UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika/Isheduli 5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika  (1996) 
Isheduli 5: Izindawo Okusetshenzwa Kuzo Ezishayelwa Imithetho Yisifundazwe Kuphela

Ingxenye A

 • Amadele
 • Ama-ambulense
 • Izikhungo zokugcinwa kwemilando okungezona izikhungo zokugcina imilando zikazwelonke
 • Imitapo yezincwadi okungeyona imitapo yezincwadi kazwelonke
 • Amalayisense otshwala
 • Amamnyuziyamu okungewona amamnyuziyamu kazwelonke
 • Ukuhlelwa kwesifundazwe
 • Izindaba zesifundazwe eziphathelene namasiko
 • Ukuzijabulisa kanye nezindawo zokuzijabulisa zesifundazwe
 • Ezemidlalo zesifundazwe
 • Imigwaqo yesifundazwe nokuhamba kuyo
 • Ezokwelashwa kwezilwane, ngaphandle kokulawulwa kwalowo msebenzi


Ingxenye B
Izindaba ezilandelayo zikahulumeni wasekhaya njengangoba zibekelwe izifundazwe esigabeni se 155(6)(a) nesesi (7):

 • Amabhishi kanye nezinto zokuzijabulisa
 • Izinqwembe ezinkulu zokwazisa kanye nokukhonjiswa kwezikhangiso ezindaweni zomphakathi
 • Amathuna, amakhaza nezindawo zokushisa izidumbu
 • Ukuhlanza
 • Ukulawula uthikamezo lomphakathi
 • Ukulawulwa kwezindawo ezithengisela umphakathi utshwala
 • Izindawo zokugcina, zokunakekela kanye nokungcwaba izilwane
 • Ukubiyela kanye nezinto zokubiyela
 • Ukuthelelwa kwezinja
 • Ukuthelelwa kanye nokulawulwa kwezindawo ezidayisela umphakathi ukudla
 • Izikhungo zokusiza umphakathi ezisendaweni
 • Izikhungo zemidlalo ezisendaweni
 • Izimakethe
 • Amadele kamasipala
 • Amapaki kamasipala nezokuzijabulisa
 • Imigwaqo kamasipala
 • Ukunukubeza ngokubanga umsindo
 • Izindawo zokugcina izinto ezephucwe emphakathini
 • Izindawo zomphakathi
 • Ukuthuthwa kukadoti, izindawo zokulahla udoti kanye nokulahlwa kwemfucuza eqinile
 • Ukudayisa emigwaqeni
 • Ukukhanyiswa kwemigwaqo
 • Ukusetshenziswa kwemigwaqo nezindawo zokupaka