1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1955


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266523


შინაარსი
 • PDF თინათინ ყაუხჩიშვილი - ჰეროდოტეს ზოგიერთი ცნობის შესახებ
 • PDF მერი ინაძე - შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე მოსახლე ტომთა ისტორიისათვის (ჰენიოხები)
 • PDF თეიმურაზ მიქელაძე - ფასიანების სადაურობისა და ადგილსამყოფელის გარკვევის საკითხისათვის
 • PDF ნოდარ ლომოური - კვლავდიოს პტოლემაიოსი, "გეოგრაფიული სახელმძღვანელო", ცნობები საქართველოს შესახებ (ტექსტი თარგმანითურთ, წინასიტყვაობა და განმარტებები)
 • PDF მარიამ ლორთქიფანიძე - ქართული ფეოდალური მონარქიის კარის მოხელენი (ვაზირი)
 • ოლღა სოსელია - საგლეხო ვალდებულებანი დასავლეთ საქართველოში XVII ს.
 • PDF გულჩინა აკოფაშვილი - აზნაურთა უფლებრივი მდგომარეობის საკითხისათვის XV-XVIII სს. საქართველოში
 • PDF ვალერიან გაბაშვილი - იოსებ ქართველი - XVIII ს-ის დიპლომატი და ისტორიკოსი
 • PDF იასე ცინცაძე - XVIII საუკუნის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიის არქივიდან
 • PDF შოთა ხანთაძე - სახელმწიფო პურის გადასახადი (სურსათი) ქართლ-კახეთში მე-19 საუკუნის დამდეგს
 • ელენე დოჩანაშვილი - მასალები ადიშის ოთხთავის წარმომავლობის საკითხისათვის
 • PDF შოთა მესხია - მასალები კლასობრივი ბრძოლის ისტორიისათვის XVIII ს. საქართველოს ქალაქებში (გორის ქეთხუდების საჩივარი)
 • PDF ბაბილინა ლომინაძე - "იასე ბარათაშვილის ცხოვრება-ანდერძის" ახალი გამოცემის გამო - ტექსტი გამოსცა შესავლით, შენიშვნებით, ლექსიკონითა და საძიებლებით ავთანდილ იოსელიანმა, 120 გვ. მასალები საქ. და კავკ. ისტორიისათვის, 1950, ნაკვ. 28