UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika/Isihlomelo 1A

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika  (1996) 
Isihlomelo 1A: Imimandla Yamaphondo

[ISihlomelo 1A safakelwa sisiqendu 4 soMthetho Weshumi Elinesibini Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2005, saza senziwa utshintsho sisiqendu 1 soMthetho Weshumi Elinesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2007, nanguMthetho Weshumi Elinesithandathu Wokwenz’ Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

IPhondo laseMpuma-Koloni

[Ukucandwa kwemida yePhondo laseMpuma-Koloni kwathatyathelw’indawo nguMthetho Weshumi Elinesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2007]

 • iMaphu 3 yeSihlomelo 1 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 6 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 7 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 8 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 9 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 10 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 11 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


IPhondo laseFreyistata

 • iMaphu 12 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 13 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 14 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 15 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 16 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


IPhondo laseRhawutini

[Ukucandwa kwemida yePhondo laseRhawutini kwenziwa utshintsho nguMthetho Weshumi Elinesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

 • iMaphu 4 kwiSaziso 1490 sika-2008


[Imbekiselo kwiMaphu 4 yathatyathelw’indawo sisiqendu 1(a) soMthetho Weshumi Elinesithan- dathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

 • iMaphu 17 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 18 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 19 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 20 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 21 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


IPhondo laKwaZulu-Natal

[Ukucandwa kwemida yePhondo laKwaZulu-Natal kwathatyathelw’indawo nguMthetho Weshumi Elinesithathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2007.]

 • iMaphu 22 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 23 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 24 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 25 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 26 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika2005
 • iMaphu 27 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 28 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 29 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 30 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 31 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 32 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


iPhondo laseLimpopo

 • iMaphu 33 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 34 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 35 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 36 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 37 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


IPhondo laseMpumalanga

 • iMaphu 38 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 39 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 40 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


IPhondo laseMntla-Koloni

 • iMaphu 41 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 42 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 43 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 44 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 45 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


IPhondo laseMntla-Ntshona

[Ukucandwa kwemida kwePhondo laseMntla-Ntshona kwenziwa utshintsho nguMthetho Weshumi Elinesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

 • iMaphu 5 kwiSaziso 1490 sika-2008


[Imbekiselo kwiMaphu 5 yathatyathelw’indawo sisiqendu 1(b) soMthetho Weshumi Elinesithandathu Wokwenz’Utshintsho KuMgaqo-siseko ka-2009]

 • iMaphu 46 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 47 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 48 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005


IPhondo laseNtshona-Koloni

 • iMaphu 49 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 50 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 51 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 52 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 53 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005
 • iMaphu 54 yeSihlomelo 2 kwiSaziso 1998 sika-2005