ჯოჯუა თემო

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
2005 თემო ჯოჯუა - მეტეხის ოთხთავი 2005 - მრავალთავი - ტომი XXI ტექსტი
2009 თემო ჯოჯუა - გურიის ერისთვისშვილის, მონაზონ ქრისტეფორე შარვაშიძის სავედრებელი მინაწერი (1760-იანი წწ.) იერუსალიმში გადატანილი XII საუკუნის გარეჯული კრებულის (Ven.4-ის) აშიიდან 2009 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - IX ტექსტი
2009 თემო ჯოჯუა - XII საუკუნის ქართული ხელნაწერი კრებული (Ven.4) და მისი ანდერძ-მინაწერები (ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამიკვლევა) - დისერტაცია 2009 - თემო ჯოჯუა - ქართული ხელნაწერი კრებული (Ven.4) და მისი ანდერძ-მინაწერები ტექსტი
2010 თემო ჯოჯუა - 1851 წელს მოწყვედილ გარეჯელ მამათა “მარტვილობის” გელათური და გარეჯული რედაქციები 2010 - მრავალთავი - ტომი 23 ტექსტი
2011 თემო ჯოჯუა, ირმა ბერიძე - 1352 და 1356 წლების ორი კინკლოსური მინაწერი ივანე აბუსერისძის, პატრონი სითიხათუნისა და ამირსპასალარ აღბუღას მოხსენიებით (ტექსტის დადგენა, ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი) 2011 - საისტორიო კრებული - I ტექსტი
2012 თემო ჯოჯუა - XII საუკუნის ქართული ხელნაწერი კრებული (Ven.4) და მისი ანდერძ-მინაწერები (ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამიკვლევა) - დისერტაციის მაცნე 2009 - თემო ჯოჯუა - ქართული ხელნაწერი კრებული (Ven.4) და მისი ანდერძ-მინაწერები ტექსტი
2012 თემო ჯოჯუა - XVI საუკუნის I ნახევარში ალასტნის ჭალთა წმ. გიორგის მონასტერში გადაწერილი მეტაფრასი (A-613//S5226) და მისი ანდერძ-მინაწერები (მასალები ჯავახეთის სამწიგნობრე კერების ისტორიისათვის) 2012 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XIII-XIV ტექსტი
2012 თემო ჯოჯუა - მეფე გიორგის ხუთჯვრიანი ბეჭდის (1160-1340) ანაბეჭდები ვენის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული 1160 წლის გარეჯული ხელნაწერი კრებულის (Ven.4) არშიებიდან 2012 - საისტორიო კრებული - II ტექსტი
2012 თემო ჯოჯუა - აფხაზეთის კათოლიკოსი ილარიონი (1657-1658, 1669/1672-1673 წწ.) 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2012 თემო ჯოჯუა - ქუთათელი მთავარეპისკოპოსის ანტონ II საღირისძის (1183/1184 - 1190-იანი წწ.) დაკვეთით გადაწერილი ოთხთავი (H-325) (ანდერძების პუბლიკაცია, კოდიკოლოგიურ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი) 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2013 თემო ჯოჯუა - აბრაჰამ სავანის მიერ 1336 წელს გადაწერილი "საკჳრაოჲს" (H-1328) ანდერძი დასავლეთ საქართველოს მეფის კონსტანტინე I-ის მოხსენიებით და საქართველოს XIV საუკუნის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი 2013 - საისტორიო კრებული - III ტექსტი
2014 თემო ჯოჯუა - ეცერის მოძღვრის ანტონ ონოფრიანის მიერ 1380 წელს იერუსალიმში სპარსთაგან დახსნილი XII-XIII საუკუნეების უღვალის საწელიწდო სახარება (H-171) და მისი მინაწერი საქართველოს მეფეების ბაგრატ V-ისა (1366/1367-1387 წწ.) და გიორგი VII-ის (1387-1407 წწ.) მოხსენიებით 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2014 თემო ჯოჯუა, გაგოშიძე გიორგი - ქობაირის, ჰნევანქისა და ახტალის მონასტრების ქართული ლაპიდარული წარწერები 2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII ტექსტი
2015 თემო ჯოჯუა - XV-XVIII საუკუნეების ხელნაწერი კრებულის (H-375) შემადგენლობაში გამოვლენილი XV საუკუნის ორი ხელნაწერი წიგნი - ტაოს უცნობი ერისთავის გიორგი კავკასიძის (1535/1536-1545 წწ.) ფეოდალური სახლის კუთვნილი მარხვანი (H-375ა) და უცნობი იშხნელი ეპისკოპოსის ჯერასიმეს დაკვეთით იშხანში გადაწერილი ზატიკი (H-375ბ) 2015 - მრავალთავი - ტომი 24 ტექსტი
2015 თემო ჯოჯუა - ეფრემ მცირის ჰომილეტიკური კრებულის (S-1276ა) 1370-1390-იანი წლების მინაწერის ცნიბები მონღოლ სარდლებს - ულუსის ამირა შეიხ ჰასან ბოზორგსა და ამირა ალი ფადიშაჰს შორის 1336 წელს გამართულ ყარა დარას ბრძოლაში ტაოს ერისთავის ამირღამბარ I ფანასკერტელის ვასალის, ტაოელი ფეოდალის ბაცო წმედისძის მონაწილეობის შესახებ 2015 - საისტორიო კრებული - 5 -
2018 თემო ჯოჯუა - წაღვლელი ბასილ მჯობაისძისა და ეფთვიმეს მიერ მარიამ მოგელის დაკვეთით იერუსალიმში გადაწერილი XII საუკუნის სვინაქსრის (H-886) უცნობი ანდერძები, აღაპები და მინაწერები (ტექსტების პუბლიკაცია; კოდიკოლოგიური და ისტორიულ წყაროთმცოდნეობითი გამოკვლევა) 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 თემო ჯოჯუა - ნაქალაქარ ანისის ახლადგამოვლენილი ქართული და ბერძნული ეპიგრაფიკული ძეგლები (ლაპიდარული და ნაკაწრი წარწერები) 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 ირაკლი გელაშვილი, თამაზ გოგოლაძე, თემო ჯოჯუა - სურამის ციხის წმ. გიორგის ეკლესიის უცნობი სააღმშენებლო წარწერა (XV-XVI სს.) მეჭურჭლეთუხუცესისა და პირის მწდის გიორგი ღაღანისძისა და მისი მეუღლის თამარ ქუაბულისძის მოხსენიებით (წარწერის მიკვლევისა და შესწავლის ისტორია; ტექსტის პუბლიკაცია) 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2018 თემო ჯოჯუა - ლარგვისის მონასტრის დიაკონის გრიგოლ ბანდაისძის მიერ ლომისის მონასტრის დეკანოზის შვილის ქსენეფორე ბურდულის დაკვეთით გადაწერილი 1410-იანი წლების კურთხევანის ფრაგმენტი (Fრ.216) პროფესორ ვარლამ დონდუას პირადი კოლექციიდან 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი
2019 დოკუმენტური წყაროები (სიგელები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, ხელნაწერთა კოლოფონები) XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების (გიორგი X, ლუარსაბ II, ბაგრატ VII, სვიმონ II, თეიმურაზ I) შესახებ (წყაროების პუბლიკაცია და გამოკვლევა) - ტომი I - ავტორები: ქართველიშვილი თეა (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი), ბაინდურაშვილი ხათუნა, გელაშვილი ირაკლი, გოგოლაძე თამაზ, შაორშაძე მაია, ჯოჯუა თემო - რედაქტორი მზია სურგულაძე 2019 - დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ - ტომი I ტექსტი