Él bele die, che vos imparëis la lingua taliana

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Él bele die, che vos imparëis la lingua taliana  (1833)  by Micurà de Rü
Ladin Micurà de Rü
grafia moderna

Él bele die, che vos imparëis la lingua taliana

Él bele die, che vos imparëis la lingua taliana?
Sce, mi care, ël é desëin ot mëisc.
Demà ot mëisc, e vos rajonëis insciö bëin?
Perdonéme, iö feje inćiamò tröc fai, e pronunzie malamënter.
No tant che minëis; col tëmp vegnirëise a rajonè perfetamënter bëin; ves messëis demà ejerzité.
In ći maniera mo?
Col rajonè gonot, e col lì de bugn libri.
Lì lii iö tröp, mo col rajonè ài pôra de vegnì coionè, e chëst é la cauja, che iö scrì plü bëin che iö ne rajone.
Odëise! Chëst é vost fal. Chi ch' ó rajonè bëin, mëss imprüma scomencè a rajonè malamënter.
Vos ëis rajun. Iö farà do vost consëi. Mia so à scomencè a imparè do da me e rajona mì che iö.
Chëst é pa vëi; mo savëise vos inće porćì?

Dijémele vos!
Porćì che ëla rajona plü gonot che vos, e con vignun sënza tëma; ćiarede, che ëla vëgn dërt!
Ëla vëgn aposta por ćiarè, ći che nos fajun chilò.
Minëise?