UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika/Isihlomelo 5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika  (1996) 
Isihlomelo 5: Imimandla Yentsebenzo Ekuzizindlu Zowiso-mthetho Zamaphondo Kuphela Ezinegunya Kuyo

iCandelo A

 • Iindawo zokuxhelela
 • Iinkonzo zeenqwelo zezigulana
 • Oovimba abangengabo oovimba belizwe
 • Amathala eencwadi angengawo amathala eencwadi elizwe
 • Amaphepha-mvume eevenkile zotywala
 • Iimuziyam ezingezizo iimuziyam zelizwe
 • Izicwangciso zephondo
 • Imicimbi yenkcubeko yephondo
 • Iindawo nezinto zokuzihlaziya kwiphondo
 • Imidlalo kwiphondo
 • Iindlela nezithuthi kwiphondo
 • Iinkonzo zonyango lwezilwanyana, kungaqukwanga ukulawulwa kwalo msebenzi ufundelweyo


iCandelo B
Nale micimbi yoorhulumente basekuhlaleni ilandelayo, ukuya kuthi xhaxhe kumda ochazwe kwisiqendu 156(6)(a) nese-(7):

 • Iibhitshi neendawo zokuzonwabisa
 • Izibhengezo ezibhaliweyo nokunanyathiselwa kwezibhengezo kwiindawo zikawonke- wonke
 • Imimandla yamadlaka, imizi yabangcwabi nokutshiswa kwezidumbu
 • Ukucoca
 • Ukulawulwa kwezinto ezicaphukisa uluntu
 • Ukulawulwa kwamashishini athengisela uluntu utywala
 • Iindawo zokugcinwa, nokunonophelwa nokungcwatywa kwezilwanyana
 • Ukubiya
 • Ukukhutshelwa kwezinja amaphepha-mvume
 • Ukukhutshelwa amaphepha-mvume kwamashishini athengisela uluntu ukutya noku- lawulwa kwawo
 • Izinto ezenz’ubomi bube lula zasekuhlaleni
 • Iindawo zemidlalo zasekuhlaleni
 • Iindawo zemidlalo zasekuhlaleni
 • Iimarike
 • Iindawo zokuxhelela zikamasipala
 • Imiyezo kamasipala nokuzihlaziya
 • Iindlela zikamasipala
 • Iingxolo
 • Iindawo zokugcina izilwanyana ezithinjiweyo
 • Iindawo zikawonkewonke
 • Ukuthuthwa kwenkunkuma, iindawo zokulahlela inkunkuma, nokulahlwa kwenkunkuma
 • Ukurhweba ezitratweni
 • Ukukhanya ezitratweni
 • Izithuthi neendawo zokupaka