სილოგავა ვალერი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1972 ვალერი სილოგავა - დისერტაცია
  • დასავლეთ საქართველოს X-XVIII სს ქართული ლაპიდარული წარწერები როგორც საისტორიო წყარო
  • დასავლეთ საქართველოს ქართული ლაპიდარული წარწერების კრებული (X-XVIII სს)
1972 - სილოგავა ვალერი - დასავლეთ საქართველოს X-XVIII სს ქართული ლაპიდარული წარწერები ტექსტი
ტექსტი
1972 ვალერი სილოგავა - ქართული სამართლის ძეგლები დასავლეთ საქართველოს ლაპიდარულ წარწერებში 1972-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1973 ვალერი სილოგავა - ისტორიული საბუთები ლაგურკიდან 1973-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1977 ვალერი სილოგავა - გამოკვლევა ოშკის ტაძრის ქტიტორთა რელიეფების და აშენების თარიღის შესახებ ახლად აღმოჩენილი ეპიგრაფიკული ძეგლების მიხედვით 1977-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 ვალერი სილოგავა - ყარსის ციხის ერთი ქართული წარწერა 1980-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1980 ვალერი სილოგავა - ხელნაწერთა ინსტიტუტის ეპიგრაფიკული ექსპედიციის 1977 წლის მუშაობის ანგარიში 1980 - მრავალთავი - ტომი VII ტექსტი
1981 ვალერი სილოგავა - დავით აღმაშენებლის ანდერძი შიომღვიმისადმი (1123/1124 წწ.) 1981 - მრავალთავი - ტომი IX ტექსტი
1982 ვალერი სილოგავა - Новые материалы по истории грузино-болгарских взаимоотношений 1982-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 ვალერი სილოგავა - მასალები მოსკოვის ქართული დასახლების ისტორიისათვის. დონის მონასტრის ორენოვანი (ქართულ-რუსული) ეპიტაფიები 1983-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 ვალერი სილოგავა - სამხრეთ საქართველოს წარწერების შესწავლა ხელნაწერთა ინსტიტუტის ეპიგრაფიკული ექსპედიციის მიერ 1983 - მრავალთავი - ტომი X ტექსტი
1986 ვალერი სილოგავა - მარი ბროსე - ქართული ეპიგრაფიკის მკვლევარი 1986 - მრავალთავი - ტომი XII ტექსტი
1986 სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი I - ისტორიული საბუთები და სულთა მატიანეები - ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევები და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატი დაურთო ვალერი სილოგავამ 1986 - სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი I -
1988 სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი II - ეპიგრაფუკული ძეგლები - ტექსტები გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევები და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატი დაურთო ვალერი სილოგავამ 1988 - სვანეთის წერილობითი ძეგლები X-XVII საუკუნეებში - ტომი II -
1989 ვალერი სილოგავა - დავით აღმაშენებლის შიომღვიმისადმი ანდერძში დამოწმებული ძველი ქართული საბუთები და ანდერძის დამოწმება ძველ ქართულ საბუთებში 1989-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1989 ვალერი სილოგავა - XI საუკუნის ქართველი მწიგნობარი ბასილი თორელმყოფელი და მისი ანდერძები 1989 - მრავალთავი - ტომი XV ტექსტი
1990 ვალერი სილოგავა - დავით აღმაშენებლის შიომღვიმისადმი ანდერძში დამოწმებული ძველი ქართული საბუთები და ანდერძის დამოწმება ძველ ქართულ საბუთებში - 2 1990-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 ვალერი სილოგავა - ეპიგრაფიკული ეტიუდები და შენიშვნები 1990-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1991 ვალერი სილოგავა - რკონის დაწერილის ფრაგმენტის ასლი და ტექსტის ზოგიერთი ადგილის წაკითხვა 1991-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1993 ვალერი სილოგავა - ბეთანიის წარწერები 1993-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2001 ვალერი სილოგავა - ფეოდალური საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებისათვის ბრძოლის ქრონოლოგიიდან (კახეთის შემოერთება 1003 წ.) 2001 - მრავალთავი - ტომი XIX ტექსტი
2005 ვალერი სილოგავა - ქართული ეპიგრაფიკული დამწერლობის ისტორიიდან - I. კიდურწაისრული დამწერლობა 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2006 ვალერი სილოგავა, კახა შენგელია - ტაო-კლარჯეთი 2006 - სილოგავა ვალერი, შენგელია კახა - ტაო-კლარჯეთი -

წერილები ვალერი სილოგავაზე[edit]