აბულაძე ილია

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Wikipedia-logo-v2.svg

ილია აბულაძე (1901-1968)

ლოგო.png

ბიოგრაფიული ცნობები

ბიბლიოგრაფია[edit]

ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1938 ილია აბულაძე - რუსთაველის ხანის ქართული ფილოსოფიური მწერლობის კიდევ ერთი ძეგლის თარგმანი ძველ სომხურზე 1938 - ენიმკის მოამბე - ტომი III ტექსტი
1938 ილია აბულაძე - რუსთაველის ხანის ქართულიდან ნათარგმნი ძველი სომხური მწერლობის ძეგლები 1938 - ენიმკის მოამბე - ტომი III ტექსტი
1938 ილია აბულაძე - ცნობა შოთა რუსთაველის ისტორიულ თხზულების შესახებ 1938 - ენიმკის მოამბე - ტომი III ტექსტი
1940 ილია აბულაძე - მათეოს განძასარელის ცნობა ქართველთა მეფის კოსტანტინეს შესახებ 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1960 ილია აბულაძე - ძველ ხელნაწერთა დაცვა და ტექსტების პუბლიკაცია საბჭოთა საქართველოში 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1960 ილია აბულაძე - აგათანგელოსის "რიფსიმეანთა მარტვილობის" ძველი ქართული თარგმანი 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1961 ილია აბულაძე - იპოლიტე რომაელის ქრონიკონის ძველი ქართული ვერსია 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი
1968 ილია აბულაძე - Замечания по поводу статьи П. М. Мурадяна "Армянская надпись Храма Джвари" 1968-4 - მაცნე ტექსტი
1971 ილია აბულაძე - ნაბეჭდი სამეცნიერო შრომების სია 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი
1973 ილია აბულაძე - ქართული ფილოლოგია დასავლეთში 1973 - მრავალთავი - ტომი III ტექსტი

წიგნები მისი რედაქციით[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1946 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - აკად. ს. ჯანაშიას საერთო რედაქციით - ტომი I - დასაბეჭდად მომზადებულია ხელნაწერთა განყოფილების თანამშრომლების ლ. ქუთათელაძისა და ნ. კასრაძის მიერ ილია აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით 1946 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1951 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული ლილი ქუთათელაძის მიერ - ილია აბულაძის რედაქციით 1951 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1957 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - მუზეუმის ხელნაწერთა ახალი (Q) კოლექცია - ტომი I - შედგენილი ე. მეტრეველისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით 1957 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი I ტექსტი
1958 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ახალი (Q) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ელ. მეტრეველის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით 1958 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი II ტექსტი
1959 ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I - რედაქტორი: ილ. აბულაძე - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1959 1959 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. I ტექსტი
1960 ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II - რედაქტორი: ილ. აბულაძე - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1960 1960 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. II ტექსტი
1961 ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III - რედაქტორი: ილ. აბულაძე - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1961 1961 - ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე - ტ. III ტექსტი

წერილები ილია აბულაძეზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1971 ალ. გამყრელიძე - პროფესორი ილია აბულაძე 1971 - მრავალთავი - ტომი I ტექსტი