UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika  (1996) 
UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika

Intshayelelo

Isahluko 1: Iziseko

Isahluko 2: Umqulu Wamalungelo

Isahluko 3: Urhulumente Wentsebenziswano

Isahluko 4: Ipalamente

Isahluko 5: Umongameli Norhulumente Wezwelonke

Isahluko 6: Amaphondo

Isahluko 7: Urhulumente Wasekuhlaleni

Isahluko 8: Iinkundla Nokusingathwa Kobulungisa

Isahluko 9: Amaziko Karhulumente Axhasa Intando Yesininzi Yomgaqo-siseko

Isahluko 10: Imisebenzi Yolawulo Karhulumente

Isahluko 11: Iinkonzo Zokhuseleko

Isahluko 12: Iinkokeli Zomthonyama

Isahluko 13: Iimali

Isahluko 14: Gabalala

Isihlomelo 1: Iflegi Yelizwe

Isihlomelo 1A: Imimandla Yamaphondo

Isihlomelo 2: Izifungo Nezibhambathiso Ezinyanisekileyo

Isihlomelo 3: Iinkqubo Zonyulo

Isihlomelo 4: Imimandla Yentsebenzo Ezinegunya Kuyo Zonke Izindlu Zowiso-mthetho – Eyezwelonke Nezamaphondo

Isihlomelo 5: Imimandla Yentsebenzo Ekuzizindlu Zowiso-mthetho Zamaphondo Kuphela Ezinegunya Kuyo

Isihlomelo 6: Amalungiselelo Exesha Eliphakathi

Isihlomelo 7: Imithetho Etshitshiswayo

Intshayelelo

Thina, bantu baseMzantsi-Afrika,

Siyaziqonda iintswela-bulungisa zexesha elidlulileyo;

Sibothulel’ umnqwazi abo baye bev’ ubunzima ukuze kubekho ubulungisa nenkululeko elizweni lethu;

Siyabahlonela abo baye basebenzela ukwakha nokuphucula ilizwe lethu; kwaye

Sikholelwa kwelokuba uMzantsi-Afrika ngowabo bonke abahlala kuwo, bemanyene nangona bengafani.

Ngoko ke, ngabameli bethu abanyulwe ngokukhululekileyo, samkela lo Mgaqo-siseko njengomthetho owongamileyo weRiphablikhi ukuze—

  • Kungcibeke imisantsa yexesha elidlulileyo, kwakheke noluntu lwentando yesininzi, ubulungisa basentlalweni namalungelo oluntu asisiseko;
  • Kwandlalwe iziseko zoluntu lwentando yesininzi nolukhululekileyo apho urhulumente engowentando yabantu kwaye ummi ngamnye ekhuselwe ngumthetho ngokulinganayo nabanye;
  • Kuphuculwe umgangatho wobomi wabo bonke abemi, kukhululwe nomntu ngamnye afikelele kwelona nqanaba anokufikelela kulo lobuchule bakhe; kananjalo
  • Kwakhiwe uMzantsi-Afrika omanyeneyo wentando yesininzi okwaziyo ukuthabatha indawo yawo onelungelo layo njengelizwe elizimeleyo kusapho phakathi kwamanye amazwe.

Ngamana uThixo angabakhusela abantu bakowethu.
Nkosi sikelel’ iAfrika.
Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika.
God bless South Africa.
Mudzimu fhatutshedza Afurika.
Hosi katekisa Afrika.


This work was created and first published in South Africa and is in the public domain because it is an official text of a legislative, administrative or legal nature, or an official translation of such a text.

According to the Copyright Act, 1978, § 12 (8) (a), "No copyright shall subsist in official texts of a legislative, administrative or legal nature, or in official translations of such texts[.]"


As an edict of a government, it is also in the public domain in the United States.