Vagel Grip/Kamrad, kumm!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Wu de Dütsche sick trösten don deit Vagel Grip Swart Ilsch -->

Un möt ick vorwärts as Rekrut
mit Sabel un Musket,
denn helpt dat nich! Hul nich so lut
un heww di nich so, Gret!

De Trummel sleiht nu trumtritrum!
Kamrad, kumm! Kamrad, kumm!
Rechten, Linken! Speck un Schinken!
Grad de Been un stif de Nack –
Kamrad, kumm mit Sack un Pack!

Un wenn een möt, denn möt he wull,
un got is, wenn he kann
un nich glik hett de Bücksen vull
un höllt sick as’n Mann.

Kommißbrot hen! Kommißbrot her!
Is Helm dat, is dat Hot –
heww dor ick, heww ick hier dat swer,
süh, Dirn, dat is glik got!

Ick wull, hier stünn man sonn Franzos,
sonn Klas vun Hannemann –
furtst mit de Plemp fohrt’ck up se los
un haugt se in de Pann.

Ick weet, du büst un bliffst mi tru;
na, lach eens, Dirn! Wat weenst?
Keen anner ward min Fru as du –
un nu adschüs noch eens!
De Trummel sleiht nu trumtritrum!
Kamrad, kumm! Kamrad, kumm!
Rechten, Linken! Speck un Schinken!
Grad de Been un stif de Nack –
Kamrad, kumm mit Sack un Pack!