Vagel Grip/Wat hett sonn Junker mihr

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- Eng un woll Vagel Grip Förster Knoop -->

Wat scher’ck mi üm sonn Eddelmann
un all sin’n blanken Staat,
sin Kummsäl un sin Schimmelspann,
sin Kutschwag, sin Hanswust Johann
mit Tressen uppe Naht!

Frag’ nicks nah all sonn Himphamp nah –
mi düst min eegen Sweet!
Un wu ick gah un wu ick stah,
dor gah un stah, dor stah un gah
ick up min eegen Föt.

Ick dösch hier up min eegen Däl
min Rogg- un Weitengarw;
min Fust is rug un swer un gäl
un stif grad as min Döscherstäl
un groff un unbedarwt.

Dat Kurn is min un min dat Brot,
is Drömt dat, is dat Last –
dat’s all glik väl un all glik got,
nog hett, wen kihrt sin eegen Not
un nimmt all as dat paßt.

Min Schöttel vull un warm min Jack
un rein min heeden Bür,
ahn Lunk min Dack, ahn Swamm min Fack,
min Hus ahn Schimp un Schann un Snack –
wat hett sonn Junker mihr!