គតិលោក/ភាគទី២

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ភាគទី២

សិស្សនិងគ្រូចោទឆ្លើយលក្ខណ របស់មនុស្សពាល | រឿងចៅប្រាក់និងចៅឡុច រឿងចៅអធិការវត្ដកោះ (ទន្លេធំ) |រឿងលោកសង្ឃសាងវិហារ|រឿងឧកញ៉ាញៀនអាភៀនប្រើអំណាច រឿងកូនចៀមនិងឆ្កែព្រៃ | រឿងភិក្ខុសុខជាព្នងគ្រូ បណ្ឌិតវគ្គ | រឿងអរិទ្រព្យ៧ ប្រការ | រឿងសប្បុរសធម៌ ៧ប្រការ ព្រាហ្មណ៍ចាស់មានភរិយាក្រមុំ រឿងសត្វសំពោចនឹងមាន់ចែ |រឿងសត្វឥន្រ្ទីរបស់ព្រះឥសូរចង់ស៊ីស្ដេចដំរី រឿងក្មេងកំព្រា នឹងព្រះចៅផែនដី | រឿងព្រះចៅផែនដី នឹងក្មេងឃ្វាលក្របី

នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី២​នៃកម្រង​សៀវភៅ​ គតិលោក ដែលមានមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

 1. សិស្ស និងគ្រូចោទឆ្លើយលក្ខណៈរបស់មនុស្សពាល
 2. រឿងចៅប្រាក់ និងចៅឡុច
 3. រឿងចៅអធិការវត្ដកោះ (ទន្លេធំ)
 4. រឿងលោកសង្ឃសាងវិហារ
 5. រឿងឧកញ៉ាញៀនអាភៀនប្រើអំណាច
 6. រឿងកូនចៀម និងឆ្កែព្រៃ
 7. រឿងភិក្ខុសុខជាព្នងគ្រូ
 8. បណ្ឌិតវគ្គ
 9. រឿងអរិយទ្រព្យ៧ ប្រការ
 10. រឿងសប្បុរសធម៌ ៧ប្រការ
 11. ព្រាហ្មណ៍ចាស់មានភរិយាក្រមុំ
 12. រឿងសត្វសំពោច និងមាន់ចែ
 13. រឿងសត្វឥន្រ្ទីរបស់ព្រះឥសូរចង់ស៊ីស្ដេចដំរី
 14. រឿងក្មេងកំព្រា និងព្រះចៅផែនដី
 15. រឿងព្រះចៅផែនដី និងក្មេងឃ្វាលក្របី