គតិលោក

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ចេញផ្សាយដោយ វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
ចំណង​ជើង ចំនួន​រឿង
ភាគទី១ 100 percent.svg ១០
ភាគទី២ 100 percent.svg ១៥
ភាគទី៣ 100 percent.svg
ភាគទី៤ 100 percent.svg
ភាគទី៥ 100 percent.svg ១៦
ភាគទី៦ 25%.svg ១២
ភាគទី៧ 100 percent.svg
ភាគទី៨ 25%.svg ១២
ភាគទី៩ 25%.svg ១០
ភាគទី១០ 25%.svg
សរុប ២៤៨