Author:Micurà de Rü

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Micurà de Rü
(1789–1847)

Wikisource por ladin


Rut Bernardi Paul Videsott Geschichte der ladinischen Literatur, p. 241

grafia moderna

___________________________________________________________________________- ______________________________________________________________________________