გაბაშვილი ვალერიან

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1942 ვალერიან გაბაშვილი - დარბაზის რიგის მოხელენი დასტურლამალის მიხედვით 1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII ტექსტი
1953 ვალერიან გაბაშვილი - "სათათრო გამოსაღებელი" გვიანფეოდალურ საქართველოში 1953 - მიმომხილველი - III -
1954 ვალერიან გაბაშვილი - დასტურლამალის 1729 წ. ხელნაწერი 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 30 ტექსტი
1954 ვალერიან გაბაშვილი - ქართული დიპლომატიის ისტორიიდან (საქართველო და ანტიოსმალური კოალიციები XVI-XVII სს.) 1954 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 31 ტექსტი
1955 ვალერიან გაბაშვილი - იოსებ ქართველი - XVIII ს-ის დიპლომატი და ისტორიკოსი 1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 ტექსტი
1960 ვალერიან გაბაშვილი - XVIII საუკუნის მეორე მეოთხედის ქართული დოკუმენტური მასალები როგორც წყარო მახლობელი აღმოსავლეთის სოციალურ-ეკონომიური ისტორიისათვის 1960 - თსუ შრომები - ტ.91 ტექსტი
1962 ვალერიან გაბაშვილი - თბილისი XVI-XVII საუკუნეების აღმოსავლურ წყაროებში 1962 - თსუ შრომები - ტ.99 ტექსტი
1964 ვალერიან გაბაშვილი - თბილისის მმართველობა X-XI საუკუნეებში 1964 - თსუ შრომები - ტ.108 ტექსტი
1965 ვალერიან გაბაშვილი - იოსებ ქართველის ვინაობისა და მოღვაწეობის საკითხისათვის 1965 - თსუ შრომები - ტ.116 ტექსტი
1968 ვალერიან გაბაშვილი - საქართველო-ეგვიპტის ურთიერთობის ისტორიიდან (XI-XII სს.) 1968 - თსუ შრომები - ტ.125 ტექსტი
1971 ვალერიან გაბაშვილი - ქართული წყაროების "რომ-გური" 1971-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1971 ვალერიან გაბაშვილი - ცნობები თურქული ტომებისა და ხალხების შესახებ ძველ ქართულ წყაროებში 1971 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი III -
1972 ვალერიან გაბაშვილი - ადრეფეოდალური ხანის ახლოაღმოსავლური ქალაქი 1972 - მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II -
1972 ვალერიან გაბაშვილი - უნდილაანთ ფეოდალური სახლი XVI-XVII სს. ირანში (ქართული წყაროების მიხედვით) 1972 - მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები - II -
1976 ვალერიან გაბაშვილი - საქართველოს ქალაქების ისტორიიდან (არტანუჯი და უჯარმა) 1976 - საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I -
1976 ვალერიან გაბაშვილი - ბაზარი შუა საუკუნეების საქართველოში 1976 - საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური მასალები - წიგნი I -
1983 ვალერიან გაბაშვილი - ტყვის სყიდვა შუა საუკუნეების ევროპაში (ქართველ ტყვეთა ისტორიის ევროპული მასალები) 1983-4 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1987 ვალერიან გაბაშვილი - ბაღდადი IX-XI საუკუნეების ქართულ წყაროებში 1987 - მრავალთავი - ტომი XIV ტექსტი
2017 ვალერიან გაბაშვილი - ახლო აღმოსავლეთის, კავკასიისა და საქართველოს ისტორიის საკითხები - სტატიების კრებული - ტ.II 2017 - გაბაშვილი ვალერიან - ახლო აღმოსავლეთის, კავკასიისა და საქართველოს ისტორიის საკითხები - ტ.II ტექსტი