1913 - ვახუშტი ბატონიშვილი - "საქართველოს ცხოვრება" - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
1913 - ვახუშტი.pdfსაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

1913 - ვახუშტი ბატონიშვილი - "საქართველოს ცხოვრება" - ზ. ჭიჭინაძის გამოცემა

სრული სათაური:

საქართველოს ცხოვრება 1469-1800-მდე ბატონიშვილი ვახუშტის მიერ - მეორე გამოცემა ზ. ჭიჭინაძისა - ტფილისი - 1913

გამომცემელი:
ზაქარია ჭიჭინაძე


რესურსები ინტერნეტში:

http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/6490 (PDF ვერსია)

ზაქარია ჭიჭინაძის ეს გამოცემა წარმოადგენს 1854 წლის ჩუბინაშვილისეული "ქართლის ცხოვრებაში" შემავალი ვახუშტის თხზულების ნაწილის ხელახალ პუბლიკაციას.

წიგნის სარჩევი

[edit]
  1. მკითხველთათჳს სიტყუა რაჲსათჳს არს შრომა ესე - გვ.3-15
  2. ცხორება და ქმნულება მეფეთა ქართლისათა - გვ.16-145
  3. ქმნულება და ცხოვრება კახეთისა და ჰერეთისა - გვ.146-154
  4. აღმოჩენა და დაპყრობა აწინდელთა მეპატრონეთა კახეთისა - გვ.154-221
  5. ცხორება სამცხე-კლარჯეთისა - გვ.222-268
  6. ცხოვრება ეგრის-აფხაზეთისა - გვ.269-359
  7. ქორონიკონები - გვ.360-392