គតិលោក/ភាគទី២/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក, ភាគទី២ by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
រឿង​កូនចៀម និងឆ្កែព្រៃ


រឿង​កូនចៀម និងឆ្កែព្រៃ