Iö ves prëie, déme n sföi de papire

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Iö ves prëie, déme n sföi de papire  (1833)  by Micurà de Rü
Ladin Micurà de Rü
grafia moderna

Iö ves prëie, déme n sföi de papire

Iö ves prëie, déme n sföi de papire, na pëna e n pü' de tinta.
Jide inte mi gabinet: ilò ciaferëise tüt chël che ves fej debojëin.
Chilò n' él na pëna sora.
Chilò inte le ro da pënes en él zacotantes.
Ëles n' é bones.
Chilò n' avëise d' atres.
Olà él vosta britola da pënes?
Chilò éla, Signur. Savëise da taié pënes vos?
Iö les taie mefo a mi möt.
Chësta chilò n' é pa stleta ëla.
Chëst papire lascia tres.
Chilò ëise papire de posta.
Vosta tinta é massa spëssa, an ne pò scrì.

I ó pa mëte n pü' d' ega laprò.
Desëin éla blanćia.
Iö ves en ó dè d' atra.
Me fajëis n plajëi.
Iö m' en pò mal, che iö ves mëss e incomodé tant.
Ne dijéde pö demà nia d' incomoditês; tüt ći che iö ves pò fà, me dà plajëi.
Vos ëis tröpa bontè con me.