2014 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII

სრული სათაური:

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები - XII-XIII - თბილისი - 2014

რესურსები ინტერნეტში:

https://ijhei.files.wordpress.com/2014/11/krebuli-12-13.pdf

სარჩევი
 • წინათქმა ---------- გვ. 9
თამაზ ბერაძე - 75
 • გიორგი გოცირიძე - ფიქრები თამაზ ბერაძეზე
 • თემო ჯოჯუა - პროფესორ თამაზ ბერაძის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პოპულარული პუბლიკაციების ბიბლიოგრაფია
არქეოლოგია
 • Giorgi L. Kavtaradze - On the Importance of the Caucasian Chronology for the Foundation of the Common Near Eastern – East European Chronological System
ძველი ისტორია
 • ნანა ბახსოლიანი - კილიკია ასურული ლურსმნული წარწერების მონაცემთა კონტექსტში
 • გიორგი ქავთარაძე - ტერმინ "ქართლის" არსისა და წარმომავლობის საკითხისათვის
შუა საუკუნეების ისტორია
 • საბა სალუაშვილი - სომხური და ბერძნული წყაროების ზოგიერთი მინიშნებანი ქართლის სამეფოს გაქრისტიანების შესახებ
 • Vazha Kiknadze - The Saga of Yngvar the Traveler and Georgian Chronicle
 • ნინო მეგენეიშვილი - XIII-XIV საუკუნეების ერთი უცნობი ქალი გადამწერის შესახებ
 • ნიკო ჯავახიშვილი - ახალი მასალა კახეთის მეფეების ალექსანდრე II-ისა და დავით I-ის სვანეთთან კავშირის ისტორიისათვის
წყაროთმცოდნეობა
 • თემო ჯოჯუა - ეცერის მოძღვრის ანტონ ონოფრიანის მიერ 1380 წელს იერუსალიმში სპარსთაგან დახსნილი XII-XIII საუკუნეების უღვალის საწელიწდო სახარება (H-171) და მისი მინაწერი საქართველოს მეფეების ბაგრატ V-ისა (1366/1367-1387 წწ.) და გიორგი VII-ის (1387-1407 წწ.) მოხსენიებით
 • ოქროპირ ჯიქური - გელათის მონასტრის წმ. გიორგის ეკლესიის გულანის (K-38) ანდერძები (ტექსტების პუბლიკაცია, კოდიკოლოგიური და ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი)
 • დავით მერკვილაძე, პაპუნა გაბისონია - არქანჯელო ლამბერტის "წმინდა კოლხეთი"
ეპიგრაფიკა
 • თემო ჯოჯუა, გიორგი გაგოშიძე - ქობაირის, ჰნევანქისა და ახტალის მონასტრების ქართული ლაპიდარული წარწერები
 • თამაზ გოგოლაძე - არსენ მანგლელის 1667 წლის საამშენებლო წარწერა მანგლისის ტაძრიდან და მისი მნიშვნელობა აბაშიშვილთა ფეოდალური სახლის ისტორიისათვის
სამხედრო ისტორია
ისტორიული გეოგრაფია
ახალი და უახლესი ისტორია
 • ზურაბ სულაბერიძე, ნიკოლოზ გურგენიძე - თბილისის კეთილშობილთა სასწავლებლის ისტორიიდან (1802-1815 წწ.)
 • ოთარ გოგოლიშვილი - აჭარის საზოგადოებრივი აზრი XIX საუკუნის 50-70-იან წლებში
 • შოთა ვადაჭკორია - ოსმალეთი და "სამხრეთ კავკასიის მუსლიმანური სახელმწიფოს" შექმნის საკითხი (1918-1919 წწ.)
 • ლელა სარალიძე - რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია (1921 წ.) და ევროპის სახელმწიფოების დამოკიდებულება
ეთნოლოგია
 • ნინო ღამბაშიძე - ქართული ხალხური კალენდრის ზოგადმსოფლმხეველობრივი მხარეები და ზოგიერთი მახასიათებელი ნიშნები
 • ნინო ღამბაშიძე - ხალხური სარწმუნოების კვლევის ზოგიერთი პრობლემა და მეთოდოლოგია
 • ნათია ჯალაბაძე, ლავრენტი ჯანიაშვილი - ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი ქვემო ქართლში
 • დავით ჭითანავა - მეგრული "ხვამა-ოხვამე-ოხვამერი"-ს მნიშვნელობისათვის
ფილოლოგია
ექსპედიციების ანგარიში
პოლემიკა
 • დავით მერკვილაძე - დავით-გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ისტორიულ-გეოგრაფიული და ეთნოკულტურული კუთვნილებისათვის (მოკლე მიმოხილვა)
თარგმანი
 • იულიუს ასფალგი - მ. მიხეილ თარხნიშვილი (12.1.1897 - 15.10.1958) (გერმანულიდან თარგმნა და წინასიტყვაობა დაურთო ნუგზარ პაპუაშვილმა)