არახამია გონელი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1982 გონელი არახამია - "ძეგლი ერისთავთა"-ს ერთი წყაროს საკითხისათვის 1982-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1983 გონელი არახამია - "ძეგლი ერისთავთა"-ს ისტორიულ პირთა იდენტიფიკაციისა და ქრონოლოგიის საკითხისათვის 1983-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გონელი არახამია - "ქართლის ცხოვრების" პირველი მატიანის მოცულობის საკითხისათვის 1987-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გონელი არახამია - "ქართლის ცხოვრების" დასაწყისი ნაწილის შედგენილობის შესწავლის მეთოდისათვის 1987-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 გონელი არახამია - კონსტანტინე გრიგოლია და საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა 1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII -
1989 გონელი არახამია - "მეფეთა ცხოვრების" ტექსტის დადგენის ზოგიერთი საკითხი 1989-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1990 სუმბატ დავითის-ძე - "ცხოვრებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთა" - ტექსტი გამოსაცემად მოამზადა, გამოკვლევა, შენიშვნები და საძიებლები დაურთო გონელი არახამიამ - საქართველოს ისტორიის წყაროები 61 - ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები VIII - თბილისი - 1990 1990 - სუმბატ დავითის-ძე - ცხოვრებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთა ტექსტი
2009 გონელი არახამია - საქართველოს ისტორიისა და წყაროთმცოდნეობის საკითხები 2009 - გ. არახამია - წყაროთმცოდნეობის საკითხები ტექსტი
2010 გონელი არახამია - ქართული დიპლომატიკის შესწავლისათვის 2010 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XII ტექსტი
2012 გონელი არახამია - ეგროსი, ეგრისი, მეგრელი და ეგრისწყალი ქართლის ცხოვრებაში 2012 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XIII-XIV ტექსტი
2012 გონელი არახამია - სასისხლო სიგელთა შესწავლის მდგომარეობა და ამოცანები 2012-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2012 გონელი არახამია - სისხლის დაურვების საკითხისათვის XIV-XVIII სს. საქართველოში 2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI ტექსტი
2014 გონელი არახამია - ღირსშესანიშნავი წიგნი საქართველოს სამხედრო ისტორიაში ("საქართველოს სამხედრო ისტორიის საკითხები", ტ.1. 2013 წ. 513 გვ.) 2014-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2015 გონელი არახამია - ორი გვირგვინოსანი წყვილი და ზოგიერთი სიგელის დათარიღება 2015-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
2016 გონელი არახამია - სასისხლო სიგელთა დათარიღებისათვის 2016 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - XVII-XVIII ტექსტი
2017 გონელი არახამია - სასისხლო სიგელთა შესწავლისათვის 2017 - არახამია გონელი - სასისხლო სიგელთა შესწავლისათვის ტექსტი
2018 გონელი არახამია, მარინე ქარდავა - ქუთაისის მეფეები და მათი სამფლობელო XIII-XVI საუკუნეებში 2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV ტექსტი