គតិលោក/ភាគទី៩

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ភាគទី៩

គិតលោក ភាគ៩ រឿងសត្វស្កាពីរបែកផ្លូវគ្នារកចំណី | ត្រចៀកកាំនឹងគ្រប់ធ្មៃ | ព្រានសន្ទូក | រឿងអទិន្នបុព្វកព្រាហ្មណ៍ | មនុស្សចង់ស្លាប់ | ស្រមោចនឹងសិង្ហតោ | រឿងបង្គួយនៅខ្លោងទ្វារ | ព្រានព្រៃកាប់សារិកា | ចៅសញ្ជីវមាណពប្រោះខ្លា រឿងខ្មោចចូលដប


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី៩នៃកម្រង​សៀវភៅ​ គតិលោក ដែលមានមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

  1. រឿងសត្វស្កាពីរបែកផ្លូវគ្នារកចំណី
  2. ត្រចៀកកាំនឹងគ្រប់ធ្មៃ
  3. ព្រានសន្ទូក
  4. រឿងអទិន្នបុព្វកព្រាហ្មណ៍
  5. មនុស្សចង់ស្លាប់
  6. ស្រមោចនឹងសិង្ហតោ
  7. រឿងបង្គួយនៅខ្លោងទ្វារ
  8. ព្រានព្រៃកាប់សារិកា
  9. ចៅសញ្ជីវមាណពប្រោះខ្លា
  10. រឿងខ្មោចចូលដប