2012 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI

სრული სათაური:

ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები - X-XI - თბილისი - 2012

რესურსები ინტერნეტში:

https://ijhei.files.wordpress.com/2012/07/shromebi-x-xi-gv-1-141.pdf

სარჩევი
 • წინათქმა ---------- გვ.9
პლატონ იოსელიანი - 200
 • ცაცა ჩხარტიშვილი - პლატონ იოსელიანი _ ცხოვრება და მოღვაწეობა ---------- გვ.10
 • ლელა სარალიძე - პლატონ იოსელიანისა და მარი ბროსეს სამეცნიერო თანამშრომლობის ისტორიიდან ---------- გვ.16
 • დოდო ჭუმბურიძე - პლატონ იოსელიანი გიორგი სააკაძის შესახებ ---------- გვ.24
 • მზია ტყავაშვილი - პლატონ იოსელიანი ქართლ-კახეთის სამეფო კარზე ტახტის მემკვიდრესთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებების შესახებ ---------- გვ.29
ძველი ისტორია
 • ნანა ბახსოლიანი - ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ინტერპრეტაციისათვის ---------- გვ.39
 • ეკა ავალიანი - ურარტუს ტრანსკავკასიური სამხედრო კოლონიზაციის საკითხისათვის ---------- გვ.44
 • გიორგი ქავთარაძე - მცხეთის უძველესი ადგილმდებარეობისა და სახელწოდების საკითხისათვის ---------- გვ.49
შუა საუკუნეების ისტორია
 • დავით მერკვილაძე - მითი და ისტორია ხალხურ თქმულებაში დავით გარეჯელის შესახებ ---------- გვ.61
 • ლადო მირიანაშვილი - კიდევ ერთხელ საეკლესიო მშენებლობის დასაწყისის შესახებ დავითგარეჯში ---------- გვ.71
 • ელდარ მამისთვალიშვილი - საქართველო-რომის ეკლესიების ურთიერთობა დიდ განხეთქილებამდე (1054 წ.) ---------- გვ.83
 • Vazha Kiknadze - Anonymous Georgian Historian of the 14 th c. about Mongols and Their History ---------- გვ.90
 • ციალა ღვაბერიძე - ვახტანგ III-ის გამეფების თარიღისათვის ---------- გვ.95
 • გონელი არახამია - სისხლის დაურვების საკითხისათვის XIV-XVIII სს. საქართველოში ---------- გვ.100
 • თამაზ გოგოლაძე - კიდევ ერთხელ ნოდარ ციციშვილის გამოსვლისა და ქართლის ფეოდალთა შეთქმულებების შესახებ ---------- გვ.108
 • თემო ჯოჯუა - აფხაზეთის კათოლიკოსი ილარიონი (1657-1658, 1669/1672-1673 წწ.) ---------- გვ.142
წყაროთმცოდნეობა
 • თემო ჯოჯუა - ქუთათელი მთავარეპისკოპოსის ანტონ II საღირისძის (1183/1184 - 1190-იანი წწ.) დაკვეთით გადაწერილი ოთხთავი (H-325) (ანდერძების პუბლიკაცია, კოდიკოლოგიურ-წყაროთმცოდნეობითი ანალიზი) ---------- გვ.218
 • ვლადიმერ კეკელია - ქართველები უფლის საფლავზე სამი იერუსალიმური ხელნაწერის კოლოფონების მიხედვით (XIV საუკუნე) ---------- გვ.239
 • ნიკოლოზ ჟღენტი - კიდევ ერთხელ მთის წმ. გიორგის მონასტრისადმი გაცემულ 1465-1467 წლების საბუთში მოხსენიებული სამოხელეო წოდების “მებართლომე”-ს შესახებ ---------- გვ.244
 • დალი ჩიტუნაშვილი - ახალი მასალა ქართულ-სომხური ურთიერთობისათვის (ივანე ჯავახიშვილის პირად არქივში დაცული კიდევ ერთი დოკუმენტი) ---------- გვ.261
ფილოლოგია
 • ლელა შათირიშვილი, თეა ქართველიშვილი - პოლემიკური თხზულება “ხსენებაი სიტყვის-გებისაი და სასჯელისაი შჯულისათვის ქრისტიანეთაისა და სარკინოზთა” (ფილოლოგიურ-ისტორიული კვლევა) ---------- გვ.266
 • თეა ქართველიშვილი - ანტიმაჰმადიანური პოლემიკური თხზულება “ჰამბავი მაჰხმადისი თარგმანსა შინა ფსალმუნთასა მოყუანილი და წიგნსთაგან მახმადიანთაგან გამოღებულნი და ნათესაობა მათი გალობა ფსალმუნი ასაფისი პბ” (ტექსტის პუბლიკაცია) ---------- გვ.289
ხელოვნების ისტორია
ახალი და უახლესი ისტორია
 • მზია ტყავაშვილი - რუსეთის იმპერიის მიგრაციული პოლიტიკა ჩრდილო-აღმოსავლეთ კავკასიაში XIX საუკუნის 50-იან წლებში ---------- გვ.321
 • ნატო სონღულაშვილი - ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის წყაროთმცოდნეობითი და მეთოდოლოგიური პრობლემები XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე ---------- გვ.328
 • ირინა არაბიძე - საქართველოს ეკლესიის დროებითი მმართველობის დელეგაციის მოღვაწეობა პეტროგრადში (1917 წლის ივნისი-აგვისტო) (დელეგაციის მოხსენების მიხედვით) ---------- გვ.332
 • შოთა ვადაჭკორია - შიდა ქართლის მთის ოსების ტერიტორიული მოწყობის საკითხი და ქართული პოლიტიკური აზრი 1918-1920 წლებში ---------- გვ.344
 • ოთარ გოგოლიშვილი - ბოლშევიკური ხელისუფლების პირველი წლები აჭარაში (“შავი” და “წითელი” მეჯლისი) ---------- გვ.372
 • ლელა სარალიძე - რუსეთ-საფრანგეთის 1932 წლის თავდაუსხმელობის პაქტი და ქართული ემიგრაცია ---------- გვ.380
 • Nugzar Papuashvili - Die Neuordnung des Kalenders und die orthodoxe Kirche in Georgien (Die zweite korrigierte und ergänzte Auflage) ---------- გვ.386
 • Danko Taboroši - Transplant from the Caucasus: Historical Overview and the Current Status of Circassians in the Balkans ---------- გვ.404
ეთნოლოგია
 • გიორგი გოცირიძე - სვანთა დასახლებები ქვემო ქართლში (გარდაბნისა და მარნეულის რაიონები) ---------- გვ.408
 • სალომე ბახია-ოქრუაშვილი - აფხაზური რწმენა-წარმოდგენები ეთნიკური ისტორიის კონტექსტში ---------- გვ.415
 • ნუგზარ მგელაძე - დემონთა სამყარო სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მითორელიგიაში (1. ლომპაპი და კუდიანები) ---------- გვ.423
 • ელენე გოგიაშვილი - გველეშაპი და მისი ილუსტრაციები წმ. იოანე სინელის “კლემაქსის” XII საუკუნის გარეჯულ ხელნაწერში ---------- გვ.436
 • ეთერ ინწკირველი - ბოროტი სულის დატყვევების მოტივი ხალხურ ტრადიციაში ---------- გვ.444
თარგმანი
 • ჰაინრიხ კარლ ფირცი - ანალიტიკური ფსიქოლოგია და საზოგადოება: დაკარგული სიმბოლო, ანუ ძიებანი მასის ფსიქოზის შესახებ - ინგლისურიდან თარგმნა და ბოლოთქმა დაურთო ნინო ღამბაშიძემ) ---------- გვ.450
რეცენზია
 • იზა ჩანტლაძე, ნუგზარ მგელაძე - საყურადღებო გამოკვლევა (რეცენზია ეთერ ბერიძის წიგნზე - “ნიგალი”: ისტორიულ-ეთნოგრაფიული და ლინგვისტურ-ტოპონიმიკური ასპექტები) ---------- გვ.459