Vagel Grip/Un schüll ick ihrer vun di gahn

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
<-- De Kronen Vagel Grip De vörnähm Gast -->

Un schüll ick ihrer vun di gahn,
dat makt mi gor to bang;
am leewsten güng’ck mi di tosam
den letzten sworen Gang.
Ick heww mi so, üns’ Herrgott weet’t,
an di, Hannjochen, wennt,
dat schütt mi up min Hart so swer,
wenn üns de Dod nu trennt.

Un schüll ick ihrer vun di gahn,
as wi dat denk’ all beid,
denn wäs’ man nich so trurig, Hans,
dat do mi nich to leed!
Denn töw ick in min Graff so lang,
Kannjochen, bet du kümmst
un as din oll Brut af mi halst
un mit to Gott mi nimmst.