Vagel Grip/Wat mag ick di girn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Wenn nümms dat nich süht Vagel Grip Wat sühst du butt un sur ut -->

Wat mag ick di girn,
du söt oll lütt Dirn!
Wat sünd din Külpen so grell!
As wenn dor’ ne Sünn
in beid se stünn
un sehen up twee blage Söll.

So schier büst, so glatt,
so quick as ’ne Katt,
man dat du nich kratzt un nich stellst;
din Münd is so rasch
un din Wurt knasch un basch,
man dat du nich lüggst un nich schellst.

Un büst du mi got,
denn so kumm up min’n Schot
un wäs’ man nich zipp un nich öt!
Un büst du mi bös,
denn gah nah de Gös’
un kik mi doch an nich so söt!