UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika  (1996) 
UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika

Uhla Lwezihloko Isendlalelo

Isahluko 1: Imibandela Yokwesekwa

Isahluko 2: Umqulu Wamalungelo

Isahluko 3: Uhulumene obumbene

Isahluko 4: Iphalamende

Isahluko 5: Umongameli Neziphathimandla Zikazwelonke

Isahluko 6: Izifundazwe

Isahluko 7: Uhulumeni Wendawo

Isahluko 8: Izinkantolo Nokuphathwa Kwezobulungiswa

Isahluko 9: Izikhungo Zombuso Ezeseka Umthethosisekelo Wentando Yeningi

Isahluko 10: Ukuphathwa Kwemisebenzi Yombuso

Isahluko 11: Amaziko Ezokuphepha

Isahluko 12: Abaholi Bendabuko

Isahluko 13: Izimali

Isahluko 14: Izimiso Ezixubile

Isheduli 1: Ifulegi Likazwelonke

Isheduli 1A: Imingcele Yezindawo Zezifundazwe

Isheduli 2: Izifungo Neziqinisekiso

Isheduli 3: Inqubo Elandelwayo Ngokhetho

Isheduli 4: Izindawo Okusetshenziswa Kuzo Amandla Okushaya Umthetho Kazwelonke Nowezifundazwe

Isheduli 5: Izindawo Okusetshenzwa Kuzo Ezishayelwa Imithetho Yisifundazwe Kuphela

Isheduli 6: Amalungiselelo Esikhashana

Isheduli 7: Imithetho Ephelisiwe

Uhla Lwezihloko Isendlalelo

Thina, bantu baseNingizimu Afrika,

Siyazamukela izenzo ezingalungile zesikhathi esadlula;

Siphakamisa labo abahluphekela ubulungiswa nenkululeko emhlabeni wethu;

Sihlonipha labo abasebenzele ukwakha nokuthuthukisa izwe lethu; futhi

Sikholelwa ukuthi iNingizimu Afrika ingeyabo bonke abahlala kuyo, sibumbene nakuba singafani.

Ngakho-ke, ngokusebenzisa labo abasimele esibakhethe ngokukhululeka, samukela lo Mthethosisekelo njengomthetho omkhulu weRiphabhuliki ukuba -

  • Silungise ukwehlukana kwesikhathi esidlule futhi sakhe umphakathi owesekelwe ngamagugu entando yeningi, ubulungiswa emphakathini nakumalungelo abantu ayisisekelo;
  • Sibeke izisekelo zomphakathi oqhuba ngendlela yentando yeningi novulelekile, lapho uhulumeni esekelwe ngentando yabantu futhi zonke izakhamuzi zivikelwe ngumthetho ngokulinganayo;
  • Senza ngcono izinga lokuphila lazo zonke izakhamuzi futhi sikhulula abantu kwabangakwenza; futhi
  • Sakha iNingizimu Afrika ebumbene futhi yentando yeningi ekwazi ukuthatha indawo yayo efanele njengombuso ozimele emkhakheni yamazwe.

Sengathi uNkulunkulu angavikela abantu bakithi.
Nkosi Sikelel’ i-Afrika.
Morena boloka setjhaba sa heso.
God seën Suid-Afrika.
God bless South Africa.
Mudzimu fhatutšhedza Afurika.
Hosi katekisa Afrika.


This work was created and first published in South Africa and is in the public domain because it is an official text of a legislative, administrative or legal nature, or an official translation of such a text.

According to the Copyright Act, 1978, § 12 (8) (a), "No copyright shall subsist in official texts of a legislative, administrative or legal nature, or in official translations of such texts[.]"


As an edict of a government, it is also in the public domain in the United States.