UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika/Isheduli 4

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika  (1996) 
Isheduli 4: Izindawo Okusetshenziswa Kuzo Amandla Okushaya Umthetho Kazwelonke Nowezifundazwe

Ingxenye A

 • Ukulawulwa kwamahlathi emvelo
 • Ezolimo
 • Izikhumulo zezindiza ngaphandle kwezikhumulo zezindiza zamazwe ngamazwe nezikazwelonke
 • Ukulawulwa kwezilwane nezifo
 • Amakhasino, imijaho, ukugembula nokubheja, ngaphandle kwamalotho nemihlanganyela yezemidlalo
 • Ukuvikelwa kwabathengi
 • Izindaba zezamasiko
 • Ukulawulwa kwezinhlekelele
 • Imfundo kuyo yonke imikhakha, ngaphandle kwemfundo ephakeme
 • Indawo okuphilwa kuyo
 • Ezempilo
 • Ezezindlu
 • Umthetho wendabuko kanye nomthetho wamasiko, okuphethwe yiSahluko se 12 soMthethosisekelo
 • Ukuqhutshekiselwa phambili kwezezimboni
 • Inqubomgomo yezilimi kanye nokulawulwa ngokomthetho kwezilimi ezisemthethweni kangangoba imibandela yesigaba sesi-6 soMthethosisekelo sinika ngokucacile izishayamthetho zezifundazwe amandla okushaya umthetho mayelana nalokhu
 • Ezokusakazwa kolwazi ezilawulwa ngqo noma ezihlinzekwa nguhulumeni wesifundazwe, ngokuphathwa yisigaba se-192
 • Ukuvikelwa kwemvelo, ngaphandle kwamapaki kazwelonke, izingadi zezitshalo zikazwelonke kanye nengcebo yasolwandle
 • Amaphoyisa kangangoba imibandela yeSahluko se-11 soMthethosisekelo sinikeza izishayamthetho zezifundazwe amandla okushaya imithetho mayelana nalokhu
 • Ukulawulwa kokunukubezeka kwemvelo
 • Ukuthuthukiswa kwabantu
 • Izimali zokwedlulisa ubunikazi bempahla
 • Izinkampani noma imisebenzi kahulumeni wesifundazwe mayelana nezindawo okusetshenzwa kuzo ezikule Sheduli nakuSheduli se-5
 • Izinto zokuhamba zomphakathi
 • Imisebenzi yomphakathi kuphela mayelana nezidingo zeminyango kahulumeni wesifundazwe, ekwenzeni imisebenzi yayo yokulawula imisebenzi enikezelwe yona ngokoMthethosisekelo noma nanoma yimuphi omunye umthetho
 • Ukuhlelelwa nokuthuthukiswa kwezifunda
 • Ukulawulwa kwezinto ezihamba emigwaqweni
 • Ukungiwa kwenhlabathi
 • Ezokuvakasha
 • Uhwebo
 • Ubuholi bendabuko kuphela uma kuhambisana neSahluko se-12 soMthethosisekelo
 • Ukuthuthukiswa kwezindawo ezisemadolobheni nezasemakhaya
 • Ukuthelelwa kwezinqola zokuhamba
 • Ezenhlalakahle


Ingxenye B
Izindaba zikahulumeni wendawo ezilandelayo kangangoba kubekwe esigabeni se 155(6)(a) nesesi (7):

 • Ukunukubezeka komoya
 • Imitheshwana elawula ukwakha
 • Izindawo zokunakekela izingane
 • Ukutholakala kukagesi kanye negesi
 • Ezokucishwa kwemililo
 • Ezokuvakasha zendawo
 • Izikhumulo zikamasipala zezindiza
 • Ukuhlelwa kukamasipala
 • Ezempilo zikamasipala
 • Izinto zokuhamba umphakathi zikamasipala
 • Imisebenzi yomphakathi eyenziwa ngumasipala kuphela mayelana nezidingo umasipala ahlangabezana nazo ekwenzeni umsebenzi wokulawula imisebenzi enikezelwe ngqo kuye ngaphansi kwalo
 • Isikejana esisetshenziswa uma kudingeka ukuntanta emanzini, isikejana sokuthutha abantu nezimpahla emanzini, izakhiwo ezenziwe ogwini zokuhamba abantu kanye namatheku, ngaphandle kokulawulwa kokuthutha kwezinto olwandle kwamazwe ngamazwe kanye nakuzwelonke nemidanti encikene nakho
 • Ukulawulwa kwamanzi emvula ezindaweni okwakhiwe kuzo
 • Imitheshwana elawula uhwebo
 • Izinsizo zamanzi nokuthuthwa kwendle kusiwe ezinhlelweni zokuthwala amanzi aphuzwayo kanye nasezinhlelweni zokuqoqwa kwamanzi angcolile nezokulahlwa kwendle emakhaya