2018 - გოგოლაძე თამაზ - მასალები ქაიხოსრო ბარათაშვილ-აბაშიშვილის ფეოდალური ოჯახის ისტორიისათვის

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


PDF ვერსია

ნაშრომი:

თამაზ გოგოლაძე - მასალები ქაიხოსრო ბარათაშვილ-აბაშიშვილის ფეოდალური ოჯახის ისტორიისათვის


კრებული:

2018 - ისტორიის ინსტიტუტის შრომები - XIV-XV


ისტორიული პიროვნებები:

ქაიხოსრო ბარათაშვილი


ქაიხოსრო ბარათაშვილის ქართული სიგელ-გუჯრები:

1. 1609 წ. - წყალობის წიგნი ლუარსაბ მეფისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/113
2. 1619.VIII.01. - წყალობის წიგნი დედოფალი ანასი ბოქაულთუხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/110
3. 1619-1626 წწ. ბრძანების წიგნი სვიმონ მეფისა - Hd-2115, 1461-14/026
4. 1623.VI.20. წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ბოქაულთუხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/106
5. 1626.VI.15. წყალობის წიგნი სვიმონ მეფის ბოქაულთუხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-32/341
6. 1626.IX.22-1626.X.21. შაჰ აბასის ფირმანი ქაიხოსრო-ბეგისადმი - Pd-100
7. 1627.I.18. წყალობის წიგნი ჯაჰანბანუ დედოფლისა სახლისუხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-32/351
8. 1627.V.23. წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა სახლისუხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - Hd-10234, 1450-12/109
9. 1627.VI.24. წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - Hd-14448, 1450-32/324
10. 1628.II.19. ყმობის პირობის წიგნი გიორგი ვარამაშვილისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/117
11. 1628. II. 21. წყალობის წიგნი ჯაჰანბანუ დედოფალისა სახლთუხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - Hd-10233, 1450-12/105
12. 1628. II. 27. წყალობის წიგნი ჯაჰანბანუ დედოფლისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-20/063
13. 13. 1628.III.12. წყალობის წიგნი ჯაჰანბანუ დედოფალისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - Sd-525, 1450-32/324
14. 1628 წ. ხოდაბუნის დავის წიგნი ქაიხოსრო ბარათაშვილსა და საამ საგინაშვილს შორის - 1450-26/069
15. 1629.IV.4. წყალობის წიგნი თეიმურაზ მეფისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-11/059
16. 1630.I.27. წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1448-598
17. 1630.IV.22. წყალობის წიგნი სვიმონ მეფისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/107
18. 1630 წ. წყალობის განახლების წიგნი სვიმონ მეფისა ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/132
19. 1633 წ. წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - Hd-14651, 1450-32/348
20. 1633.XII.25. წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/129
21. 1634 წ. წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - 1450-12/119
22. 1635.VI.17 - 1635.VII.16. ფირმანი შაჰ-სეფი I-სა ქაიხოსრო ბეგისადმი (ბარათაშვილისადმი)
23. 1642 წ. წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა სახლთხუცეს ქაიხოსრო ბარათაშვილისადმი - Hd-14694, 1450-12/103
24. 1642 წ. წყალობის წიგნი როსტომ მეფისა ხოსია ბარათაშვილისადმი - Ad-1138
25. 1680 წ. ნასყიდობის წიგნი ქაიხოსრო ბარათაშვილისა პაპუნა გოსტაშაბიშვილისადმი 1448-2942, Hd-4152, Hd-8764, 1448-589