UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika/Isihlomelo 4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika  (1996) 
Isihlomelo 4: Imimandla Yentsebenzo Ezinegunya Kuyo Zonke Izindlu Zowiso-mthetho – Eyezwelonke Nezamaphondo

iCandelo A

 • Ukulawulwa kwamahlathi emvelo
 • Ulimo
 • Izikhululo zeenqwelo-moya ezingezizo ezamazwe ngamazwe nezelizwe
 • Ukulawulwa kwezilwanyana nezifo zazo
 • Iikhasino, imidyarho, ukungcakaza, ngaphandle kweelothari neetafilana zemidlalo
 • Ukukhuselwa kwabathengi
 • Imicimbi yenkcubeko
 • Ukulawulwa kweentlekele
 • Imfundo kuwo onke amanqanaba, ngaphandle kwemfundo yamaziko emfundo ephakamileyo
 • Okusingqongileyo
 • Iinkonzo zempilo
 • Izindlu
 • Umthetho wemveli nomthetho wesintu, ngokulawulwa siSahluko 12 soMgaqo-siseko
 • Ukukhuthazwa kwemizi-mveliso
 • Inkqubo yeelwimi nokulawulwa kweelwimi ezisemthetweni ukuya kuthi xhaxhe kumda ovunyelwa kokutshiwo sisiqendu 6 soMgaqo-siseko wokuba izindlu zowiso-mthetho zamaphondo ziwise umthetho ngale mibandela
 • Iinkonzo zamajelo eendaba ezilawulwa ngqo okanye ezinikwa ngoorhulumente bamaphondo, ngokulawulwa sisiqendu 192
 • Ukongiwa kwendalo, ngaphandle kwemiyezo yelizwe, imiyezo yelizwe yemithi neentyatyambo, nobuncwane bezinto zaselwandle
 • Amapolisa, ukuya kuthi xhaxhe kumda ovunyelwa kokutshiwo siSahluko 11 soMgaqo- siseko kwinto yokuba izindlu zowiso-mthetho zamaphondo zinokuwis’umthetho ngamapolisa
 • Ukulawulwa kongcoliso
 • Ukuphuhliswa kwabemi
 • Imirhumo yokudluliselwa kobunini bemihlaba nemizi
 • Amashishini karhulumente wephondo ngokumayela nemimandla yentsebenzo ekwesi Sihlomelo nakwiSihlomelo 5
 • Zithuthi zikawonkewonke
 • Imisebenzi eyenziwa ngurhulumente ngokumayela neemfuno zamasebe oorhulumente bamaphondo ekufezeni kwabo iimbopheleleko zokulawula imisebenzi eyabelwe wona ngokukhethekileyo ngokoMgaqo-siseko okanye omnye umthetho
 • Ukucwangciswa nokuphuhliswa kweengingqi
 • Ukulawulwa kwezithuthi ezindleleni
 • Ukulondolozwa komhlaba
 • Ukhenketho
 • Urhwebo
 • Ubunkokeli bomthonyama, ngokulawulwa siSahluko 12 soMgaqo-siseko
 • Ukuphuhliswa kweedolophu namaphandle
 • Ukukhutshelwa kweenqwelo-mafutha amaphepha-mvume
 • Iinkonzo zentlalo-ntle


iCandelo B
Nale micimbi ilandelayo yoorhulumente basekuhlaleni ukuya kuthi xhaxhe koko kuchazwe kwisiqendu 155(6)(a) nese-(7):

 • Ungcoliso lomoya
 • Imimiselo yaxa kusakhiwa
 • Izinto zokunonophelwa kwabantwana
 • Umbane negesi
 • Iinkonzo zokucinywa komlilo
 • Ukhenketho lwasekuhlaleni
 • Izikhululo zeenqwelo-moya zoomasipala
 • Ukucwangciswa koomasipala
 • Iinkonzo zempilo zoomasipala
 • Izithuthi zikawonkewonke zoomasipala
 • Imisebenzi eyenziwa ngurhulumente woomasipala ngokumayela neemfuno zoomasipala ekufezeni kwabo iimbopheleleko zabo zokulawula imisebenzi eyabelwe bona ngokukhethekileyo ngokwalo Mgaqo-siseko okanye omnye umthetho
 • Imidlalo yokungcakaza, izikhitshana, iintango eziselunxwemeni zokukhusela iziko- nqanawa, amangqameko namazibuko-nqanawa, kungaqukwanga ukulawulwa ukuhamba kweenqanawa zamazwe ngamazwe nezelizwe nemicimbi ehlobene noko
 • Ukulawulwa kwezikhukhula kwimimandla enezakhiwo
 • Imimiselo yorhwebo
 • Amanzi neenkonzo zogutyulo eziphelela kwiinkqubo zokunika amanzi anokuselwa namanzi angcolileyo asezindlwini nobuxhakaxhaka bokugutyulwa kwelindle