គតិលោក

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ចេញផ្សាយដោយ វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
ចំណង​ជើង ចំនួន​រឿង
ភាគទី១ ១០
ភាគទី២ ១៥
ភាគទី៣
ភាគទី៤
ភាគទី៥ ១៦
ភាគទី៦ ១២
ភាគទី៧
ភាគទី៨ ១២
ភាគទី៩ ១០
ភាគទី១០
សរុប ២៤៨