აკოფაშვილი გულჩინა

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1955 გულჩინა აკოფაშვილი - აზნაურთა უფლებრივი მდგომარეობის საკითხისათვის XV-XVIII სს. საქართველოში 1955 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 32 ტექსტი
1960 გულჩინა აკოფაშვილი - ცვლილებები აზნაურთა ფენის მდგომარეობაში XIX ს. პირველი ნახევრის აღმოსავლეთ საქართველოში 1960 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 33 ტექსტი
1962 გულჩინა აკოფაშვილი - გლეხთა კატეგორიების საკითხისათვის XVII-XVIII სს. აღმოსავლეთ საქართველოში 1962 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 34 ტექსტი
1963 გულჩინა აკოფაშვილი - აზნაურობა და სამეფო ხელისუფლება მე-17-მე-18 სს.აღმოსავლეთ საქართველოში 1963 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი 35 ტექსტი
1968 გულჩინა აკოფაშვილი - აზნაურთა ფენა XV-XVIII სს. კახეთში 1968-3 - მაცნე ტექსტი
1970 გულჩინა აკოფაშვილი - იჯარა XVIII ს. მეორე ნახევრის საქართველოში 1970 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი I -
1986 გულჩინა აკოფაშვილი - სოციალური ურთიერთობის ისტორიიდან ფეოდალურ საქართველოში 1986 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი V -
1990 გულჩინა აკოფაშვილი - ქართული ფეოდალიზმის გენეზისისა და ტიპოლოგიის საკითხები 1990 - საქართველოს ფეოდალური ხანის ისტორიის საკითხები - ტომი VI -