គតិលោក/ភាគទី១

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
ភាគទី១


នៅ​ក្នុង​ភាគ​ទី១​នៃកម្រង​សៀវភៅ​ គតិលោកដែលមានមាតិកាដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រវត្ដិ ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជាឥន្ទ
  2. ប្រស្នាអំពីគតិលោក
  3. ធម៌​ដែល​គ្រហស្ថ​ត្រូវ​ប្រព្រឹត្
  4. ប្រស្នា​រឿង ស្រី​ល្អ ទឹក​ផ្អែម ត្រី​ដែល​មាន​រស​ពីសា​ជាង​ត្រី​ឯ​ទៀត
  5. ទោស​កើត​អំពី​ជក់​អាភៀន​នឹង​កញ្ឆា
  6. ប្រស្នា​រឿង​ពាល​ដែល​គួរ​ខ្លាច
  7. រឿង​ឃុន​រ៉ាត​បាញ់​បោក​ចៅ​ពាល
  8. រឿង​ចៅ​ពាល​ក្លែង​ភេទ​ជា​សង្ឃ​ធ្វើ​គ្រូ​មើល​ស្កន់
  9. រឿង​ពាល​សង្រួម​ហួស​ប្រមាណ
  10. រឿង​តាថេន​និង​សិស្ស ៣ នាក់