ლომოური ნოდარ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1955 ნოდარ ლომოური - კვლავდიოს პტოლემაიოსი, "გეოგრაფიული სახელმძღვანელო", ცნობები საქართველოს შესახებ (ტექსტი თარგმანითურთ, წინასიტყვაობა და განმარტებები) 1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 ტექსტი
1959 ნოდარ ლომოური - რომისა და ამიერკავკასიის ქვეყნების ურთიერთობისათვის ახ. წ. I საუკუნეში 1959 - თსუ შრომები - ტ.77 ტექსტი
1963 ნოდარ ლომოური - ბერძენი ლოგოგრაფოსების ქართველი ტომების შესახებ 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1964 ნოდარ ლომოური - შიდა ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან 1964 - თსუ შრომები - ტ.107 ტექსტი
1964 ნოდარ ლომოური - ლაზეთის სახელწოდების საკითხისათვის 1964-5 - მაცნე ტექსტი
1966 დიონ კასიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ - ბერძნული ტექსტი ქართული თარგმანითურთ გამოსცა და შესავალი და კომენტარები დაურთო ნოდარ ლომოურმა 1966 - დიონ კასიოსის ცნობები საქართველოს შესახებ ტექსტი
1982 ნოდარ ლომოური - კვლავ პონტოს სამეფოს მოსახლეობის ეთნიკური შედგენილობის საკითხისათვის 1982-1 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1984 ნოდარ ლომოური - ბოლნისის სიონის საკითხისათვის 1984-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი
1986 ნოდარ ლომოური - კვლავ ბოლნისის სიონის დათარიღების საკითხისათვის 1986-3 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი