Vagel Grip/Wat sühst du butt un sur ut

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Wat mag ick di girn Vagel Grip Nu lat mi los -->

Wat sühst du butt un sur ut,
as wenn di wat verdrütt?
Du sühst jo as ’n Schur ut,
dat up Sœbnbröder gütt,
dat sœben Wäken anhöllt
un dat nich ihrer geiht,
bet dat de Wind de Roggenschödd
furt vun de Stoppel weigt.

Sonn blage Ogen hest du jo,
sonn schier’ un witte Tähn –
wenn du eens lut uplachen deist,
dat lett di gor to schön!
Sonn Schelmenkulen kriggst du,
as haddst üns all to Narrn,
as ob girn küssen müchst du –
na, dor kann Rat to warrn!