គតិលោក/ភាគទី៨

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ភាគទី៨


គិតលោក ភាគ៨ រឿងតាភោគនឹងក្មេងវត្ដ | ចៅខ្ញុំគេសំលាប់មាន់រងាវ | ស្ដ្រីមានប្ដីជក់អាភៀន រឿងបុរសប្ដីប្រពន្ធចិញ្ចឹមសត្វស្កា | បុរសចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំ | ខ្លាឃ្មុំនឹងដើមពង្រ | គ្រលីងគ្រលោងនឹងស្វា រឿងពស់ក្បាលច្រើនកន្ទុយ១ នឹងពល់ក្បាលមួយកន្ទុច្រើន | គីសមុទ្រនឹងកង្កែបថ្លុក | ចៅវ៉េនរកទិញវ៉េនតា រឿងចៅទ្រិសបានប្រពន្ធក្នុងវាំង | រឿងទន្សាយនឹងផ្លែព្នៅ


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៨នៃកម្រង​សៀវភៅ​ គតិលោក ដែលមានមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

 1. រឿងតាភោគនឹងក្មេងវត្ដ
 2. រឿង​ចៅ​ខ្ញុំ​គេ​សំឡាប់​មាន់​រងាវ​យាម
 3. ស្ដ្រីមានប្ដីជក់អាភៀន
 4. រឿងបុរសប្ដីប្រពន្ធចិញ្ចឹមសត្វស្កា
 5. បុរសចិញ្ចឹមខ្លាឃ្មុំ
 6. ខ្លាឃ្មុំនឹងដើមពង្រ
 7. គ្រលីងគ្រលោងនឹងស្វា
 8. រឿងពស់ក្បាលច្រើនកន្ទុយ១ នឹងពល់ក្បាលមួយកន្ទុច្រើន
 9. គីសមុទ្រនឹងកង្កែបថ្លុក
 10. ​ចៅ​វ៉ែន​រក​ទិញ​វ៉ែនតា​មើល​អក្សរ​ដាច់
 11. រឿងចៅទ្រិសបានប្រពន្ធក្នុងវាំង
 12. រឿងទន្សាយនឹងផ្លែព្នៅ