1959 - ჯანაშია სიმონ - შრომები - III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
Latin dictionary.jpg



საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა




PDF ვერსია

წიგნის სათაური:

სიმონ ჯანაშია - შრომები - III


სრული სათაური:

სიმონ ჯანაშია - შრომები - ტომი III - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი - თბილისი - 1959


შინაარსი
  • 1. თუბალ-თაბალი, ტიბარენი, იბერი -- тубал-табал, тибарен, ибер (резюме) -- 2. სვანურ-ადიღეური (ჩერქეზული) ენობრივი შეხვედრები -- сванско-адыгейские (черкесские) язиковые встречи (резюме) -- 3.ჩერქეზული (ადიღეური) ელემენტი საქართველოს ტოპონიმიკაში -- черкесский (адыгейский) элемент в топонимике Грузии (резюме) -- 4. უზენაესი ღვთაების აფხაზური სახელწოდების ფორმისათვის -- 5. კიდევ ერთი ნაშთი ხანმეტობისა თასნამედროვე ქართულში -- 6. საქართველოს ისტორიის უძველესი ქრონოლოგიიდან ენობრივი მასალების მიხედვით -- 7. ახალი ხანა ქართულ მეტყველებაში -- 8. მრავლობითი რიცხვის -თა/თ - სუფიქსის ეტიმოლოგიისათვის -- 9. ცხოვრებაი საბა ასურისაი -- Vie de Saba de Syrie (resume) --10. ხეთების ისტორიისა და ენის საკითხისათვის -- 11. К вопросу о языке и истории хеттов -- 12. ფონეტიკური ლიტერატურის ანოტირებული ბიბლიოგრაფიის წინასიტყვაობა -- 13. К истории абхазского алфавита -- 14. აფხაზური ენის ისტორიიდან -- 15. აფხაზური ენა -- 16. ქართული ლიტერატურული ენის საკითხები -- 17. რით უნდა ვიხელმძღვანელოთ მართლწერისა და სალიტერატურო ენის ნორმების დადგენისას -- 18. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ერთიანი სავალდებულო ნორმების დადგენის პრინციპები -- 19. მსაზღვრელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვებში -- 20. მსაზღვრელის შეთანხმება საზღვრულთან -- 21. ფუძენასესხები ზედსართავების გაფორმებისათვის ნასესხებ სიტყვებში -- 23. გერმანული ei დიფთონგის გადმოცემის საკითხავისათვის ქართულში -- 24. გერმანული ei დიფთონგის გადმოცემისათვის ქართულში (მოხსენიების დებულებები ) -- 25. საშუალი თუ საჭვალი -- 26. -მდე თუ -მდის -- პირთა საძიებელი -- შრომებში განხილულ პირთა სახელების საძიებელი -- გეოგრაფიულ სხელთა საძიებელი -- შრომებში განხილულ გეოგრაფიულ სახელთა საძიებელი -- ტომობრივ სახელთა საძიებელი -- შრომებში განხილულ ტომობრივ სახელთა საძიებელი -- ენათა და დიალექტთა საძიებელი -- აკად. ს. ჯანაშიას "შრომების" III ტომში მოთავსებულ შრომათა ბიბლიოგრაფია -- რედაქციისაგან.