2008 - "ქართლის ცხოვრება" - რ. მეტრეველის რედაქციით

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია


წიგნის სათაური:

"ქართლის ცხოვრება" - რ. მეტრეველს რედაქციით

სრული სათაური:

"ქართლის ცხოვრება" - მთავარი რედაქტორი: როინ მეტრეველი - სარედაქციო კოლეგია: მედეა აბაშიძე, გიული ალასანია, ზაზა ალექსიძე, თამაზ გამყრელიძე, გურამ კარტოზია, მარიამ ლირთქიფანიძე, დავით მუსხელიშვილი, † ზურაბ სარჯველაძე, მიხეილ ქავთარია, ციალა ქურციკიძე, მზექალა შანიძე, ელენე ცაგარეიშვილი, † ედიშერ ხოშტარია-ბროსე - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ისტორიის წყაროების კომისია, საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტი - „მერიდიანი“, „არტანუჯი“, თბილისი 2008


ტექსტები გამოსაცემად მოამზადეს:

ლეონტი მროველი, „ცხოვრება ქართველთა მეფეთა“, „ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა“ - მიხეილ ქავთარიამ (ფილოლ. მეცნ. დოქტორი), ელენე ცაგარეიშვილმა (ისტორიის მეცნ. დოქტორი),ზურაბ სარჯველაძემ (მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტი)

ლეონტი მროველი, „წამებაჲ წმიდისა არჩილისი“ - ზურაბ სარჯველაძემ (მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტი), სოფიო სარჯველაძემ

ჯუანშერი, „ცხორებაჲ ვახტანგ გორგასლისა“ - ზურაბ სარჯველაძემ (მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტი), სოფიო სარჯველაძემ

„მატიანე ქართლისაჲ“ - მარიამ ლორთქიფანიძემ (აკადემიკოსი)

„ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა დავითისი“ - მზექალა შანიძემ (მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტი)

ლაშა-გიორგის დროინდელი მემატიანე - ციალა ქურციკიძემ (ფილოლ. მეცნ. დოქტორი)

სუმბატ დავითის ძე „ცხორებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთაჲ“ - მარიამ ლორთქიფანიძემ (აკადემიკოსი)

„ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“ - გურამ კარტოზიამ (ფილოლ. მეცნ. დოქტორი), ცოტნე კიკვიძემ (ფილოლ. მეცნ. დოქტორი)

ბასილი ეზოსმოძღუარი, „ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა თამარისი“ - მზექალა შანიძემ (მეცნ. აკად. წევრ-კორესპონდენტი)

ჟამთააღმწერელი, „ასწლოვანი მატიანე“ - გიული ალასანიამ (ისტორიის მეცნ. დოქტორი)

„დაბადებისათვის ცისა და ქუეყანისა...“ (განძთა ქვაბი) - ციალა ქურციკიძემ (ფილოლ. მეცნ. დოქტორი)

„ასწლოვანი მატიანე“ (ნაწყვეტი) - ვალერი სილოგავამ (ისტორიის მეცნ. დოქტორი)

საილუსტრაციო მასალა მოამზადა ისტორიის მეცნ. აკადემიურმა დოქტორმა ბუბა კუდავამ

„ქართლის ცხოვრების“ ბიბლიოგრაფია შეადგინა ისტორიის მეცნ. დოქტორმა ვალერი სილოგავამ

ტექსტის კომპიუტერული დამუშავება უზრუნველყო ისტორიის მეცნ. აკადემიურმა დოქტორმა მაია გურაბანიძემ


წიგნის სარჩევი (Pdf ვერსია)[edit]

შესავალი - გვ. 5-24

ლეონტი მროველი - „ცხოვრება ქართველთა მეფეთა“, „ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა“ - გვ. 25-150

ჯუანშერი - „ცხორებაჲ ვახტანგ გორგასლისა“ - გვ. 151-246

ლეონტი მროველი - „წამებაჲ წმიდისა არჩილისი“ - გვ. 247-252

„მატიანე ქართლისაჲ“ - გვ. 253-300

„ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა დავითისი“ - გვ. 301-350

ლაშა-გიორგის დროინდელი მემატიანე - გვ. 351-358

სუმბატ დავითის ძე - „ცხორებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთაჲ“ - გვ. 359-376

„ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი“ - გვ. 377-482

ბასილი ეზოსმოძღუარი - „ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა თამარისი“ - გვ. 483-522

ჟამთააღმწერელი - „ასწლოვანი მატიანე“ - გვ. 523-656

„დაბადებისათვის ცისა და ქუეყანისა...“ (განძთა ქვაბი) - გვ. 657-712

ბიბლიოგრაფია - გვ. 731-782

მატიანეები[edit]

ლეონტი მროველი - "ცხოვრება ქართველთა მეფეთა"

ლეონტი მროველი - "ნინოს მიერ ქართლის მოქცევა"

ჯუანშერი - "ცხორებაჲ ვახტანგ გორგასლისა"

ლეონტი მროველი - "წამებაჲ წმიდისა არჩილისი"

"მატიანე ქართლისაჲ"

"ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა დავითისი"

ლაშა-გიორგის დროინდელი მემატიანე

სუმბატ დავითის ძე - "ცხოვრებაჲ და უწყებაჲ ბაგრატონიანთაჲ"

"ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი"

ბასილი ეზოსმოძღუარი - "ცხორებაჲ მეფეთ-მეფისა თამარისი"

ჟამთააღმწერელი - "ასწლოვანი მატიანე"

"დაბადებისათვის ცისა და ქუეყანისა"