គតិលោក/ភាគទី២/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
គតិលោក, ភាគទី២ by ឧកញ៉ាសុត្តន្ដប្រីជា ឥន្ទ
រឿង​សប្បុរសធម៌ ៧ប្រការ


រឿង​សប្បុរសធម៌ ៧ប្រការ