គតិលោក/ភាគទី៣

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ភាគទី៣


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៣នៃកម្រង​សៀវភៅ​ គតិលោក ដែលមានមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

  1. រឿងសត្វកន្លង់ និងគីង្គក់
  2. រឿងធញ្ជ័យបណ្ឌិត​ និងអ្នកប្រាជ្ញកោះលង្កា
  3. រឿងអាមាត្យព្រះបាទពិម្ពិសារាជ​ និង​អជាតសត្រូវ​រាជ​កុមារ
  4. រឿងព្រះធនិយថេរ និងនាយសមុហបញ្ជី
  5. លោកធម៌ ៨ប្រការ