UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika/Isihlomelo 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMgaqo-siseko weRiphablikhi yoMzantsi-Afrika  (1996) 
Isihlomelo 1: Iflegi Yelizwe

1. Iflegi yelizwe ibubude obungalinganiyo nobubanzi; ubude bayo bungaphezu kobubanzi ngokuphindwe kanye nesiqingatha.
Iyimibala omnyama, nogolide, noluhlaza, nomhlophe, nobomvu, noluhlaza okwesibhakabhaka.
2. Inomzobo oluhlaza omilise okukanobumba u-Y obubanzi busisinye kwisihlanu sobubanzi beflegi. Imigca ephakathi yalo mzobo iqala kwiikona eziphezulu nakwezisezantsi kufutshane nesikhondo seflegi, idibane embindini, ize iqhubeke ixwese ukuya embindini wesiphelo esiphephezelayo.
3. Umzobo oluhlaza unamacala agolide, ngentla nangezantsi emhlophe, nangasekuyeni kwisiphelo seflegi. Umqukumbelo ngamnye ungaphezulu ngesinye kwishumi elinesihlanu ngobubanzi kunobubanzi beflegi.
4. Unxantathu ongakwisikhondo seflegi umnyama.
5. Umzobo ongentla oxwesileyo ubomvu okwetshilisi uze umzobo ongezantsi oxwesileyo ube luhlaza okwesibhakabhaka. 6. Le mizobo ngamnye kuwo ubanzi ngesinye kwisithathu kunobubanzi beflegi.Red = Bomvu

  • White = Mhlophe
  • Gold = Golide
  • Green = Luhlaza
  • Black = Mnyama
  • White = Mhlophe
  • Blue = Luhlaza okwesibhakabhaka