Vagel Grip

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Vagel Grip. En Doenkenbok.
Author: John Brinckman
Dialect: [[Dialekt:Mekelborgs|]]
Text type: Gedichtband
Comment:

1859 Güstrow

:
print the whole work as book
Motto
Vagel Grip
Lünk un Gälgösch
In Mandschin
Sneedräwel
Häktpoppen
Däuwäder
Stutenollsch
Swinslachten
Vör Däu un Dag’
De Sünn
Adebor
Midden inne Nacht
Twäschens
Bim-bam-beier!
Pöppedeiken
Hasselstöck
Snider
Frühjohr
Watermöhm
Grot Wasch
In’n Dik
Sacht Rat!
Üns’ Appelbom
Inne Koppel
Scholmeister Bors
Maien
Pingsten
Achter in’t Holt
Ick meen man so
Dat is un blifft een narrsches Stück
Hartspann
Dönken
Wenn nümms dat nich süht
Wat mag ick di girn
Wat sühst du butt un sur ut
Nu lat mi los
Denn helpt dat nich
Dat’s dütsch
Begöschen
Wat wist du’t noch verstäken
Ehr is, as mücht se weenen
Baben up’n Barg
Hochtit
Grotmüler
Wegwiser
Koll Feewer
Moder schellt
Möllers
Dat kümmt mit Hupen
Fierabend
Posteljon
Anmeigen
Bierpröw
Achter de Hock
Moder schellt all wedder
Rägenwäder
Wu de Dütsche sick trösten don deit
Kamrad, kumm!
Swart Ilsch
Dat Leed vun dat Pack
Scharpenwäwer
Ni Quartier
Oll Vader Knaak
Sin Vader was Scheper
Don un laten
Üns’ Köster
Eng un woll
Wat hett sonn Junker mihr
Förster Knoop
De krank Soehn
Ollendeel
Schüst du dat sin
He stürw
Sin Hoor was gäl
De Kronen
Un schüll ick ihrer vun di gahn
De vörnähm Gast
Marik
De oll Eek
Möllergesellen
Ruhklas
Dat’s grad, as een dat dröppt
Olljohrsabend
Prost Nijohr!
Adschüs
L’envoy
Nahklapp
Fastelabendspredigt för Johann, de Nah Amerika Furt Will