ვახუშტი ბატონიშვილი - "აღწერა სამეფოსა საქართველოსა"

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ალავერდის ოთხთავი.png
Vakhushti Batonishvili (Sabinini).JPG
ქართული საისტორიო მწერლობის ძეგლები

ტექსტები[edit]

პუბლიკაციები[edit]


ვახუშტი ბატონიშვილი - "აღწერა სამეფოსა საქართველოსა" - ტექსტი[edit]

1. მკითხველთათჳს სიტყუა რაჲსათჳს არს შრომა ესე - გვ.1-12

2. ზნენი და ჩვეულებანი საქართველოსანი

3. საქართველო - ივერია -გიორგია

4. საქართველოს ძველი ისტორია

5. საქართველოს ძველი ისტორია: ბაგრატიონთა მეფობა

6. უწყებულება მკითხველთათჳს

7. აღწერა აწინდელისა ქართლისა

8. ცხორება და ქმნულება მეფეთა ქართლისათა

9. აღწერა ჰერეთისა, კახეთისა და კუხეთისა, კუალად თუშეთისა და დიდოეთისა

10. მთავართათჳს კახეთისათა

11. ცხორება აწინდელთა მეპატრონეთა კახეთისათა

12. აღწერა აწინდელისა ოვსეთისა ანუ კავკასიათა შინათა

13. აღწერა საჩინოთა ადგილებთა სამცხე-საათაბაგოსი

14. ცხორება სამცხე-კლარჯეთისა

15. აღწერა ეგრისის ქუეყანისა, ანუ აფხაზეთისა, ანუ იმერეთისა

16. ცხორება ეგრისისა, აფხაზეთისა, ანუ იმერეთისა

17. ქრონოლოგიური ცხრილი