ჯანაშია სიმონ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


ნაშრომები[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1937 სიმონ ჯანაშია - თუბალ-თაბალი, ტიბარენი, იბერი 1937 - ენიმკის მოამბე - ტომი I ტექსტი
1937 სიმონ ჯანაშია - დე ლა პორტის ცნობები საქართველოს შესახებ და წყარო ინტერპოლაციებისა მათს რუსულ თარგმანში 1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი III ტექსტი
1937 С. Н. Джанашия - К критике Моисея Хоренского 1937 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი VI ტექსტი
1939 სიმონ ჯანაშია - გიორგი შერვაშიძე. ნარკვევი აფხაზეთისა და სამეგრელოს კულტურული ისტორიიდან 1939 - მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის - ნაკვეთი III ტექსტი
1940 სიმონ ჯანაშია - უძველესი ეროვნული ცნობა ქართველთა პირველსაცხოვრისის შესახებ მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის სინათლეზე 1940 - ენიმკის მოამბე - ტომი V-VI ტექსტი
1941 სიმონ ჯანაშია - ფასიდი 1941 - ენიმკის მოამბე - ტომი X ტექსტი
1942 სიმონ ჯანაშია - აღმოსავლურ-ქართული სახელმწიფოს უძველესი კულტურულ-პოლიტიკური ცენტრების საკითხისათვის 1942 - ენიმკის მოამბე - ტომი XIII ტექსტი
1949 სიმონ ჯანაშია - შრომები - I 1949 - ჯანაშია სიმონ - შრომები - I ტექსტი
1952 სიმონ ჯანაშია - შრომები - II 1952 - ჯანაშია სიმონ - შრომები - II ტექსტი
1959 სიმონ ჯანაშია - შრომები - III 1959 - ჯანაშია სიმონ - შრომები - III ტექსტი
1968 სიმონ ჯანაშია - შრომები - IV 1968 - ჯანაშია სიმონ - შრომები - IV ტექსტი
1991 სიმონ ჯანაშია - Абхазия в составе Колхидского царства и Лазики. Образование "Абхазского царства" 1991-2 - მაცნე - ისტორიის სერია ტექსტი

წერილები სიმონ ჯანაშიაზე[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

ნაშრომის დასახელება პუბლიკაცია ტექსტი
1953 ბერძენიშვილი ნიკო - ს. ჯანაშია, საქართველო ადრინდელი ფეოდალიზაციის გზაზე 1953 - მიმომხილველი - III -

რედაქტორი[edit]

პუბლიკაციის

თარიღი

წიგნის დასახელება პუბლიკაცია
1946 საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ყოფილი მუზეუმის ხელნაწერები (H კოლექცია) - აკად. ს. ჯანაშიას საერთო რედაქციით - ტომი I - დასაბეჭდად მომზადებულია ხელნაწერთა განყოფილების თანამშრომლების ლ. ქუთათელაძისა და ნ. კასრაძის მიერ ილია აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით 1946 - ხელნაწერთა აღწერილობა - H კოლექცია - ტომი I