2009 - ჯოჯუა თემო - ქართული ხელნაწერი კრებული (Ven.4) და მისი ანდერძ-მინაწერები

From Wikisource
Jump to navigation Jump to searchსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

დისერტაცია:

თეიმურაზ ჯოჯუა - XII საუკუნის ქართული ხელნაწერი კრებული (Ven.4) და მისი ანდერძ-მინაწერები (ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამიკვლევა) - ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია - სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მარიამ ჩხარტიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - თბილისი - 2009


დისერტაციის მაცნე:

თეიმურაზ ჯოჯუა - XII საუკუნის ქართული ხელნაწერი კრებული (Ven.4) და მისი ანდერძ-მინაწერები (ისტორიულ-წყაროთმცოდნეობითი გამიკვლევა) - ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის მაცნე - სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მარიამ ჩხარტიშვილი, რეცენზენტები: გონელი არახამია, გოჩა ჯაფარიძე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - თბილისი - 2012


რესურსები ინტერნეტში:

შინაარსი[edit]