គតិលោក/ភាគទី៤

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ភាគទី៤


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៤នៃកម្រង​សៀវភៅ​ គតិលោក ដែលមានមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

  1. ពណ៌នា​ពី​សេចក្ដី​ឆោត និង និទាន​ពី​តា​ចាស់​ម្នាក់
  2. និទាន​ពី​យាយ​ចាស់​ល្មោភ​កាម​គុណ
  3. បកិណ្ណកគតិ និង និទាន​ពី​សត្វ​រៃ​កម្ជិល ១
  4. និទាន​ពី​ក្អែក​គោក​ត្រាប់​តាម​ក្អែក​ទឹក
  5. និទាន​ពី​សត្វ​ចតុប្បាទ ៣ ចចក ១ ស្វាន ១ ឆ្កែ​ព្រៃ ១
  6. និទាន​ពី​សត្វ​កណ្ដុរ ២ ជា​សម្លាញ់​គ្នា
  7. និទាន​ពី​សត្វ​ចចក​មួយ​ល្មោភ​អាហារ
  8. និទាន​ពី​ឆ្កែ​ស្រុក ១ មាន​ប្រឡោក
  9. និទាន​ពី​មេ​ឆ្កែ​កំផើម ១ សម្រាល​កូន