UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika/Isheduli 1A

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
UMthethosisekelo weRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika  (1996) 
Isheduli 1A: Imingcele Yezindawo Zezifundazwe

[Isheduli yoku 1A ifakwe yisigaba sesi 4 soMthetho Weshumi Nambili Wokuchibiyela uMthetho- sisekelo we 2005 futhi nayisigatshana soku (1) indawo yaso ithathwe yisigaba soku 1 soMthetho Weshumi Nantathu Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

Isifundazwe saseMpumalanga Kapa

[Ukuklanywa kwesifundazwe saseMpumalanga Kapa osuswe nguMthetho Weshumi Nantathu Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2007.]

 • Ibalazwe 3 lweSheduli 1 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 6 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 7 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 8 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 9 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 10 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 11 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saseFreyistata

 • Ibalazwe 12 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 13 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 14 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 15 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 16 lweSheduli 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saseGauteng

[Ukuklanywa kwesifundazwe saseGauteng ochitshiyelwe nguMthetho Weshumi Nesithupha Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

 • Ibalazwe 4 lweShedulu 1 esikuSaziso 1490 sika 2005


[IUkuphawula okukubalazwe lesi 4 indawo yaso ithathwe yisigaba soku 1(a) soMthetho Weshumi Nesithupha Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

 • Ibalazwe 17 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 18 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 19 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 20 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 21 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saKwaZulu-Natali

 • Ibalazwe 22 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 23 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 24 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 25 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 26 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 27 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 28 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 29 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 30 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 31 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 32 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saseLimpopo

 • Ibalazwe 33 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 34 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 35 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 36 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 37 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saseMpumalanga

 • Ibalazwe 38 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 39 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 40 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saseNtshonalanga Kapa

 • Ibalazwe 41 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 42 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 43 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 44 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 45 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saseNyakatho Ntshonalanga

[Ukuklanywa kwesiFundazwe saseNyakatho Ntshonalanga ochitshiyelwe nguMthetho Weshumi Nesithupha Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

 • Ibalazwe 5 lweSheduli 2 kuSaziso 1490 sika 2008


[IUkuphawula okukubalazwe lesi 5 indawo yako ithathwe yisigaba soku 1(b) soMthetho Weshumi Nesithupha Wokuchibiyela uMthethosisekelo we 2009.]

 • Ibalazwe 46 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 47 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe 48 lweShedulu 2 kuSaziso 1998 sika 2005


Isifundazwe saseNtshonalanga Kapa

 • Ibalazwe lama 49 lweShedulu yesi 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe lama 50 lweShedulu yesi 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe lama 51 lweShedulu yesi 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe lama 52 lweShedulu yesi 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe lama 53 lweShedulu yesi 2 kuSaziso 1998 sika 2005
 • Ibalazwe lama 54 lweShedulu yesi 2 kuSaziso 1998 sika 2005