)
  12. Rig Veda, Book 6 (ASCII) (6.1.1a-6.39.5c)
  13. Rig Veda, Book 6A (ASCII) (6.40.1a-6.75.19c)
  14. Rig Veda, Book 7 (ASCII) (7.1.1a-7.45.4c)
  15. Rig Veda, Book 7A (ASCII) (7.46.1a-7.104.25c)
  16. Rig Veda, Book 8 (ASCII) (8.1.1a-8.24.30c)
  17. Rig Veda, Book 8A (ASCII) (8.25.1a-8.60.20c)
  18. Rig Veda, Book 8B (ASCII) (8.61.1a-8.103.14c)
  19. Rig Veda, Book 9 (ASCII) (9.1.1a-9.72.9c)
  20. Rig Veda, Book 9A (ASCII) (9.73.1a-9.114.4c)
  21. Rig Veda, Book 10 (ASCII) (10.1.1a-10.40.14c)
  22. Rig Veda, Book 10A (ASCII) (10.41.1a-10.78.8c)
  23. Rig Veda, Book 10B (ASCII) (10.79.1a-10.108.11c)
  24. Rig Veda, Book 10C (ASCII) (10.109.1a-10.191.4c)
[edit]