1973 - ქართლის ცხოვრება - ტომი IV - ვახუშტი ბატონიშვილი

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Vakhushti Batonishvili (Sabinini).JPGსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:

ქართლის ცხოვრება - ტომი IV - ვახუშტი ბატონიშვილი

სრული სათაური:

ქართლის ცხოვრება - ტომი IV - ბატონიშვილი ვახუშტი - "აღწერა სამეფოსა საქართველოსა" - ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ - თბილისი - 1973

გამომცემელი:
სიმონ ყაუხჩიშვილი
რესურსები ინტერნეტში:

წიგნის სარჩევი
 • წინასიტყვაობა
 • შესავალი: ვახუშტის საისტორიო ნაშრომი: "აღწერა სამეფოსა საქართველოსა"
  • თავი I
   • ვახუშტის საისტორიო შრომის შემადგენლობა
   • რას ნიშნავს "აღწერა"
   • მკვლევართა მცდარი შეხედულება "აღწერის" შესახებ
   • ვახუშტის შრომის ავტოგრაფი A-103
   • მკვლევართა შენიშვნები ავტოგრაფის შესახებ
  • თავი II
   • ცნობები ვახუშტის შრომის ხელნაწერთა შესახებ
   • ავტოგრაფის ვარიანტების შეფასება
  • თავი III
   • ვახუშტი და "ძველი ქართლის ცხოვრება"
  • თავი IV
   • ვახუშტის წყაროები "ახალი ქართლის ცხოვრებისათვის"
  • თავი V
   • შენიშვნები ვახუშტის ენის შესახებ
   • ლექსიკა
  • თავი VI
   • ვახუშტის განსხვავებული კონცეფციები
   • დამატებითი ვარიანტები
   • ნუსხათა სია