គតិលោក/ភាគទី២/7

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក, ភាគទី២ by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
រឿង​ភិក្ខុសុខជាព្នងគ្រូ


រឿង​ភិក្ខុសុខជាព្នងគ្រូ